Cercar en aquest blog

Compte enrere

30 de des. 2017

Qui està a favor de la independència?

El Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya encarrega Baròmetres quadrimestrals d'Opinió Política. El darrer Baròmetre, publicat a finals d'octubre de 2017,  ("3a onada 2017) té la referència REO863, i la pàgina web permet fer taules de contingència o encreuaments que donen una visió molt més rica dels resultats globals. Recordem que la mostra consisteix en adults amb ciutadania espanyola, és a dir, es basa en el cens electoral dels residents a Catalunya.

En aquest breu estudi mirarem quines variables expliquen més bé el posicionament de la població davant la independència de Catalunya (apartats 4, 5 i 6).

Primer però (apartats 1,2 i 3), unes dades que descriuen aspectes de la mostra. Hi trobem que:

1. Lloc de naixement dels enquestats, per grups d'edat
Si mirem els nascuts a la resta de l'Estat (que suposen el 24,5% del conjunt) trobem que més de la meitat tenen 65 anys o més, i un terç més tenen de 50 a 64 anys. Es tracta doncs d'un segment de la mostra (i població, si el mostreig s'ha fet bé) de gent relativament gran.
GRUPS D'EDAT
Catalunya
Resta de
l'Estat
De 18 a 24 anys
9,6%
0,3%
De 25 a 34 anys
15,9%
4,4%
De 35 a 49 anys
34,5%
11,7%
De 50 a 64 anys
22,0%
32,3%
Més de 64 anys
18,1%
51,4%
Total
100,0%
100,0%

2. Nombre d'avis (dels enquestats) nascuts a Catalunya, per grups d'edat
Els grups més joves, de fins a 35 anys, tenen un, dos o tres avis nascuts a Catalunya (és a dir que són fills i/o néts de matrimonis geogràficament mixtos) en una proporció molt més elevada (36-37%) que entre els més grans de 65 anys (només 12%), on trobem la proporció més alta de néts de quatre nascuts a Catalunya (29,5%). És també entre els grans (més de 50 anys) que trobem més entrevistats que no tenen cap avi nascut a Catalunya, començant és clar pels de la primera generació de la immigració espanyola.
Fixem-nos de tota manera que un 54,8% del conjunt dels enquestats no té cap avi nascut a Catalunya: una xifra segurament insòlita, per alta, en la història de les migracions mundials. (Més de la meitat d'ells són ells mateixos nascuts fora de Catalunya). Per contra, menys del 22% tenen els quatre avis nascuts a la terra on viuen.
GRUPS D'EDAT Cap Un Dos Tres Quatre No ho sap Total
De 18 a 24 anys
42,0% 12,5% 20,0% 4,8% 19,9% 0,8% 100,0%
De 25 a 34 anys
47,3% 11,7% 19,2% 5,6% 13,6% 2,7% 100,0%
De 35 a 49 anys
55,0% 8,2% 14,4% 5,5% 16,8% 0,2% 100,0%
De 50 a 64 anys
59,1% 3,0% 10,0% 3,1% 24,3% 0,5% 100,0%
Més de 64 anys
58,2% 2,1% 6,8% 2,9% 29,5% 0,5% 100,0%

Com seria d'esperar hi ha una correlació molt alta entre l'origen familiar i el sentiment de pertinença, com veurem ara.

3. Autoubicació a l'escala de sentiment de pertinença (C700) en funció del nombre d'avis nascuts a Catalunya (C130).
Entre els que no tenen cap avi nascut a Catalunya trobem que la opció majoritària és d'autodefinir-se com a "Tan espanyol/a com català/ana"*. A mesura que mirem els enquestats amb més avis nascuts a Catalunya (quasi tots aquests enquestats podem suposar que han nascut a Catalunya) augmenta progressivament l'opció "Només català/ana", que és clarament majoritària entre els que en tenen 3 o 4**.
Només espanyol/a Més espanyol/a que català/ana Tan espanyol/a com català/ana Més català/ana que espanyol/a Només català/ana No ho sap No contesta Total
Cap
9,1% 6,5% 52,4%* 16,2% 9,7% 4,0% 2,2% 100,0%
Un
3,0% 3,8% 28,6% 30,3% 33,2% 1,1% 0,0% 100,0%
Dos
0,0%
1,9% 20,2% 32,5% 42,2% 2,0% 1,2% 100,0%
Tres
0,0% 1,6% 1,5% 31,9% 62,9%** 0,0% 2,1% 100,0%
Quatre
0,3% 0,6% 9,6% 27,6% 61,2%** 0,0% 0,7% 100,0%
No ho sap
8,4% 9,1% 17,3% 47,2% 9,1% 8,9% 0,0% 100,0%


Aquestes dues variables (origen, segons diferents ítems, i autoubicació territorial), molt més que qualsevol altra, configuren el posicionament polític dels enquestats.

Mirem-ho amb més deteniment. Primer, l'origen, d'acord amb dos ítems diferents.

4. Voluntat d'independència (P31), segons el Lloc de naixement de l'enquestat/ada (C100)
Quan creuem Lloc de naixement de l'enquestat/ada (C100) amb les respostes a l'ítem P31. "i més concretament, ¿Vol que Catalunya esdevingui un Estat independent?" trobem una clara diferenciació. 
Entre els nascuts a Catalunya guanys el 'Sí' per 30 punts, mentre que entre els nascuts en altres llocs (amb dret a vot) guanya clarament el 'No'. Recordem que els nascuts a Catalunya representen el 61,5% de la mostra.


No No ho sap No contesta Total
Catalunya
61,5% 31,4% 6,2% 1,0% 100,0%
Resta de l'Estat
20,3% 72,4% 6,4% 1,0% 100,0%
Unió Europea
25,9% 69,4% 4,6% 0,0% 100,0%
Resta del món
21,9% 62,7% 10,0% 5,4% 100,0%


Chi quadrat 240,5998
df 9
Valor P 9,6031

5. Voluntat d'independència (P31), segons el nombre d'avis [dels enquestats] nascuts a Catalunya (C130).
La correlació entre les dues variables és molt alta, i és molt evident la tendència: però no es pot fer cap regla de tres, perquè hi ha minories substancials en cada categoria.

No No ho sap No contesta Total
Cap
25,8% 64,9% 7,5% 1,8% 100,0%
Un
53,5% 32,9% 12,1% 1,6% 100,0%
Dos
73,7% 21,6% 4,6% 0,0% 100,0%
Tres
90,0% 7,9% 2,1% 0,0% 100,0%
Quatre
81,9% 13,0% 4,1% 0,9% 100,0%
No ho sap
73,5% 17,5% 8,9% 0,0% 100,0%


Chi quadrat425,8239
df15
Valor P2,5591

Trobem la mateixa diferenciació entre els fills de pare català (Sí 73,9%; No 20,2%) i de pare nascut a la resta de l'Estat (Sí 30,8%; No 61,2%).

6. Voluntat d'independència (P31), segons el sentiment de pertinença (C700)
La gradació és molt clara, revelant una correlació molt forta entre les dues variables. En el grup "Només català" -que suma una mica més de la quarta part de la mostra-, hi ha un posició gairebé unànime, al revés dels dos grups d'identitat "Només" o "més espanyola" (que representen, però, una proporció molt més petita de la mostra). Els altres dos grups, fonamentalment conformats per nascuts a Catalunya, però amb pocs avis autòctons, suposen amb tota certesa els segments més fluïds, que poden decantar el conjunt cap a una posició o una altra. 
 

No No ho sap No contesta Total
Només espanyol/a (N=79) 4,0% 94,4% 1,6% 0,0% 100,0%
Més espanyol/a que català/ana (N=64) 3,6% 91,2% 5,1% 0,0% 100,0%
Tan espanyol/a com català/ana (N=529) 11,5% 77,5% 8,9% 2,1% 100,0%
Més català/ana que espanyol/a (N=337) 72,3% 20,5% 6,8% 0,3% 100,0%
Només català/ana (N=429) 94,5% 2,9% 2,0% 0,6% 100,0%
No ho sap (N=39) 20,3% 51,9% 24,2% 3,7% 100,0%
No contesta (N=24) 29,4% 39,4% 17,8% 13,4% 100,0%


Chi quadrat 948,1626
df 18
Valor P 8,2755


25 de des. 2017

21D Resultats oficials definitius

Divendres, 29 de desembre de 2017. Palau del ParlamentCiutadans ha guanyat les eleccions al Parlament del 21 de desembre, amb 36 diputats, segons els resultats definitius publicats avui al 'Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya'. JXCat és la segona força, amb 34 diputats; ERC, la tercera, amb 32; el PSC, la quarta, amb 17; Catalunya en Comú-Podem, la cinquena, amb 8; la CUP, la sisena, amb 4, i el PPC, la setena, també amb 4.
Font: https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_id=270292616

 

Dades per demarcació

Font:  https://www.parlament.cat/document/actualitat/239160.pdfBarcelona Girona Lleida Tarragona
TOTAL
Nombre d'electors: 4.156.306
521.313
313.928
566.354

5.557.901
Nombre de votants: 3.297.008 79,3% 409.966 78,6% 242.057 77,1% 444.068 78,4%
4.393.099 79,0%
Nombre de vots en blanc: 14.163
1.833
1.341
2.094

19.431
Nombre de vots nuls: 10.925
1.863
1.002
2.302

16.092
Nombre de vots a favor de candidatures: 3.271.732
406.270
239.714
439.672

4.357.388


Nombre de vots obtinguts per cada candidatura:


Ciutadans-Partido de la Ciudadanía: 868.36526,5%79.63419,6%40.90817,1%120.82527,5%
1.109.73225,5%
Junts per Catalunya: 624.261 19,1% 149.638 36,8% 78.303 32,7% 96.031 21,8%
948.233 21,8%
Esquerra Republicana-Catalunya Sí: 678.030 20,7% 88.582 21,8% 64.417 26,9% 104.832 23,8%
935.861 21,5%
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE): 497.650 15,2% 35.197 8,7% 21.795 9,1% 52.017 11,8%
606.659 13,9%
Catalunya en Comú-Podem: 276.810 8,5% 16.482 4,1% 9.415 3,9% 23.653 5,4%
326.360 7,5%
Candidatura d'Unitat Popular: 143.711 4,4% 21.708 5,3% 12.140 5,1% 17.687 4,0%
195.246 4,5%
Partit Popular / Partido Popular: 142.934 4,4% 11.646 2,9% 10.902 4,5% 20.188 4,6%
185.670 4,3%
Partit Animalista contra el Maltractament Animal: 31.330 1,0% 2.582 0,6% 1.186 0,5% 3.645 0,8%
38.743 0,9%
Recortes Cero-Grupo Verde: 8.621 0,3% 560 0,1% 312 0,1% 794 0,2%
10.287 0,2%
Per un Món Més Just
0,0% 241 0,1% 336 0,1%
0,0%
577 0,0%


100%
100%
100%
100%

100%
 

Barcelona Girona Lleida Tarragona
TOTAL
Vot republicà 1.446.002 44,2% 259.928 64,0% 154.860 64,6% 218.550 49,7%
2.079.340 47,7%
Vot unionista 1.508.949 46,1% 126.477 31,1% 73.605 30,7% 193.030 43,9%
1.902.061 43,7%
Altres 316.761 9,7% 19.865 4,9% 11.249 4,7% 28.092 6,4%
375.967 8,6%"Por qué el aumento de participación no cambió la mayoría independentista".