Cercar en aquest blog

Compte enrere

10 d’abr. 2018

Letter from Speaker Torrent to Judge Llarena (8 JUN 2018)

Unofficial English translation (by M. Strubell) of Speaker Roger Torrent's letter to judge Llarena requesting prison leave for Jordi Sànchez, for his investiture as President of Catalonia. The judge turned down the request, yet another example of judicial interference in parliamentary activity.
Click here if need be to read the whole post

Original text: https://www.ara.cat/2018/04/09/Carta_TS_09042018_CAT.pdf

 PARLIAMENT OF CATALONIA

Roger Torrent i Ramió
The Speaker

Excm. Mr. Pablo Llarena Conde

Most excellent Sir,

I inform you that I have proposed Jordi Sànchez i Picanyol MP as a candidate to be invested president of the Generalitat de Catalunya and that I have convened the investiture debate for Friday, April 13, at 10 o'clock in the morning. I enclose a copy of the resolutions.

Jordi Sànchez i Picanyol is a member of the Parliament of Catalonia and is in custody, but the precautionary measure cannot be used to limit the legitimate exercise of his political rights.

Preventive custody does not entail the deprivation of the right to passive suffrage, which necessarily includes the right to be elected president of the Generalitat of Catalonia if a parliamentary majority so decides.

The Human Rights Committee of the United Nations has made a statement to the same effect in its recent resolution of March 23, 2018, in which it grants the Deputy Jordi Sànchez the precautionary measures requested in his claim dated March 21, 2018. In that claim, Jordi Sànchez reports a violation of article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights in having been denied the right to stand in an investiture debate.

The granting of precautionary measures by the United Nations Human Rights Committee places an obligation to ensure results on all the powers of the State, and requires the necessary mechanisms to be put in place so that Jordi Sànchez MP can submit his candidacy in the investiture debate.

Should the Supreme Court, as the power of the State affected by the Human Rights Committee, not comply with the resolution, irreparable damage to the political rights of Jordi Sànchez MP would result, and the Spanish State would be breaching its international commitments which, in accordance with articles 10.2 and 96 of the Spanish Constitution, also have to be guaranteed by the judiciary.

I am sure that you will take the necessary measures so that Jordi Sànchez MP can submit his candidacy in the investiture debate convened for Friday, April 13, in the Parliament of Catalonia, and I would like to send you a warm greeting.

Yours faithfully,


The Parliament Buildin, April 9 2018


...ooo000ooo...

PARLAMENT DE CATALUNYA
Roger Torrent i Ramió
President


Excm. Sr. Pablo Llarena Conde


Excel·lentíssim Senyor,

Us informo que he proposat el diputat Jordi Sànchez i Picanyol com a candidat per a ésser investit president de la Generalitat de Catalunya i que he convocat el debat d'investidura per a divendres que ve, 13 d'abril, a les deu del matí. Us adjunto una còpia de les resolucions.

Jordi Sànchez i Picanyol és diputat del Parlament de Catalunya i es troba en presó preventiva, però l'esmentada mesura cautelar no pot ésser utilitzada per a limitar el legítim exercici dels seus drets polítics.

La presó preventiva no comporta la privació del dret al sufragi passiu, que inclou necessàriament el dret a ésser elegit president de la Generalitat de Catalunya si així ho decideix una majoria parlamentària.

En aquest mateix sentit s'ha manifestat el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides en la seva recent resolució del 23 de març de 2018, en què concedeix al diputat Jordi Sànchez les mesures cautelars sol·licitades mitjançant demanda del 21 de març de 2018. En l'esmentada demanda, Jordi Sànchez denuncia una vulneració de l'article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics quan se'l priva del dret a sotmetre's a un debat d'investidura.

La concessió de les mesures cautelars per part del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides implica una obligació de resultat a tots els poders de l'Estat i exigeix que s'habilitin els mecanismes necessaris perquè el diputat Jordi Sànchez pugui sotmetre's al debat d'investidura.

En el cas que el Tribunal Suprem, com a poder de l’Estat interpel·lat pel Comitè de Drets Humans, no donés compliment a la resolució, s'estaria produint un dany irreparable als drets polítics del diputat Jordi Sànchez, i l’Estat espanyol estaria incomplint les seves obligacions internacionals que, d'acord amb els articles 10.2 i 96 de la Constitució Espanyola, també ha de garantir el poder judicial.

Convençut que adoptareu les mesures necessàries perquè el diputat Jordi Sànchez pugui sotmetre's al debat d'investidura convocat per a divendres que ve, 13 d'abril, al Parlament de Catalunya, un envio una cordial salutació.

Atentament,
Palau del Parlament, 8 d'abril de 2018Cap comentari:

Publica un comentari