Cercar en aquest blog

Compte enrere

30 de des. 2017

Qui està a favor de la independència?

El Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya encarrega Baròmetres quadrimestrals d'Opinió Política. El darrer Baròmetre, publicat a finals d'octubre de 2017,  ("3a onada 2017) té la referència REO863, i la pàgina web permet fer taules de contingència o encreuaments que donen una visió molt més rica dels resultats globals. Recordem que la mostra consisteix en adults amb ciutadania espanyola, és a dir, es basa en el cens electoral dels residents a Catalunya.

En aquest breu estudi mirarem quines variables expliquen més bé el posicionament de la població davant la independència de Catalunya (apartats 4, 5 i 6).

Primer però (apartats 1,2 i 3), unes dades que descriuen aspectes de la mostra. Hi trobem que:

1. Lloc de naixement dels enquestats, per grups d'edat
Si mirem els nascuts a la resta de l'Estat (que suposen el 24,5% del conjunt) trobem que més de la meitat tenen 65 anys o més, i un terç més tenen de 50 a 64 anys. Es tracta doncs d'un segment de la mostra (i població, si el mostreig s'ha fet bé) de gent relativament gran.
GRUPS D'EDAT
Catalunya
Resta de
l'Estat
De 18 a 24 anys
9,6%
0,3%
De 25 a 34 anys
15,9%
4,4%
De 35 a 49 anys
34,5%
11,7%
De 50 a 64 anys
22,0%
32,3%
Més de 64 anys
18,1%
51,4%
Total
100,0%
100,0%

2. Nombre d'avis (dels enquestats) nascuts a Catalunya, per grups d'edat
Els grups més joves, de fins a 35 anys, tenen un, dos o tres avis nascuts a Catalunya (és a dir que són fills i/o néts de matrimonis geogràficament mixtos) en una proporció molt més elevada (36-37%) que entre els més grans de 65 anys (només 12%), on trobem la proporció més alta de néts de quatre nascuts a Catalunya (29,5%). És també entre els grans (més de 50 anys) que trobem més entrevistats que no tenen cap avi nascut a Catalunya, començant és clar pels de la primera generació de la immigració espanyola.
Fixem-nos de tota manera que un 54,8% del conjunt dels enquestats no té cap avi nascut a Catalunya: una xifra segurament insòlita, per alta, en la història de les migracions mundials. (Més de la meitat d'ells són ells mateixos nascuts fora de Catalunya). Per contra, menys del 22% tenen els quatre avis nascuts a la terra on viuen.
GRUPS D'EDAT Cap Un Dos Tres Quatre No ho sap Total
De 18 a 24 anys
42,0% 12,5% 20,0% 4,8% 19,9% 0,8% 100,0%
De 25 a 34 anys
47,3% 11,7% 19,2% 5,6% 13,6% 2,7% 100,0%
De 35 a 49 anys
55,0% 8,2% 14,4% 5,5% 16,8% 0,2% 100,0%
De 50 a 64 anys
59,1% 3,0% 10,0% 3,1% 24,3% 0,5% 100,0%
Més de 64 anys
58,2% 2,1% 6,8% 2,9% 29,5% 0,5% 100,0%

Com seria d'esperar hi ha una correlació molt alta entre l'origen familiar i el sentiment de pertinença, com veurem ara.

3. Autoubicació a l'escala de sentiment de pertinença (C700) en funció del nombre d'avis nascuts a Catalunya (C130).
Entre els que no tenen cap avi nascut a Catalunya trobem que la opció majoritària és d'autodefinir-se com a "Tan espanyol/a com català/ana"*. A mesura que mirem els enquestats amb més avis nascuts a Catalunya (quasi tots aquests enquestats podem suposar que han nascut a Catalunya) augmenta progressivament l'opció "Només català/ana", que és clarament majoritària entre els que en tenen 3 o 4**.
Només espanyol/a Més espanyol/a que català/ana Tan espanyol/a com català/ana Més català/ana que espanyol/a Només català/ana No ho sap No contesta Total
Cap
9,1% 6,5% 52,4%* 16,2% 9,7% 4,0% 2,2% 100,0%
Un
3,0% 3,8% 28,6% 30,3% 33,2% 1,1% 0,0% 100,0%
Dos
0,0%
1,9% 20,2% 32,5% 42,2% 2,0% 1,2% 100,0%
Tres
0,0% 1,6% 1,5% 31,9% 62,9%** 0,0% 2,1% 100,0%
Quatre
0,3% 0,6% 9,6% 27,6% 61,2%** 0,0% 0,7% 100,0%
No ho sap
8,4% 9,1% 17,3% 47,2% 9,1% 8,9% 0,0% 100,0%


Aquestes dues variables (origen, segons diferents ítems, i autoubicació territorial), molt més que qualsevol altra, configuren el posicionament polític dels enquestats.

Mirem-ho amb més deteniment. Primer, l'origen, d'acord amb dos ítems diferents.

4. Voluntat d'independència (P31), segons el Lloc de naixement de l'enquestat/ada (C100)
Quan creuem Lloc de naixement de l'enquestat/ada (C100) amb les respostes a l'ítem P31. "i més concretament, ¿Vol que Catalunya esdevingui un Estat independent?" trobem una clara diferenciació. 
Entre els nascuts a Catalunya guanys el 'Sí' per 30 punts, mentre que entre els nascuts en altres llocs (amb dret a vot) guanya clarament el 'No'. Recordem que els nascuts a Catalunya representen el 61,5% de la mostra.


No No ho sap No contesta Total
Catalunya
61,5% 31,4% 6,2% 1,0% 100,0%
Resta de l'Estat
20,3% 72,4% 6,4% 1,0% 100,0%
Unió Europea
25,9% 69,4% 4,6% 0,0% 100,0%
Resta del món
21,9% 62,7% 10,0% 5,4% 100,0%


Chi quadrat 240,5998
df 9
Valor P 9,6031

5. Voluntat d'independència (P31), segons el nombre d'avis [dels enquestats] nascuts a Catalunya (C130).
La correlació entre les dues variables és molt alta, i és molt evident la tendència: però no es pot fer cap regla de tres, perquè hi ha minories substancials en cada categoria.

No No ho sap No contesta Total
Cap
25,8% 64,9% 7,5% 1,8% 100,0%
Un
53,5% 32,9% 12,1% 1,6% 100,0%
Dos
73,7% 21,6% 4,6% 0,0% 100,0%
Tres
90,0% 7,9% 2,1% 0,0% 100,0%
Quatre
81,9% 13,0% 4,1% 0,9% 100,0%
No ho sap
73,5% 17,5% 8,9% 0,0% 100,0%


Chi quadrat425,8239
df15
Valor P2,5591

Trobem la mateixa diferenciació entre els fills de pare català (Sí 73,9%; No 20,2%) i de pare nascut a la resta de l'Estat (Sí 30,8%; No 61,2%).

6. Voluntat d'independència (P31), segons el sentiment de pertinença (C700)
La gradació és molt clara, revelant una correlació molt forta entre les dues variables. En el grup "Només català" -que suma una mica més de la quarta part de la mostra-, hi ha un posició gairebé unànime, al revés dels dos grups d'identitat "Només" o "més espanyola" (que representen, però, una proporció molt més petita de la mostra). Els altres dos grups, fonamentalment conformats per nascuts a Catalunya, però amb pocs avis autòctons, suposen amb tota certesa els segments més fluïds, que poden decantar el conjunt cap a una posició o una altra. 
 

No No ho sap No contesta Total
Només espanyol/a (N=79) 4,0% 94,4% 1,6% 0,0% 100,0%
Més espanyol/a que català/ana (N=64) 3,6% 91,2% 5,1% 0,0% 100,0%
Tan espanyol/a com català/ana (N=529) 11,5% 77,5% 8,9% 2,1% 100,0%
Més català/ana que espanyol/a (N=337) 72,3% 20,5% 6,8% 0,3% 100,0%
Només català/ana (N=429) 94,5% 2,9% 2,0% 0,6% 100,0%
No ho sap (N=39) 20,3% 51,9% 24,2% 3,7% 100,0%
No contesta (N=24) 29,4% 39,4% 17,8% 13,4% 100,0%


Chi quadrat 948,1626
df 18
Valor P 8,2755






Cap comentari:

Publica un comentari