Cercar en aquest blog

Compte enrere

26 de set. 2018

Letter from Speaker of the Parliament of Flanders to last year's Speaker of the Parliament of Catalonia.

This is the text of the letter sent by the Speaker of the Parliament of Flanders to last year's Speaker of the Parliament of Catalonia. Ignoring the separation of powers (legislative and executive), Spain has formally complained to the Belgian government.

***** Click below on "Més informació" if necessary *****


https://twitter.com/markdemesmaeker/status/1038082979648753664?s=19

Vlaams 

ParIement


Miss Carme FORCADELL
Mas d'Enric prison 

Catllar

Catalunya


Dear Miss Forcadell,

Nearly a year ago, on the 26th and 27th September 2017, I was pleased to have two interesting meetings with you in Brussels at the occasion of the handover of the Coppieters Award, and most of all, in my own office In the Flemish Parliament.

Since then, things have turned to the worse for the democracy in Catalonia.

The violence used during the elections was only the most outrageous expression of an undemocratic policy.

Keeping politicians under arrest for months is an even more insidious act, a proof that the central government in Spain is not able to meet the conditions to be part of a modern democratic European Union.

Therefore, Miss Forcadell, I'd like to express my ongoing support for your ambitions to give the Catalan people the opportunity to choose for their own identity.

As the speaker of the Flemish Parliament, I hope that you - and the other Catalan politicians in detention - will be given back their freedom, because it's absolutely unacceptable for politicians to be arrested for their opinions.

I wish you, your family and friends, a lot of courage and strength in this [sic] extremely difficult circumstances.

Kind regards,


Jan Peumans

Speaker of the Flemish ParliamentPROPOSTA DE DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS SOBRE LA INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL SUPREM,  SALA PENAL, DE 9 DE JULIOL DE 2018


https://www.elnacional.cat/uploads/static/pdf.js/web/viewer.html?file=https://www.elnacional.cat/uploads/s1/55/13/63/4/proposta-de-dictamen-comissio-estatut-diputats.pdf

PROPOSTA DE DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS SOBRE LA INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL SUPREM,
SALA PENAL, DE 9 DE JULIOL DE 2018

PRIMER.- En data 13 de juliol de 2018 ha estat rebuda en el Registre del Parlament de Catalunya la interlocutòria, de data 9 de juliol de 2018, de la Sala Segona del Tribunal Suprem, que incideix, en aplicació de
I'article 384 bis de la LIei d'Enjudiciament Criminal (LECrim), sobre els drets parlamentaris dels diputats d'aquesta cambra Caries Puigdemont i Casamajó, Oriol Junqueras i Vies, Jordi Turull I Negre, Raül Romeva Rueda, Josep Rull i Andreu, i Jordi Sànchez i Picanyol. 

SEGON.-En data 25 de setembre de 2018 la Mesa del Parlament de Catalunya ha acordat traslladar la decisió sobre els efectes de la referida interlocutòria a la Comissió de l'estatut dels Diputats.

II. CONSIDERACIONS JURIDÍQUES I POLITIQUES

PRIMERA.-Atès I'informe dels serveis jurídics del Parlament de Catalunya de 17 de juliol del 2018 I la interpretació de l'article 384 bis
LECrim donada pel Tribunal Constitucional (STC 199/1987 I STC 71/1994), la suspensió prevista en el citat precepte només seria
d'aplicació als parlamentaris processats i empresonats per un presumpte d'aplicació als parlamentaris processats I empresonats per un presumpte delicte de rebel·lió en cas que haguessin fet servir armes de guerra o explosius, fossin terroristes o formessin part d'organitzacions armades. 

És públic i notori que els diputats afectats per la interlocutòria del Tribunal Suprem han actuat sempre de forma cívica, pacifica
democràtica. Són persones compromeses amb la pau i la no violència, amb una trajectòria de compromis inapel· table amb la defensa dels drets fonamentals, I que han rebutjat sistemàticament qualsevol forma de fer politica que pogués posar en risc la convivència.

A més, la resolució del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, de 12 de juliol de 2018, en conèixer del procés d'extradició contra Caries
Purgdemont i Casamajó, la va declarar inadmissible pe] que fa al càrrec de rebel·lió que el Tribunal Suprem li imputa, pels mateixos fets, tant a ell com a la resta dels diputats afectats.

En el cas concret del diputat Carles Puigdemont, es dóna la circumstància
afegida que es troba en llibertat. No concorre, per tant, un altre dels requisits per a la suspensió. Aixi ho destaca l'informe emès pels Serveis Jurídics, segons el qual,"perquè es pugui aplicar ia mesura cautelar que
estableix I'article 384 bis LECrim, resulta estrictament necessari, no només que s'hagi decretat presó provisional, sinó també que aquesta s'hagi materiatitzat mitjançant l'entrada efectiva en presó de ies persones
processades".

Per aquests motius, la suspensió prevista a I'article 384 bis LECrIm és inaplicable als diputats als quais fa referència la interlocutòria
de 9 de juliol de 2018 del Tribunal Suprem.
SEGONA.-L'article 384 bis LECrim preveu]a referida suspensió de drets parlamentaris com a mesura de caràcter provisional. No obstant, aquesta no pot ser d'aplicació automàtica com pretén la mencionada resolució judicial, dones, en efecte, el Parlament de Catalunya gaudeix d'autonomia parlamentària d'acord amb l'article 72 de la Constitució Espanyola (CE),
els articles 58 I 59 de l'estatut d'autonomia de Catalunya (EAC), i jla doctrina del Tribunal Constitucional, motiu pel qual, l'eventual aplicació dels efectes previstos en aquell precepte legal requereí× la intervenció
dels òrgans parlamentaris competents.

L'autonomia parlamentària protegeix la institució d'ingerències externes I permet al Parlament dotar-se dels seus propis procediments per a canalitzar resolucions com la del Tribunal Suprem de 9 de juliol de
2018, En aquest sentit, I'article 25 del Reglament del Parlament de Catalunya (RPC) habilita un mecanisme específic per a supòsits de suspensió dels drets i deures dels parlamentaris, de manera que correspon a aquesta Comissió l'examen de la qüestió i I'elaboració del present dictamen, 

D'acord amb les consideracions anteriors I de conformitat amb e] principi d'autonomia parlamentària (article 72 CE I articles 58 I 59 EAC), la posició institucional de]a cambra, el procediment previst a l'article 25 RPC la mateixa doctrina del Tribunal Constitucional, la Comissió de l'Estatut dels Diputats és l'òrgan competent per a I'elaboració del present dictamen. 

TERCERA.-La mesura provisional prevista, a què s'ha fet referència anteriorment, en cap cas pot implicar la pèrdua de la condició plena
de diputat, ni pot provocar un dany irreversible en els drets politics dels parlamentaris.
Els diputats del Parlament són els legítims representants del poble de Catalunya perquè han estat escollits mitjangant unes eleccions. És inacceptable, des d'un punt de vista democràtic, que un jutge intenti privar-los-a ells i a la ciutadania-del dret a la representació politica, consagrat per l'ordenament jurídic estatal i internacional.

L'article 23.2 CE, I'article 3 del Protocol 1 del Conveni Europeu de Drets Humans I I'article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, protegeixen el dret a la representació política, en el sentit de garantir que les persones que han accedit a càrrecs electes puguin mantenir-los desenvupar les seves funcions representatives sense pertorbacions
il·legítimes, tal com ha manifestat el Tribunal Constitucional en reiterades ocasions (STC 23/1984, de 20 de febrer, FJ 4; STC 212/1993, de 28 de juny, FJ 4; STC 185/1999, de 11 d'octubre, FJ 4). 

Per tant, els diputats del Parlament de Catalunya afectats per la interlocutòria que motiva aquest dictamen tenen dret a mantenir
la seva plena condició de diputats.

QUARTA.-Davant d'aquesta situació d'excepcionalitat, atès que els diputats afectats per la interlocutòria de 9 de juliol del 2018 no poden acudir personalment al Parlament, considerant que la composició parlamentària sorgida de les urnes del 21 de desembre de 2017 és un bé superior que cal preservar, I mentre no es resolguin els recursos presentats per les seves defenses, S'escau adoptar les mesures que siguin necessàries per a garantir els drets fonamentals dels diputats, i que: a) el Parlament de Catalunya mantingui les majories emanades de les urnes; b) els diputats mantinguin les actes; i c) les votacions realitzades al Ple siguin efectives. 

Per tot el que S'acaba d'exposar, la Comissió de I'Estatut dels Diputats, proposa I'adopció del següent, ACORD:

Que d'acord amb les consideracions que s'acaben d'exposar, I donant compliment al que ve estrpulat a I'article 25.1 del Reglament, la Comissió de l'Estatut dels Diputats proposa elevar aquest dictamen al Ple del Parlament per:

Acordar, si s'escau, per majoria absoluta dels membres de] Ple del Parlament, la suspensió dels drets i deures parlamentaris dels diputats Caries Puigdemont i Casamajó, Oriol Junqueras i Vies, Jordi Turull Negre, Raul Romeva i Rueda, Josep Rull i Andreu, Jordi Sànchez i Picanyol. 

b) Acordar, si s'escau, que mentre duri la situació juridica actual i no es resolguin els recursos presentats per les seves defenses, els drets parlamentaris dels diputats Carles Puigdemont i Casamajó, Oriol Junqueras i Vies, Jordi Turull i Negre, Raül Romeva i Rueda, Josep Rull i Andreu, i Jordi Sànchez i Picanyol, podran ser exercits pel membre del seu grup parlamentari que els interessats designin. 

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2018


Marta Madrenas i Mir             Mònica Palacín i París 

Portaveu                   Portaveu 

GP Junts per Catalunya GP Republicà

25 de set. 2018

23 de set. 2018

"Negotiators?" by Jordi Domingo (22 Sep 2018)

Here is an English translation of the article "Negociadors?" by Jordi Domingo, the eminent jurist.
If the author or the editor object, please let me know at once.
 
**** Click below on "Més informació", if need be, to read the whole article *****

19 de set. 2018

Background information on English versions of important texts on Catalonia

Do you have sufficient documentary input on your background knowledge of the Catalan independence process? Perhaps some of it is only in Catalan or Spanish, and that holds you up. Well, here’s some good news!

***** Click below on "Més informació" to access the whole post, if need be *****

18 de set. 2018

Statement by the Council of Bar Associations of Catalonia (CICAC) in support of lawyer Gonzalo Boye

Unofficial translation by M.S. of an important statement by the Council of Bar Associations of Catalonia (CICAC, ), in support of lawyer Gonzalo Boye (September 17 2018); and comment by

***** Click below, on "Més informació", if need be, to access the whole post *****

17 de set. 2018

The September 16th Manifesto on political prisoners, by ANC Palamós

Here is a bilingual (Catalan-English) version of the Assemblea Nacional Catalana's Manifesto read in Palamós (and elsewhere) on September 16 2018, exactly 11 months after our former chair, and the chair of Òmnium Cultural, were arrested on charges of... rebellion!

**** If necessary, click below on "Més informació" to access the full text ****

Martin Luther King: Carta des de la presó de Birmingham

Aquí hi ha una versió en català de la Carta des de la presó de Birmingham, escrita per Martin Luther King, Jr., l'agost de 1963. / Here is a Catalan rendering of the Letter from Birmingham Jail by Martin Luther King, Jr.

**** Clica a "Més informació" per llegir-la sencera **** 
**** Click below on "Més informació" to read it all ****

Anna Forn, at Society for Development and Community Empowerment meeting (Geneva, 17/9/2018)

Translation by M.S. of address made by Sra. Anna Forn, daughter of Catalan Minister Joaquim Forn, in pre-trial detention for his involvement in the events leading up to the Catalan people's decision to become an independent State, at Society for Development and Community Empowerment meeting (UN Human Rights Council, Geneva) on September 17 2018.

**** Click below on ·Més informació" to access the translation" ****

15 de set. 2018

Ramir De Porrata escriu sobre la possible incidència alemanya

Ramir De Porrata ha fet aquestes interessants consideracions sobre les possibles incidències alemanyes en la política repressiva del govern espanyol pel que fa al conflicte català.

***** Clica a sota a "Més informació" per accedir al post *****

Una entrevista al director del Instituto Martin Luther King

Una entrevista al director del Instituto Martin Luther King y publicada parcialment con unos titulares que no corresponden para nada con el contenido, han suscitado unes airades respuestas, incluyendo la del mismo entrevistado. 


***** Clica debajo en "Més informació" para accedir al post *****

13 de set. 2018

An amazing communiqué by the Bordegassos group of "castellers"

An English translation of an unbelievable communiqué!

***** Click below, on "Més informació" to access the post *****

12 de set. 2018

Aamer Anwar's speech to Catalonia's Diada (11/9/2018)

Aamer Anwar's speech to Catalonia's Diada in full: 'Independence is your cause and you do not walk alone'

***** Click below, on "Més informació" to access the post *****

10 de set. 2018

Belgian Lawsuit against judge Llarena (English translation)

Unofficial English Translation: “Puigdemont v. Llarena”. Rephrased and reworded from the French version into precise legal English by M. McNaught.

**** Click below on "Més informació" to access the whole text ****

8 de set. 2018

Twitter thread by Sr. Gonzalo Boye

Twitter thread by Sr. Gonzalo Boye. Lawyers are in the gun-sights of the enemies of democracy.
My translation into English.
**** Click below on "Més informació" to access the whole text **** 

6 de set. 2018

"Provocation", by Joan Pere Le Bihan

Below is a translation (by MS) of an article by Joan-Pere Le Bihan, "LA PROVOCACIÓ (eina indispensable d’Espanya)", published in L'Unilteral on September 5 2018. I hope the author and paper don't mind (if they like they can use the text too!).


**** Click on "Més informació" to access the whole article, if need be *****

Avocats Européens Démocrates ESP

Declaració d'Abogados Europeos Demócratas sobre els atacs als advocats defensores de Puigdemont i la resta d'exiliats.

***** Clica a "Més informació" per llegir-ne el post sencer *****

Harcèlement des Avocats - Avocats Européens Démocrates FR

Declaration "Harcelement del avocats" par "Avocats Européens Démocrates" (A.E.D.), sur les advocats résponsables de la défense de Puigdemont et les autres exiliés catalans.

***** Cliquez à "Més informació" pour lire le post entier *****

1 de set. 2018

"The Supreme Post-Truth" by I. Sánchez-Cuenca (1/9/2018)

This is a translation (by MS) of the excellent article "La posverdad suprema", by Ignacio Sánchez-Cuenca, published in La Vanguardia on September 21 2018. I hope the newspaper and the author don’t mind.

***** If need be, click below, on “Més informació”, to read the whole article *****