Cercar en aquest blog

Compte enrere

19 de març 2020

Call for limited parole in Catalan prisons during Covid-19 pandemic (19 MAR 2020)

The "coordinadora de l'advocacia de Catalunya" has issued a communiqué regarding the hazardous health conditions in Catalan prisons, and calls for special measures to allow many prisoners to spend their health confinement at home. This is an English translation.
Click here to see the whole post, if need be.
Given that diagnosis and confinement are vital needs in the eradication of the pandemic, and considering the current situation in the country; and in view of Order INT/227/2020, of March 15, in relation to the measures adopted in the scope of Prison Institutions under Royal Decree 463/2020, of March 14, and being aware of the existence of a Circular from the Director General de Ejecución Penal y Reinserción Social de Instituciones Penitenciarias dated March 18, 2020 in which it is ordered that inmates classified in the third degree or to whom the flexibility regime is being applied can stay in their homes without having to sleep in the penitentiary centres, precisely in order to apply the measures that guarantee the eradication of the disease, we the undersigned WARN

About the need that the Prison Treatment Boards, and considering that the inmate population is "especially vulnerable" in the face of Covid19 contagion because they live in closed spaces, and since they cannot leave and cannot have sufficient means of health protection, and especially so as a result of the current state of alarm, and these places being a suitable places for propagation without control of contagion among prisoners, we
REQUIRE

That the competent body, in this case the Treatment Boards, begin without delay the application of this measure and proceed to release the prisoners who are already in the re-socialization situation pursuant to article 25.2 of the Constitution and have the category of the third degree or second degree with limited parole measures.

We reiterate that the
limited parole regime granted to them ensures the protection of these spaces and of the population that is in detention, and mass contagion can thus be avoided in an already vulnerable population.

Països Catalans, March 19, 2020.

 
...ooo000ooo...

Atenent a la necessitat de que el diagnòstic i el confinament són vitals per eradicar l'estat de pandèmia, i considerant la situació actual del país, i vista la Ordre INT/227/2020, de 15 de març, en relació amb les mesures que s'adopten dins l'àmbit de les Institucions Penitenciàries a l'empara del Real Decret 463/2020, de 14 de març, i tenint coneixement de l'existència d'una Circular del Director General de Ejecución Penal y Reinserción Social de Instituciones Penitenciarias de data 18 de març de 2020 on s'ordena que als interns classificats en tercer grau o als que tinguin aplicat el règim de flexibilitat puguin romandre a les seves cases sense necessitat de tornar a dormir als centres penitenciaris, justament a fi d'aplicar les mesures que garanteixin l'eradicació de la malaltia, els sotasignats ALERTEM

De la necessitat que des de les Juntes de Tractament de les presons, i atenent a que la població reclusa és "especialment vulnerable" en front del contagi per Covid19 pel fet que conviuen en espais tancats, i donat que les mateixes no poden sortir i no disposen de mitjans de Protecció de salut suficients i més derivats de l'estat d'alarma actual, i sent lloc idoni de propagació sense control de contagi entre els reclusos, i REQUERIM

De l’òrgan competent, en aquest cas les Juntes de Tractament, perquè iniciïn sense dilacions l'aplicació d'aquesta mesura i procedeixin a l'excarceració d'aquelles persones preses que es troben ja en una situació de socialització de la 25.2 de la Constitució i que tenen els condicionants de tercer grau o de segon grau amb mesures de semi llibertat.

Reiterem que el règim de semi llibertat que se'ls ha concedit permet atendre a la protecció d'aquests espais i de la població que es troba reclosa i perquè en dita mesura es puguin evitar contagis massius en una població ja de per sí vulnerable.

Països Catalans, 19 de març de 2020.


Cap comentari:

Publica un comentari