Cercar en aquest blog

Compte enrere

1 de gen. 2018

TEXT: Parliament Resolution of October 27 2017 on Catalan Republic

The text of this Resolution "Declaració dels representants de Catalunya", adopted by 70 votes (out of 135 MPs), has yet to be published in the Official Journal. This is most unusual. The English version is an unofficial translation by Dr. M. McNaught, with the assistance of M. Strubell.

The Minutes (which include part of the Resolution) are available here:
https://www.parlament.cat/document/dspcp/238145.pdf

The full text of the proposed Resolution (and another, on the constituent process, which has not been published either), is available here: https://www.scribd.com/document/362761368/Proposta-de-resolucio-de-JxSi-i-la-CUP#from_embed (pp. 1-5). Note that no amendments were put to the vote, so the adopted text is the same as the proposal.
It starts with the following introduction:


Els diputats del Grup Parlamentari de Junts pel Sí i la CUP-Crida Constituent van signar el proppassat 10 d'octubre al Parlament de Catalunya la següent:
On October 10 the deputies of the Parliamentary Group of Junts pel Sí and CUP-Crida Constituent signed, in the Parliament of Catalonia, the following:
And after reproducing the content of the October 10 text, the text of the proposed Resolution continued as follows:
 • Assumim el mandat del poble de Catalunya expressat en el referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre i declarem que Catalunya esdevé un estat independent en forma de república.
 • We acknowledge the mandate of the people of Catalonia expressed in the referendum on self-determination on October 1 and declare that Catalonia becomes an independent state in the form of a republic.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Proposed Resolution
El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig a l'acord del Consell de Ministres de l'Estat espanyol proposant al Senat de l'Estat Espanyol les mesures per a concretar el que disposa l'article 155 de la Constitució Espanyola. Les mesures proposades, al marge del propi estament jurídic actual, suposen l'eliminació de l'autogovern de Catalunya. Alhora situen al Govern de l'Estat espanyol com a substitut del Govern de la Generalitat i censor del Parlament de Catalunya, una mesura que no tan sols no es pot acceptar sinó que és un atac a la democràcia sense precedents en els darrers 40 anys.
The Parliament of Catalonia expresses its rejection of the decision of Spain's Cabinet State proposing to the Senate of the Spanish State measures in order to specify what is provided for in article 155 of the Spanish Constitution. The proposed measures, which fall outside the current legal framework, amount to the elimination of Catalonia's self-government. They also place the Spanish Government as the replacement of the Government of the Generalitat and as censor of the Parliament of Catalonia, a measure that can not only not be accepted, but is an attack on democracy unprecedented in the last 40 years.
Hem ofert negociació i diàleg i ens han contestat amb l'article 155 de la Constitució i l'eliminació de l'autogovern: la resposta ha estat d'una contundència política similar a l'ús de la força del dia 1 d'octubre.
We have offered negotiation and dialogue and they have replied with article 155 of the Constitution and the elimination of self-government: the response has been of a political forcefulness similar to the use of force on October 1.
El Parlament acorda instar el Govern a dictar totes les resolucions necessàries per al desenvolupament de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República i en especial:
Parliament resolves to urge the Government to adopt all the necessary resolutions for the development of the Law of Legal Transition and Foundation of the Republic and in particular:
 • A promulgar els Decrets necessaris, dotant personal i materialment els serveis administratius presos per a l'expedició a la ciutadania dels docu-ments acreditatius de la nacionalitat catalana.
 • To promulgate the necessary Decrees, providing personnel and materially the administrative services taken for the issuance to the citizens of the documents accrediting Catalan nationality.
 • A establir la regulació del procediment per a l'adquisició de la nacionalitat catalana, per raó dels supòsits previstos en l'article 8 i la disposició final segona.
 • To establish the regulation of the procedure for the acquisition of Catalan citizenship, in accordance with the conditions laid down in article 8 and the second final provision.
 • A impulsar la subscripció d'un tractat de doble nacionalitat amb el govern del regne d'Espanya, de conformitat amb l'article 9.
 •  To promote the signing of a double nationality treaty with the government of the Kingdom of Spain, in accordance with article 9.
 • A dictar, de conformitat amb l'article 12.1, les disposicions necessàries per a l'adaptació, modificació, i inaplicació del dret local, autonòmic i estatal vigent abans de l'entrada en vigor de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República.
 • To adopt, in accordance with article 12.1, the necessary provisions for the adaptation, modification and in application of the local, autonomic and state law in force before the entry into force of the Law of Legal Transition and Foundation of the Republic.
 • A dictar, amb fonament a allò que disposa l'article 12.3 els Decrets precisos per a la recuperació i eficàcia de les normes anteriors a la successió d'ordenaments jurídics, anul·lades o suspeses per motius competencials pel Tribunal Constitucional i per la resta de tribunals, parant especial atenció a totes aquelles reguladores d'impostos i altres figures impositives, així com aquelles que desenvolupen eines per a la lluita contra la pobresa i la desigualtat social.
 • To adopt, based on the provisions of article 12.3, the necessary Decrees for the recovery and effectiveness of the rules preced-ing the succession of legal regulat-ions, annulled or suspended for reasons of jurisdiction by the Constitutional Court and by the rest of courts, paying special attention to all those tax regulat-ors and other tax figures, as well as those who develop tools to fight against poverty and social inequality.
 • A promoure, davant tots els estats i institucions el reconeixement de la República Catalana.
 • To promote, before all the states and institutions, the recognition of the Catalan Republic.
 • A establir pel procediment corresponent i de conformitat amb allò que disposa l'article 15, la relació de tractats internacionals que hagin de mantenir la seva vigència, així com la d'aquells que hagin de resultar inaplicats.
 • To establish, through the appropriate procedure and in accordance with the provisions of article 15, the list of international treaties that need to remain valid, as well as that of those that should cease to apply.
 • A establir, d'acord amb l'article 17, el règim d'integració, a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, llevat de renúncia expressa dels mateixos, de tots aquells funcionaris, personal de l'estat espanyol, que fins a la data prestaven els seus serveis a l'administració general de Catalunya, a l'administració local de Catalunya, les universitats catalanes, l'administració de justícia, l'administració institucional de l'estat a Catalunya, o dels funciona-ris, personal de l'estat espanyol, de nacionalitat catalana, que prestin els seus serveis fora de Catalunya.
 • To establish, in accordance with article 17, the system of integration, into the Administrat-ion of the Generalitat de Catalunya, unless they expressly refuse, of all civil servants emp-loyed by the Spanish state, who until now have worked for the general administration of Catalonia, for the local authorities of Catalonia, for Catalan universities, for the administration of justice, for the institutional administration of the state in Catalonia, or of civil servants, employed by the Spanish state, of Catalan nationality, that render their services outside Catalonia.
 • A donar coneixement al Parlament, de la relació de contractes, convenis i acords objecte de subrogació per part de la República Catalana, d'acord amb allò que disposa l'article 19.
 • To inform Parliament about the lists of contracts, agreements and settlements to be subrogated by the Catalan Republic, in acord-ance with the provisions of article 19.
 • A impulsar un acord amb l'estat espanyol per a la integració del personal i la subrogació dels contractes previstos en els apartats IV i V, de conformitat amb allò que disposa l'article 20.
 • To promote an agreement with Spain for the integration of staff and the subrogation of the contracts provided for in sections IV and V, in accordance with the provisions of article 20.
 • A acordar tot allò que sigui procedent, així com adoptar les mesures necessàries per a l'exercici de l'autoritat fiscal, de la seguretat social, duanera i cadastral d'acord amb allò que disposen els articles 80, 81, 82 i 83, establint, si és el cas, els períodes de traspàs entre administracions necessaris per a un adequat servei públic.
 • To decide everything that is pertinent, as well as to take the necessary measures for the exerc-ise of fiscal, social security, customs and cadastral authority in accordance with the provisions of articles 80, 81, 82 and 83, laying down, if such is the case, the periods of transfer between administrations necessary for a suitable public service.
 • A promoure les actuacions i mesures legislatives necessàries per a la creació d'un banc públic de desenvolupament al servei de l'economia productiva.
 • To promote the legislative actions and measures necessary for the creation of a public development bank at the service of the productive economy.
 • A promoure les actuacions i mesures legislatives necessàries per a la creació del Banc de Catalunya, amb les funcions de banc central, qui ha de vetllar per l'estabilitat del sistema financer.
 • To promote the legislative actions and measures necessary for the creation of the Bank of Catalonia, with the functions of the central bank, who oversees the stability of the financial system.
 • A promoure les actuacions i mesures legislatives necessàries per a la creació de la resta de les autoritats reguladores, amb les funcions que els són inherents.
 • To promote the legislative actions and measures necessary for the creation of the rest of the regulatory authorities, with the functions that are inherent to them.
 • A obrir un període de negociacions amb l'estat espanyol, segons allò que disposa l'article 82, per a determinar, si és el cas, i en quin grau, la successió de l'estat català mitjançant un acord, en drets i obligacions de caràcter econòmic i financer assumits pel regne d'Espanya.
 • To open a period of negotiations with Spain, in accordance with the provisions of article 82, to deter-mine, if applicable, and to what extent, the succession of the Catalan state by means of an agreement, on the   rights and obligations of an economic and financial nature taken on by the Kingdom of Spain.
 • A elaborar un inventari del béns de titularitat de l'estat espanyol, radicats al territori nacional de Catalunya, a fi de fer efectiva la successió en la seva titularitat per part de l'estat català, de conformitat amb allò que disposa l'article 20.
 • To draw up an inventory of the property owned by Spain, located in the national territory of Catal-onia, in order to bring into effect the succession in its ownership by the Catalan state, in accordance with the provisions of article 20.
 • A elaborar una proposta de repartiment d'actius i passius entre el regne d'Espanya i la república de Catalunya, amb fonament als criteris internacional-ment estandaritzats, obrint un període de negociació entre els representants d'ambdós estats, sotmetent l'acord assolit, si és el cas, a l'aprovació del Parlament de Catalunya.
 • To draft a proposed distribution of assets and liabilities between the Kingdom of Spain and the Republic of Catalonia, based on internat-ionally standardized criteria, opening a negotiation period bet-ween the representatives of both states, and subjecting the agreement reached, if such is the case, to the approval of the Parliament of Catalonia.
El Parlament obre una investigació per a determinar les responsabilitats del Govern de l'Estat Espanyol, les seves institucions i òrgans dependents en la comissió de delictes relacionats amb la vulneració de drets fonamentals, individuals i col·lectius per evitar l'exercici del dret de vot del poble de Catalunya el passat 1 d'octubre.
Parliament opens an inquiry to determine the responsibilities of the Government of Spain, its institutions and dependent bodies in the commission of crimes related to the violation of fundamental, individual and collective rights to prevent the exercise of the people of Catalonia’s right of vote on October 1.
Aquesta Comissió d'investigació estarà confor-mada per diputats dels grups parlamentaris persones expertes de l'àmbit nacional i internacional, de l'Oficina Antifrau, de la Sindicatura de Greuges i de l'advocacia catalana i amb representació de les entitats de defensa dels drets humans, procurant que hi siguin representades les organitzacions internacionals.
This Committee of Inquiry will be composed of MPs from the parliamentary groups, experts from the national and international levels, the Anti-Fraud Office, the Ombudsman's Office and the Catalan bar association and with repres-entatives of the human rights defence  organizations, ensuring that international organizations are represented therein.

See news item on the session: http://www.ccma.cat/324/expectacio-al-parlament-on-a-les-12-00-es-repren-el-debat-per-donar-resposta-al-155/noticia/2817510/

For a list of Catalan texts translated into English, see here: https://miquelstrubell.blogspot.com/p/catalanlegaltexts.html

TEXT: Declaration of Independence of Catalonia (10 October 2017)


This text was signed by the 72 MPs (an outright majority of the 135 total) of "Junts pel Sí" and "CUP" in the Parliament of Catalonia, on October 10 2017, at the end of, and outside, the plenary session. The English version is an unofficial translation by Dr. M. McNaught, with the assistance of M. Strubell.

The original Catalan text can be read here


Al poble de Catalunya i a tots els pobles del món.
To the people of Catalonia and all the peoples of the world.
La justícia i els drets humans individuals i col·lectius intrínsecs, fonaments irrenunciables que donen sentit a la legitimitat històrica i a la tradició jurídica i institucional de Catalunya, són la base de la constitució de la República catalana.
The bases of the constitution of the Catalan Republic are justice and intrinsic individual and collective human rights, irrenunciable foundations which give give meaning to the historical legitimacy and the legal and institutional traditions of Catalonia.
La nació catalana, la seva llengua i la seva cultura tenen mil anys d’història. Durant segles, Catalunya s'ha dotat i ha gaudit d'institucions pròpies que han exercit l’autogovern amb plenitud, amb la Generalitat com a màxima expressió dels drets històrics de Catalunya. El parlamentarisme ha estat, durant els períodes de llibertat, la columna sobre la qual s'han sustentat aquestes institucions, s’ha canalitzat a través de les Corts Catalanes i i ha cristal·litzat en les Constitucions de Catalunya.
The Catalan nation, its language and its culture have a thousand years of history. For centuries, Catalonia has been endowed with and enjoyed its own institutions that have fully exercised self-government, with the Generalitat as the greatest expression of the historic rights of Catalonia. During periods of freedom, Parliamentarianism has been the pedestal upon which these institutions have been based, channeled through the Catalan Parliament and crystalized in the Constitutions of Catalonia.
Catalunya restaura avui la seva plena sobirania, perduda i llargament anhelada, després de dècades d'intentar, honestament i lleialment, la convivència institucional amb els pobles de la península ibèrica.
Today Catalonia restores its full sovereignty (lost and long sought) after decades of honestly and loyally seeking institutional coexistence with the people of the Iberian Peninsula.
Des de l’aprovació de la Constitució espanyola de 1978, la política catalana ha tingut un paper clau amb una actitud exemplar, lleial i democràtica envers Espanya, i amb un profund sentit d’Estat.
Since the adoption of the Spanish Constitution of 1978, Catalan politics has played a key role with an exemplary, loyal and democratic attitude towards Spain, with a deep sentiment of being part of the State.
L’estat espanyol ha respost a aquesta lleialtat amb la denegació del reconeixement de Catalunya com a nació; i ha concedit una autonomia limitada, més administrativa que política i en procés de recentralització; un tractament econòmic profundament injust i una discriminació lingüística i cultural.
The Spanish State has responded to this loyalty with the denial of the recognition of Catalonia as a nation; and has granted limited autonomy, more administrative than political, and in the process of re-centralization; excercising a profoundly unjust economic treatment in addition to linguistic and cultural discrimination.
L’Estatut d’Autonomia, aprovat pel Parlament i el Congrés, i referendat per la ciutadania catalana, havia de ser el nou marc estable i durador de relació bilateral entre Catalunya i Espanya. Però va ser un acord polític trencat per la sentència del Tribunal Constitucional i que fa emergir noves reclamacions ciutadanes.
The Statute of Autonomy, approved by the Catalan Parliament, the Spanish Parliament, and the Catalan citizenry in a referendum, was to be the new stable and lasting framework for bilateral relations between Catalonia and Spain. But it was a political agreement broken by the ruling of the Constitutional Court, engendering new grievances among citizens.
Recollint les demandes d’una gran majoria de ciutadans de Catalunya, el Parlament, el Govern i la societat civil han demanat repetidament acordar la celebració d’un referèndum d’autodeterminació.
Channeling the demands of a large majority of citizens of Catalonia; the Parliament, the Government and civil society have repeatedly called for the holding of a referendum on self-determination.
Davant la constatació que les institucions de l’Estat han rebutjat tota negociació, han violentat el principi de democràcia i autonomia, i han ignorat els mecanismes legals disponibles a la Constitució, la Generalitat de Catalunya ha convocat un referèndum per a l’exercici del dret a l’autodeterminació reconegut en el dret internacional.
Upon finding that the institutions of the State have rejected any negotiation, they have violated the principles of democracy and autonomy, and have ignored the legal mechanisms available in the Constitution. The Generalitat of Catalunya has therefore called for a referendum to exercise the right to self-determination recognized under international law.
L’organització i celebració del referèndum ha comportat la suspensió de l’autogovern de Catalunya i l’aplicació de facto de l’estat d’excepció.
The organization and holding of the referendum led to the suspension of self-government in Catalonia and the de facto application of a state of emergency.
La brutal operació policial de caire i estil militar orquestrada per l’estat espanyol contra ciutadans catalans ha vulnerat, en moltes i repetides ocasions, les seves llibertats civils i polítiques i els principis dels Drets Humans, i ha contravingut els acords internacionals signats i ratificats per l’ Estat espanyol.
The brutal police operation of a military nature and style carried out by the Spanish state against Catalan citizens has repeatedly and severely violated their civil and political liberties and principles of Human Rights, and has contravened international agreements signed and ratified by the Spanish state.
Milers de persones, entre les quals hi ha centenars de càrrecs electes i institucionals i professionals vinculats al sector de la comunicació, l’administració i la societat civil, han estat investigades, detingudes, querellades, interrogades i amenaçades amb dures penes de presó.
Thousands of people have been investigated, detained, tried, questioned and threatened with harsh prison sentences, including hundreds of elected and institutional officials and professionals linked to the the sectors of communications, administration, and civil society.
Les institucions espanyoles, que haurien de romandre neutrals, protegir els drets fonamentals i arbitrar davant del conflicte polític, han esdevingut part i instrument d’aquests atacs i han deixat indefensa la ciutadania de Catalunya.
Spanish institutions, which should remain neutral, protect fundamental rights and arbitrate political conflict, have become part and parcel of these attacks and have left the citizens of Catalonia unprotected.
Malgrat la violència i la repressió per intentar impedir la celebració d’un procés democràtic i pacífic, els ciutadans de Catalunya han votat majoritàriament a favor de la constitució de la República catalana.
In spite of the violence and the repression to try to prevent a democratic and peaceful process, the majority of the citizens of Catalonia have voted in favor of the establishment of the Catalan Republic.
La constitució de la República catalana es fonamenta en la necessitat de protegir la llibertat, la seguretat i la convivència de tots els ciutadans de Catalunya i d’avançar cap a un Estat de dret i una democràcia de més qualitat, i respon a l’impediment per part de l’estat espanyol de fer efectiu el dret a l’autodeterminació dels pobles.
The establishment of the Catalan Republic is based on the need to protect the freedom, security, and coexistence of all citizens of Catalonia, and to move towards a state based on the rule of law and a democracy of greater quality, and is in response to the Spanish State preventing the exercise of the right to self-determination of peoples.
El poble de Catalunya és amant del dret, i el respecte a la llei és i serà una de les pedres angulars de la República. L'estat català acatarà i farà complir legalment totes les disposicions que conformen aquesta declaració i garanteix que la seguretat jurídica i el manteniment dels acords subscrits formarà part de l'esperit fundacional de la República catalana.
The people of Catalonia are lovers of law, and respect for the law is and will be a cornerstone of the Republic. The Catalan state will meet and legally comply with all the provisions that make up this declaration and ensure that the legal security and maintenance of the subscribed agreements will be part of the founding spirit of the Catalan Republic.
La constitució de la República és una mà estesa al diàleg. Fent honor a la tradició catalana del pacte, mantenim el nostre compromís amb l’acord com a forma de resoldre els conflictes polítics. Alhora, reafirmem la nostra fraternitat i solidaritat amb la resta de pobles del món i, en especial, amb aquells amb qui compartim llengua i cultura i la regió euromediterrània en defensa de les llibertats individuals i col·lectives.
The establishment of the Republic is a hand out-stretched for dialogue. In honour of the Catalan tradition of pact-making, we stick to our commitment to reach agreements as a way of resolving political conflicts. At the same time, we reaffirm our fraternity and solidarity with the rest of the people of the world and, especially, those with whom we share the language and culture and the Euro-Mediterranean region in defence of individual and collective freedoms.
La República catalana és una oportunitat per corregir els actuals dèficits democràtics i socials i bastir una societat més pròspera, més justa, més segura, més sostenible i més solidària.
The Catalan Republic is an opportunity to correct the current democratic and social deficits and build a society which is more prosperous, fairer, more secure, more sustainable and with more solidarity.
En virtut de tot el que s’acaba d’exposar, nosaltres, representants democràtics del poble de Catalunya, en el lliure exercici del dret d’autodeterminació, i d’acord amb el mandat rebut de la ciutadania de Catalunya,
In view of all the above, we, the democratic representatives of the people of Catalonia, in the free exercise of the right of self-determination, and in accordance with the mandate received from the citizens of Catalonia:


 • Constituïm la República catalana, com a Estat independent i sobirà, de dret, democràtic i social.
 • We establish the Catalan Republic, as an independent and sovereign State based on law, democracy, and social welfare.
 • Disposem l’entrada en vigor de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República.
 • We lay down the entry into force of the Law of Legal Transition and of the Foundation of the Republic.
 • Iniciem el procés constituent, democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant.
 • We initiate the constituent process which shall be democratic, citizen-based, transversal, participatory and binding.
 • Afirmem la voluntat d’obrir negociacions amb l’estat espanyol, sense condicionants previs, adreçades a establir un règim de col·laboració en benefici de les dues parts. Les negociacions hauran de ser, necessàriament, en peu d’igualtat.
 • We affirm the will to open negotiations with Spain without any preconditions, aimed at establishing a collaborative system for the benefit of both parties. The negotiations shall necessarily be on an equal footing.
 • Posem en coneixement de la comunitat internacional i les autoritats de la Unió Europea la constitució de la República catalana i la proposta de negociacions amb l’estat espanyol.
 • We inform the international community and the authorities of the European Union of the establishment of the Catalan Republic and the proposal for negotiations with Spain.
 • Instem a la comunitat internacional i les autoritats de la Unió Europea a intervenir per aturar la violació de drets civils i polítics en curs, i a fer el seguiment del procés negociador amb l’Estat espanyol i ser-ne testimonis.
 • We urge the international community and the European Union authorities to intervene to stop the current violation of civil and political rights, and to monitor and oversee the negotiation process with the Spanish State.
 • Manifestem la voluntat de construcció d’un projecte europeu que reforci els drets socials i democràtics de la ciutadania, així com el compromís de continuar aplicant, sense solució de continuïtat i de manera unilateral, les normes de l’ordenament jurídic de la Unió Europea i les de l’ordenament de l’estat espanyol i de l’autonòmic català que transposen aquesta normativa.
 • We express our will to build a European project that reinforces the social and democratic rights of citizens, as well as our commitment to continue to apply - without any break and in a unilateral manner - the norms of the legal orders of the European Union, and those of the Spanish State, and the Catalan autonomy that this norm transposes.
 • Afirmem que Catalunya té la voluntat inequívoca d’integrar-se tan ràpidament com sigui possible a la comunitat internacional. El nou Estat es compromet a respectar les obligacions internacionals que s’apliquen actualment en el seu territori i a continuar sent part dels tractats internacionals dels quals és part el Regne d’Espanya.
 • We affirm that Catalonia has the unequivocal will to become integrated into the international community as quickly as possible. The new State agrees to respect the international obligations that are currently applied in its territory and to continue to adhere to the international treaties to which the Kingdom of Spain is a signatory.
 • Apel·lem als Estats i a les organitzacions internacionals a reconèixer la República catalana com Estat independent i sobirà.
 • We appeal to all States and international organizations to recognize the Catalan Republic as an independent and sovereign State.
 • Instem al Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per fer possible la plena efectivitat d’aquesta Declaració d’independència i de les previsions de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República.
 • We urge the Government of the Generalitat to adopt the necessary measures to make it possible to fully implement this Declaration of independence and the provisions of the Law of Legal Transition and of the Foundation of the Repúblic.
 • Fem una crida a tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes de la República catalana a fer-nos dignes de la llibertat que ens hem donat i a construir un Estat que tradueixi en acció i conducta les inspiracions col·lectives.
 • We call on each and every citizen of the Catalan Republic to make us worthy of the freedom that we have granted ourselves and to build State that will convert collective aspirations into action and conduct.


Els legítims representants del poble de Catalunya:The legitimate representatives of the people of Catalonia:Barcelona, 10 d’octubre de 2017Barcelona, October 10, 2017
For a list of Catalan texts translated into English, see here: https://miquelstrubell.blogspot.com/p/catalanlegaltexts.html

30 de des. 2017

Qui està a favor de la independència?

El Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya encarrega Baròmetres quadrimestrals d'Opinió Política. El darrer Baròmetre, publicat a finals d'octubre de 2017,  ("3a onada 2017) té la referència REO863, i la pàgina web permet fer taules de contingència o encreuaments que donen una visió molt més rica dels resultats globals. Recordem que la mostra consisteix en adults amb ciutadania espanyola, és a dir, es basa en el cens electoral dels residents a Catalunya.

En aquest breu estudi mirarem quines variables expliquen més bé el posicionament de la població davant la independència de Catalunya (apartats 4, 5 i 6).

Primer però (apartats 1,2 i 3), unes dades que descriuen aspectes de la mostra. Hi trobem que:

1. Lloc de naixement dels enquestats, per grups d'edat
Si mirem els nascuts a la resta de l'Estat (que suposen el 24,5% del conjunt) trobem que més de la meitat tenen 65 anys o més, i un terç més tenen de 50 a 64 anys. Es tracta doncs d'un segment de la mostra (i població, si el mostreig s'ha fet bé) de gent relativament gran.
GRUPS D'EDAT
Catalunya
Resta de
l'Estat
De 18 a 24 anys
9,6%
0,3%
De 25 a 34 anys
15,9%
4,4%
De 35 a 49 anys
34,5%
11,7%
De 50 a 64 anys
22,0%
32,3%
Més de 64 anys
18,1%
51,4%
Total
100,0%
100,0%

2. Nombre d'avis (dels enquestats) nascuts a Catalunya, per grups d'edat
Els grups més joves, de fins a 35 anys, tenen un, dos o tres avis nascuts a Catalunya (és a dir que són fills i/o néts de matrimonis geogràficament mixtos) en una proporció molt més elevada (36-37%) que entre els més grans de 65 anys (només 12%), on trobem la proporció més alta de néts de quatre nascuts a Catalunya (29,5%). És també entre els grans (més de 50 anys) que trobem més entrevistats que no tenen cap avi nascut a Catalunya, començant és clar pels de la primera generació de la immigració espanyola.
Fixem-nos de tota manera que un 54,8% del conjunt dels enquestats no té cap avi nascut a Catalunya: una xifra segurament insòlita, per alta, en la història de les migracions mundials. (Més de la meitat d'ells són ells mateixos nascuts fora de Catalunya). Per contra, menys del 22% tenen els quatre avis nascuts a la terra on viuen.
GRUPS D'EDAT Cap Un Dos Tres Quatre No ho sap Total
De 18 a 24 anys
42,0% 12,5% 20,0% 4,8% 19,9% 0,8% 100,0%
De 25 a 34 anys
47,3% 11,7% 19,2% 5,6% 13,6% 2,7% 100,0%
De 35 a 49 anys
55,0% 8,2% 14,4% 5,5% 16,8% 0,2% 100,0%
De 50 a 64 anys
59,1% 3,0% 10,0% 3,1% 24,3% 0,5% 100,0%
Més de 64 anys
58,2% 2,1% 6,8% 2,9% 29,5% 0,5% 100,0%

Com seria d'esperar hi ha una correlació molt alta entre l'origen familiar i el sentiment de pertinença, com veurem ara.

3. Autoubicació a l'escala de sentiment de pertinença (C700) en funció del nombre d'avis nascuts a Catalunya (C130).
Entre els que no tenen cap avi nascut a Catalunya trobem que la opció majoritària és d'autodefinir-se com a "Tan espanyol/a com català/ana"*. A mesura que mirem els enquestats amb més avis nascuts a Catalunya (quasi tots aquests enquestats podem suposar que han nascut a Catalunya) augmenta progressivament l'opció "Només català/ana", que és clarament majoritària entre els que en tenen 3 o 4**.
Només espanyol/a Més espanyol/a que català/ana Tan espanyol/a com català/ana Més català/ana que espanyol/a Només català/ana No ho sap No contesta Total
Cap
9,1% 6,5% 52,4%* 16,2% 9,7% 4,0% 2,2% 100,0%
Un
3,0% 3,8% 28,6% 30,3% 33,2% 1,1% 0,0% 100,0%
Dos
0,0%
1,9% 20,2% 32,5% 42,2% 2,0% 1,2% 100,0%
Tres
0,0% 1,6% 1,5% 31,9% 62,9%** 0,0% 2,1% 100,0%
Quatre
0,3% 0,6% 9,6% 27,6% 61,2%** 0,0% 0,7% 100,0%
No ho sap
8,4% 9,1% 17,3% 47,2% 9,1% 8,9% 0,0% 100,0%


Aquestes dues variables (origen, segons diferents ítems, i autoubicació territorial), molt més que qualsevol altra, configuren el posicionament polític dels enquestats.

Mirem-ho amb més deteniment. Primer, l'origen, d'acord amb dos ítems diferents.

4. Voluntat d'independència (P31), segons el Lloc de naixement de l'enquestat/ada (C100)
Quan creuem Lloc de naixement de l'enquestat/ada (C100) amb les respostes a l'ítem P31. "i més concretament, ¿Vol que Catalunya esdevingui un Estat independent?" trobem una clara diferenciació. 
Entre els nascuts a Catalunya guanys el 'Sí' per 30 punts, mentre que entre els nascuts en altres llocs (amb dret a vot) guanya clarament el 'No'. Recordem que els nascuts a Catalunya representen el 61,5% de la mostra.


No No ho sap No contesta Total
Catalunya
61,5% 31,4% 6,2% 1,0% 100,0%
Resta de l'Estat
20,3% 72,4% 6,4% 1,0% 100,0%
Unió Europea
25,9% 69,4% 4,6% 0,0% 100,0%
Resta del món
21,9% 62,7% 10,0% 5,4% 100,0%


Chi quadrat 240,5998
df 9
Valor P 9,6031

5. Voluntat d'independència (P31), segons el nombre d'avis [dels enquestats] nascuts a Catalunya (C130).
La correlació entre les dues variables és molt alta, i és molt evident la tendència: però no es pot fer cap regla de tres, perquè hi ha minories substancials en cada categoria.

No No ho sap No contesta Total
Cap
25,8% 64,9% 7,5% 1,8% 100,0%
Un
53,5% 32,9% 12,1% 1,6% 100,0%
Dos
73,7% 21,6% 4,6% 0,0% 100,0%
Tres
90,0% 7,9% 2,1% 0,0% 100,0%
Quatre
81,9% 13,0% 4,1% 0,9% 100,0%
No ho sap
73,5% 17,5% 8,9% 0,0% 100,0%


Chi quadrat425,8239
df15
Valor P2,5591

Trobem la mateixa diferenciació entre els fills de pare català (Sí 73,9%; No 20,2%) i de pare nascut a la resta de l'Estat (Sí 30,8%; No 61,2%).

6. Voluntat d'independència (P31), segons el sentiment de pertinença (C700)
La gradació és molt clara, revelant una correlació molt forta entre les dues variables. En el grup "Només català" -que suma una mica més de la quarta part de la mostra-, hi ha un posició gairebé unànime, al revés dels dos grups d'identitat "Només" o "més espanyola" (que representen, però, una proporció molt més petita de la mostra). Els altres dos grups, fonamentalment conformats per nascuts a Catalunya, però amb pocs avis autòctons, suposen amb tota certesa els segments més fluïds, que poden decantar el conjunt cap a una posició o una altra. 
 

No No ho sap No contesta Total
Només espanyol/a (N=79) 4,0% 94,4% 1,6% 0,0% 100,0%
Més espanyol/a que català/ana (N=64) 3,6% 91,2% 5,1% 0,0% 100,0%
Tan espanyol/a com català/ana (N=529) 11,5% 77,5% 8,9% 2,1% 100,0%
Més català/ana que espanyol/a (N=337) 72,3% 20,5% 6,8% 0,3% 100,0%
Només català/ana (N=429) 94,5% 2,9% 2,0% 0,6% 100,0%
No ho sap (N=39) 20,3% 51,9% 24,2% 3,7% 100,0%
No contesta (N=24) 29,4% 39,4% 17,8% 13,4% 100,0%


Chi quadrat 948,1626
df 18
Valor P 8,2755