Cercar en aquest blog

Compte enrere

21 de set. 2018

"The judge of Investigation Court 13 now admits he was investigating the referendum" by Núria Orriols

A Barcelona judge claimed not to be investigating the run-up to the 1 October 2017 referendum, but has admitted deliberately lying.
Click here if need be to read the whole post

The judge of Investigation Court 13 now admits he was investigating the referendum

Drets is studying suing him for falsification and prevarication 

NÚRIA ORRIOLS 
Barcelona 09/18/2018 23:14 

Original article: https://www.ara.cat/politica/jutge-desdiu-admet-investigava-referendum_0_2091390927.html

The investigation by Court of instruction number 13 of Barcelona began with a complaint by Vox against Santi Vidal, Lluís Salvadó and Carles Viver and Pi-Sunyer on charges of misuse of public funds, disobedience, revelation of secrets, rebellion and sedition, among others. But in practice it became the first investigation into the October 1 referendum and the springboard thanks to which on 20 September last year the Civil Guard searched several offices of the Generalitat and arrested about 15 people. However, despite this, this judge had avoided confirming that he was investigating 1-Oct. Until now. In the context of a lawsuit filed by Drets, a group of lawyers, against the Civil Guard, the judge of Court No. 13 admits two things that he had previously denied: that he has been investigating the holding of the referendum since March 2017 and that it was he that ordered the interrogations of Government officials carried out by the Civil Guard on the National Pact for the Referendum website.   In a resolution in response to the Provincial Court of Barcelona to which the ARA has had access, Court No. 13 claims that since March 2017 the investigation which was opened as a result of Vox's lawsuit against Santi Vidal has included the "actions and expenses directly aimed at holding a referendum on self-determination". And it adds, in the same resolution, that it ordered the Civil Guard to interrogate the Generalitat officials. According to Drets' sources, the judge's response contradicts those he himself gave earlier. On the one hand, the judge issued a resolution in July 2017 -months after initiating the investigation- addressed to the CUP in which he affirmed that the cause he was investigating "was not aimed at the political organization, or the convening, of the referendum" and that for that reason he turned down this political party's requested involvement in the court process. On the other hand, the judge denied in July 2017, through the High Court of Justice of Catalonia, that he had ordered the interrogations of senior Government's officials about the National Pact for the Referendum. "The proceedings that the Civil Guard are undertaking are judicial police proceedings, and they have not been asked by the investigating judge of Court No. 13," said the TSJC at that time through its official Twitter account. On the other hand, in this latest resolution the judge states that the National Pact for the Referendum website has been investigated since May 2017 and that is why he called for statements by all those who might have "intervened in the authorization, creation and development" of this website, which ended up, according to the judge, in the hands of Omnium.  

Drets hold that the judge of Court No. 13 has been building "a general cause against the independence movement to avoid the referendum and that for some reason the court denied it, and has been publicly hidden the truth", which, they believe, could lead to the "nullity" of the cause. For all this, the group is studying a lawsuit on grounds of falsehood, prevarication and violation of fundamental rights against the judge and his judicial secretary, who signed the resolution sent to the Provincial Court and who, moreover, was the public lawyer who attended the search by the Civil Guard of the seat of the Catalan Ministry of Economy on September 20, 2017. In that operation, the lawyer ended up leaving across the roof of the Department to avoid the protesters who were at the gates of the building, and has become a key witness in the rebellion case being investigated by the Supreme Court - also on the referendum - to prove an alleged tumult during the protest. "It will be important to know what her action was inside the Department and why Court No. 13 had denied that it was investigating the 1st Ocotber [referendum], when she herself has ended up certifying that it was doing so," Drets say.

The antecedents of the case

Drets sued the Civil Guard for documentary falsification because in July 2017 they had called in for questioning top officials of the Generalitat saying that they did so by order of Court No. 13. At that time the TSJC denied that the judge had made this petition. The Provincial Court considered that it had to be admitted - although it had previously been turned down by a Barcelona court - to clarify if the Civil Guard "had not told the truth" in saying that they had acted within the framework of the investigation of Court No. 13. Finally, however, it was the judge himself who made the correction.


...ooo000ooo...

El jutge del 13 admet ara que investigava el referèndum

Drets estudia querellar-se contra ell per falsedat i prevaricació
La investigació del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona va començar amb una querella de Vox contra Santi Vidal, Lluís Salvadó i Carles Viver i Pi-Sunyer per delictes de malversació, desobediència, revelació de secrets, rebel·lió i sedició, entre d’altres. Però a la pràctica es va convertir en la primera investigació sobre el referèndum de l’1 d’octubre i en la palanca gràcies a la qual el 20 de setembre de l’any passat la Guàrdia Civil va escorcollar diverses dependències de la Generalitat i va detenir una quinzena de persones. Ara bé, malgrat això, aquest magistrat havia evitat confirmar que investigava l’1-O. Fins ara. En el marc d’una querella del col·lectiu d’advocats Drets contra la Guàrdia Civil, el titular del jutjat número 13 admet dues coses que prèviament havia negat: que ha investigat la celebració del referèndum des del març del 2017 i que va ser ell qui va ordenar els interrogatoris que va fer la Guàrdia Civil a càrrecs del Govern sobre la web del Pacte Nacional pel Referèndum.

El jutjat número 13, en una resolució en resposta a l’Audiència Provincial de Barcelona a la qual ha tingut accés l’ARA, afirma que des del març del 2017 la instrucció oberta arran de la querella de Vox contra Santi Vidal ha incorporat les “actuacions i despeses directament encaminades a la celebració d’un referèndum d’autodeterminació”. I afegeix, en la mateixa resolució, que va ordenar a la Guàrdia Civil els interrogatoris als càrrecs de la Generalitat. Segons fonts de Drets, la resposta del jutge és contradictòria amb les que ell mateix va donar anteriorment. D’una banda, el jutge va dictar una resolució el juliol del 2017 –mesos després d’iniciar la investigació– dirigida a la CUP en què afirmava que la causa que instruïa “no tenia per objecte l’organització política ni la convocatòria d’un referèndum” i que per això rebutjava la personació d’aquest partit polític en el procés judicial. D’altra banda, el jutge va negar el juliol del 2017, a través del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ordenés els interrogatoris als alts càrrecs del Govern sobre el Pacte Nacional pel Referèndum. “Les diligències que està fent la Guàrdia Civil són diligències de policia judicial, i no han sigut sol·licitades pel magistrat d’instrucció número 13”, va afirmar el TSJC en aquell moment a través del seu compte oficial de Twitter. En canvi, en aquesta última resolució el jutge afirma que la web del Pacte Nacional pel Referèndum s’investiga des del maig del 2017 i que per això es va procedir a prendre declaració a tots aquells que poguessin haver “intervingut en l’autorització, creació i desenvolupament” d’aquesta pàgina web, que va acabar, segons el magistrat, en mans d’Òmnium.

Des de Drets mantenen que el jutge del 13 ha estat instruint “una causa general contra el moviment independentista per evitar el referèndum i que per algun motiu el jutjat ho havia negat, i ha faltat públicament a la veritat”, la qual cosa –creuen– podria comportar la “nul·litat” de la causa. Per tot això, el col·lectiu estudia presentar una querella per falsedat, prevaricació i vulneració de drets fonamentals contra el jutge i la seva secretària judicial, que signa la resolució remesa a l’Audiència Provincial i que, a més, va ser la lletrada que va assistir a l’escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu d’Economia el 20 de setembre del 2017. En aquella operació, la lletrada va acabar sortint per la teulada del departament per evitar els manifestants que hi havia a les portes de la seu, i s’ha convertit en un testimoni clau en la causa per rebel·lió que investiga el Tribunal Suprem –també sobre el referèndum– per provar un suposat tumult durant la protesta. “Serà important saber quina va ser la seva actuació dins el departament i per què des del jutjat número 13 s’havia negat que s’estigués investigant l’1-O, quan ella mateixa ha acabat certificant que sí que ho feia”, afirmen des de Drets.

Els antecedents del cas

Drets va querellar-se contra la Guàrdia Civil per falsedat documental perquè el juliol del 2017 havia citat a declarar els càrrecs de la Generalitat dient que ho feia per ordre del jutjat número 13. Una petició que en aquell moment el TSJC va negar que hagués fet el magistrat. L’Audiència Provincial va considerar que s’havia d’admetre a tràmit la querella –malgrat que havia sigut arxivada prèviament per un jutjat de Barcelona– per aclarir si la Guàrdia Civil “havia faltat a la veritat” en dir que actuava en el marc de la investigació del jutjat número 13. Finalment, però, ha sigut el mateix magistrat qui s’ha esmenat.

Cap comentari:

Publica un comentari