Cercar en aquest blog

Compte enrere

12 de set. 2017

TEXTS: Catalan Referendum Decree Details


**** Click below on "Més informació" to see the Catalan and an unofficial English translation of this Decree **** 
        Unofficial translation by M. McNaught
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA
DEPARTMENT OF THE VICEPRESIDENT and OF ECONOMY AND THE TREASURY
DECRET 140/2017, de 6 de setembre, de normes complementàries per a la realització del Referèndum d'Autodeterminació de Catalunya.
DECREE 140/2017, of September 6, on supplementary regulations for the conducting of the Catalan Self-Determination Referendum.
De conformitat amb la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d'Autodeterminació el president de la Generalitat ha convocat el referèndum sobre l'autodeterminació de Catalunya, mitjançant el Decret 139/2017, de 6 de setembre.
In accordance with Law 19/2017, of September 6 on the Referendum on Self-determination, the President of the Generalitat has called the referendum on self-determination of Catalonia, through Decree 139/2017, of September 6.
La convocatòria del referèndum s'ha de desenvolupar d'acord amb el que estableix l'esmentada Llei. Tanmateix, es recullen en aquest Decret un seguit de peculiaritats en matèria de procediment i tràmits per adequar-lo a les pròpies circumstàncies.
The convening of the referendum shall be carried out in accordance with the provisions of the aforementioned Law. However, this Decree contains a series of specificities in the matter of procedure and methods to adapt it to particular circumstances.
Per tot això, a proposta del vicepresident i conseller d'Economia i d'Hisenda, i d'acord amb el Govern
To this end, at the proposal of the Vice President and Minister of Economy and the Treasury, and in agreement with the Government,
DECRETO:
I DECREE:

CAPÍTOL I - Disposicions generals

CHAPTER I – General provisions
Article 1. Objecte
Article 1. Purpose
Aquest Decret té per objecte establir les normes complementàries que han de regir el procés per a la celebració del Referèndum d'Autodeterminació.
This Decree aims to establish complementary rules that shall govern the process for the celebration of the Referendum on Self-determination.
Article 2. Marc jurídic
Article 2. Legal framework
Totes les autoritats, persones físiques i jurídiques que participin directament o indirectament en la preparació, organització i/o celebració del referèndum, i en el procés d'implantació del resultat, queden sotmeses per la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d'Autodeterminació. El Govern de la Generalitat ha de garantir el compliment de les seves previsions i adoptarà les mesures necessàries per a la protecció de les persones que hi intervenen.
All authorities, individuals and legal entities that participate directly or indirectly in the preparation, organization and / or celebration of the referendum, and in the process of implementation of the result, are subject to Law 19/2017, of September 6, of Self-determination referendum. The Government of Catalonia shall ensure compliance with its provisions and adopt the necessary measures for the protection of the people involved.

CAPÍTOL II - Administració electoral

CHAPTER II - Electoral administration
Article 3. Composició i funcions
Article 3. Composition and functions
La composició i les funcions dels òrgans que componen l'administració electoral per aquest referèndum són les regulades en el Capítol VII de la Llei del Referèndum d'Autodeterminació.
The composition and functions of the bodies that make up the electoral administration for this referendum are those regulated in Chapter VII of the Referendum on Self-determination Law.
Article 4. Sindicatura Electoral de Catalunya i Sindicatures Electorals de demarcació
Article 4. Sindicatura Electoral de Catalunya and the Sindicatures Electorals de demarcació
La composició, funcions i procediments de nomenament dels membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya i de les Sindicatures Electorals de demarcació són els regulats en les seccions I i II del Capítol VII de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d'Autodeterminació.
The composition, functions and procedures for the appointment of the members of the Sindicatura Electoral de Catalunya and the Sindicatures Electorals de demarcació are those regulated in sections I and II of Chapter VII of Law 19/2017, of September 6, on the Referendum on Self-determination.
Article 5. Meses i seccions electorals
Article 5. Electoral Meses (local electoral teams) and sections
1. L'Administració electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya determina el nombre, els límits de seccions electorals, els seus locals i les meses en què es distribueixen els votants.
1. The Electoral Administration of the Govern de la Generalitat de Catalunya shall determine the number, boundaries of electoral sections, voting premises and the Meses in which the voters are distributed.
2. La relació anterior es difondrà públicament dins dels deu dies anteriors al de la votació.
2. The above determinations will be publicly disseminated within ten days before voting.
3. La formació de les meses electorals correspon a l'Administració electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya, sota la supervisió de la Sindicatura Electoral de Catalunya.
3. The formation of the electoral meses shall be the responsibility of the Electoral Administration of the Govern de la Generalitat de Catalunya, under the supervision of the Sindicatura Electoral de Catalunya.

CAPÍTOL III - Cens electoral

CHAPTER III - Electoral census
Article 6. Cens electoral
Article 6. Electoral census
1. El cens electoral que s'utilitza en el referèndum d'autodeterminació de Catalunya és el que s'hagi tancat el dia 30 de març de 2017 i, en el cas que en aquesta data no s'hagi incorporat la informació corresponent a alguns municipis o dels catalans residents a l'exterior, s'utilitza per a aquests l'última informació disponible.
1. The electoral census used in the referendum on self-determination in Catalonia is the one that was closed on March 30, 2017 and, in the event that on that date information corresponding to some municipalities or to Catalans residing abroad had not been incorporated, the latest available information is used for them.
2. L'elaboració del cens electoral és competència de l'Administració electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya, sota la supervisió de la Sindicatura Electoral de Catalunya. Es confecciona d'acord amb el que estableix l'article 31 de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d'Autodeterminació de Catalunya.
2. The drawing-up of the electoral census is the responsibility of the Administració electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya, under the supervision of the Sindicatura Electoral de Catalunya. It shall be drawn up in accordance with the provisions of article 31 of Law 19/2017, of September 6, of the Self-determination Referèndum of Catalonia.
3. L'Administració electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya mantindrà un servei de consulta de les llistes electorals vigents, preferentment per mitjans informàtics.
3. The Administració electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya will maintain a consultation service for the current electoral lists, preferably through digital media.

CAPÍTOL IV - Representants de les formacions polítiques i de les organitzacions interessades

CHAPTER IV - Representatives of political groups and interested organizations
Article 7. Organitzacions interessades
Article 7. Interested organizations
1. Les organitzacions interessades a participar en el referèndum han de presentar una sol·licitud, davant la Sindicatura Electoral de Catalunya en el termini de cinc dies a comptar des de la data de publicació del present Decret. La Sindicatura Electoral de Catalunya resoldrà les sol·licituds presentades en el termini de tres dies.
1. Organizations interested in participating in the referendum must present a request before the Sindicatura Electoral de Catalunya within a period of five days from the date of publication of this Decree. The Sindicatura Electoral de Catalunya will process the applications submitted within three days.
2. A la sol·licitud, les organitzacions han d'acreditar que es troben inscrites en el registre oficial de Catalunya corresponent i han de justificar la relació entre el seu objecte i el del referèndum. Juntament amb la sol·licitud, les organitzacions han d'aportar una còpia compulsada, o l'original i una còpia, dels seus estatuts i de la composició de la junta de govern vigent; opcionalment, els plecs amb les signatures de suport de persones legitimades per votar, als efectes de la distribució del 30% dels espais als mitjans de comunicació que els corresponen regulats a l'article 12 d'aquest Decret.
2. Upon request, organizations must prove that they are registered in the corresponding official registry in Catalonia and must justify the relationship between their purpose and that of the referendum. In addition to the application, organizations must provide a certified copy, or the original and a copy, of their statutes and the composition of the current governing board. Optionally, the documents with the signatures of support of people legitimately registered to vote, for the purpose of distributing 30% of the airtime they are entitled to in the media as regulated in article 12 of this Decree.
Article 8. Designació de representants generals i de demarcació.
Article 8. Appointment of general and demarcation representatives.
1. Els partits polítics, les federacions i les coalicions amb representació al Parlament de Catalunya i les organitzacions que hagin estat reconegudes com a organitzacions interessades per la Sindicatura Electoral de Catalunya d'acord amb l'article 7 d'aquest Decret i que vulguin designar apoderats i interventors, han de designar per escrit davant la Sindicatura Electoral de Catalunya, abans del novè dia posterior al de la convocatòria del Referèndum, un representant general. En l'escrit es farà constar l'acceptació de la persona designada.
1. Political parties, federations and coalitions with representation in the Parlament de Catalunya and organizations that have been recognized as organizations interested in the Sindicatura Electoral de Catalunya in accordance with article 7 of this Decree and who wish to designate appointees and interventors, must designate a general representative in writing before the Sindicatura Electoral de Catalunya, within nine days after the referendum is officially called. The acceptance of the designated person shall be in writing.
2. Abans de l'onzè dia posterior a la convocatòria del Referèndum, els representants generals han de designar davant la Sindicatura Electoral de Catalunya els representants de demarcació, els quals podran designar apoderats i interventors davant la corresponent Sindicatura Electoral de Demarcació fins a cinc dies abans de la votació.
2. Within eleven days after the referendum is officially called, the general representatives have to designate demarcation representatives before the Sindicatura Electoral de Catalunya, and these may appoint proxies and auditors before the corresponding Electoral Demarcation Office within five days of the vote.
Article 9. Designació d'apoderats i interventors.
Article 9. Appointment of proxies and auditors.
1. Els partits polítics, les federacions i les coalicions amb representació al Parlament de Catalunya i les organitzacions interessades poden designar apoderats i interventors des del dotzè dia posterior a la convocatòria del Referèndum fins a cinc dies abans de la jornada de votació, mitjançant els documents a tal efecte, presentats pels respectius representants de demarcació, inclosos a l'annex 2.
1. Political parties, federations and coalitions with representation in the Parlament de Catalunya and the organizations concerned may appoint proxies and supervisors within twelve days after the call of the Referendum until five days before voting day, by means of the documents to that effect, presented by the respective demarcation representatives, included in annex 2.
2. Les sindicatures electorals de demarcació acrediten els apoderats i interventors, que no poden excedir, per a cada mesa electoral, el nombre de dos interventors del mateix partit polític, federació, coalició o organització interessada.
2. The sindicatures electorals de demarcació accredit the proxies and supervisors for each meses electoral, the number of which can not exceed two inspectors from the same political party, federation, coalition or interested organization.
3. Els apoderats i interventors només poden emetre el vot a la mesa que els correspongui d'acord amb el cens electoral.
3. Proxies and supervisors may only vote at the Mesa which corresponds to them based on the electoral roll.

CAPÍTOL V - Campanyes

CHAPTER V – Campaigns
Article 10. Campanya institucional
Article 10. Institutional campaign
El Govern de la Generalitat realitzarà una campanya de caràcter institucional, tal i com s'indica a l'article 10.1 de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d'Autodeterminació.
The Govern de la Generalitat shall conduct an institutional campaign, as indicated in article 10.1 of Law 19/2017, of September 6, of the Referèndum d'Autodeterminació.
Article 11. Campanya electoral
Article 11. Electoral campaign
1. La campanya de propaganda té una durada de quinze dies. Comença a les 00:00 hores del dia 15 de setembre de 2017 i finalitza a les 24:00 hores del 29 de setembre de 2017, dia anterior a la jornada de votació.
1. The propaganda campaign shall last fifteen days. It shall begin at 00:00 hours on September 15, 2017 and end at 24:00 hours on September 29, 2017, the day before the voting day.
2. Durant els cinc dies anteriors al de la votació queda prohibida la publicació, la difusió total o parcial o la reproducció d'enquestes o sondejos d'opinió per qualsevol mitjà de comunicació.
2. Five days prior to voting, the publication, total or partial dissemination, or the reproduction of surveys or opinion polls through any means of communication is prohibited.
Article 12. Espais electorals públics i espais informatius públics en els mitjans de comunicació
Article 12. Public electoral areas and public information spaces in the media
1. Les formacions polítiques amb representació al Parlament de Catalunya tenen dret a l'ús del 70% dels espais electorals públics destinats a la campanya, entre les quals es reparteix de manera proporcional al nombre d'escons obtinguts en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2015. El 30% de l'espai electoral restant es reparteix entre les organitzacions interessades acreditades.
1. The political parties with representation in the Parlament de Catalunya have the right to use 70% of the public electoral spaces destined for the campaign, among which it shall be distributed in proportion to the number of seats obtained in the last elections in the Parlament de Catalunya of the year 2015. 30% of the remaining electoral space is distributed among the accredited interested organizations.
2. Les formacions polítiques amb representació parlamentària tenen dret a utilitzar el 70% dels espais informatius públics gratuïts en els mitjans de comunicació de titularitat pública. L'administració electoral distribueix l'ús dels espais entre les formacions polítiques amb representació al Parlament de Catalunya d'acord amb els resultats obtinguts en les darreres eleccions al Parlament. El 30% restant es reparteix entre les organitzacions interessades acreditades.
2. Political parties with parliamentary representation has the right to use 70% of free public information space in publicly-owned media. The electoral administration distributes the use of space among political groups with representation in the Parliament of Catalonia in accordance with the results obtained in the previous Parliamentary elections. The remaining 30% is divided among the accredited interested organizations.
3. Els grups polítics no inclosos en l'apartat anterior poden dur a terme actes de campanya electoral amb els seus propis mitjans i estan legitimats per formular reclamacions davant de l'Administració Electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya.
3. The political groups not included in the previous section can carry out acts of electoral campaign with their own means and are legitimized to make claims in front of the Administració Electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya.
Article 13. Capteniment dels mitjans de comunicació
Article 13. Monitoring of the media
1. Durant la campanya, els mitjans de titularitat pública o de finançament majoritàriament públic han de garantir els principis de pluralisme polític i social, de neutralitat informativa i d'igualtat d'oportunitats. Aquests mitjans de comunicació no poden expressar ni mostrar suport per cap de les opcions sotmeses a elecció.
1. During the campaign, the means of public ownership or majority public funding must guarantee the principles of political and social pluralism, of informative neutrality and of equal opportunities. These media can not express or show support for any of the options submitted for a choice.
2. Durant el període electoral, els mitjans de titularitat privada han de respectar els principis de pluralisme polític i social, d'igualtat d'oportunitats i de proporcionalitat i neutralitat informativa en els debats i entrevistes electorals. Aquests mitjans de comunicació poden expressar o mostrar suport a una opció sempre que respectin els principis al·ludits i que es tracti l'opció oposada de manera equitativa i raonable.
2. During the electoral period, the means of private ownership must respect the principles of political and social pluralism, of equal opportunities and of proportionality and informative neutrality in the debates and electoral interviews. These means of communication can express or show support for an option provided that they respect the principles mentioned and that it deals with the opposing option in an equitable and reasonable manner.

CAPÍTOL VI - Material electoral

CHAPTER VI - Electoral supplies
Article 14. Urnes
Article 14. Ballot boxes


1. El dia de la votació cada mesa electoral disposarà d'una urna d'un material resistent amb una tapa que inclourà una ranura en el centre per on s'introduiran els vots. La tapa tancarà completament la urna, que haurà de precintar-se abans de l'inici de la votació un cop s'hagi verificat per part dels membres de la mesa i els interventors acreditats presents que no hi ha cap vot al seu interior.
1. On voting day each polling station will have ballot boxes of a resistant material with a lid that will include a slot in the center where the votes will be inserted. The cover will completely close the ballot box, which must be sealed before the start of the voting once it has been verified by the members of the board and the accredited auditors present that there are no ballots inside them.
2. Dins el local del col·legi electoral, s'habilitarà una taula amb un nombre suficient de paperetes i un espai per tal que els electors que ho desitgin puguin marcar l'opció preferida a la papereta mantenint el secret del vot.
2. Within the premises of the voting in polling stations, a table with a sufficient number of ballots and a space will be enabled so that the voters who wish to can mark their preferred option on the ballot paper while keeping their vote secret.
Article 15. Documentació electoral
Article 15. Electoral documentation
1. S'aproven els models de paperetes i la documentació electoral que hauran de ser supervisats per la Sindicatura Electoral de Catalunya, que han de complir les característiques i les condicions d'impressió assenyalades a l'annex 1 d'aquest Decret. Tots els impresos inclosos en l'annex 1 d'aquest Decret tenen caràcter oficial i seran confeccionats i distribuïts per l'administració Electoral del Govern de la Generalitat.
1. Ballot models and other electoral documentation are hereby approved. It will be supervised by the Sindicatura Electoral de Catalunya. They shall meet the printing characteristics and conditions indicated in annex 1 of this Decree. All the forms included in annex 1 of this Decree are official and will be printed and distributed by the Administració Electoral del Govern de la Generalitat.
2. La votació es realitza per mitjà de paperetes ajustades al model que figura a l'annex 1 d'aquest Decret, les quals contenen imprès la pregunta sotmesa a referèndum en català, castellà i occità d'acord amb l'article 4.2 de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d'Autodeterminació. Aquestes s'introduiran en un sobre blanc amb unes especificacions màximes de 111 x 156 mm, els quals tindran caràcter oficial i seran confeccionats i distribuïts per l'administració Electoral del Govern de la Generalitat i supervisats per la Sindicatura Electoral de Catalunya.
2. Voting is done by means of ballots conforming to the model in annex 1 of this Decree, which contains the question submitted to referendum in Catalan, Spanish and Occitan in accordance with article 4.2 of the Law 19/2017, of September 6, of the Referèndum d'Autodeterminació. These will be introduced in a white envelope with a maximum specification of 111 by 156 mm, which will be official and will be made and distributed by the administració Electoral del Govern de la Generalitat and supervised by the Sindicatura Electoral de Catalunya.

CAPÍTOL VII - Modalitats i procediments de votació

CHAPTER VII - Voting procedures and modes
Article 16. Vot presencial
Article 16. On-site voting
1. La modalitat de vot presencial en urna es durà a terme durant la jornada electoral. Les meses electorals es constituiran a les 8:00 hores del dia 1 d'octubre, i l'horari de votació serà de les 9:00 hores fins a les 20:00, ininterrompudament.
1. The voting method by ballot box will be carried out during the election day. Electoral Meses will be set up at 8:00 a.m. on October 1, and the voting time will be from 9:00 am to 8:00 pm, uninterruptedly.
2. El vot pot ser afirmatiu (Sí), negatiu (No), segons l'opció que marqui l'elector, o en blanc si no selecciona cap de les dues opcions.
2. The vote can be affirmative (Yes), negative (No), according to the option marked by the voter, or blank if neither of the two options is chosen.
3. És nul el vot que no s'ajusti al model oficial, el que ofereixi dubtes sobre l'opció del votant i el que contingui esmenes, matisos o qualsevulla altra contingència que ofereixi dubtes sobre el sentit del vot.
3. Any vote that does not conform to the official model, which offers doubts about the intent of the voter and that contains amendments, nuances or any other contingency that offers doubts about the meaning of the vote, is void.
4. Si un sobre conté més d'una papereta, es considera un sol vot sempre que les paperetes siguin en el mateix sentit. Si són en sentits oposats, es considera un vot nul.
4. If an envelope contains more than one ballot paper, it is considered a single vote as long as the ballots are of the same option. If they are different, it is considered a null vote.
5. Si un sobre no conté cap papereta o si, d'acord amb l'apartat tercer d'aquest article, conté una papereta sense cap opció seleccionada, es considera un vot en blanc.
5. If an envelope does not contain anyballot or if, in accordance with the third section of this article, it contains a ballot without any option selected, it is considered a blank vote.
Article 17. Vot dels catalans residents a l'exterior
Article 17. Vote of Catalans residing abroad
1. Els catalans residents a l'exterior que constin inscrits al cens com a tals rebran en el termini màxim de set dies des de l'aprovació d'aquest Decret una comunicació del Govern de la Generalitat en virtut de la qual podran sol·licitar exercir el dret de vot.
1. Catalans residing abroad who are registered in the census will receive within a maximum period of seven days from the approval of this Decree a communication from the Govern de la Generalitat by virtue of which they may request exercise the right to vote.
2. Els electors que optin per exercir el seu dret de vot rebran les instruccions i la documentació per fer efectiu el seu vot, que inclourà un document d'identificació personal de l'elector i la papereta de vot.
2. Electors who choose to exercise their right to vote will receive instructions and documentation to make their vote effective, which will include the personal identification document of the voter and the ballot paper.
3. El dret de vot s'exercirà exclusivament per correu postal mitjançant la tramesa d'un sobre model C4 (A4) dirigit a l'adreça que si li hagi assignat en la comunicació personal rebuda i que haurà d'incloure el document d'identificació personal de l'elector, una fotocòpia del document d'identificació (DNI o Passaport espanyol) així com un sobre model C5 o C6, tancat, que contindrà la papereta de votació.
3. The right to vote will be exercised exclusively by postal mail by sending a model C4 (A4) envelope addressed to the assigned address in the personal communication received and that will have to include the voter's personal identification document, a photocopy of the identification document (DNI or Spanish Passport) as well as a C5 or C6 model envelope, closed, which will contain the ballot paper.  
4. El termini per rebre la documentació i el vot esmentats a l'apartat anterior a l'adreça assignada finalitzarà el dia 1 d'octubre de 2017 a les 20:00 hores (hora catalana).
4. The deadline for receiving the documentation and voting mentioned in the previous section to the assigned address will end on October 1, 2017 at 8:00 p.m. (Catalan time).
Article 18. Custòdia del vot dels catalans residents a l'exterior
Article 18. Custody of the vote of Catalans residing abroad
Les Delegacions de la Generalitat a l'exterior assignades a les quals s'haurà d'adreçar la documentació i el vot disposaran d'un procediment de custòdia dels sobres rebuts. Aquest procediment inclourà mecanismes per garantir la recepció i la custòdia segura dels sobres fins el moment de procedir a l'escrutini, així com l'elaboració d'una acta que contindrà el nombre de cartes rebudes.
Delegations of the Generalitat abroad assigned to which the documentation and the vote must be addressed shall have a custody procedure for the envelopes received. This procedure will include mechanisms to guarantee the safe reception and custody of the envelopes until the moment of count, as well as the preparation of a record that will contain the number of letters received.
Article 19. Vot de les persones amb discapacitat visual
Article 19. Voting for people with visual disabilities
Hi haurà paperetes preparades per a persones amb discapacitat visual. En absència d'aquestes paperetes o en aquells casos en què no sigui possible la seva utilització, el president de la mesa electoral o una persona de confiança designada per l'elector amb discapacitat visual l'ajudarà a fer els passos necessaris per votar.
There will be prepared papers for people with visual disabilities. In the absence of these ballots or in those cases where its use is not possible, the president of the electoral table or a trusted person designated by the voter with visual impairment will help him to take the necessary steps to vote.

CAPÍTOL VIII – Formació i constitució de les meses electorals i escrutini

CHAPTER VIII - Formation and constitution of the electoral meses and count
Article 20. Formació i constitució de les meses electorals
Article 20. Formation and constitution of the meses electorals
1. Els actes de formació i de constitució de les meses electorals es regeixen pel que preveuen els articles 30 i 31 de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d'Autodeterminació.
1. The acts of formation and constitution of the meses electorals are governed by articles 30 and 31 of Law 19/2017, of September 6, of the Referèndum d'Autodeterminació
2. El sorteig que realitza l'Administració Electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya per a la designació del president i dels vocals titulars i suplents de cada mesa tindrà lloc entre el segon i el setè dia posterior a la convocatòria del Referèndum.
2. The draw made by the Administració Electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya for the designation of the president and the titular and substitute members of each mesa will take place between the second and the seventh day after the call of the Referendum.
3. A les Delegacions de la Generalitat a l'exterior assignades es constituirà una mesa electoral a l'únic efecte de realitzar l'escrutini dels vots rebuts. Aquestes meses estaran formades per un/a president/a i dos vocals, i dos suplents per a cadascun dels membres, nomenats per sorteig entre les persones inscrites al cens residents a la ciutat on es trobi situada la Delegació. La constitució d'aquestes meses es realitzarà a les 19:00 hores (hora catalana) del dia 1 d'octubre de 2017.
3. For the designated delegation of the Generalitat abroad, an electoral table will be established for the sole purpose of scrutinizing the votes received. These meses will be comprised of a president and two members, and two alternates for each of the members, named through a draw from among the people registered in the census that reside in the city where the Delegation is located. The creation of these meses will take place at 7:00 p.m. (Catalan time) on October 1, 2017.
Article 21. Escrutini a les meses electorals
Article 21. The count at the electoral meses
1. L'escrutini en les meses electorals es realitza d'acord amb el següent procediment: acabada la votació comença l'escrutini; l'escrutini és públic i no se suspendrà, llevat de causes de força major i el/la president/a de la Mesa ordenarà la immediata expulsió de les persones que de qualsevulla forma pertorbin o impedeixin el seu desenvolupament; l'escrutini es realitza mitjançant l'extracció, una a una, de les paperetes de la urna corresponent per part de el/la president/a i llegint en veu alta l'opció indicada per l'elector, que tot seguit mostrarà als vocals, interventors i apoderats. Es declararan nuls els vots d'acord amb el que s'estableix en els articles 16.3 i 16.4 d'aquest decret.
1. The count in the electoral Meses is carried out in accordance with the following procedure: once the voting is finished, the count begins; the count is public and will not be suspended, except for causes of force majeure and the president of the Mesa shall order the immediate expulsion of persons who in any way disturb or impede its development; the count is carried out by extraction, one by one, of the ballots of the corresponding ballot box by the president who reads the option indicated by the voter, which will then be shown to the members, supervisors and proxies. The votes cast according to what is established in articles 16.3 and 16.4 of this decree shall be declared void.
2. Un cop finalitzat l'escrutini es compararan el total de vots comptabilitzats amb el total d'electors que hagin exercit el vot reflectits a la llista numerada de votants de la Mesa. Seguidament el/la president/a preguntarà si hi ha cap protesta a fer contra l'escrutini i, si no n'hi ha cap o després que la Mesa hagi resolt per majoria les que s'haguessin presentat, anunciarà en veu alta el resultat especificant el nombre d'electors censats, el nombre de votants, el de paperetes nul·les, el de vots en blanc i els vots obtinguts per cada opció. Les paperetes extretes de les urnes es destruiran davant dels presents llevat de les que hagin estat declarades nul·les o que hagin estat objecte d'alguna reclamació, les quals s'incorporaran a l'acta signades pels membres de la mesa.
2. Once the election has been finalized, the total number of votes counted with the total of voters who have exercised the vote will be compared in the numbered list of voters of the Mesa. Then the president will ask if there is any protest against the count and, if there is none or after the Mesa has resolved by majority those that had been presented, he/she will announce the result out loud specifying the number of registered voters, the number of voters, the number of null ballots, the number of blank votes and the votes obtained by each option. The ballots extracted from the ballot boxes will be destroyed before those presents except for those that have been declared null and void or have been subject to a claim, and these will be incorporated into the minutes signed by the members of the Mesa.
3. Seguidament, el/la president/a de la mesa té el deure d'expedir, amb caràcter prioritari, una còpia de l'acta de sessió i escrutini al Representant de l'Administració per tal de facilitar al màxim l'avançament provisional deresultats a càrrec de l'administració electoral del Govern de la Generalitat.
3. Next, the president of the Mesa has the duty to issue, as a matter of priority, a copy of the minutes of the session and count to the Representative of the Administration in order to facilitate the maximum provisional advance Due to the electoral administration of the Government of the Generalitat.
4. Finalitzades les operacions de l'apartat 2 d'aquest article, el/la president/a, els vocals i els interventors acreditats presents a l'escrutini signaran l'original de l'acta de sessió i escrutini que s'inclourà en el sobre a lliurar al Representant de l'Administració corresponent juntament amb l'original de l'acta de constitució de la Mesa, la llista numerada de votants, les paperetes de votació nul·les o que hagin estat objecte de reclamació, la llista del cens electoral utilitzada i les còpies de les credencials dels interventors.
4. Once the operations of section 2 of this article have been finalized, the president / s, the accredited members and voters present at the count will sign the original of the minutes and count that will be included in the surrender to the corresponding Representative of the Administration together with the original of the minutes of the constitution of the Mesa, the numbered list of voters, the ballots of null voting or those that have been object of claim, the list of Electoral census used and copies of the credentials of the auditors.
5. El sobre de documentació electoral esmentat a l'apartat anterior, un cop tancat per el/la president/a de la mesa, aquest/a i els membres així com els interventors acreditats a la mesa presents a l'escrutini el signaran de manera creuada per la part on s'hagi d'obrir el sobre posteriorment.
5. The envelope of the electoral documentation mentioned in the previous section, once closed by the president of the Mesa, he/she and the members as well as the accredited supervisors at the table present at the count will sign it in a manner crossing over the part where the envelope have have to be opened later.
6. Un cop realitzades les operacions esmentades a l'anterior apartat el/la president/a lliurarà el sobre amb la documentació electoral al Representant de l'Administració, que el rebrà i lliurarà el corresponent rebut en el que s'inclourà la data i hora en que es realitza el lliurament. El/la president/a de la mesa signarà a l'espai que li correspongui dins la relació de lliurament de sobres de documentació electoral de les meses electorals assignades al Representant de l'Administració.
6. Once the operations mentioned in the previous section have been carried out, the president will deliver the envelope with the electoral documentation to the Administration Representative, who will receive it and issue the corresponding receipt on which the date and time that the delivery is made will be included.. The president of the Mesa will sign in the corresponding space on the form listing the delivery of envelopes of electoral documentation to the electoral Meses assigned to the Representative of the Administration.
7. Dins del termini de l'hora següent a la recepció del darrer sobre amb documentació electoral, el Representant de l'Administració es desplaçarà personalment a la seu del Coordinador Electoral Municipal on lliurarà els sobres rebuts en el col·legi electoral assignat acompanyats de la relació detallada dels mateixos amb la signatura dels presidents de mesa corresponents. El Representant de l'Administració signarà a l'espai que li correspongui dins la relació de lliurament de sobres de documentació electoral dels col·legis electorals assignats al Coordinador Electoral Municipal, en el que s'inclourà la data i hora en que es realitza el lliurament.
7. Within the space of an hour following reception of the last envelope with electoral documentation, the Representative of the Administration will go personally to the seat of the Municipal Electoral Coordinator where he/she will deliver the envelopes received in the assigned electoral college together with the detailed list of the same with the signature of the corresponding chairmen of the table. The Representative of the Administration will sign in the space that correspond to him/her in the list of delivery of envelopes of electoral documentation of the electoral colleges assigned to the Municipal Electoral Coordinator, which will include the date and time at which the delivery is made.
8. Dins del termini de les dues hores següents a la recepció del darrer sobre amb documentació electoral, el Coordinador Electoral Municipal es desplaçarà personalment a la seu del Coordinador Electoral Comarcal on lliurarà els sobres rebuts acompanyats d'una relació detallada dels mateixos amb la signatura dels Representants de l'Administració corresponents. El Coordinador Electoral Municipal signarà a l'espai que li correspongui dins la relació de lliurament de sobres de documentació electoral dels municipis assignats al Coordinador Electoral Comarcal, en el que s'inclourà la data i hora en que es realitza el lliurament.
8. Within the space of two hours after receipt of the last envelope with electoral documentation, the Municipal Electoral Coordinator will travel personally to the Local Electoral Coordinator where he/she will deliver the received envelopes accompanied by a detailed list of the same with the signature of the Representatives of the corresponding Administration. The Municipal Electoral Coordinator will sign in the space that corresponds to him in the relation of delivery of envelopes of electoral documentation of the municipalities assigned to the Regional Electoral Coordinator, which will include the date and time at which the delivery is made.
9. Dins del termini de les dues hores següents a la recepció del darrer grup de sobres amb documentació electoral lliurat pels Coordinadors Electorals Municipals, el Coordinador Electoral Comarcal es desplaçarà personalment a la seu de la Sindicatura Electoral de demarcació corresponent on lliurarà els sobres rebuts acompanyats d'una relació detallada de cada municipi amb la signatura dels Coordinadors Electorals Municipals corresponents. El Coordinador Electoral Comarcal signarà en l'espai que li correspongui dins la relació de lliurament de sobres de documentació electoral de la comarca assignada a la Sindicatura Electoral de demarcació, en el que s'inclourà la data i hora en que es realitza el lliurament.
9. Within the period of two hours after receipt of the last group of envelopes with documentation
Electoral delivered by the Municipal Electoral Coordinators, the Regional Electoral Coordinator will move personally to the corresponding Demarcation Electoral Office where they will deliver the received envelopes accompanied by a detailed relationship of each municipality with the signature of the corresponding Municipal Electoral Coordinators. The Regional Electoral Coordinator will sign in the space that corresponds to him in the relation of delivery of envelopes of electoral documentation of the region assigned to the Electoral Office of demarcation, which will include the date and hour at which the delivery is made.
10. Dins del termini de les deu hores següents a la recepció del darrer grup de sobres amb documentació electoral lliurat pels Coordinadors Electorals Comarcals, el secretari de la Sindicatura Electoral de demarcació corresponent es desplaçarà personalment a la seu de la Sindicatura Electoral de Catalunya on els lliurarà, junt amb les corresponents relacions de lliurament i recepció esmentades als apartats 6, 7, 8 i 9 d'aquest article. El secretari de la Sindicatura Electoral de Catalunya farà constar la documentació rebuda i, si s'escau, aquelles incidències que s'hagin produït.
10. Within the space of ten hours after receipt of the last group of envelopes with the electoral documentation delivered by the Regional Electoral Coordinators, the secretary of the Electoral Syndicate of the corresponding demarcation will travel personally to the headquarters of the Electoral Office of Catalonia where he will deliver them, along with the corresponding delivery and reception relationships mentioned in sections 6, 7, 8 and 9 of this article. The secretary of the Electoral Office of Catalonia will record the documentation received and, where appropriate, the incidents that have occurred.
11. L'administració electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya farà pública la informació provisional sobre els resultats del referèndum.
11. The electoral administration of the Government of the Generalitat de Catalunya will make public the provisional information about the results of the referendum.
Article 22. Escrutini del vot dels catalans residents a l'exterior
Article 22. count of the votes of Catalans residing abroad
1. L'escrutini en les meses electorals a l'exterior es realitza d'acord amb el següent procediment: es procedirà a l'escrutini a partir de les 20:00 hores (hora catalana) del dia 1 d'octubre de 2017; l'escrutini és públic i no se suspendrà, llevat de causes de força major i el/la president/a de la Mesa ordenarà la immediata expulsió de les persones que de qualsevulla forma pertorbin o impedeixin el seu desenvolupament; l'escrutini s'inicia mitjançant l'obertura del sobre C4 (A4) i la comprovació de la identificació del votant d'acord amb el cens corresponent a la mesa electoral; un cop confirmada la validesa de la documentació aportada per a la identificació del votant es procedirà a anotar al votant a la llista numerada de votants i es procedirà a la introducció per part del/la president/a de la mesa del sobre C5 o C6 a la urna; una vegada finalitzada aquest procés amb tots els sobres rebuts, l'escrutini es realitza mitjançant l'extracció, una a una, de les paperetes de la urna corresponent per part de el/la president/a i llegint en veu alta l'opció indicada per l'elector, que tot seguit mostrarà als vocals, interventors i apoderats. Es declararan nuls els vots d'acord amb el que s'estableix en els articles 16.3 i 16.4 d'aquest decret.
1. The election of the electoral meses abroad is carried out in accordance with the following procedure: the count shall take place as of 8:00 p.m. (Catalan time) on October 1, 2017; the count shall be public and will not be suspended, except for causes of force majeure and the president of the Mesa shall order the immediate expulsion of persons who in any way disturb or impede their development. The count starts with the opening of the C4 envelope (A4) and the verification of the voter's identification in accordance with the census corresponding to the mesa electoral. Once the validity of the documentation provided for voter identification has been confirmed, the voter will be registered on the numbered list of voters and the C5 or C6 envelope will be introduced to the ballot box by the chairperson. Once this process has been completed with all the received envelopes, the count is carried out by extraction, one by one, of the ballots of the corresponding ballot box by the president reading the option indicated by the voter, wihich will will immediately be shown to the members, supervisors and proxies. The votes cast shall be declared void according to articles 16.3 and 16.4 of this decree.
2. Un cop finalitzat l'escrutini es compararan el total de vots comptabilitzats amb el total d'electors que hagin exercit el vot reflectits a la llista numerada de votants de la Mesa. Seguidament el/la president/a preguntarà si hi ha cap protesta a fer contra l'escrutini i, si no n'hi ha cap o després que la Mesa hagi resolt per majoria les que s'haguessin presentat, anunciarà en veu alta el resultat especificant el nombre d'electors censats, el nombre de votants, el de paperetes nul·les, el de vots en blanc i els vots obtinguts per cada opció. Les paperetes extretes de les urnes es destruiran davant dels presents llevat de les que hagin estat declarades nul·les o que hagin estat objecte d'alguna reclamació, les quals s'incorporaran a l'acta signades pels membres de la mesa.
2. Once the election results have been finalized, the total number of votes counted with the total of voters who have exercised the vote will be compared to the numbered list of voters of the Mesa. Then the president will ask if there is any protest against the count and, if there is none and/or after the Mesa has resolved by majority those that had been presented, will publicly announce the result specifying the number of registered voters, the number of voters, the number of null ballots, the number of blank votes and the votes obtained for each option. The ballots extracted from the ballot boxes will be destroyed in front of those present except those that have been declared null and void or that have been object of a claim, which will be incorporated into the minutes signed by the members of the board.
3. Seguidament, el/la president/a de la mesa té el deure d'expedir, amb caràcter prioritari, una còpia de l'acta de sessió i escrutini al Representant de l'Administració per tal de facilitar al màxim l'avançament provisional de resultats a càrrec de l'administració electoral del Govern de la Generalitat.
3. Next, the president of the mesa has the duty of issuing a copy of the minutes of the session and the count to the Representative of the Administration in order to facilitate the most rapid provisional advance of results to the office of the l'administració electoral del Govern de la Generalitat.
4. Finalitzades les operacions de l'apartat 2 d'aquest article, el/la president/a, els vocals i els interventors acreditats presents a l'escrutini signaran l'original de l'acta de sessió i escrutini que s'inclourà en el sobre a lliurar al Representant de l'Administració corresponent juntament amb l'original de l'acta de constitució de la Mesa, la llista numerada de votants, les paperetes de votació nul·les o que hagin estat objecte de reclamació, la llista del cens electoral utilitzada i les còpies de les credencials dels interventors.
4. Once the operations of section 2 of this article have been finalized, the president, the accredited members and auditors present at the count shall sign the original of the minutes and count that will be included in the delivrance to the corresponding Representative of the Administration together with the original of the minutes of constitution of the Mesa, the numbered list of voters, the null ballots or those that have been the subject of a claim, the list of Electoral census used and the copies of the credentials of the auditors.
5. El sobre de documentació electoral esmentat a l'apartat anterior, un cop tancat per el/la president/a de la mesa, aquest/a i els membres així com els interventors acreditats a la mesa presents a l'escrutini el signaran de manera creuada per la part on s'hagi d'obrir el sobre posteriorment.
5. The envelope of the electoral documentation mentioned in the previous section, once sealed by the president of the table, all members as well as the accredited auditors present at the mesa at the poll will sign it in a manner over by the part where the envelope shall be opened later.
6. Un cop realitzades les operacions esmentades a l'anterior apartat el/la president/a lliurarà el sobre amb la documentació electoral al Representant de l'Administració, que el rebrà i lliurarà el corresponent rebut en el que s'inclourà la data i hora en que es realitza el lliurament.
6. Once the operations mentioned in the previous section have been carried out, the president will deliver the envelope with the electoral documentation to the Administration Representative, who will receive it and deliver the corresponding receipt in which the date and time at which the delivery is made shall be included.
7. En el termini de les 24 hores següents a la recepció del sobre amb documentació electoral, el Representant de l'Administració es desplaçarà personalment a la seu de la Sindicatura Electoral de Catalunya on lliurarà el sobre amb la documentació electoral. El secretari de la Sindicatura Electoral de Catalunya farà constar la documentació rebuda i, si s'escau, les incidències que s'hagin produït.
7. Within 24 hours after receipt of the envelope with electoral documentation, the Representative of the Administration will personally go to the seat of the Electoral Office of Catalonia, to which the envelope with the electoral documentation will be delivered. The secretary of the Sindicatura Electoral de Catalunya shall record the documentation received and, where appropriate, the incidents that have occurred.
Article 23. Escrutini general
Article 23. General count
1. L'escrutini general es realitza per part de la Sindicatura Electoral de Catalunya, un cop disposi de tota la documentació electoral de les meses electorals així com de les meses d'escrutini del vot dels catalans residents a l'exterior, i començarà el tercer dia següent al de la votació. És un acte únic i té caràcter públic. L'acte de l'escrutini general no es pot interrompre, no obstant passades dotze hores de sessió la Sindicatura Electoral de Catalunya pot suspendre l'escrutini fins el dia següent sense deixar sense concloure el còmput dels vots corresponents a una secció. L'escrutini general haurà de finalitzar no més tard del sisè dia posterior a la votació.
1. The general count is carried out by the Sindicatura Electoral de Catalunya, once all the electoral documentation of the electoral months is available, as well as the voting time for the vote of Catalans residing abroad has elapsed, and the third day following voting. It is a unique and public act. The certificate of the general count can not be interrupted, despite having spent twelve hours of session, the Sindicatura Electoral de Catalunya may suspend the count until the next day without failing to conclude the calculation of the votes corresponding to a section. The general count must end no later than the sixth day after the vote.
2. Els vocals de la Sindicatura Electoral de Catalunya i els personal de suport es dividiran en cinc seccions corresponents a les demarcacions electorals per a procedir a l'escrutini general de cada demarcació. Els vocals actuaran com a secretaris de cadascuna de les seccions constituïdes.
2. The members of the Sindicatura Electoral de Catalunya and the support staff will be divided into five sections corresponding to the electoral boundaries to proceed to the general election of each region. The members will act as secretaries of each of the sections constituted.
3. El procediment a seguir per a la realització de l'escrutini general de cada demarcació és el següent: es procedirà a l'obertura successiva dels sobres indicats a l'article 20.9 d'aquest Decret corresponents a la demarcació que pertoqui a cada secció; si manca algun dels sobres s'utilitzarà la còpia de l'acta de la sessió i escrutini que presenti en forma un apoderat o representant de l'administració.
3. The procedure to follow for the general count of each boundary is as follows: the successive opening of the envelopes indicated in article 20.9 of this Decree corresponding to the boundary that pertains to each section will be followed ; if any of the envelopes are missing, the copy of the minutes of the session and the count will be used to present a proxy or representative to the administration.
4. Durant l'escrutini general la Sindicatura Electoral de Catalunya no pot anular cap acta ni vot. Les seves atribucions es limiten a verificar sense discussió el recompte i la suma dels vots admesos a les corresponents meses segons les actes o les còpies de les actes esmentades a l'apartat anterior d'aquest article, i només pot corregir els errors materials o de fet i els aritmètics. A mesura que es vagin examinant les actes els apoderats no poden presentar cap reclamació ni protesta, llevat d'observacions puntuals que facin referència a l'exactitud de les dades llegides.
4. During the general count the Sindicatura Electoral de Catalunya can not annul any certificate or vote. Its attributions are limited to verifying the count and the sum of the votes admitted to the corresponding meses according to the acts or the copies of the acts mentioned in the previous section of this article, and can only correct the material, de facto, or arithmatic errors. As the acts are examined, the proxies cannot file a claim or protest, except for specific observations that reflect the accuracy of the data read.
5. Un cop finalitzat l'escrutini general la Sindicatura Electoral de Catalunya emplenarà una acta d'escrutini per a cada demarcació que contindrà el nombre d'electors de les meses segons les llistes del cens electoral, el nombre de votants, dels vots de cada opció, dels vots en blanc i dels vots nuls. També s'inclouran totes les incidències succeïdes durant l'escrutini.
5. Once the general count has been finalized, the Sindicatura Electoral de Catalunya will complete a record of the count for each electoral district that will contain the number of voters from each mesa according to the lists of the electoral roll, the number of voters, the votes over each option, blank votes and null votes. Also, all incidents that occur during the count will be included.
6. Un cop finalitzats els escrutinis generals de cada demarcació, es procedirà a la consolidació dels resultats en una única acta d'escrutini general, que inclourà el nombre d'electors de totes les meses segons les llistes del cens electoral, el nombre total de votants, del total de vots de cada opció, del total dels vots en blanc i del total dels vots nuls. També s'inclouran les incidències succeïdes durant els escrutinis generals de cada demarcació.
6. Once the general count of each electoral district has been finalized, the results will be consolidated in a single general count record, which will include the number of voters of all the meses according to the lists of the electoral roll, the total number of voters, of the total of votes over each option, of the total of the blank votes and of the total of the null votes. Also, any incidents that occur during the general count of within each electoral district will be included.
7. L'acta d'escrutini general esmentada a l'apartat anterior contindrà així els resultats oficials i la Sindicatura Electoral de Catalunya n'ordenarà la seva publicació oficial.
7. The general count certificate codified in the previous section will contain the official results and the Sindicatura Electoral de Catalunya will issue its official publication.

CAPÍTOL IX – Personal col·laborador de l'administració electoral

CHAPTER IX - Staff collaboration with the electoral administration
Article 24. Selecció i nomenament
Article 24. Selection and appointment
1. Amb l'objectiu de col·laborar en les tasques relacionades amb l'execució del referèndum, l'administració electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya procedirà a dotar-se de personal col·laborador mitjançant un procés de selecció obert als ciutadans inclosos al cens electoral.
1. With the aim of collaborating over tasks related to the execution of the referendum, the administració electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya will proceed to equip itself with collaborating personnel through a selection process open to citizens included in the electoral roll.
2. Les persones que vulguin prendre part en les tasques vinculades al procés electoral s'hauran d'inscriure en una borsa de col·laboradors gestionada pel Govern de la Generalitat de Catalunya. El procés de selecció del personal col·laborador de l'administració electoral tindrà en compte de manera preferent l'experiència prèvia dels candidats en processos electorals així com la seva vinculació, laboral o funcionarial, amb qualsevulla administració pública a Catalunya.
2. Those who wish to participate in the tasks related to the electoral process must register in a grant of collaborators managed by the Govern de la Generalitat de Catalunya. The process of selection of the collaborating personnel of the electoral administration will preferably take into account the previous experience of the candidates in electoral processes as well as their engagament, be it through labor or civil service, with any public administration in Catalonia.
3. El personal col·laborador que tingui la condició de funcionari o empleat públic exerceix les seves funcions amb independència, sense cap vinculació amb la seva relació funcionarial, laboral o estatutària.
3. The collaborating personnel that have the status of civil servant or public employee shall carry out their functions independently, without any connection with their official, labor or statutory relationship.
4. L'Administració Electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya nomenarà a les persones seleccionades com a Representants de l'Administració; Coordinadors Electorals Municipals; Coordinadors Electorals Comarcals; i Agents Electorals.
4. The Administració Electoral del Govern de la Generalitat shall appoint selected people as Representatives of the Administration; Municipal Electoral Coordinators; Regional Electoral Coordinators; and Electoral Agents.
Article 25. Representants de l'Administració
Article 25. Representatives of the Administration
1. Les persones designades com a Representants de l'Administració desenvoluparan les seves tasques en un col·legi electoral al qual estaran assignats durant tota la jornada electoral i al qual hi faran acte de presència no més tard de les 7:30 hores de la jornada de votació.
1. Persons designated as Representatives of the Administration shall carry out their tasks in an electoral college to which they will be assigned throughout the electoral day and to which they will be present no later than 7:30 AM on voting day
2. Les seves funcions són donar suport i assistència als membres de les meses electorals del col·legi electoral assignat durant el procés d'instal·lació de les meses electorals si així ho necessiten; rebre de les meses electorals assignades informació sobre la participació electoral durant la jornada electoral per a transmetre aquesta informació al Centre de Recollida de Dades; rebre una còpia de l'acta de sessió i escrutini de cadascuna de les meses electorals el col·legi electoral assignat per a transmetre aquesta informació al Centre de Recollida de Dades, d'acord amb el que s'estableix a l'article 21.3 d'aquest Decret; rebre del president/a de la mesa electoral el sobre amb la documentació electoral d'acord amb l'article 21.6 d'aquest Decret; i finalment, lliurar els sobres amb la documentació electoral del col·legi electoral assignat al Coordinador Electoral Municipal d'acord amb l'article 21.7 d'aquest Decret.
2. Their functions shall be to provide support and assistance to the members of the polling stations of the electoral college assigned during the process to empanel the electoral meses if they so need; To gather information over electoral participation on election day from the electoral rolls and transmit this information to the Data Collection Center; receive a copy of the minutes of the session and election of each electoral mesa, the electoral college being assigned to transmit this information to the Data Collection Center, in accordance with the provisions of article 21.3 of this decree; To receive the envelope from the president of the mesa electoral with the electoral documentation in accordance with article 21.6 of this Decree; and finally, deliver the envelopes with the electoral documentation of the electoral college assigned to the Coordinador Electoral Municipal in accordance with article 21.7 of this Decree.
Article 26. Coordinadors Electorals Municipals
Article 26. Coordinadors Electorals Municipals (Municipal Electoral Coordinators)
1. Els Coordinadors Electorals Municipals són el personal encarregat de la supervisió i coordinació de les tasques de l'operatiu electoral en el seu municipi, o en el cas de grans ciutats en el districte assignat, així com dels Representants de l'Administració als col·legis electorals del seu àmbit territorial d'actuació.
1. The Coordinadors Electorals Municipals are the personnel in charge of the supervision and coordination of the tasks of the electoral operation in their municipality, or in the case of large cities in assigned districts, as well as of the Representatives of the Administration to the electoral college laws within its territorial scope.
2. Els Coordinadors Electorals Municipals desenvoluparan les seves funcions sota la supervisió i coordinació del Coordinador/a Electoral Comarcal que li correspongui d'acord amb la comarca corresponent al municipi o districte on estigui assignat.
2. The Coordinadors Electorals Municipals shall carry out their functions under the supervision and coordination of the corresponding Regional Electoral Coordinator in accordance with the county corresponding to the municipality or district where it is assigned.
3. Les seves funcions són supervisar l'adequació, el condicionament i l'obertura dels locals destinats a col·legi electoral; proveir als col·legis electorals del material electoral necessari d'acord amb les indicacions logístiques rebudes del corresponent Coordinador/a Electoral Comarcal; formar, coordinar i supervisar als Representants de l'Administració als col·legis electorals del seu municipi o districte; rebre dels Representants de l'Administració el sobre amb la documentació electoral de cada mesa electoral dels col·legis del seu àmbit territorial d'actuació tal i com s'indica a l'article 21.7 d'aquest Decret i fer-ne el lliurament al Coordinador/a Electoral Comarcal que correspongui al seu àmbit territorial d'actuació d'acord amb el que s'indica a l'article 21.8 d'aquest Decret.
3. Its functions are to monitor the adequacy, conditioning and accessibility of the premises destined for the electoral college; Provide the necessary electoral material to the polling stations in accordance with the logistical indications received from the corresponding Regional Electoral Coordinator; To train, coordinate and supervise the Representatives of the Administration to the polling stations of their municipality or district; To receive from the Representatives of the Administration the envelope with the electoral documentation of each electoral board of the schools of its territorial area of ​​action as indicated in article 21.7 of this Decree and to make the delivery to Regional Electoral Coordinator corresponding to its territorial area of ​​action in accordance with the provisions of article 21.8 of this Decree.
Article 27. Coordinadors Electorals Comarcals
Article 27. Coordinadors Electorals Comarcals (Regional Electoral Coordinators)
1. Els Coordinadors Electorals Comarcals són el personal encarregat de la supervisió i coordinació de les tasques de l'operatiu electoral a la comarca assignada així com dels Coordinadors Electorals Municipals del seu àmbit territorial d'actuació. Desenvoluparan les seves funcions sota la supervisió i coordinació de la Sindicatura Electoral de demarcació que correspongui a la seva comarca.
1. The Coordinadors Electorals Comarcals are the personnel in charge of the supervision and coordination of the tasks of the electoral operation in the assigned region as well as of the Coordinadors Electorals Municipals within its territorial scope. They will carry out their functions under the supervision and coordination of the Sindicatura Electoral de demarcació that corresponds to their district.
2. Les seves funcions són dissenyar un protocol per al lliurament del material electoral als col·legis electorals del seu àmbit territorial d'actuació; formar, coordinar i supervisar als Coordinadors Electorals Municipals; rebre dels Coordinadors Electorals Municipals els sobres amb la documentació electoral dels col·legis electorals del seu àmbit territorial d'actuació tal i com s'indica a l'article 21.8 d'aquest Decret i fer-ne el lliurament a la Sindicatura Electoral de demarcació que li correspongui d'acord amb el que s'indica a l'article 21.9 d'aquest Decret.
2. Their functions are to design a protocol for the delivery of electoral material to the electoral colleges within their territorial scope; form, coordinate and supervise the Coordinadors Electorals Municipals; receive from the Coordinadors Electorals Municipals the envelopes with the electoral documentation of the electoral colleges of their territorial area of ​​action as indicated in article 21.8 of this Decree and to make the delivery to the corresponding Sindicatura Electoral de demarcació in accordance with what is indicated in article 21.9 of this Decree.
Article 28. Agents Electorals
Article 28. Agents Electorals (Electoral Agents)
Els Agents Electorals són personal a càrrec de les tasques de suport administratiu i logístic que siguin precises en totes les fases del procés electoral.
The Agents Electorals are personnel in charge of the tasks of administrative and logistical support that are specified in all the phases of the electoral process.

CAPÍTOL X – Observació Electoral Internacional

CHAPTER X - International Election Observation
Article 29. Configuració institucional de la Observació Electoral
Article 29. Institutional configuration of the Observació Electoral
1. La Sindicatura Electoral de Catalunya obrirà, entre el dia posterior a la convocatòria del referèndum i el dilluns previ a la jornada de votació, un procés d'acreditació d'observadors electorals internacionals amb l'objectiu de reforçar la transparència i garantia de totes les etapes i procediments del procés referendatari.
1. The Sindicatura Electoral de Catalunya will initiate a process of accreditation of international electoral observers between the day after the referendum call and on Monday prior to the voting day with the objective of strengthening the transparency and guarantee all the stages and procedures of the referendum process.
2. Es podrà sol·licitar l'acreditació com a membre d'una missió d'observació electoral o com a visitant internacional. En cap cas una organització, col·lectiu o ciutadà espanyol podrà sol·licitar l'acreditació com a membre d'una missió d'observació electoral ni com a visitant internacional.
2. Accreditation may be requested as a member of an election observation mission or as an international visitor. In no case may a Spanish organization, group or citizen be able to request accreditation as a member of an election observation mission or as an international visitor.
3. La Sindicatura Electoral de Catalunya vetllarà, amb la col·laboració del Govern de la Generalitat de Catalunya, pel lliure desenvolupament de les activitats vinculades a les missions d'observació electoral i als visitants internacionals durant la seva estada. En cap cas la Sindicatura Electoral de Catalunya assumirà despeses vinculades al desplaçament, desplegament o a les activitats de les missions d'observació electoral o dels visitants internacionals.
3. The Sindicatura Electoral de Catalunya will ensure, with the collaboration of the Govern de la Generalitat de Catalunya, the free development of the activities related to the electoral observation missions and international visitors during their stay. In no case will the Sindicatura Electoral de Catalunya assume any expenses related to the displacement, deployment or activities of the electoral observation or international visitor missions.
Article 30. Requisits per a l'acreditació dels observadors electorals
Article 30. Requirements for the accreditation of electoral observers
1. Les missions d'observació electoral hauran d'estar conformades majoritàriament per persones amb una demostrada formació i experiència en l'àmbit de l'observació electoral, que seran acreditats com a observadors, acompanyats per personal de suport a les seves activitats.
1. Electoral observation missions must be mainly composed of people with proven training and experience in the field of election observation, which will be accredited as observers, accompanied by support staff for their activities.
2. Els visitants internacionals han d'ésser membres de la comunitat acadèmica en l'àmbit de les ciències socials o les humanitats, o persones amb experiència política o amb una destacada trajectòria en al defensa i promoció dels drets humans.
2. International visitors must be members of the academic community in the field of social sciences or humanities, or people with political experience or with an outstanding track record in the defense and promotion of human rights.
3. Les organitzacions o col·lectius que vulguin ésser reconegudes com a missió d'observació electoral o les persones físiques que vulguin ésser acreditades com a visitants internacionals hauran de formalitzar la seva petició a la Sindicatura Electoral de Catalunya.
3. Organizations or groups that wish to be recognized as an election observation mission or individuals who wish to be accredited as international visitors must formalize their petition to the Sindicatura Electoral de Catalunya.
4. La petició per al reconeixement de les organitzacions o col·lectius com a missions d'observació electoral i a la subsegüent acreditació dels seus membres com a observadors electorals o com a personal de suport, s'hauran de complir els requisits següents: enviar una comunicació via electrònica, incloent-hi les dades identificatives dels membres de la missió que s'hauran d'acreditar com a observadors electorals i com a personal de suport i les dades de contacte del responsable o cap de la missió durant el període d'activitat; presentar un pla de treball, detallant les activitats previstes, la descripció de les funcions dels membres de l'equip i el període d'activitat previst de la missió; presentar els currículums vitae que acreditin la formació específica i l'experiència en l'àmbit de l'observació electoral de la majoria dels membres de la missió; presentar el compromís signat de compliment per part de tots els membres de la Declaració de Principis per a l'Observació Internacional d'Eleccions així com del Codi de Conducta per a Observadors Internacionals d'Eleccions, de 27 d'octubre de 2005 (annex 3); i adjuntar la documentació següent: còpia del passaport en vigor o del document nacional d'identitat de cadascun dels membres de la missió, una fotografia de cada membre de la missió per a ús identificatiu i el document acreditatiu de la constitució legal de l'organització, si s'escau.
4. The request for the recognition of organizations or groups as electoral observation missions and the subsequent accreditation of their members as electoral observers or as support staff must meet the following requirements: send a electronic communication, including the identifying data of the members of the mission that will need to be credited as electoral observers and as support staff and the contact details of the person in charge or head of the mission during the period of activity ; present a plan of work, detailing the planned activities, the description of the functions of the team members and the expected activity period of the mission; present the curriculum vitae that certify the specific training and experience in the field of election observation of the majority of the members of the mission; Present the signed commitment of compliance by all the members of the Declaration of Principles for the International Observation of Elections as well as of the Code of Conduct for International Electoral Observers of October 27, 2005 (annex 3 ); and attach the following documentation: copy of the valid passport or the national identity document of each of the members of the mission, a photograph of each member of the mission for identification purposes and the document certifying the legal constitution of the organization, if applicable.
5. Es podran acreditar nous membres de la missió, un cop iniciada la seva activitat, presentant a la Sindicatura Electoral de Catalunya una sol·licitud d'acreditació, adjuntant el currículum vitae del sol·licitant que acrediti la formació específica i l'experiència en l'àmbit de l'observació electoral; el compromís signat de compliment de la Declaració de Principis per a l'Observació Internacional d'Eleccions així com del Codi de Conducta per a Observadors Internacionals d'Eleccions, de 27 d'octubre de 2005; i la documentació següent: còpia del passaport vigent o del document nacional d'identitat i una fotografia per a ús identificatiu.
5. Once their activity has begun, new members of the mission can be accredited by presenting a request for accreditation to the Sindicatura Electoral de Catalunya, enclosing the applicant's curriculum vitae that certifies the specific training and experience in the field of electoral observation; the signed commitment to comply with the Declaration of Principles for International Election Observationi and the Code of Conduct for International Election Observers of October 27, 2005; and the following documentation: copy of the valid passport or the national identity document and a photograph for identification purposes.
6. La petició per a l'acreditació dels visitants internacionals s'hauran de complir els requisits següents: enviar una comunicació via electrònica amb les dades identificatives del sol·licitant i les dades de contacte durant el període d'activitat; presentar el currículum vitae del sol·licitant acreditant l'experiència acadèmica en l'àmbit de les ciències socials o les humanitats i/o experiència política i/o la destacada trajectòria en la defensa i promoció dels drets humans; presentar el compromís signat de compliment de la Declaració de Principis per a l'Observació Internacional d'Eleccions així com del Codi de Conducta per a Observadors Internacionals d'Eleccions, de 27 d'octubre de 2005; i adjuntar la documentació següent: còpia del passaport vigent o del document nacional d'identitat i una fotografia per a ús identificatiu.
6. The request for the accreditation of international visitors must meet the following requirements: send an electronic communication with the applicant's identification data and the contact information during the period of activity; present the applicant's curriculum vitae confirming academic experience in the field of social sciences or the humanities and / or political experience and / or the outstanding engagemant to the defense and promotion of human rights; present the signed commitment to comply with the Declaration of Principles for the International Election Observation and the Code of Conduct for International Electionl Observers of October 27, 2005; and attach the following documentation: copy of the valid passport or the national identity document and a photograph for identification purposes.
Article 31. Tipus d'acreditacions
Article 31. Types of accreditation
1. S'establiran dos tipus d'acreditacions: Observadors Electorals Internacionals, dins de les missions d'observació electoral internacional, i visitants internacionals.
1. Two types of accreditations shall be established: International electoral observers, within the international election observation missions, and international visitors.
2. Per tal de garantir el seu accés a l'observació dels processos organitzatius i als espais físics vinculats a la organització i celebració del referèndum, els membres de les missions d'observació electoral internacional i els visitants internacionals acreditats hauran de lluir sempre i en tot moment de manera clarament visible l'acreditació que els haurà facilitat la Sindicatura Electoral de Catalunya.
2. In order to guarantee their access to the observation of the organizational processes and the physical spaces linked to the organization and celebration of the referendum, members of the international election observation missions and accredited international visitors shall show the accreditation that the Sindicatura Electoral de Catalunya will have provided to them at all times and shall be clearly visible.
Article 32. Característiques de la observació electoral
Article 32. Characteristics of election observation
1. La Sindicatura Electoral de Catalunya posarà a disposició de les missions d'observació electoral internacional i als visitants internacionals sessions informatives sobre el procediment electoral així com els oferirà suport per a l'establiment de contactes amb les formacions polítiques i les organitzacions interessades.
1. The Sindicatura Electoral de Catalunya shall make international election observation and international visitors' missions available to the electoral procedure as well as provide support for the establishment of contacts with the political groups and interested organizations.
2. Els membres de les missions d'observació electoral internacional i els visitants internacionals acreditats podran observar lliurement tots els processos organitzatius vinculats a la celebració del referèndum, des del moment de la seva acreditació com a observadors fins a la publicació dels resultats oficials. També podran accedir a tots els espais físics vinculats a la organització i celebració del referèndum, amb l'única limitació d'aquells espais d'accés controlat o restringit per motius de seguretat.
2. The members of international election observation missions and accredited international visitors will be able to freely observe all the organizational processes linked to the celebration of the referendum, from the moment they are accredited as observers to the publication of the official results. They will also be able to access all the physical spaces linked to the organization and celebration of the referendum, the only limitation being those areas of access controlled or restricted for security reasons.
3. Els membres de les missions d'observació electoral internacional i els visitants internacionals acreditats poden adreçar consultes, observacions i recomanacions a la Sindicatura Electoral de Catalunya.
3. Members of the international election observation missions and accredited international visitors can address inquiries, observations and recommendations to the Sindicatura Electoral de Catalunya.
4. Els responsables de les missions d'observació electoral internacional hauran de lliurar un informe preliminar de la tasca d'observació electoral a la Sindicatura Electoral de Catalunya un cop s'hagin fet públics els resultats provisionals de l'escrutini. També hauran de lliurar un informe definitiu de la seva observació electoral no més tard d'un període de deu dies a partir de la publicació dels resultats oficials.
4. Those responsible for the international election observation missions will have to submit a preliminary report on the task of electoral observation at the Sindicatura Electoral de Catalunya once the provisional results of the poll have been made public. They must also submit a final report of their election observation no later than a period of ten days after the publication of the official results.
5. Els visitants internacionals podran remetre a la Sindicatura Electoral de Catalunya un breu informe, en el termini d'una setmana posterior a la publicació dels resultats oficials.
5. International visitors may submit a brief report to the Sindicatura Electoral de Catalunya, within one week after the publication of the official results.
Article 33. Retirada i anul·lació de l'acreditació
Article 33. Withdrawal and cancellation of accreditation
La Sindicatura Electoral de Catalunya es reserva el dret de retirar i anul·lar l'acreditació d'aquell observador electoral o visitant internacional que no compleixi amb el Codi de Conducta, interfereixi en el normal desenvolupament del procés d'organització i celebració del referèndum, alteri l'ordre públic o cometi qualsevol tipus de delicte.
The Sindicatura Electoral de Catalunya reserves the right to withdraw and cancel the accreditation of that electoral observer or international visitor who does not comply with the Code of Conduct, interfere with the normal development of the organization process and holding the referendum, alter the public order or commit any type of crime.

CAPÍTOL XI – Queixes, consultes, incidències i recursos

CHAPTER XI - Complaints, inquiries, incidents and appeals
Article 34. Queixes, consultes i incidències
Article 34. Complaints, inquiries and incidents
Els titulars de drets subjectius i interessos legítims poden presentar queixes, consultes i incidències davant les Sindicatures Electorals de demarcació que pertoqui per raó del seu àmbit territorial d'actuació en el termini de dos dies des que es produeixin, es coneguin o es puguin saber els fets en els quals es basen.
Holders of subjective rights and legitimate interests may file complaints, queries and incidents before the Sindicatures Electorals de demarcació pertaining to their territorial scope within two days of the occurrence, knowing or potentially knowing the facts upon which they are based.
Article 35. Recursos administratius-electorals
Article 35. Administrative-electoral resources
1. Els titulars de drets subjectius i interessos legítims poden presentar recurs davant de la Sindicatura Electoral de Catalunya contra totes les resolucions de les Sindicatures Electorals; les resolucions de la Sindicatura Electoral de Catalunya que coneguin en primera instància queixes, consultes o incidències. En aquest darrer cas, tres vocals, dos dels quals diferents als que han conegut en primera instància, coneixen sobre l'admissió i, si s'admet a tràmit, el ple de la Sindicatura coneix sobre el fons.
1. Holders of subjective rights and legitimate interests may file a petition with the Sindicatura Electoral de Catalunya against all rulings of the Sindicatures Electorals; The rulings of the Sindicatura Electoral de Catalunya who hear complaints, queries, or incidents in the first instance. In the latter case, three members, two of whom different from those who have heard in the first instance, know about the admission and, if admitted to proceeding, the ple de la Sindicatura shall make a ruling on the evidence.
2. El recurs s'ha de presentar en el termini de dos dies des que es produeixi, es conegui o es pogués conèixer la resolució que el desencadena. La resolució s'ha de produir en el termini el més breu possible, no podent excedir de cinc dies, i aquesta resolució esgota la via administrativa.
2. Appeals must be filed within two days of the occurrence of the ruling that causes it. The ruling must be handed down within the shortest period possible, and may not exceed five days, and this ruling exhausts the administrative channel.

CAPÍTOL XII - Permisos laborals

CHAPTER XII - Work leave
Article 36. Persones treballadores amb la condició d'electores
Article 36. Workers with the status of voter
1. Les persones treballadores amb la condició d'electores, que el dia 1 d'octubre de 2017 no gaudeixin del descans setmanal, tenen dret a un permís de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral. No cal concedir l'esmentat permís a les persones treballadores que facin una jornada que coincideixi parcialment amb l'horari d'obertura dels col·legis electorals si la coincidència és com a màxim de dues hores; si és de més de dues hores i menys de quatre, s'ha de concedir un permís de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o més hores s'ha de concedir el permís general de quatre hores. En cas de dur a terme aquest dia una jornada inferior a l'habitual, legal o convinguda, la durada del permís serà proporcional.
1. Workers with voter status, who on October 1, 2017 are not enjoying their weekly day of rest, are entitled to a maximum of four hours' leave within the working day. The mentioned permission shall not be granted to the working people whose shift partially corresponds with the opening hours of the electoral schools if the coincidence is a maximum of two hours; If it is more than two hours and less than four, a two-hour permit shall be granted, and if this coincidence is four or more hours, the general permit of four hours must be granted. In the case of working a shift that is shorter than usual, legal or agreed upon, the duration of the permit will be proportional.
2. Les persones treballadores que tinguin una jornada l'horari de la qual no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals no tenen dret a cap permís.
2. Workers whose working day schedule does not coincide totally or partially with that of the polling stations are not entitled to any permission.
3. La determinació del moment d'utilització de les hores concedides per a la votació, és potestat de l'empresari o l'empresària, el qual també té dret a sol·licitar el justificant acreditatiu d'haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.
3. The determination of the moment of use of the hours granted for voting is the responsibility of the entrepreneur or the businesswoman, who also has the right to request the proof of proof of having voted, issued by the corresponding electoral mesa.
Article 37. Persones treballadores membres de mesa electoral, interventors o apoderats
Article 37. Working people who are members of the mesa electoral, supervisors or proxies
1. Les persones treballadores que el dia de la votació no gaudeixin del descans setmanal, i que acreditin la condició de membres de mesa electoral, d'interventors, o apoderats se'ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia esmentat.
1. Workers who on the day of voting who are not enjoying their weekly day of rest, and who can accredit that they are members of the mesa electoral, supervisors or proxies, shall be granted the corresponding leave for the full day off on the mentioned day.
2. Sigui o no sigui coincident el dia de la votació amb el gaudi del descans setmanal, en cas de ser membre de Mesa electoral o interventor, a més, cal concedir-los un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior. Aquest permís s'han de retribuir per l'empresa un cop justificada l'actuació com a membre de mesa o interventor.
2. For members of the mesa electoral and supervisors, whether or not the day of voting coincides with that of the enjoyment of their weekly day of rest, they must in addition be granted leave of absence for the first five hours of the following working day. This time off must be paid by the company once their role as a member of the mesa or supervisor has been justified.
3. En cas de ser membre d'una Mesa electoral, interventor o apoderat, i s'hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l'empresari o l'empresària, a petició de la persona interessada, ha de canviar el torn.
3. For members of a Mesa electoral, supervisors or proxies, who would have to work during the night shift on the date immediately prior to the election day, their employer shall modify the shift at the request of the interested person.
Article 38. Naturalesa dels permisos i càlcul del salari
Article 38. Nature of leave and calculation of salary.
1. Els permisos esmentats son retribuïts i de caràcter no recuperable.
1. The abovementioned time off shall be paid, and is not recoverable.
2. Si el salari a percebre està constituït en part per una prima o incentiu, aquesta part s'ha de calcular d'acord amb la mitjana percebuda per aquest concepte en els sis mesos immediatament anteriors.
2. If the salary to be received consists in part of a bonus or incentive, this portion must be calculated according to the average earned for this concept during the immediately preceding six months.
Article 39. Personal al servei de l'Administració
Article 39. Personnel at the service of the Administration
El personal que presta serveis a l'Administració de la Generalitat, a les administracions locals de Catalunya i als seus organismes autònoms en règim administratiu, estatutari o laboral té dret als mateixos permisos retribuïts en circumstàncies idèntiques a les esmentades a l'article anterior.
The personnel who provide services to the Administració de la Generalitat, to the local administrations of Catalonia and to their autonomous bodies in administrative, statutory or work regimes are entitled to the same paid leave in circumstances identical to those mentioned in the previous article.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

ADDITIONAL PROVISIONS
Primera
First
Els terminis assenyalats en aquest Decret són improrrogables i s'entenen referits a dies naturals.
The terms indicated in this Decree are unchangeable and are understood as referring to calendar days.
Segona
Second
Els terminis regulats en aquest Decret referits a la data de la convocatòria es computen a partir de l'endemà de la publicació oficial del Decret de convocatòria.
The terms regulated in this Decree referring to the date of the call are counted from the day after the official publication of the Decree calling it.

DISPOSICIONS FINALS

FINAL PROVISIONS
Primera
First
S'autoritza al Govern de la Generalitat per dictar les disposicions oportunes per al desplegament i l'execució d'aquest Decret.
The Govern de la Generalitat is authorized to dictate the opportune provisions for the implementation and execution of this Decree.
Segona
Second
S'autoritza al Govern de la Generalitat per dur a terme l'aprovació de la despesa i les actuacions administratives necessàries per tal de fer efectiva la celebració del referèndum, incloent la posada a disposició dels recursos humans, materials i tecnològics dels que disposi.
The Govern de la Generalitat is authorized to carry out the approval of the administrative expenses and actions necessary to make the referendum effective, including making available the human, material and technological resources available to them.
Tercera
Third
Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la seva publicació oficial.
This Decree will enter into force on the day of its official publication.
Barcelona, 6 de setembre de 2017
Barcelona, 6 de setembre de 2017
Carles Puigdemont i Casamajó
Carles Puigdemont i Casamajó
President de la Generalitat de Catalunya
President de la Generalitat de Catalunya
Oriol Junqueras i Vies
Oriol Junqueras i Vies
Vicepresident i Conseller d'Economia i Hisenda
Vicepresident and Minister of Economy and the Treasury
(17.249.085)
(17.249.085)
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , Núm. 7450 - 7.9.2017 , 1-108.

i www.osce.org/odihr/16935?download=true


Plus:

* Referendum Bill, before its passage through Parliament (unofficial translation into English): http://estudiscatalans.blogspot.com/2017/07/referendumbill.html

* Catalan Transition Bill, before its passage through Parliament (unofficial translation into English): http://estudiscatalans.blogspot.com/2017/08/catalantransitionbill.html

* Catalan Referendum Details Decree (unofficial translation into English):


See also:

Cronologia del procés d'independència i la judicialització:

A chronology of the pro-independence process and the trials: 

Cap comentari:

Publica un comentari