Cercar en aquest blog

Compte enrere

18 de set. 2018

Statement by the Council of Bar Associations of Catalonia (CICAC) in support of lawyer Gonzalo Boye

Unofficial translation by M.S. of an important statement by the Council of Bar Associations of Catalonia (CICAC, ), in support of lawyer Gonzalo Boye (September 17 2018); and comment by

***** Click below, on "Més informació", if need be, to access the whole post *****


Original: http://www.cicac.cat/wp-content/uploads/2018/09/Acord-en-resposta-a-petici%C3%B3-de-suport-advocat-Gonzalo-Boye.pdf


Dear colleague,

In regard to the request for support for colleague Gonzalo Boye that entered the Council's registry on September 14, 2018, and in view of the content of the petition made, the Plenary Session of the Council, at its September 17 meeting has unanimously adopted the following Agreement:

In view of the petition submitted by [***] and signed by, or with the support of, 380 other colleagues, which asks the Council, after laying out its arguments, the following:
  • "We call on the CICAC, and all the Bar Associations that we address, to publicly give protection and/or explicit support to GONZALO BOYE TUSET, placing the institution at his disposal, in order to guarantee and ensure his work, his personal security and the dignity of the profession."
the Council of the Bar Associations of Catalonia unanimously agrees the following:

It is the lawyer's task to exercise the right of defence of his client in the best possible way and with all due confidentiality and discretion, in the defence of his or her interests.

The lawyers' Institution, through the Bar Associations to which professionals belong, has as a fundamental function the guaranteeing of lawyers' right of defence so that they can carry out their profession in a responsible, free manner, without pressure or interference of any kind.

The right of defence has to be respected by all (citizens, public authorities, legal operators including lawyers and the Institutional lawyers' profession).

Intrusion by the media or of any other kind, in the exercise of the right of defence, is unacceptable.

Let us recall that lawyers, while defending independently the rights and freedoms of individuals, provide an important service to society by guaranteeing the exercise of the right of defence, thereby contributing to justice and social peace.

In order to guarantee the right of defence, the lawyers' Institution cannot make statements in defence of any of the parties of a court proceeding, because this would infringe the right of defence of the other party in the proceeding and, as a result, that of his or her lawyer.

When lawyers, exercising their profession, ask for protection, it is assumed that they are performing their defence role with full responsibility (that is, in accordance with the ethical standards of the profession) and that they are being subjected to external pressure in this exercise that damages their client (pressures that need not be made manifest in an objective manner: the inconvenience they cause is sufficient), so the Bar Association is duty-bound to give them protection.

Neither the Council nor any of the 14 Bar Associations that comprise it may grant formal protection to lawyer Mr. Gonzalo Boye Tuset, since in accordance with the norms that regulate our profession, this is the competence solely of the Bar Association to which he belongs, according to the provisions of article 39.b of Law 7/2006, of May 31, on the exercise of certified professions and of Professional Associations, of article 26.2 of the Regulations of the Catalan Lawyers profession, and of articles 41 and 53.q of the General Statute of the Spanish Lawyers' profession.

Nevertheless, both the Council and the 14 Colleges that comprise it display their support to all lawyers who, like Mr. Gonzalo Boye Tusset, receive pressure and interference of whatever kind and by whoever and whatever may damage their independence, freedom, dignity and integrity in their professional practice.

Barcelona, ​​September 17, 2018


Julio J. Naveira Manteiga
President
...ooo000ooo...

Benvolguda companya,

en relació a la petició de suport al company Gonzalo Boye que va tenir entrada al Registre del Consell el dia 14 de setembre de 2018, i a la vista del contingut de la petició formulada, el Ple del Consell, en la seva reunió del dia 17 de setembre ha adoptat, per unanimitat, el següent Acord:

Atesa la petició presentada per [***] i subscrita o amb adhesions de 380 companys i companyes més, que demana al Consell, prèvia exposició dels seus arguments, que:

  • "Es procedeixi per part del CICAC, i de tots els Col·legis d'Advocats als quals ens adrecem, a donar públicament empara i/o explicit suport al company GONZALO BOYE TUSET, tot posant la institució a la seva disposició, per tal de garantir i assegurar la seva tasca, la seva seguretat personal i la dignitat de la professió."

El Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya acorda, per unanimitat, el següent:

És a l'advocat a qui li correspon exercir el dret de defensa del seu client de la millor manera possible i en la màxima confidencialitat i discreció en la defensa dels interessos d'aquest.

L'Advocacia Institucional, a través dels Col·legis on els professionals estan col·legiats, té com a funció fonamental garantir el dret de defensa dels advocats i advocades per tal de que aquests puguin exercir la seva professió de forma responsable, lliure, sense pressions ni ingerències de cap mena.

El dret de defensa ha de ser respectat per tots (ciutadans, poders públics, operadors jurídics entre els que es troben els propis advocats i advocacia institucional.

Són intolerables les intromissions mediàtiques o de qualsevol altre tipus en l'exercici del dret de defensa.

Recordem que els advocats i les advocades, en defensar amb independència els drets i llibertats de les persones, prestem un important servei a la societat garantint l'exercici del dret de defensa i contribuint així a la justícia i a la pau social.

Per tal de garantir el dret de defensa l'advocacia institucional no pot fer declaracions de defensa de cap de les parts d'un procediment judicial per quant aquestes vulnerarien el dret de defensa de l'altra part del procediment i, en conseqüència del seu advocat o advocacia.

Quan un advocat o advocada, exercint la seva professió, demana l'emparament es presumeix que aquest està exercint la seva funció de defensa amb total responsabilitat (és a dir, amb compliment de les normes deontològiques de la professió) i que té pressions externes en aquest exercici que perjudiquen al seu client (pressions que no han de manifestar-se d'una forma objectivable sinó que es suficient la seva incomoditat) per la qual cosa el Col·legi de col·legiació té l'obligació de donar-li l'emparament.

Ni el Consell ni cap dels 14 Col·legis que l'integren poden atorgar l'emparament formal al lletrat Sr. Gonzalo Boye Tuset, atès que de conformitat amb la normativa que regula la nostra professió, és competència que correspon únicament al Col·legi d'Advocats on estigui col·legiat, segons resulta de l'article 39.b de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i del col·legis professionals, de l'article 26.2 de la Normativa de l'Advocacia Catalana, i dels articles 41 i 53.q de l'Estatuto General de la Abogacía Española.

No obstant, tant el Consell com els 14 Col·legis que l'integren mostren el recolzament a tots els lletrats que, com el Sr. Gonzalo Boye Tusset, rebin pressions i ingerències de qualsevol tipus i provinents de qualsevol persona o entitat que puguin perjudicar la independència, la llibertat, la dignitat i la integritat de l'exercici professional.

Barcelona, 17 de setembre de 2018 
Julio J. Naveira Manteiga
President

...ooo000ooo...

Tweet / Piulada:

Molt bé per la iniciativa de @AdvoCATsPerCAT i @compromeses i molt bé per la resposta del @conselladvocat! https://t.co/QBXz0ydlbv — ServidorsCAT (@ServidorsCat) 18 de setembre de 2018

Statement by and @compromeses

The Catalan Lawyers' Council (CICAC), which represents the fourteen Bar Associations of Catalonia, has answered the request for support and/or protection of the lawyer Gonzalo Boye Tuset, made by about 400 lawyers through #Compromesos ("Committed") platform and the Coordinating committee of the Lawyers of Catalonia.

In their reply, they make it clear that the institutional legal profession has the function of guaranteeing lawyers' right of defence, and although they can not formally give it, they express their full support.

After considering that CICAC has no powers to protect Gonzalo Boye, both the Council and the 14 Bar Associations that comprise it display their support of all the lawyers who, like Mr. Gonzalo Boye Tusset, are subjected to pressure and interference of any type and by any person or body that could endager the independence, freedom, dignity and integrity of their professional activity.

The statement, which is firm and unequivocal as regards the right of defence and the support that colleague Gonzalo Boye deserves, lead us to believe that if he were a member of the Bar in Catalonia, the Catalan Bar Associations, and the CICAC itself, would give him the protection that he has requested from the Madrid Bar Association, which it has the obligation to afford.

Barcelona, ​​September 18, 2018

 ...ooo000ooo...


El Consell de l'Advocacia Catalana, que representa els catorze Col·legis d'Advocats de Catalunya, respon la sol·licitud de suport i/o empara a l'advocat Gonzalo Boye Tuset, efectuada per uns 400 advocats de la mà de la plataforma #Compromesos i de la Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya.

En la seva resposta deixen clar que l'Advocacia institucional té com a funció garantir el dret de defensa dels advocats i advocades i, tot i que no li poden donar empara formal, li expressen el seu total suport.
Després de considerar que el CICAC no és competent per donar empara a Gonzalo Boye, tant el Consell com els 14 Col·legis que l'integren mostren el recolzament a tots els lletrats que, com el Sr. Gonzalo Boye Tusset, rebin pressions i ingerències de qualsevol tipus i provinents de qualsevol persona o entitat que puguin perjudicar la independència, la llibertat, la dignitat i la integritat de l'exercici professional.
La declaració, rotunda i inequívoca en relació al dret de defensa i el suport que mereix el company Gonzalo Boye ens dóna a entendre que si fos col·legiat a Catalunya, els col·legis catalans, i el propi CICAC, li donarien l'empara que ha sol·licitat a I'ICAM i que aquest té l'obligació de donar-li.

Barcelona, a 18 de setembre de 2018

Cap comentari:

Publica un comentari