Cercar en aquest blog

Compte enrere

29 de març 2020

Oriol Mitjà warned about the Covid-19 virus very clearly, on 15 FEB (in Catalan/Spanish) / Oriol Mitjà alertava sobre el Covid-19, molt clarament (15 FEB 2020)

Extractes de la seva intervenció al FAQs de TV3, en català. Versión en español de los principales aspectos de su intervención.
Clica aquí si cal per veure tota l'entrada.

Article del Doctor Lu Xiang (Xina, 28 MAR 2020)

"First Person: Heartbreak and hope – one doctor’s story from China’s coronavirus ground zero". Traducció al català.
Clica aquí si cal per veure tota l'entrada.


Font: https://news.un.org/en/story/2020/03/1060482

Primera persona: Entre el cor trencat i l'esperança: la història d'un metge des de la zona zero del coronavirus de la Xina

Proporcionat per Lu Xiang, director adjunt de la Missió Mèdica Jiangsu a Huangshi, Hubei durant el COVID-19.

Xiang Lu és un dels milers de metges xinesos que van ser enviats per combatre el brot COVID-19 a la província més afectada de Hubei, ja que va assolir el punt àlgid. Quan l'ONU News li va parlar el 23 de març, va dir que la situació és molt millor i que, finalment, podrà tornar a casa.

Des del brot original del coronavirus a Hubei, Xina, a finals de gener, 346 equips mèdics de 29 províncies a la Xina han estat enviats a Hubei per salvar vides, ajudant equips mèdics locals.

L'hospital que supervisa Xiang, l'Hospital Afiliat de Yifu de la Universitat Mèdica de Nanjing, va rebre la notificació per continuar la missió, el 24 de gener, just abans de l'any nou xinès, el moment més important perquè les persones tornen a casa i es reuneixen amb la família. Això és tracta d’una versió editada i traduïda de l’entrevista realitzada pels nostres companys de l’equip xinès d’UN News.

Un batalló es va reunir durant la nit

“Hi havia tan de personal mèdic voluntari per anar-hi, que se'ls va haver de posar en llista d’espera. El primer grup de personal mèdic, sis metges i infermeres, va ser enviat des del nostre hospital el passat 25 de gener.

Amb més de 30 anys d’experiència, tenia ganes de contribuir en primera línia, però la gravetat i l’escala massiva de l’epidèmia també m'intimidaven. Finalment vaig rebre la trucada telefònica el 10 de febrer i em van dir que dirigiria un equip a la ciutat de Huangshi. En menys de 24 hores, vaig haver de reunir un equip mèdic temporal de 310 persones d’una dotzena d’hospitals, per la qual cosa em vaig sentir sota una pressió enorme.

No coneixia una part del personal mèdic i no coneixia Huangshi, però sabia que la meva gestió i experiència clínica serien útils en la primera línia. Totes les persones de la missió estaven molt disposades a participar en aquesta batalla. Recordo sentir-me sota pressió i estressat, però també ple de confiança.

En aquell moment, l'epidèmia de Huangshi tocava el seu punt àlgid. Quan hi vam arribar, hi havia prop de 800 pacients, incloent-hi uns 100 en estat crític. El personal sanitari estava molt cansat i hi havia una escassetat de materials de protecció.

Era evident que el nostre equip mèdic hi havia arribat en el moment més difícil i en el període més intens de la batalla contra el virus. Va ser realment difícil: si les condicions són pobres, no hi ha manera de combatre la guerra.

No teníem temps per menjar

Durant les dues primeres setmanes, vam treballar gairebé dia i nit. Quasi no hi havia temps per menjar, i menys encara per contactar amb les nostres famílies. Vam renovar l'hospital per augmentar el nombre de llits i vam concentrat els pacients crítics en un dels hospitals més ben equipats.

Vaig treballar fins i tot com a fuster temporal per transformar les sales generals en sales de cures intensives que complien els estàndards nacionals d'un dia per l'altre!

Tot i que no hi ha cap medicament per curar la COVID-19, la meva experiència és que és important diagnosticar i intentar tractar el pacient com més aviat millor. He vist alguns casos encoratjadors: un pacient de 93 anys en estat crític s'ha recuperat i un altre pacient va ser donat d’alta de l’hospital al cap de dues sessions d’intubació del ventilador.

Els metges no temen les penúries, sinó la incomprensió

Des del començament, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i les organitzacions internacionals van fer valoracions objectives de la lluita contra la epidèmia de la Xina i van prendre les decisions encertades. Crec que això va ser un signe de solidaritat i suport.

Crec que el fet de no ser mal entès pels altres és la cosa més important. Com a metges, no tenim por de les dificultats, no tenim por de la fatiga. Però esperem que la gent ens pugui entendre de la manera correcta, especialment en moments difícils com aquests.

Afrontar la pandèmia: no entreu en pànic!

La setmana que ve, el meu equip completarà la seva missió i tornarà a casa. Em complau dir que cap membre de l’equip sanitari ni del personal sanitari local s’ha infectat.

Per al públic en general, el meu missatge principal és "no entreu en pànic!".

Quan Wuhan va experimentar un gran augment de casos, moltes persones van entrar en pànic i van acudir als hospitals, la qual cosa que va provocar infeccions creuades. Per tant, estigueu tranquils i romaneu a casa sempre que sigui possible. Aquesta és l’experiència més important que vull compartir”.


...ooo000ooo...


https://news.un.org/en/story/2020/03/1060482
First Person: Heartbreak and hope – one doctor’s story from China’s coronavirus ground zero

Provided by Lu Xiang, Deputy Director of Jiangsu Medical Mission to Huangshi, Hubei during the COVID-19.

Xiang Lu is one of the thousands of Chinese doctors who was dispatched to fight the COVID-19 outbreak in the hardest-hit province of Hubei, as it reached its peak. When UN News spoke to him on 23 March, he said that the situation is vastly improved and he may, at last, be able to return home.

Since the original outbreak of the coronavirus in Hubei, China, at the end of January, 346 medical teams, from 29 Provinces in China, have been sent to Hubei to save lives, aiding local medical teams.

The hospital that Xiang oversees, the Yifu Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, got notification to go on the mission, on 24 January, just before Chinese New Year, the most important time for people to return home and reunite with family. This is an edited and translated version of the interview conducted by our colleagues from the UN News Chinese team.

A battalion assembled overnight


“So many medical staffvolunteered to go, that they had to be put on a waiting list. The first batch of medical personnel, six doctors and nurses, was dispatched from our hospital on 25 January.

With over 30 years of experience, I was eager to contribute to the front line, but the severity and massive scale of the epidemic was also intimidating. I eventually got the phone call to go on 10 February, and I was told that I was going to lead a team to the city of Huangshi. In less than 24 hours, I had to assemble a temporary medical team of 310 people from a dozen hospitals, so I was really pressed.

I didn’t know some of the medical staff, and I’m not familiar with Huangshi, but I knew that my management and clinical experience would be helpful on the front line. All the people on the mission were very willing to participate in this battle. I remember feeling under pressure and stressed, but also full of confidence.

At that time, the epidemic in Huangshi was close to its peak. By the time we arrived, there was close to 800 patients, including around 100 in a critical condition. The medical staff were very tired, and there was a shortage of protective materials.
Clearly, our medical team had arrived at the most difficult time and the most intense period of the battle against the virus. It was really difficult: if the conditions are poor, there is no way to fight the war.

No time to eat


For the first two weeks, we worked almost around the clock. There was almost no time to eat, let alone to contact our families. We renovated the hospital to increase the number of beds, and concentrated critical patients in one of the best-equipped hospitals.
I even worked as a temporary carpenter to transform general wards into intensive care wards that met the national standards overnight!
Although there is no medication to cure COVID-19, my experience is that it is important to diagnose and seek to treat patients as early as possible. I have seen some encouraging cases: a 93-year-old patient in critical condition recovered, and another patient was discharged from hospital after two rounds of ventilator intubation.

Doctors don’t fear hardships, but misunderstanding


Since the beginning, the World Health Organization (WHO) and the international organizations made objective assessments of China's fight against the epidemic and made correct decisions. I think this was a sign of solidarity and support.

Not being misunderstood by others is, I think, the most important thing. As doctors, we are not afraid of hardship, we’re not afraid of fatigue. But we hope that people can understand us in the right way, especially in difficult times such as these.

Facing pandemic: Don’t Panic!


Next week, my team will complete its mission and return home. I’m pleased to say that none of our medical team members and local medical staff were infected.
For the general public, my main message is “don’t panic!”.
When Wuhan saw a big rise in cases, many people were panicked, and flocked to the hospitals, which caused cross-infection. So, stay calm, and stay indoors whenever possible. This is the most important experience that I want to share.”


27 de març 2020

BÈRGAM. L'Atalanta-València (19 FEB), "una bomba biològica". Entrevista amb el Dr. Di Marco (20 MAR 2020)

El partit Atalanta Bergamasca Calcio - València celebrat al San Siro (Milà) el 19 de febrer fou decisiu per a la ràpida propagació del Covid-19 a Bergamo, quan encara hi havia poquísims casos comptabilitzats. El testimoni del Dr. Fabiano Di Marco fa feredat.
Clica aquí si cal per veure tota l'entrada.

26 de març 2020

The "Scientific Commentary" on Covid-19 measures (21 MAR 2020)

Here is an English translation of the widely reported (and hotly debated by the Spanish government; some media call it a Catalan separatist measure!) "Scientific Commentary" on measures to curb the Covid-19 pandemic in Spain. Please send me corrections (especially the authors!)
Click here if need be to read the rest of the post.

"Comentario Científico" de 70 científicos sobre medidas Covid-19 (21 MAR 2020)

El polémico "Comentario Científico" sobre medidas que había que tomar urgentemente el 21 de marzo para evitar el colapso del sistema sanitario previsto para el día 25 de marzo.
Clica aquí si hace falta para leer el resto del texto

25 de març 2020

Coronavirus Deaths by U.S. State and Country Over Time: Daily Tracking (NYT)

Link to article in NYT "Coronavirus Deaths by U.S. State and Country Over Time: Daily Tracking" (updated daily)
https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/21/upshot/coronavirus-deaths-by-country.html

Letter to the President of the European Council (25 MAR 2020)

Letter to the President of the European Council on Covid-19 pandemic by eight EU Member State leaders
Click here if need be to read the rest of the post.

Strategy choice for Covid-19 pandemic. (1) Tomas Pueyo (2) Imperial College London (23 MAR 2020)

Interesting, urgent articles by (1) Tomás Pueyo and (2) the Imperial College COVID-19 Response Team on the probable consequences of several political options to cope with the pandemic.
Click here if need be to read the rest of the post.

La "Càrrega Viral", un punt clau en la transmissió o no del Covid-19 (23 MAR 2020)

No sóc metge. Si algú diu que ho tregui ho trec. Però ens semblava a qui m'ho ha enviat des d'Anglaterra, i a mi, que el consell és molt valuós.
Clica aquí si cal per llegir tota l'entrada.

23 de març 2020

"Com es va escapar el virus" (NYT, 22 MAR 2020)

"Com es va escapar el virus". Traducció de l'article "How the Virus Got Out", del NYT (22 MAR 2020). I hope the NYT doesn't mind.
Clica aquí si cal per llegir tota l'entrada

COVID-19-Italy
Suport d'Alcaldes al President Torra (23 MAR 2020)

Piulades d'alcaldes d'arreu de Catalunya donen suport al nostre president.
Clica aquí   si cal per veure'n una llista.

22 de març 2020

Guillem Hernandez Solà explains the pandemia from a Chinese perspective (20 MAR 2020)

The dramatic plea by Guillem Hernandez Solà, who witnessed at first hand, as early as January, how the Chinese Community in Catalonia were getting worried about the risk of the COVI-19 virus reaching them over here, and started to take preventive action well in advance. I have translated it into English (with the author's permission), because it applies everywhere. It is dated March 20.
Click here to see the whole post, if need be.

21 de març 2020

Els Primers Casos de COVID-19 als PPCC (21 MAR 2020)

El "Primer Cas" detectat de COVID-19 a diferents municipis i territoris.
Clica aquí si cal per llegir l'entrada sencera


1 FEB 2020
https://www.20minutos.es/noticia/4138299/0/coronavirus-espana-contagiado-ciudadana-china-munich/
Primer caso de coronavirus en España: un paciente da positivo en La Gomera.
Se trata de un ciudadano alemán que tuvo "un contacto estrecho" con uno de los pacientes diagnosticados en Alemania que no había estado en China, sino que se infectó a raíz de "una ciudadana china que había viajado a Múnich para una reunión de trabajo".


24 FEB 2020
https://www.lavanguardia.com/vida/20200225/473782485232/coronavirus-primer-caso-cataluna.html
Salut aísla a unas 25 personas por el primer caso de coronavirus en Catalunya
La infectada es una mujer italiana de 36 años residente en Barcelona.  Dicha mujer viajó del 12 al 22 de febrero a la zona de Milán y Bérgamo y, tras sentir ligeros síntomas de enfermedad, “contactó con el Hospital Clínico la pasada noche” del lunes y se le hizo el test.
+ Aïllen 33 persones pel primer cas de coronavirus a Catalunya. Les persones que havien tingut contacte amb la pacient, una italiana resident a Barcelona, no presenten símptomes (26/02/2020). https://www.ara.cat/societat/primer-cas-coronavirus-catalunya-aillades-25-persones_0_2406359404.html

25 FEB 2020 APROX.
Nil Monró tiene 22 años y es un estudiante de publicidad e influencer residente en Barcelona. Hace poco más de una semana, tras regresar de su viaje a Milán para asistir a la Fashion Week durante el fin de semana del 22 de febrero, empezó a tener fiebre y dolor de garganta. Decidió acudir al servicio de Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona en donde le diagnosticaron coronavirus COVID-19. Se trataba del segundo caso en Cataluña según los datos oficiales hasta el momento, se había contagiado en Italia.

25 FEB
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-primer-caso-confirmado-coronavirus-madrid-202002252302_noticia.html
Primer caso confirmado de coronavirus en Madrid.
Un joven de 24 años que estuvo de viaje en el norte de Italia es el primer caso de coronavirus confirmado en la Comunidad de Madrid y el quinto que se registra en España en las últimas 24 horas. Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid han confirmado a Efe esta información, y anunciaron la activación del protocolo por coronavirus. ... el joven empezó a sentir síntomas leves este mismo martes...

26 FEB 2020
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/1749782-detecten-el-primer-cas-d-afeccio-per-coronavirus-a-girona.html
Detecten el primer cas d’afecció per coronavirus a Girona.
L’alcaldessa Marta Madrenas demana calma després que una treballadora del servei municipal d’ocupació doni positiu al Covid-19.
L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va demanar ahir calma a la població poc després que es detectés el primer cas d’afecció per coronavirus a les comarques gironines. Es tracta d’una dona de 52 anys que va viatjar a Milà i que és treballadora del servei municipal d’ocupació. la dona havia tornat del nord d’Itàlia el dia 17 (dimarts) sense cap símptoma i que havia estat treballant fins que dijous passat (dia 26) va començar a trobar-se malament i ja no va acudir al seu lloc de treball. Divendres va anar al Trueta i, després de fer-li les proves, va ser ahir, dissabte, a primera hora del matí, quan es va saber que havia donat positiu a les proves del Covid-19.

29 FEB 2020
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200302/primer-caso-de-coronavirus-en-andorra-7871413
Primer caso de coronavirus en Andorra.
Un joven de 20 años que había estado en Italia da positivo en la enfermedad.
Andorra ha registrado su primer caso de coronavirus. Se trata de un paciente de 20 años que había estado en Milán y que ingresó el sábado en el hospital Nostra Senyora de Meritxell. Tiene una afectación leve, según ha informado el Gobierno andorrano.

1 MAR 2020
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/1749782-detecten-el-primer-cas-d-afeccio-per-coronavirus-a-girona.html
Un veí de Sant Cugat del Vallès és el sisè afectat a Catalunya.

2 MAR 2020
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200303/coronavirus-letonia-primer-caso-importado-italia-7872678
Coronavirus llega a Letonia y confirma su primer caso importado de Italia
De acuerdo a las autoridades sanitarias se trata de una mujer que recientemente hizo un viaje de Verona a Alemania y luego arribó a Riga, la capital de este país...
El ministro de Salud letón, Ilze Vinkele, ha informado de que las autoridades manejan toda la información sobre el vuelo en el que la mujer regresó al país y que se han identificado todos los contactos cercanos que ha tenido la afectada. En concreto, en el avión volaban 145 personas y 24 de ellas han sido identificadas como contactos cercanos.

2 MAR 2020
The 2019–20 coronavirus pandemic was confirmed to have reached Andorra on 2 March 2020, a 20-year-old man who had returned from Milan...

2 MAR 2020
Es tracta d’una dona de 40 anys i d’un home de 37 anys, tots dos residents a Barcelona, i que estan lleus. Les dues persones van estar en contacte amb una persona alemanya també infectada de coronavirus. Aquests dos nous casos són el cinquè i sisè casos a Barcelona i ja en són 14 a Catalunya.

3 MAR 2020
A la ciutat de Barcelona, aquest positiu és el desè, un turista estatunidenc de 38 anys que va arribar a la ciutat el 28 de febrer. L’home, que està en estat lleu, havia viatjat a Milà, on es creu que va contreure la malaltia.

3 MAR 2020
Tres dels infectats -una dona de 23 anys; un home de 39 anys i un home de 40 anys- resideixen a Barcelona i es van contagiar en un viatge a Itàlia.

3 MAR 2020
https://www.regio7.cat/manresa/2020/03/05/cas-coronavirus-manresa-lleu-tractament/601135.html
Ahir (dia 3) se'n van confirmar nou casos més. Una noia de 23 anys, un home de 40 anys i un de 39, tots tres de Barcelona, que recentment van ser a Milà, al nord d'Itàlia. Dos veïns de Girona, una dona de 53 anys i un home de 52, que haurien estat en contacte amb casos confirmats de coronavirus. I quatre persones més de 30 anys, 61, 51 i 86, tots de Barcelona, que van estar en contacte amb casos anteriorment confirmats. Tots estan en estat lleu també en tots aquest casos, a diferència d'altres, s'ha pogut confirmar l'origen del contagi.

4 MAR 2020
Cuatro casos más de coronavirus SARS-CoV-2 : se trata de cuatro barceloneses: un hombre de 30 años que estuvo con personas que viajaron a Italia; una mujer de 61 años por contacto directo con un caso de Covid-19 confirmado; un hombre de 51 años también por contacto; y una mujer de 86 años también por contacto.

4 MAR 2020
https://www.regio7.cat/manresa/2020/03/05/cas-coronavirus-manresa-lleu-tractament/601135.html
El primer cas de coronavirus a Manresa és lleu i el tractament es fa a domicili
L'home, de 47 anys i que està aïllat, va tenir contacte amb una persona de València que va donar positiu del Covid-19

5 MAR 2020
La Consejería de Salud de la Generalitat catalana ha confirmado este jueves cuatro casos más de coronavirus SARS-CoV-2, tres leves y uno grave, y la cifra en Cataluña asciende a 32 afectados. El secretario de Salud Pública y el director general de Profesionales de la Salud del departamento han informado en rueda de prensa que se trata de cuatro barceloneses: una mujer de 57 años, otra de 39, un hombre de 34, que se encuentran leves, y un hombre de 50 -el caso de gravedad- que tenía una patología previa.

6 MAR 2020
https://ib3.org/primer-cas-de-coronavirus-a-eivissa
El primer cas de coronavirus a Eivissa és un home procedent d’Itàlia. Es troba ingressat en una habitació aïllada a l'Hospital Can Misses.

6 MAR 2020
Els nous casos són un home de 47 anys resident a Cabrils, en estat lleu i contacte de persones que havien viatjat a zones de risc;  i quatre persones residents a Barcelona: a dona de 19 anys, en estat lleu i contacte de persones que havien viatjat a zones de risc; una dona de 35 anys, en estat lleu i contacte de persones que havien viatjat a zones de risc; una dona de 55 anys, en estat lleu i que va viatjar a Milà fa uns dies, i una dona de 29 anys, en estat greu però estable.
Aquest divendres a la tarda també s'ha sabut que una persona ha donat positiu a l'hotel de cinc estrelles Arts de Barcelona. El pacient és un client que es va hospedar a l'establiment entre l'1 i el 4 de març i que va donar positiu a les proves del covid-19

7 MAR 2020
https://www.arabalears.cat/societat/confirma-cas-positiu-coronavirus-Menorca_0_2412358966.html
Es confirma el primer cas positiu per coronavirus a Menorca.
L'afectat és un facultatiu de l'hospital Mateu Orfila.
Amb aquest ja són vuit els afectats pel SARS-CoV-2 a les Balears: sis a Mallorca, un altre a Eivissa que es va confirmar divendres i aquest de Menorca.

9 MAR 2020
https://laciutat.cat/laciutatdelgarraf/garraf/successos-garraf/lajuntament-confirma-el-primer-cas-de-coronavirus-a-vilanova-i-la-geltru
L’Ajuntament confirma el primer cas de coronavirus a Vilanova i la Geltrú.
Es tracta d'un membre del cos de treballadors [municipals] que hi ha ubicats a la Plaça de la Vila n°11.

9 MAR 21020
https://terrassadigital.cat/el-nombre-de-positius-a-terrassa-ja-arriba-als-128-deu-dies-despres-del-primer-cas/
El nombre de positius a Terrassa ja arriba als 128 deu dies després del primer cas.

10 MAR 2020
https://www.lamanyana.cat/detall-noticies-curtes/article/salut-confirma-el-primer-cas-de-coronavirus-a-la-demarcacio-de-lleida/
Salut confirma el primer cas de coronavirus a la demarcació de Lleida. De moment només ha transcendit que és una persona gran que està “estable” i que va ser traslladada des del seu domicili a l’Hospital Arnau de Vilanova per una unitat del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) activada pel 061.

13 MAR 2020
https://labustia.cat/un-metge-urgencies-primer-cas-confirmat-coronavirus-hospital-martorell/
Un metge d’urgències (d’uns cinquanta anys), el primer cas confirmat de coronavirus a l’Hospital de Martorell.
Hi ha més de 20 professionals del mateix servei a l’espera dels resultats de la prova de la malaltia que es coneixeran aquest matí
A més, 4 pacients estan aïllats a l’espera dels resultats de la prova de la Covid-19.
6 professionals sanitaris més estan confinats en el seu domicili per la sospita de positiu del virus.

13 MAR 2020
https://ebredigital.cat/2020/03/13/el-primer-cas-de-coronavirus-a-les-terres-de-lebre-es-la-duna-professional-sanitaria-dulldecona/
El primer cas de coronavirus a les Terres de l’Ebre és el d’una professional sanitària veïna d’Ulldecona. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha informat a l’Ajuntament d’Ulldecona del primer cas positiu de coronavirus a una persona del municipi. Es tracta d’una professional sanitària, cirurgiana de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, que es troba en aïllament a casa.

15 MAR 2020
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/12546/confirmat/primer/cas/coronavirus/hospital/pallars
Confirmat el primer cas de coronavirus a l’Hospital del Pallars Es tracta d’un home de 98 anys que ha ingressat aquest cap de setmana i que es manté estable i aïllat.

15 MAR 2020
https://www.emporda.info/comarca/2020/03/15/salut-confirma-cas-coronavirus-positiu/460271.html
Salut confirma el primer cas de coronavirus positiu a l'Alt Empordà. Es tracta d'una noia de 27 anys. + Continua l'augment de casos a l'Alt Empordà, que ha passat de tres casos positius el passat 18 de març als vuit que s'han comunicat aquest dissabte 21 al migdia. https://www.emporda.info/comarca/2020/03/21/dos-nous-casos-eleven-vuit/460931.html

16 MAR 2020
https://www.castellbisbal.cat/totes-les-noticies/detectat-el-primer-cas-de-coronavirus-a-castellbisbal.html
Detectat el primer cas de coronavirus a Castellbisbal. Els responsables del CAP Dr. Joan Planas acaben de comunicar a l’Ajuntament que avui s’ha detectat el primer cas de coronavirus a Castellbisbal.

16 MAR 2020
https://el3devuit.cat/2020/03/16/74974/actualitat/actualitat-alt-penedes/avinyonet-del-penedes/avinyonet-del-penedes-confirma-el-primer-cas-de-coronavirus-al-municipi/
Avinyonet del Penedès confirma el primer cas de coronavirus al municipi.

16 MAR 2020
https://www.segre.com/noticies/comarques/2020/03/16/primer_cas_confirmat_coronavirus_val_aran_101683_1091.html
Primer cas confirmat de coronavirus a la Val d'Aran. La persona que ha donat positiu presenta símptomes lleus i es troba en aïllament domiciliari controlat periòdicament per professionals sanitaris, segons el Conselh Generau.

16 MAR 2020
http://www.radiolot.cat/noticies/es-confirma-el-primer-cas-de-coronavirus-a-la-garrotxa/
Es confirma el primer cas de coronavirus a la Garrotxa.
Ho han confirmat fonts de Salut a Ràdio Olot aquest dilluns al vespre. Es tracta d’una dona de 28 anys.

16 MAR 2020

17 MAR 2020
https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/37683/ajuntament/soses/confirma/primer/cas/coronavirus/al/municipi
L'Ajuntament de Soses confirma el primer cas de coronavirus al municipi.
L'alcaldessa Sandra Marco també informa que hi ha una persona en aïllament domiciliari.
L'Ajuntament de Soses (Segrià) ha activitat el Pla d'emergència local de Protecció Civil després de confirmar el primer cas de coronavirus al municipi.

17 MAR 2020
https://www.vallesvisio.cat/es-registra-el-primer-cas-de-coronavirus-a-montmelo-i-lajuntament-reforca-latencio-als-mes-vulnerables/
Es registra el primer cas de coronavirus a Montmeló i l’Ajuntament reforça l’atenció als més vulnerables. Tot això ho explicava en una entrevista feta ahir per aquesta casa.


18 MAR 2020
http://www.centpercent.cat/lhospital-de-manacor-registra-el-primer-cas-de-coronavirus/
L’Hospital de Manacor registra el primer cas de coronavirus.
Fonts de l’Hospital de Manacor confirmen que avui s’ha registrat el primer cas de coronavirus a la zona del Llevant. Es tracta d’un home que presenta símptomes lleus i que roman aïllat a ca seva.

18 MAR 2020
https://maresme360.cat/detecten-primer-cas-coronavirus-malgrat-de-mar
Detecten el primer cas de coronavirus a Malgrat de Mar. Detectat a Malgrat de Mar el primer cas de coronavirus. Es tracta d’una persona atesa a la Fundació Aspronis, concretament al Servei Ocupacional d’Inserció de Malgrat de Mar segons ha fet saber la Fundació Aspronis al govern municipal. Ho expliquen des del consistori malgratenc al web municipal. Des del dia 6 de març, la persona afectada no assistia al servei per malaltia comuna. Uns dies després va ingressar a l’Hospital de Calella per complicacions. Ahir a la tarda, la família va comunicar a la direcció del servei que ha donat positiu per coronavirus. La persona es troba aïllada a l’hospital i evoluciona favorablement. És el segon cas de coronavirus detectat a la Fundació Aspronis. El primer va ser un veí de Palafolls que es troba ingressat a l’Hospital de Can Ruti de Badalona. La fundació té 11 persones ateses que continuen confinades en habitacions al centre i 6 professionals també estan en quarantena als seus domicilis. Cap de les persones confinades és de Malgrat de Mar, segons informa l’Ajuntament.
Ja són 11 els casos de coronavirus a l’Hospital de Mataró...

18 MAR 2020
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/03/19/detecten-cas-coronavirus-al-ripolles/1035164.html
Detecten el primer cas de coronavirus al Ripollès.
Es tracta d'una persona jove que resta confinada a casa seva.

1 MAR 2020
http://www.radiocubelles.cat/pl5/noticies/id8512/l-ajuntament-ha-confirmat-el-primer-cas-de-coronavirus-a-cubelles.htm
L’Ajuntament ha confirmat el primer cas de coronavirus a Cubelles. "dimecres"
És lleu i està confinat a casa seva. La previsió és que en els propers dies hi pugui haver més persones encomanades.

<20 MAR 2020
http://radiotordera.cat/radio/?p=80091
8 professionals de la corporació de salut del Maresme i la Selva positius de Covid-19
A l’Hospital de Calella ahir dijous va ingressar 1 nou cas amb coronavirus, i ja són 5 les persones ingressades en aquest centre per aquesta malaltia. A l’Hospital de Blanes van ser 3 les persones ingressades i amb aquestes pugen a un total de 6 persones, i no 7 tenint en compte que dimecres un dels pacients ha estat traslladat a un altre centre hospitalari.
En relació als professionals sanitaris, hi ha un total de 8 professionals que han donat positiu a la prova.

20 MAR 2020
https://www.somsantfost.cat//noticia/52182/lajuntament-de-sant-fost-confirma-el-primer-cas-de-coronavirus-al-municipi
L'Ajuntament de Sant Fost confirma el primer cas de coronavirus al municipi. Ho va informar l'alcalde... divendres al vespre. De fet, el Departament de Salut fa més d'una setmana que no facilita el veïnatge de les persones contagiades donada l'àmplia propagació del virus.

20 MAR 2020
https://www.tv-a.es/el-primer-cas-de-coronavirus-a-onil-es-dona-entre-el-personal-de-la-residencia-de-majors/
El primer cas de coronavirus a Onil (Alcoià) es dona entre el personal de la residència de majors

20 MAR 2020
http://radiotordera.cat/radio/?p=80109
Primer cas confirmat de coronavirus a Tordera.
S’ha detectat el primer cas d’infecció per coronavirus a Tordera, segons va confirmar ahir a la nit l’Ajuntament de Tordera. Segons el consistori, l’infectat pel virus és personal sanitari. Des del CAP de Tordera ens indiquen que, com arreu, hi ha molts casos amb simptomatologia no diagnosticats.


16 MAR 2020
https://www.taradell.com/2020/03/20/es-confirma-primer-cas-coronavirus-taradell/
L’Ajuntament de Taradell ... ha confirmat aquest divendres al vespre el primer cas d’una persona taradellenca afectada per Coronavirus.
Per preservar la seva privacitat no es diu ni l’edat ni el nom, però segons l’alcaldessa l’evolució és bona i s’han pres mesures de protecció amb el seu entorn. La persona taradellenca ha donat positiu al test de Coronavirus que se li ha fet a l’Hospital General de Vic, on estava ingressada des de dilluns (dia 16).
61 casos fins ara al Consorci Hospitalari de Vic Actualment, hi ha 25 persones amb confirmació de la malaltia, i unes altres 28 amb criteris d’aïllament que esperen els resultats, segons el Consorci Hospitalari de Vic. Tot i això, des de l’inici de l’epidèmia s’han confirmat 61 casos d’infecció (37 pacients i 24 professionals sanitaris).
Fins ara, l’epidèmia ha causat la mort de cinc persones, la primera es va registrar dimecres d’aquesta setmana. Del total de tests que s’han practicat, 107 han donat un resultat negatiu.

22 MAR 2020


22 MAR 2020


22 MAR 2020

23 MAR 2020


4

3

2

1https://twitter.com/nofilecat/status/1241295096626188288?s=19

20 de març 2020

The first big outbreak of Covid-19 in Catalonia: Igualada

The latest on the original serious focus of the coronavirus in Catalonia: Igualada and the Òdena valley.
Click here to see the whole post, if need be.

Torra

President Quim Torra's letter to the President of the European Council
Click here to see the whole post, if need be.

19 de març 2020

Call for limited parole in Catalan prisons during Covid-19 pandemic (19 MAR 2020)

The "coordinadora de l'advocacia de Catalunya" has issued a communiqué regarding the hazardous health conditions in Catalan prisons, and calls for special measures to allow many prisoners to spend their health confinement at home. This is an English translation.
Click here to see the whole post, if need be.

12 de març 2020

Fernand de Varennes' UN report on Spain and definition of "minority" de (11 MAR 2020)

The UN Special Rapporteur on minority issues, Fernand de Varennes, has presented his report on his visit to Spain, and also recently offered a comprehensive definition of a minority (be it ethnic, religious or linguistic).
Click here if need be to read the whole post

5 de març 2020

Just-like-the-UK

 In this short article I wonder how it is educated British citizens can side with the Spanish authorities in the repression of what is Europe's largest civil movement.
Click here if need be to read the whole post

4 de març 2020

Andrés Betancor

El PSOE aplaudia Betancor quan Ciutadans el proposava a la JEC per a combatre l’independentisme

La ministra de Defensa espanyola, Margarita Robles, va suggerir el 26 d'octubre del 2017 que el seu nomenament era una garantia 'en aquests moments tan complicats, tan difícils'.

https://www.vilaweb.cat/noticies/el-psoe-aplaudia-betancor-quan-ciutadans-el-proposava-a-la-jec-per-a-combatre-lindependentisme/


"La señora ROBLES FERNANDEZ: Señor Betancor queremos agradecerle su comparecencia hoy y las explicaciones que ha dado. Viendo su curriculum y sobre todo su especialidad en derecho administrativo -lo cual me congratula enormemente- entendemos que es una garantia precisamente para el funcionamiento de la Junta Electoral Central, y mucho más en estos momentos tan complicados, tan diffciles en que esa junta va a tener un papel muy relevante y en el que sin ninguna duda esos conocimientos de derecho administrativo van a ser bàsicos. Por tanto desde mi grupo queremos desearle mucha suerte en estos momentos complicados y difíciles, porque entendemos que personas con su conocimiento van a ayudar a agilizar el funcionamiento de la junta. 

Muchas gracias.


Betancor:

Agradezco a la diputada Robles sus amables consideraciones. Efectivamente, la presencia de un catedrático de Derecho Administrativo es usual en la Junta Electoral Central, desde hace mucho tiempo, y también el peso sobresaliente que tienen los magistrados de Io Contencioso-Administrativo porque, en definitiva, el sometimiento a la ley se adjunta a la Loreg y suplementariamente a la Ley de Procedimiento Administrativo. También al diputado Vera, y queria decirle que, en mi caso, nunca he participado de la idea del uso altemativo del derecho, por tanto, hago una interpretación leal porque, en definitiva, Io que está en juego es algo que esta muy por encima de lo que puedan ser mis opiniones politicas o mi ideología, que es el buen funcionamiento del Estado y, como establece el preàmbulo de la Loreg, el que los ciudadanos
puedan senllrse que son participes de manera efemva en Io que es la gobemación del Estado.
Muchas gradas.

Rull


https://www.rac1.cat/politica/20200304/473962973367/rull-lledoners-preso-proces-erc-jxcat-directe.html

https://twitter.com/elmonarac1/status/1235146517972996096?s=09

"Em van maltractar moltíssim, els funcionaris de Navalcarnero. Arribo amb la furgoneta de la Guàrdia Civil, m’estaven esperant tres funcionaris. Anava sense ulleres. Em pensava que era Soto del Real. Un funcionari em diu: ‘Se os ha acabado la tontería catalanes, se os ha acabado la tontería’. Li vaig dir: ‘No se nos acabará ni ahora ni nunca’. I em va contestar: ‘Pues os vais a pudrir aquí en la cárcel toda la vida por traidores’. A partir d’aquí, va començar una hora de vexacions llarguíssima. Quan em donen la bossa amb les pertinences, em diu: ‘Te vas a pasar tantos años aquí encerrado por traidor que este auto [el de la jutgessa Lamela] te lo vas a aprender de memoria'".

"Després em donen una creu que portava, un funcionari jove em diu: ‘No entiendo nada porque, cuando has entrado, estábamos pletóricos porque los traidores tenéis que estar en la cárcel pero ahora que sé que eres cristiano... Mira, España se ha construido a partir de la cruz, en Cataluña estáis llenos de moros y, aunque nos odiéis, vuestros hermanos españoles iremos a Cataluña a salvaros de los moros’. Em van caure els pebrots a terra, l’ànima als peus".


2 de març 2020

EPpetition

PETITION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT (via Petition Committee)

It is with great concern that we respectfully submit the present Petition to the Members of the EU Parliament and to its President David Sassoli, in order to express our worry regarding the crisis in Catalonia and the response of the Spanish Kingdom, and call for measures susceptible of clarifying the situation and furthering its resolution....

Barcelona, 19 November 2019

Click here for whole text: https://euparliamentpetitioncatalonia.home.blog/
Article by M.J. Hierro which includes reactions to the Catalan pro-independence movement.

Here is an extract of an article in English by Ma. José Hierro on Regional and National Identities in Spain, which mentions reactions to the Catalan pro-independence movement.
Click here if need be to read the whole post