Cercar en aquest blog

Compte enrere

13 de set. 2018

An amazing communiqué by the Bordegassos group of "castellers"

An English translation of an unbelievable communiqué!

***** Click below, on "Més informació" to access the post *****

The Bordegassos group of "castellers" (human castle), of Vilanova i la Geltrú, want to inform the general public about our surprise, disappointment and disbelief in relation to a performance that we were to make for the prestigious institution of the Sant Joan de Déu Hospital.

A few months ago, an advertising company contacted our group to take part in a promotional video of the Sant Joan de Déu Hospital. Although the requirements of the recording were not simple (volume of people, making the castle, shooting timetable...), the group did not hesitate to cancel a performance planned for the same day that the shooting was planned, and to take part. We need not explain the importance the Sant Joan de Déu Hospital has and the great work done there.

Precisely for this reason, we all saw clearly that we had to join this initiative and even went to seek the complicity of several more Vilanova organizations, as a large number of people were needed for the recording.

Unfortunately, we have people close to us that suffer from childhood cancer and the whole group was clear that we should be involved.

Our great surprise came when, just a few days before the assigned date, the company responsible for making this spot told us that it had a "non-negotiable" problem with us: the colour of our shirt is yellow. It seems that "someone" has vetoed the yellow colour in this spot on Sant Joan de Déu.

Regardless of the fact that yellow is the colour of the fight against childhood cancer, regardless of the fact that the Bordegassos de Vilanova chose yellow when we were founded in 1972, it seems that this colour, today, offends "someone". A "someone" who either does not like yellow, or who allows themselves to share the paranoia about yellow or who surrenders before someone that, supposedly, could be offended by yellow.

Els Bordegassos de Vilanova are not deaf to everything that is happening in our country. What's more, we want to be involved. Since we assume that this aversion to our yellow colour cannot be because it represents us or the fight against childhood cancer, we can only think that we are discriminated against because someone could relate our yellow colour with the clamour for the freedom of the political presoners. At this point, we can only regret that "someone" makes a decision like this, preventing us from collaborating with such a beloved, prestigious and admired institution as Sant Joan de Déu. Obviously, we cannot accept the proposal that we change the colour of our shirts. And certainly not because of a phobia against what the yellow colour can represent, today, in Catalonia.

We hope that the Sant Joan de Déu Hospital will continue and improve its great work in health and research, and we hope that in the future Bordegassos will be able to complete the collaboration that has now been denied us.

Vilanova i la Geltrú, September 2018

...ooo000ooo...

La colla castellera Bordegassos de Vilanova i la Geltrú volem fer saber a l'opinió pública la nostra sorpresa, disgust i incomprensió en relació amb una actuació que havíem de fer per a la prestigiosa institució de l'Hospital de Sant Joan de Déu.

Ara fa uns mesos, una empresa que realitza anuncis es va posar en contacte amb la nostra colla per participar en un vídeo promocional de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Malgrat que els requeriments de la gravació no eren senzills (volum de persones, realització del castell, hores de rodatge...), la colla no va dubtar a cancel·lar una actuació prevista per al mateix dia en què es volia fer el rodatge i participar-hi. No cal que expliquem la importància que l'Hospital de Sant Joan de Déu té i la gran feina que s'hi fa.

Precisament per això, tots vam veure clar que havíem de sumar al costat d'aquesta iniciativa i fins i tot vam anar a cercar la complicitat de diverses entitats vilanovines més, ja que se'ns exigia un volum de gent notable per a la gravació.

Malauradament, tenim ben a prop persones que pateixen càncer infantil i tota la colla ha tingut clar que ens hi havíem d'implicar.

La nostra gran sorpresa arriba quan, a POCS dies de la data que se'ns havia donat, l'empresa responsable de la realització d'aquest espot ens diu que té un problema "innegociable" amb nosaltres: el color de la nostra camisa és el groc. Es veu que"algú" ha vetat el color groc en aquest espot sobre Sant Joan de Déu.

Independentment que el groc sigui el color de la lluita contra el càncer infantil, independentment que els Bordegassos de Vilanova vam triar el groc des de la nostra fundació l'any 1972, es veu que aquest color, avui, deu ofendre"algú". Un"algú" a qui no li deu agradar el groc, o bé que accepta entrar en la paranoia contra el groc o que es plega davant qui, suposadament, es podia ofendre amb el groc.

Els Bordegassos de Vilanova no som aliens a tot allò que està passant al nostre país. És més, ho volem ser. Com que suposem que aquesta aversió al nostre groc no deu ser perquè ens representi a nosaltres o a la lluita contra el càncer infantil, tan sols ens queda pensar que se'ns discrimina perquè algú podria arribar a relacionar el nostre groc amb la demanda de llibertat per als presos polítics.
Arribats a aquest punt, només ens queda que lamentar que 'algú' prengui una decisió com
aquesta que impedeix que puguem col·laborar amb una institució estimada, prestigiosa i
admirada com Sant Joan de Déu. Evidentment, no podem acceptar que se'ns proposi canviar
de color de camisa i molt menys per una fòbia a allò que pugui representar, avui a Catalunya, el color groc.

Desitgem que l'Hospital de Sant Joan de Déu continuï i millori la seva gran tasca sanitària i
d'investigació, i esperem que en el futur els Bordegassos puguem dur a terme la col·laboració que ara se'ns ha negat.

Vilanova i la Geltrú, September 2018

Cap comentari:

Publica un comentari