Cercar en aquest blog

Compte enrere

14 de jul. 2017

TEXTS: INDEPENDENCE - Catalan Referendum Bill

This is an UNOFFICIAL translation into English of the draft Referendum bill disseminated in early July 2017. Author Mark McNaught, with Michael Strubell.
The English translation, in some places (marked in red) is not literal, but rather attempts to convey the information in a more comprehensible way. We invite the drafters to consider these alternatives.

************Click on "Més Informació" to read the rest of this post ****************
(The fourth column is a translation of the English back into Catalan. It allows the suggested changes to be more visible)

The official version, published on July 31 2017, is in the second column.

Llei del referèndum d'autodeterminació
OFFICIAL TRANSLATION:
THE LAW ON THE SELF-DETERMINATION REFERENDUM (BILL)
OUR UNOFFICIAL TRANSLATION
Referendum on Catalan Self-determination Law (BILL)
Llei del referèndum sobre l'autodeterminació catalana (PROPOSICIÓ)
Exposició de motius:
Explanatory memorandum
Justification:
Justificació:
Els Pactes sobre Drets Civils i Polítics i sobre Drets Econòmics, Socials i Culturals, aprovats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 19 de desembre de 1966, ratificats i en vigor al Regne d’Espanya des de 1977 -publicats en el BOE, 30 d’Abril de 1977- reconeixen el dret dels pobles a l’autodeterminació com el primer dels drets humans. La Constitució espanyola de 1978 determina al seu article 96 que els tractats internacionals ratificats per Espanya formen part del seu ordenament intern i, en l’article 10.2, estableix que les normes relatives als drets fonamentals i les llibertats públiques s’interpretaran d’acord amb els tractats internacionals aplicables en aquesta matèria.
The International Covenants on Civil and Political Rights, and on Economic, Social and Cultural Rights, approved by the United Nations General Assembly on 19 December 1966, ratified and in force in the Kingdom of Spain since 1977—published in Spain’s Official Gazette, the BOE, on 30 April 1977—recognise the right of all peoples to self-determination as the first human right. The Spanish Constitution of 1978 establishes, in Article 96, that international treaties ratified by Spain form part of its domestic legislation and, in Article 10.2, establishes that the rules on fundamental rights and public freedoms shall be interpreted in accordance with applicable international treaties on the matter.
The International Covenants on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, adopted by the United Nations General Assembly on December 19, 1966, ratified and in force in the Kingdom of Spain since 1977, published in the Spanish Boletin Oficial del Estado (BOE) on April 30, 1977, recognize peoples' right of self-determination as a fundamental human right. Article 96 of the 1978 Spanish Constitution holds that international treaties ratified by Spain bind domestic law, and Article 10.2 holds that laws over fundamental public rights and liberties shall be bound by applicable international treaties.
El Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, aprovats per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 19 de desembre de 1966, ratificats i vigents al Regne d'Espanya des de 1977, -publicats al Butlletí Espanyol Oficial de l'Estat (BOE) el 30 d'abril de 1977-, reconeix el dret d'autodeterminació dels pobles com un dret humà fonamental. L'article 96 de la Constitució espanyola de 1978 sosté que els tractats internacionals ratificats per Espanya vinculen el dret intern, i l'article 10.2 estableix que les lleis sobre drets i llibertats fonamentals públics estaran subjectes als tractats internacionals aplicables.
El Parlament de Catalunya ha expressat de manera continuada i inequívoca el dret de Catalunya a l’autodeterminació. Així es va manifestar en la Resolució 98/III, sobre el dret a l’autodeterminació de la nació catalana, adoptada el 12 de desembre del 1989, i ratificada en la Resolució 679/V, adoptada l’1 d’octubre del 1998, en la Resolució 631/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el dret a l’autodeterminació i sobre el reconeixement de les consultes populars sobre la independència, adoptada el 10 de març de 2010. Més recentment, la Resolució 5/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova la Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya i la Resolució 306/XI, adoptada el 6 d’octubre de 2016, sobre l’orientació política general del Govern, han afirmat el dret imprescriptible i inalienable de Catalunya a l’autodeterminació i han constatat l’existència d’una majoria parlamentària favorable a la independència.
The Parliament of Catalonia has continuously and unambiguously expressed Catalonia’s right to self-determination. This was manifested in Resolution 98/III, on the Catalan nation’s right to self-determination, adopted on 12 December 1989, and ratified in Resolution 679/V, adopted on 1 October 1998, in Resolution 631/VIII of the Parliament of Catalonia, on the right to self-determination and on the recognition of public referenda on independence, adopted on 10 March 2010. More recently, Resolution 5/X of the Parliament of Catalonia, which approved the Declaration of Sovereignty and the right to decide of the people of Catalonia and Resolution 306/XI, adopted on 6 October 2016, on the general political orientation of the Government of Catalonia, have asserted Catalonia’s indefeasible and inalienable right to selfdetermination and have confirmed a parliamentary majority in favour of independence.
The Catalan Parliament has repeatedly and unequivocally asserted the right to self-determination for Catalonia. This right was asserted in Catalan Parliament Resolution (CPR) 98/III of December 12, 1989 “on the right of Catalan national self-determination”, in CPR 679/V of December 1, 1998, and in CPR 631/VIII of March 10, 2010 “recognizing the legitimacy of democratic independence referendums”. More recently, CPR5/X of January 23 2013adopted the “Declaration of sovereignty of the Catalan people and their right to decide”. CPR 306/XI of October 6, 2016 on general government policy, affirmed “the inalienable right of Catalans to self-determination”, and confirmed a parliamentary majority in favour of independence.
El Parlament de Catalunya ha afirmat repetidament i inequívocament el dret a l'autodeterminació de Catalunya. Aquest dret es va manifestar a la Resolució del Parlament Europeu (CPR) 98 / III del 12 de desembre de 1989 "sobre el dret de l'autodeterminació nacional catalana", a la CPR 679 / V de l'1 de desembre de 1998, ia la CPR 631 / VIII de març 10, 2010 "reconeixent la legitimitat dels referèndums a la independència democràtica". Més recentment, la CPR 5 / X del 23 de gener de 2013 va adoptar la "Declaració de sobirania del poble català i el seu dret a decidir". CPR 306 / XI del 6 d'octubre de 2016 sobre política de govern general, va afirmar "el dret inalienable dels catalans a la lliure determinació", i va confirmar una majoria parlamentària a favor de la independència.
Paral·lelament, la Resolució 1999/57 sobre “Promoció del dret a la Democràcia” de la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides va proclamar els llaços indissolubles entre els principis consagrats a la Declaració Universal del Drets Humans i els fonaments de tota societat democràtica. En aquest context, la gestió pública democràtica ha sigut acceptada internacionalment com un dels pilars de la societat contemporània i està indissociablement vinculada, entre d’altres, al dret a la participació política directa i indirecta dels ciutadans i al dret a la llibertat i a la dignitat humana, incloent-hi la llibertat d’expressió i d’opinió, la llibertat de pensament i la llibertat d’associació. Tots ells reconeguts als principals tractats internacionals universals i europeus de protecció dels Drets Humans. Així doncs, afirmen que la gestió democràtica de qualsevol discrepància política s’ha de produir amb el ple respecte a aquests drets humans i llibertats fonamentals.
In parallel, Resolution 1999/57, on the Promotion of the right to democracy, of the United Nations Commission on Human Rights, proclaimed the indissoluble links between the principles enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and the foundation of any democratic society. Within this context, democratic management of public affairs has been internationally accepted as one of the cornerstones of contemporary society and has been inextricably linked to, amongst other rights, that of citizens’ direct and indirect political participation and to the right to freedom and to human dignity, including freedom of expression and opinion, freedom of thought and freedom of association, rights recognised in the principal universal and European treaties on the protection of human rights. They therefore assert that the democratic management of any political discrepancy must take place with full respect for these fundamental human rights and freedoms.
In addition, the United Nations Commission on Human Rights Resolution 1999/57 on "Promotion of the Right to Democracy" proclaimed the indissoluble links between the principles enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and the foundation of any democratic society. Democratic governance has thereby been internationally accepted as one of the pillars of contemporary society, and is inextricably linked, among others, to the right to direct and indirect citizen political participation, and to the right to freedom and to human dignity, including the freedom of expression and opinion, the freedom of thought, and the freedom of association. These are all recognized in the main universal and European international treaties for the protection of Human Rights. Therefore, they affirm that the democratic resolution of any political conflict must occur with full respect for these human rights and fundamental freedoms.
A més, la Resolució 1999/57 de la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides sobre "Promoció del dret a la democràcia" proclama els vincles indissolubles entre els principis consagrats en la Declaració Universal de Drets Humans i la fundació de qualsevol societat democràtica. D'aquesta manera, la governança democràtica ha estat acceptada internacionalment com un dels pilars de la societat contemporània i està indestriablement vinculada, entre altres, al dret a la participació política directa i indirecta dels ciutadans i al dret a la llibertat i a la dignitat humana, incloent-hi la llibertat d'expressió I opinió, la llibertat de pensament i la llibertat d'associació. Tots aquests són reconeguts en els principals tractats universals i europeus per a la protecció dels drets humans. Per tant, afirmen que la resolució democràtica de qualsevol conflicte polític s'ha de produir amb ple respecte a aquests drets humans i llibertats fonamentals.
En dictàmens recents, el Tribunal internacional de justícia afirma que durant la segona meitat del segle XX, s'han donat casos de nous estats que han exercit el dret a l'autodeterminació sense que l'exercici d'aquest dret a decidir vingués motivat per la fi de l'imperialisme. El Tribunal constata que el dret a decidir dels pobles ha evolucionat i que en contra d'aquesta evolució no ha sorgit cap norma ni costum en ordre internacional que prohibeixi aquestes noves pràctiques. L'única limitació a la legitimitat de l'exercici del dret a decidir que el Tribunal considera vigent és el recurs il·lícit de la força o a d'altres violacions greus de normes de dret internacional.
In recent opinions, the International Court of Justice has stated that, during the second half of the 20th century, there have been cases of new states that have exercised the right to self-determination without the exercise of this right to decide being motivated by the end of imperialism. The Court notes that the right of peoples to decide has evolved, and that, to counter this evolution, no new rule or custom has arisen at an international level to prohibit these new practices. The only limitation on the right to decide that the Court regards as enforceable is the unlawful resorting to force or other serious violations of the rules of international law.
In recent decisions, the International Court of Justice (ICJ) holds that in the latter half of the 20th century, there have been cases of new states which have exercised the right to self-determination outside the context of decolonization. The ICJ has held that the bases of peoples’ right to decide have evolved, and there is no norm or custom in the international order that prohibits these new practices. The illicit use of force or other serious violations of international legal norms are the only valid limitations to the legitimate exercise of the right to self-determination.
En decisions recents, el Tribunal Internacional de Justícia (TIJ) afirma que a la segona meitat del segle XX, hi ha hagut casos de nous estats que han exercit el dret a l'autodeterminació fora del context de la descolonització. L'TIJ ha sostingut que les bases del dret dels pobles a decidir han evolucionat, i no hi ha cap norma ni costum en l'ordre internacional que prohibeixi aquestes noves pràctiques. L'ús il·lícit de la força o altres violacions greus de les normes jurídiques internacionals són les úniques limitacions vàlides per a l'exercici legítim del dret a l'autodeterminació.
L’aprovació d’aquesta Llei és la màxima expressió, doncs, del mandat democràtic sorgit de les eleccions del 27 de setembre de 2015, on en la decisió que pren el Parlament de Catalunya de culminar el procés amb la convocatòria del referèndum d’autodeterminació hi conflueixen la legitimitat històrica i la tradició jurídica i institucional del poble català -només interrompuda a llarg dels segles per la força de les armes-, amb el dret d’autodeterminació dels pobles consagrat per la legislació i jurisprudència internacionals i els principis de sobirania popular i respecte pels drets humans, com a base de tot l’ordenament jurídic.
The passing of this Law is, then, the ultimate expression of the democratic mandate arising from the elections of 27 September 2015, in which, in the decision taken by the Parliament of Catalonia to culminate the process with the calling of the self-determination referendum, there is a confluence of the historical legitimacy and legal and institutional tradition of the Catalan people—interrupted, over the course of the centuries, only by force of arms—and the right of peoples to self-determination, enshrined in international legislation and jurisprudence and the principles of popular sovereignty and respect for human rights, as the basis for all legal systems.
Therefore, the adoption of this law is the ultimate expression of the democratic mandate granted by the September 27, 2015 elections, following which the Parliament of Catalonia resolved to complete the process by holding a referendum on self-determination. Though interrupted over the centuries through force of arms, the historical legitimacy and legal and institutional traditions of the Catalan people have converged with the right of self-determination of peoples enshrined in international law and jurisprudence, as well as the principles of popular sovereignty and respect for human rights, as the basis of the entire legal system.
Per tant, l'adopció d'aquesta llei és l'expressió definitiva del mandat democràtic concedit per les eleccions del 27 de setembre de 2015, després de les quals el Parlament de Catalunya va acordar completar el procés celebrant un referèndum sobre autodeterminació. Tot i que es va interrompre durant segles a través de la força de les armes, la legitimitat històrica i les tradicions jurídiques i institucionals del poble català s'han convergit amb el dret d'autodeterminació dels pobles consagrat en el dret i la jurisprudència internacionals, així com els principis de sobirania popular i respecte pels drets humans, com a base de tot el sistema legal.
L’acte de sobirania que comporta l’aprovació d’aquesta Llei és l’opció necessària per a poder exercir el dret dels catalans a decidir el futur polític de Catalunya, especialment després de la ruptura del pacte constitucional espanyol de 1978 que representa l’anul·lació parcial i la completa desnaturalització de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de l’any 2006 -aprovat pel Parlament de Catalunya i referendat pel poble de Catalunya- mitjançant la Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional. Aquesta Llei representa la resposta democràtica a la frustració generada pel darrer intent promogut per una majoria molt àmplia d’aquest Parlament per tal de garantir al poble de Catalunya el ple reconeixement, la seva representació i participació en la vida política, social, econòmica i cultural de l’Estat espanyol sense cap tipus de discriminació.
The act of sovereignty entailed in the passing of this Law is the option necessary to be able to exercise the right of the Catalans to decide on the political future of Catalonia, particularly following the breaking of the Spanish constitutional pact of 1978 caused in 2006 by the partial revocation and complete denaturing of the Statute of Autonomy of Catalonia—approved by the Parliament of Catalonia and endorsed by the people of Catalonia—by means of Ruling 31/2010 of Spain’s Constitutional Court. This Law represents the democratic response to the frustration created by the final attempt, advocated by a very broad majority of this Parliament, to guarantee for the people of Catalonia full recognition, representation and participation in the political, social, economic and cultural life of the Spanish state without any form of discrimination.
The adoption of this law constitutes a sovereign act, which is necessary for Catalans to exercise their right to decide the political future of Catalonia. This is especially the case, given the breakdown of the 1978 Spanish constitutional pact, in the form of Constitutional Court Decision 31/2010 which partially overturned and completely undermined the 2006 Catalan Statute of Autonomy, which had been approved by the Catalan Parliament and by the Catalan people in a referendum. This law is a democratic response to the frustration generated by the latest attempt, supported by a very strong parliamentary majority, to guarantee the people of Catalonia full recognition, representation and participation in the political, social, economic and cultural life, free of discrimination, within the Spanish State.
L'adopció d'aquesta llei constitueix un acte sobirà, que és necessari perquè els catalans puguin exercir el seu dret a decidir el futur polític de Catalunya. Aquest és especialment el cas, atès el desglossament del pacte constitucional espanyol de 1978, en la forma de la Decisió 31/2010 del Tribunal Constitucional que va anul·lar parcialment i va minar completament l'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006, que havia estat aprovat pel Parlament de Catalunya i pel poble català en un referèndum. Aquesta llei és una resposta democràtica a la frustració generada per l'últim intent, amb el suport d’una majoria parlamentària molt forta, per garantir al poble de Catalunya el ple reconeixement, representació i participació en la vida política, social, econòmica i cultural, lliure de discriminació, dins L'Estat espanyol.
En el procés previ, s’han fet tots els esforços per tal de trobar una via acordada perquè el poble de Catalunya pogués decidir lliurement el seu futur. El Parlament, atenent al mandat majoritari del poble de Catalunya, assumeix la plena representació sobirana dels ciutadans una vegada que s’han esgotat totes les vies de diàleg i negociació amb l’Estat.
In the previous process, every effort was made to find an agreed way for the people of Catalonia to freely decide upon its future. The Parliament, given the majority mandate from the people of Catalonia, assumes full sovereign representation of its citizens, after exhausting all forms of dialogue and negotiation with the Spanish State.
Throughout the process thus far, all efforts have been made to reach an agreement whereby the people of Catalonia could freely decide their future. In accordance with the majority mandate granted by the Catalan people, Parliament assumes full sovereign representation of its citizens once all channels of dialogue and negotiation with the Spanish State have been exhausted.
Al llarg del procés fins ara, s'han fet tots els esforços per arribar a un acord pel qual els ciutadans de Catalunya podrien decidir lliurement el seu futur. D'acord amb el mandat majoritari atorgat pel poble català, el Parlament assumeix la plena representació sobirana dels seus ciutadans un cop esgotats tots els canals de diàleg i negociació amb l'Estat espanyol.
En prendre la transcendental decisió d’aprovar aquesta Llei, el Parlament de Catalunya expressa la voluntat majoritària del poble, del qual emanen els seus poders, fent ús de la seva representativitat legal i democràtica amb l’objectiu de posar en mans dels catalans i les catalanes la decisió sobre el futur polític del país amb l’eina més radicalment democràtica de la qual disposem: el vot.
In taking the momentous decision to pass this Law, the Parliament of Catalonia is expressing the majority will of the people, from whom its powers stem, making use of its legal and democratic representative powers to place in the hands of the men and women of Catalonia the decision on the political future of the country, by means the most radically democratic tool in our possession: the vote.
In taking the transcendental decision to adopt this Law, the Parliament of Catalonia expresses the will of the majority of the people, from which it derives its powers, employing its legal and democratic legitimacy to place the decision on the political future of the country in the Catalans' hands, employing the most radically democratic tool we have: the vote.
En prendre la decisió transcendental d'aprovar aquesta Llei, el Parlament de Catalunya expressa la voluntat de la majoria del poble, del qual deriva els seus poders, emprant la seva legitimitat legal i democràtica per a prendre la decisió sobre el futur polític del país en les mans dels catalans, utilitzant l'eina més radicalment democràtica que tenim: el vot.
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
TÍTOL I. Objecte de la llei
TITLE I. Object
TITLE I. Purpose of the law
TÍTOL I. Objecte de la llei
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Aquesta Llei regula la celebració del referèndum d’autodeterminació vinculant sobre la independència de Catalunya, les seves conseqüències en funció de quin sigui el resultat i la creació de la Sindicatura Electoral de Catalunya.
This Law governs the holding of a binding self-determination referendum on the independence of Catalonia, whose consequences shall depend upon the given result, and the creation of the Electoral Commission of Catalonia.
This law regulates the holding of a binding self-determination referendum on Catalan independence, its effects depending on the outcome, and the setting up of the Electoral Office of Catalonia.
Aquesta llei regula la celebració d'un referèndum d'autodeterminació vinculant sobre la independència de Catalunya, els seus efectes en funció del resultat, i la creació de la Sindicatura Electoral de Catalunya.
TÍTOL II. De la sobirania de Catalunya i el seu Parlament
TITLE II. On the sovereignty of Catalonia and its Parliament
TITLE II. On the sovereignty of Catalonia and its Parliament
TÍTOL II. De la sobirania de Catalunya i el seu Parlament
Article 2
Article 2
Article 2
Article 2
El poble de Catalunya és un subjecte polític sobirà i com a tal exerceix el dret a decidir lliure i democràticament, la seva condició política.
The people of Catalonia are a sovereign political subject and, as such, exercise their right to freely and democratically decide upon their political condition.
The people of Catalonia are a sovereign political entity, and as such shall exercise the right to freely and democratically decide their political status.
El poble de Catalunya és un subjecte polític sobirà i, com a tal, exercirà el dret a decidir lliure i democràticament el seu estatus polític.
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
1. El Parlament de Catalunya actua com a representant de la sobirania del poble de Catalunya.
1. The Parliament of Catalonia acts as the representative of the sovereignty of the people of Catalonia.
1. The Parliament of Catalonia represents of the sovereignty of the Catalan people.
1. El Parlament de Catalunya representa la sobirania del poble català.
2. Aquesta Llei estableix un règim jurídic excepcional adreçat a regular i a garantir el referèndum d’autodeterminació de Catalunya. Preval jeràrquicament sobre totes aquelles normes que hi puguin entrar en conflicte, en tant que regula l’exercici d’un dret fonamental i inalienable del poble de Catalunya.
2. This Law establishes an exceptional legal regime aimed at governing and guaranteeing the self-determination referendum of Catalonia. It has hierarchical prevalence over any other regulations that may come into conflict with it, in that it governs the exercising of a fundamental and inalienable right of the people of Catalonia.
2. This law establishes an exceptional legal framework to regulate and guarantee the self-determination referendum of Catalonia. It thereby overrides all norms with which it may conflict, in that it regulates the exercise of a fundamental and inalienable right of the Catalan people.
2. Aquesta llei estableix un marc legal excepcional per regular i garantir el referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Per tant, anul·la totes les normes amb les quals pugui entrar en conflicte, atès que regula l'exercici d'un dret fonamental i inalienable del poble català.
3. Totes aquelles autoritats, persones físiques i jurídiques que participin ja sigui directament, ja sigui indirectament en la preparació, celebració i/o implementació del resultat del referèndum, queden emparades per aquesta Llei que desenvolupa l’exercici del dret a l’autodeterminació que forma part de l’ordenament jurídic vigent.
3. All and any authorities, natural or legal persons participating directly or indirectly in the preparation, holding and/or implementation of the result of the referendum shall be covered by this Law, which implements the right to self-determination that is part of the current legal system.
3. All authorities, individuals and companies that are involved in the preparation, holding and / or implementation of the referendum result, either directly or indirectly, are protected by this law which makes arrangements for the exercise of the right to self-determination, a right which forms part of the current legal system.
3. Totes les autoritats, persones físiques i empreses que participen en la preparació, celebració i/o execució del resultat del referèndum, ja sigui directa o indirectament, estan protegides per aquesta llei que estableix l'exercici del dret d'autodeterminació, dret que forma part del sistema legal actual.
TÍTOL III. Del referèndum d’autodeterminació.
TITLE III. On the self-determination referendum
TITLE III. On the self-determination referendum.
TÍTOL III. Del referèndum d'autodeterminació.
Article 4
Article 4
Article 4
Article 4
1. Es convoca la ciutadania de Catalunya a decidir el futur polític de Catalunya mitjançant la celebració del referèndum en els termes que es detallen.
1. The citizens of Catalonia are called upon to decide on the political future of Catalonia by means of the holding of the referendum, the terms of which are detailed below.
1. Catalan citizens are hereby summoned to decide Catalonia's political future by means of a referendum, under the following terms.
1. Es convoca els ciutadans catalans per decidir el futur polític de Catalunya mitjançant un referèndum, en els termes següents.
2. La pregunta que es formularà en el referèndum serà:
2. The question to be asked in the referendum is:
2. The referendum question shall be:
2. La pregunta en el referèndum serà:
Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?”
Do you want Catalonia to be an independent state in the form of a republic?’
"Do you want Catalonia to be an independent state in the form of a republic?"
"Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?"
3. El resultat del referèndum tindrà caràcter vinculant.
3. The result of the referendum shall be binding in nature.
3. The referendum result shall be binding.
3. El resultat del referèndum serà vinculant.
4. Si el recompte dels vots vàlidament emesos dóna com a resultat que n’hi ha més d’afirmatius que de negatius, implica la independència de Catalunya. A tal efecte el Parlament de Catalunya dins els dos dies següents a la proclamació dels resultats per part de la Sindicatura electoral celebrarà una sessió ordinària per a efectuar la declaració formal de la independència de Catalunya, els seus efectes i acordar l’inici del procés constituent.
4. If the count of votes validly cast gives a result of more affirmative than negative votes, this shall mean the independence of Catalonia. To this end, the Parliament of Catalonia shall, within two days of the proclamation of the results by the Electoral Commission, hold an ordinary session to issue the formal declaration of independence of Catalonia and its effects and resolve upon the commencement of the constituent process.
4. If the vote count yields more valid affirmative than negative votes, Catalonia shall become independent. To this end, within two days of the results being issued by the Electoral Office, the Catalan Parliament shall hold a regular session in order to formally declare the independence of Catalonia and its effects, and to agree to begin the constituent process.
4. Si el recompte de vots dona més vots afirmatius que negatius, Catalunya esdevindrà independent. A tal efecte, dins del termini de dos dies després de la publicació dels resultats per part de la Sindicatura Electoral, el Parlament de Catalunya ha de celebrar una reunió ordinària per declarar formalment la independència de Catalunya i els seus efectes i acordar iniciar el procés constituent.
5. Si el recompte dels vots vàlidament emesos dóna com a resultat que n’hi ha més de negatius que d’afirmatius, implicarà la convocatòria immediata d’unes eleccions autonòmiques.
5. If the counting of votes validly made gives a result of more negative than affirmative votes, it shall mean the immediate calling of elections for the Autonomous Community of Catalonia.
5. If the vote count yields more valid negative than affirmative votes, Catalan Parliamentary elections shall be immediately called.
5. Si el recompte de vots obté més negatius vàlids que els vots afirmatius, hom convocarà immediatament les eleccions parlamentàries catalanes.
Article 5
Article 5
Article 5
Article 5
1. El vot és directe, personal, lliure, secret, igual i universal.
1. Voting shall be direct, personal, free, secret, equal and universal.
1. The vote shall be direct, personal, free, secret, equal and universal.
1. El vot serà directe, personal, lliure, secret, igual i universal.
2. L’àmbit del referèndum és el de tot el territori de Catalunya.
2. The scope of the referendum is the entire territory of Catalonia.
2. The territorial scope of the referendum shall be the entire territory of Catalonia.
2. L'àmbit territorial del referèndum serà el territori sencer de Catalunya.
Article 6
Article 6
Article 6
Article 6
1. Són cridats a votar en el referèndum les persones que tenen dret de vot en les eleccions al Parlament de Catalunya. També tenen dret de vot els catalans residents a l’estranger que hagin tingut el darrer veïnatge administratiu Catalunya, que donin compliment als requisits legalment exigibles i que hagin sol·licitat formalment de prendre part en la votació.
1. All those persons with the right to vote in the elections to the Parliament of Catalonia shall be able to vote. Those Catalans resident abroad whose most recent registration to vote was in Catalonia shall also be entitled to vote, provided that they comply with the legally stipulated requirements and have formally requested to take part in the vote.
1. All who have the right to vote in Catalan Parliamentary elections shall be eligible to vote in the referendum. Catalans who are resident abroad whose last official residence was in Catalonia, who comply with the legal requirements and who have formally registered to vote, are also eligible.
1. Tots els que tenen dret a votar a les eleccions parlamentàries catalanes podran votar en el referèndum. Els catalans que resideixen a l'estranger, la darrera residència oficial dels quals ha estat a Catalunya, que compleixin els requisits legals i que hagin estat registrats formalment per votar, també són elegibles.
2. No poden exercir el dret de vot els declarats incapaços o condemnats per sentència judicial ferma a la pena principal o accessòria de pena de privació del dret de sufragi durant el temps del seu compliment.
2. Those declared incompetent or sentenced by final legal judgement to the principal or accessory penalty of privation of voting rights may not exercise the right to vote.
2. Those declared incapacitated or convicted of serious crimes for which the penalty deprives them of the right to vote while serving their sentence shall be ineligible to vote.
2. Els que hagin estat declarats incapacitats o condemnats per delictes greus per als quals la pena els priva del dret de vot al compliment de la seva pena, no seran elegibles per votar.
Article 7
Article 7
Article 7
Article 7
1. La papereta contindrà la pregunta establerta en l’article 4.2. La pregunta es redactarà en català i castellà, així com també en occità en el territori de l’Aran.
1. The ballot papers shall contain the question established in Article 4.2. The question shall be worded in Catalan and Spanish, and also in Occitan in the territory of Aran.
1. The ballot paper shall contain the question specified in article 4.2. The question shall be written in Catalan and Spanish, as well as in Occitan in the territory of Aran.
1. La papereta inclourà la pregunta especificada a l'article 4.2. La pregunta s'escriurà en català i castellà, així com en occità al territori d'Aran.
2. Hi haurà un model de papereta de votació: una papereta amb la pregunta i les inscripcions “Sí” i “No” en sengles requadres.
2. There shall be a specimen ballot paper: a ballot paper with the question and the words ‘Sí’ and ‘No’ (‘Yes’ and ‘No’) in boxes.
2. There will be a ballot paper model, with the question and with the inscriptions "Yes" and "No" in individual boxes.
2. Hi haurà un model de papereta electoral, amb la pregunta i amb les inscripcions "Sí" i "No" en caselles individuals.
3. Hi haurà paperetes preparades per a persones amb discapacitat visual. En absència d’aquestes paperetes, el President de la mesa electoral o una persona de confiança designada per l’elector amb discapacitat visual l’ajudarà a realitzar les operacions necessàries per a votar.
3. Ballot papers shall be prepared for persons with visual impairment. In the absence of such papers, the Chair of the polling station committee or person of trust chosen by the visually impaired voter shall assist in taking the necessary steps to vote.
3. There will be ballot papers available for people with visual disability. If these ballot papers are not available, the president of the voting table or a trusted person designated by the voter with the visual impairment will help him or her to vote.
3. Hi haurà paperetes disponibles per a persones amb discapacitat visual. Si aquestes papereta no estan disponibles, el president de la junta electoral o una persona de confiança designada pel votant amb discapacitat visual els ajudarà a votar.
Article 8
Article 8
Article 8
Article 8
1. El vot pot ser afirmatiu (Sí), negatiu (No), segons l’opció que marqui l’elector, o en blanc si no selecciona cap de les dues opcions.
1. The vote may be affirmative (Sí/[Yes]), negative (No), depending upon the option marked by the voter, or blank if neither of the two options is chosen.
1. The vote can be affirmative (Yes), or negative (No), according to the option marked by the voter, or blank if neither of the two options are selected.
1. El vot pot ser afirmatiu (Sí) o negatiu (No), d'acord amb l'opció marcada pel votant, o en blanc si no es selecciona cap de les dues opcions.
2. És nul el vot que no s’ajusti al model oficial o que contingui esmenes, matisos o qualsevol altra contingència que ofereixi dubtes sobre el sentit del vot.
2. Any vote that does not fit the official form, or that contains amendments, nuances or any other contingency that raises doubts as to the sense of the vote shall be deemed null.
2. Any ballot that does not conform to the official model or that contains amendments, nuances or any other change that raises doubts about the intent of the vote shall be invalidated.
2. Qualsevol papereta que no s'ajusti al model oficial o que contingui esmenes, matisos o qualsevol altre canvi que susciti dubtes sobre la intenció de la votació serà invalidada.
3. Si un sobre conté més d’una papereta, es considera un sol vot sempre que les paperetes siguin en el mateix sentit. Si són en sentits oposats, es considera un vot nul.
3. If one envelope contains more than one ballot paper, it shall be deemed a single vote, provided that all the papers show the same choice. If the papers conflict, the vote shall be deemed null.
3. If an envelope contains more than one ballot paper, it is considered a single vote as long as the ballot papers state the same option. If they are different, it shall be invalidated.
3. Si un sobre conté més d'una papereta de votació, es considera una votació única, sempre que les paperetes tinguin la mateixa opció. Si són diferents, se'ls anul·larà.
4. Si un sobre no conté cap papereta o conté una papereta sense cap opció seleccionada, es considerarà un vot en blanc.
4. If an envelope contains no ballot paper or a paper with no option chosen, it shall be regarded as a blank vote.
4. If an envelope contains no ballot or contains one with no option selected, it shall be counted as a blank vote.
4. Si un sobre no conté cap papereta o conté una sense opció seleccionada, es comptarà com un vot en blanc.
TÍTOL IV. De la data i convocatòria del referèndum.
TITLE IV. On the date and calling of the referendum
TITLE IV. Date and convocation of the referendum.
TÍTOL IV. Data i convocatòria del referèndum.
Article 9
Article 9
Article 9
Article 9
1. El referèndum se celebrarà el diumenge dia 1 d’octubre de 2017, d’acord amb el Decret de Convocatòria que se signarà amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
1. The referendum shall be held on Sunday 1 October 2017, pursuant to the Decree on the Calling of the Referendum to be signed subsequent to the entry into force of this Law.
1. The referendum shall be held on Sunday October 1, 2017, in accordance with the Convocation Decree adopted after this law enters into force.
1. El referèndum se celebrarà el diumenge 1 d'octubre de 2017, d'acord amb el Decret de convocatòria aprovat després d'entrar en vigor aquesta llei.
2. El Govern també dictarà el Decret de Normes Complementàries que regularà, com a mínim, el model oficial de paperetes de votació; el model oficial de sobre de votació; de les actes i la resta de material oficial a utilitzar en la celebració del referèndum d’autodeterminació; les modalitats i procediments de votació; el dia d’inici i la durada de la campanya electoral; l’administració electoral responsable; la dotació de recursos humans i materials necessaris; el procediment d’acreditació de la condició d’organització interessada, i les condicions i garanties, si és el cas, del vot per correu, així com la resta de normes que siguin necessàries.
2. The Government of Catalonia shall also issue a Decree of Complementary Regulations, which shall govern, at least, the official template for the ballot paper, the official template for the ballot envelope, for the electoral records and the remaining official material required for the holding of the self-determination referendum, the voting methods and procedures, the start date and duration of the election campaign, the electoral administration responsible, the provision of the necessary human and material resources, the procedure for accrediting the status of stakeholder organisations and the conditions and guarantees, as the case may be, for postal votes, as well as any remaining regulations that may be necessary.
2. The Government shall also adopt a Decree of Complementary Rules that shall regulate at least the following: the official models for ballot papers, voting envelopes, certificates and any other official material to be used in the holding of the self-determination referendum; the modalities and procedures for voting; the starting date and the duration of the referendum campaign; the responsible electoral administration; the provision of the necessary human and material resources, the procedure for accrediting interested parties; and, if appropriate, the conditions and guarantees for postal votes, and any other rules deemed necessary.
2. El Govern també aprovarà un Decret de Normes Complementàries que regularà, almenys, el següent: els models oficials de papereta electoral, els sobres de vot, els certificats i qualsevol altre material oficial que s'utilitzi en la celebració del referèndum d'autodeterminació; les modalitats i procediments per a la votació; la data d'inici i la durada de la campanya de referèndum; l'administració electoral responsable; la provisió dels recursos humans i materials necessaris; el procediment d'acreditació de les parts interessades; i, si escau, les condicions i garanties dels vots postals, i qualssevol altres normes que es considerin necessàries.
Article 10
Article 10
Article 10
Article 10
Les administracions públiques catalanes s’han de mantenir neutrals en la campanya electoral i abstenir-se d’utilitzar els seus recursos pressupostaris per afavorir qualsevol de les opcions en la campanya del referèndum.
The Catalan public administrations must remain neutral in the electoral campaign and refrain from using their budgetary resources to favour any of the options in the referendum campaign.
The Catalan public authorities shall remain neutral during the referendum campaign and refrain from using their budgetary resources to advocate any particular position.
Els poders públics de Catalunya continuaran sent neutrals durant la campanya de referèndum i s'abstindran d'utilitzar els seus recursos pressupostaris per defensar qualsevol posició en particular.
Article 11
Article 11
Article 11
Article 11
1. Les formacions polítiques amb representació al Parlament de Catalunya tenen dret a l’ús del 70% dels espais públics destinats a la campanya, el qual es reparteix entre aquestes de manera proporcional al nombre d’escons obtinguts en les darreres eleccions al Parlament. El 30% restant es repartirà entre les organitzacions interessades acreditades d’acord amb el nombre de signatures presentades.
1. Political formations with representation in the Parliament of Catalonia have the right to use 70% of the public spaces set aside for the campaign, between whom it shall be allocated in proportion to the number of parliamentary seats obtained in the most recent elections to the Parliament of Catalonia. The remaining 30% of the space shall be allocated amongst the accredited stakeholder organisations, in accordance with the number of signatures submitted.
1. The political parties represented in the Catalan Parliament have the right to use 70% of the public spaces allotted to the campaign, which will be split up in proportion to the number of seats obtained by each in the last Parliamentary elections. The remaining 30% will be distributed among accredited interest groups, in proportion to the number of signatures that each present.
1. Els grups polítics representats en el Parlament de Catalunya tenen dret a utilitzar el 70% dels espais públics assignats a la campanya, que es dividiran en proporció al nombre de places assolides per cadascuna en les darreres eleccions parlamentàries. El 30% restant es distribuirà entre grups d'interès acreditats, en proporció al nombre de signatures que cada present.
2. Les formacions polítiques amb representació parlamentària tenen dret a utilitzar el 70% dels espais informatius públics gratuïts en els mitjans de comunicació de titularitat pública. L’administració electoral distribueix l’ús dels espais entre les formacions polítiques amb representació al Parlament de Catalunya d’acord amb els resultats obtinguts a les darreres eleccions al Parlament. El 30 % restant es repartirà entre les organitzacions interessades acreditades d’acord amb el nombre de signatures presentades.
2. Political formations with parliamentary representation have the right to use 70% of the free public information spaces in the publicly owned media. The electoral administration shall allocate the use of the space between the political formations with representation in the Parliament of Catalonia in accordance with the results obtained in the most recent elections to Parliament. The remaining 30% shall be allocated amongst the accredited stakeholder organisations, in accordance with the number of signatures submitted.
2. The political parties represented in the Catalan Parliament have the right to use 70% of the free public propaganda time in publicly-owned media. The electoral administration shall allocate time to political groups with parliamentary representation in proportion to the results of each in the last Parliamentary elections. The remaining 30% will be distributed among accredited interest groups in proportion to the number of signatures that each present.
2. Els grups polítics representats al Parlament de Catalunya tenen dret a utilitzar el 70% del temps de propaganda gratuïta en els mitjans de propietat pública. L'administració electoral assignarà temps als grups polítics amb representació parlamentària en proporció als resultats de cadascun en les darreres eleccions parlamentàries. El 30% restant es distribuirà entre grups d'interès acreditats en proporció al nombre de signatures que cadascun presenti.
Article 12
Article 12
Article 12
Article 12
1. Durant la campanya els mitjans de titularitat pública o de finançament majoritàriament públic han de garantir els principis de pluralisme polític i social, de neutralitat informativa i d’igualtat d’oportunitats. Aquests mitjans de comunicació no poden expressar ni mostrar suport per a cap de les opcions sotmeses a l’electorat.
1. During the campaign, media outlets that are publicly owned or the majority of whose funding is public must guarantee the principles of political and social pluralism, editorial neutrality and equality of opportunity. These media outlets may neither express nor show support for any of the options to be chosen.
1. During the campaign, the publicly-owned or chiefly publicly funded media shall abide by the principles of political and social pluralism, informative neutrality, and equal opportunity. These media cannot express support for any of the options submitted to the electorate.
1. Durant la campanya, els mitjans de propietat pública o principalment amb finançament públic han de complir els principis del pluralisme polític i social, la neutralitat informativa i la igualtat d'oportunitats. Aquests mitjans no poden expressar suport per cap de les opcions presentades a l'electorat.
2. Durant el període electoral els mitjans de titularitat privada han de respectar els principis de pluralisme polític i social, d’igualtat d’oportunitats i de proporcionalitat i neutralitat informativa en els debats i entrevistes electorals. Aquests mitjans de comunicació poden expressar o mostrar suport a una opció sempre que respectin els principis al·ludits i que es tracti l’opció oposada de manera equitativa i raonable.
2. During the electoral period, privately owned media outlets must respect the principles of political and social pluralism, equality of opportunity, and of editorial proportionality and neutrality in electoral debates and interviews. These media outlets may express or show support for an option, provided that they respect the aforementioned principles and that they treat the opposing option equitably and reasonably.
2. During the electoral period, all privately-owned media shall abide by the principles of political and social pluralism, equal opportunity, proportionality and informative neutrality in campaign debates and interviews. These media can express support for an option provided that they respect the aforementioned principles and that the contrary option is treated in an equitable and reasonable manner.
2. Durant el període electoral, tots els mitjans de titularitat privada han de complir els principis de pluralisme polític i social, igualtat d'oportunitats, proporcionalitat i neutralitat informativa en els debats i entrevistes de campanya. Aquests mitjans de comunicació poden expressar el suport a una opció sempre que respectin els principis esmentats i que es tracti l'opció contrària d'una manera equitativa i raonable.
3. La Sindicatura Electoral de Catalunya vetlla pel compliment d’aquests principis. Dicta les instruccions que consideri necessàries i resol les reclamacions d’acord amb el procediment que ella mateixa estableixi. En cas d’incompliment, pot adoptar mesures compensatòries per a restablir l’equilibri entre les opcions sotmeses a referèndum.
3. The Electoral Commission of Catalonia shall guarantee compliance with these principles. It shall issue the instructions it deems necessary and resolve complaints in accordance with the procedures it itself establishes. In the case of non-compliance, it may adopt compensatory measures to re-establish balance between the two options which are the subject of the referendum.
3. The Catalan Electoral Office shall assure compliance with these principles. It shall provide instructions it may deem necessary and resolve disputes according to its own procedures. In cases of non-compliance, it may take remedial measures to restore equity between the referendum options.
3. La Sindicatura Electoral de Catalunya assegurarà el compliment d'aquests principis. Proporcionarà les instruccions que consideri necessàries i resoldrà les disputes d'acord amb els seus propis procediments. En cas d'incompliment, pot adoptar mesures correctores per restaurar l'equitat entre les opcions del referèndum.
TÍTOL V. De les garanties del referèndum
TITLE V. On the referendum guarantees
TITLE V. Referendum guarantees
TÍTOL V. Garanties del referèndum
Article 13
Article 13
Article 13
Article 13
1. L’administració electoral regulada en el Títol VI d’aquesta Llei vetlla per tal que el referèndum es desenvolupi d’acord amb aquesta Llei, la normativa de desplegament i les disposicions i documents internacionals al respecte.
1. The electoral administration governed in Title VI of this Law shall ensure that the referendum is carried out pursuant to this Law, its implementing regulation and the international provisions and documents on the matter.
1. The electoral administration regulated under Title VI of this law shall ensure that the referendum is conducted according to this law, its operational regulations, and the relevant international provisions and documents.
1. L'administració electoral regulada en virtut del Títol VI d'aquesta llei assegurarà que el referèndum es realitzi d'acord amb aquesta llei, la seva normativa operativa i les disposicions i documents internacionals pertinents.
2. Als efectes del referèndum, les sindicatures electorals i les meses electorals són òrgans independents i no segueixen instruccions, ordres ni resolucions de cap altra institució, llevat de les adreçades per l’administració electoral i les sindicatures electorals a les meses electorals, i les de la Sindicatura Electoral de Catalunya adreçades a les Sindicatures Electorals de demarcació.
2. For the purposes of the referendum, the electoral commissions and polling station committees are independent bodies and do not follow the instructions, orders or resolutions of any other body, except for those addressed by the electoral administration and the electoral commissions to the polling station committees, and those of the Electoral Commission of Catalonia addressed to the regional electoral commissions.
2. As far as the referendum is concerned, the electoral offices and voting tables are independent and shall not be bound by orders or resolutions from any other institution, except those issued by the electoral administration and the electoral offices to voting tables, and those of the Catalan Electoral Office to the District Electoral Offices.
2. Pel que fa al referèndum, les sindicatures electorals i les meses electorals són independents i no estaran vinculades per ordres o resolucions de cap altra institució, excepte aquelles emeses per l'administració electoral i les sindicatures electorals a les taules de votació i les de la Sindicatura Electoral de Catalunya adreçades a les Sindicatures Electorals de demarcació.
Article 14
Article 14
Article 14
Article 14
1. Els partits polítics, les federacions i les coalicions amb representació parlamentària o municipal poden designar, en les demarcacions electorals on hagin obtingut representació, apoderats i interventors.
1. Political parties, federations and coalitions with parliamentary representation may designate electoral representatives and observers in the electoral regions in which they have obtained representation.
1. The political parties, federations and coalitions represented in Parliament or local councils may designate their delegates and auditors in the electoral districts where they have representation.
1. Els partits polítics, federacions i coalicions representats al Parlament o als ajuntaments poden designar els seus apoderats i interventors (=delegats i auditors) en les demarcacions electorals on tinguin representació.
2. Les organitzacions socials interessades a prendre part del procés del referèndum poden presentar la seva sol·licitud davant la Sindicatura Electoral de Catalunya entre el segon i el cinquè dia a partir de l’aprovació d’aquesta llei.
2. Those social organisations interested in taking part in the referendum process may submit an application before the Electoral Commission of Catalonia between the second and fifth day following the passing of this Law.
2. Social organizations interested in taking part in the referendum process can submit their application to the Catalan Electoral Office between two and five days after the adoption of this law.
2. Les organitzacions socials interessades a participar en el procés de referèndum poden presentar la seva sol·licitud a la Sindicatura Electoral de Catalunya entre dos i cinc dies després de l'adopció d'aquesta llei.
3. Les Sindicatures Electorals de demarcació acreditaran els apoderats i els interventors que no podran excedir, per cada mesa electoral, el nombre de dos interventors del mateix partit polític, federació, coalició o organització interessada.
3. Regional electoral committees shall accredit the electoral representatives and observers, who may not exceed, for each polling station, the number of two observers from each political party, federation, coalition or stakeholder organisation.
3. The District Electoral Offices shall certify the delegates and auditors, and there shall be no more than two auditors at any voting table from the same party, federation, coalition, or interested organization.
3. Les Sindicatures Electorals de demarcació han de certificar els delegats i auditors, i no hi haurà més de dos auditors en la taula de votació de la mateixa part, federació, coalició o organització interessada.
4. Els apoderats i interventors només podran emetre el vot a la mesa que els correspongui d’acord amb el cens electoral.
4. Electoral representatives and observers may only cast their vote in the polling station assigned to them according to the electoral register.
4. The delegates and auditors may only vote at the voting table where they are registered according the electoral census.
4. Els delegats i els auditors només podran votar a la taula de votació en què estiguin registrats segons el cens electoral.
Article 15
Article 15
Article 15
Article 15
1. El Govern i la seva administració electoral fomentaran la presència d’observadors electorals internacionals. A tal efecte convidaran organitzacions internacionals i observadors qualificats en aquesta mena de tasques.
1. The Government of Catalonia and its electoral administration encourage the presence of international election monitors. To this end, they invite international organisations and monitors qualified in this type of task.
1. The Government and its electoral administration shall encourage the presence of international election observers. They will therefore invite international organizations and observers qualified for such activities.
1. El Govern i la seva administració electoral fomentaran la presència d'observadors electorals internacionals. Per tant, invitaran a organitzacions internacionals i observadors qualificades per a aquestes activitats.
2. La Sindicatura Electoral de Catalunya acreditarà els observadors internacionals i vetllarà pel lliure desenvolupament de llurs activitats.
2. The Electoral Commission of Catalonia shall accredit international monitors and shall ensure the unfettered carrying out of their activities.
2. The Catalan Electoral Office shall issue credentials to the international observers, and ensure that their activities can be freely carried out.
2. La Sindicatura Electoral de Catalunya certificarà els observadors internacionals i vetllarà per la lliure execució de les seves activitats.
3. Els observadors electorals internacionals acreditats poden assistir lliurement a tots els processos vinculats a la celebració del referèndum, entre els quals els processos de sorteig dels membres de les meses electorals; la preparació per la obertura dels col·legis electorals i la formació de les meses electorals; el procés de votació; el procés d’escrutini provisional en els col·legis electorals i de l’escrutini oficial a la seu de la Sindicatura Electoral de Catalunya; a la proclamació dels resultats, i a les compareixences públiques de les autoritats electorals.
3. Accredited international electoral monitors may freely attend all processes associated with the holding of the referendum, including the draws for members of polling station committees, the preparation for the opening of polling stations, the voting process, the provisional count at polling stations and the official count at the headquarters of the Electoral Commission of Catalonia, the announcement of the results and the public appearances of the electoral authorities.
3. The accredited international election observers can freely attend all events relating to the referendum, including the selection of voting table teams; the preparation for the opening of polling stations and the setting up of the voting table teams; the voting process; the process of the provisional count at the polling stations and the official count at the headquarters of the Catalan Electoral Office; the proclamation of the results, and the public appearances of electoral officials.
3. Els observadors d'eleccions internacionals acreditats poden assistir lliurement a tots els esdeveniments relacionats amb el referèndum, inclosa la selecció d'equips de taula de votació; La preparació per a l'obertura de les sales de votació i la creació dels equips de la taula de votació; El procés de votació; El procés del recompte provisional a les vies electorals i el recompte oficial a la seu de la Sindicatura Electoral de Catalunya; La proclamació dels resultats i l'aparició pública dels funcionaris electorals.
4. Els observadors electorals internacionals acreditats podran adreçar consultes, observacions i recomanacions a la Sindicatura Electoral de Catalunya.
4. Accredited international election monitors may address queries, observations and recommendations to the Electoral Commission of Catalonia.
4. Accredited international election observers shall be able to address inquiries, observations and recommendations to the Catalan Electoral Office.
4. Els observadors internacionals d'eleccions acreditats podran adreçar consultes, observacions i recomanacions a la Sindicatura Electoral de Catalunya.
TÍTOL VI. De l’administració electoral
TITLE VI. On the electoral administration
TITLE VI. The electoral administration
TÍTOL VI. L'administració electoral
Article 16
Article 16
Article 16
Article 16
L’administració electoral està formada per la Sindicatura Electoral de Catalunya, les Sindicatures Electorals de demarcació, i les seccions i meses electorals i el Govern de la Generalitat de Catalunya.
The electoral administration is made up of the Electoral Commission of Catalonia, the regional electoral commissions, the district and polling station committees and the Government of Catalonia.
The electoral administration consists of the Catalan Electoral Office, District Electoral Offices, electoral divisions, voting tables, and the Government of Catalonia.
L'administració electoral consisteix de la Sindicatura Electoral de Catalunya, les Sindicatures Electorals de demarcació, les seccions electorals, les taules de votació i la Generalitat de Catalunya.
Secció I: La Sindicatura Electoral de Catalunya
Section I: The Electoral Commission of Catalonia
Section I: The Catalan Electoral Office
Secció I: Sindicatura Electoral de Catalunya
Article 17
Article 17
Article 17
Article 17
1. La Sindicatura Electoral de Catalunya es configura com un òrgan independent, imparcial i permanent que s’adscriu al Parlament de Catalunya.
1. The Electoral Commission of Catalonia is established as an independent, impartial and permanent body reporting to the Parliament of Catalonia.
1. The Catalan Electoral Office shall be an independent, impartial and permanent body under the aegis of the Catalan Parliament.
1. La Sindicatura Electoral de Catalunya serà un òrgan independent, imparcial i permanent sota l'ègida del Parlament de Catalunya.
2. La Sindicatura Electoral de Catalunya és l’òrgan responsable de garantir, amb competència a tot el territori de Catalunya, la transparència i l’objectivitat del procés electoral, i l’exercici efectiu dels drets electorals.
2. The Electoral Commission of Catalonia, with powers throughout the territory of Catalonia, is the body responsible for guaranteeing the transparency and objectivity of the electoral process and the effective exercise of electoral rights.
2. The Catalan Electoral Office shall be responsible throughout Catalonia for ensuring the transparency and objectivity of the electoral process, and the effective exercise of electoral rights.
2. La Sindicatura Electoral de Catalunya serà responsable a tot Catalunya per assegurar la transparència i objectivitat del procés electoral i l'exercici efectiu dels drets electorals.
3. La Sindicatura Electoral de Catalunya té la seva seu institucional al Parlament de Catalunya, sense perjudici que pugui reunir-se en d’altres ubicacions.
3. The Electoral Commission of Catalonia has its institutional headquarters in the Parliament of Catalonia, without prejudice to its abilities to meet at other locations.
3. The institutional headquarters of the Catalan Electoral Office shall be in the Catalan Parliament, although it can meet in other locations.
3. La seu institucional de la Sindicatura Electoral de Catalunya es troba al Parlament de Catalunya, encara que es pot reunir en altres llocs.
Article 18
Article 18
Article 18
Article 18
Corresponen a la Sindicatura Electoral de Catalunya, en relació al referèndum, les competències següents:
With regard to the referendum, the Electoral Commission of Catalonia shall have the following powers:
The Catalan Electoral Office shall have the following powers during the referendum:
La Sindicatura Electoral de Catalunya comptarà amb les següents competències durant el referèndum:
i. Nomenar els membres de les Sindicatures Electorals de demarcació i designar-ne el President i el Secretari.
i. To appoint the members of the regional electoral commissions and to appoint their Chairs and Secretaries.
i. To appoint members of the District Electoral Offices, and appoint the President and the Secretary.
i. Nomenar membres de les Sindicatures Electorals Municipals i nomenar el President i el Secretari.
ii. Validar el cens electoral, l’elaboració del qual és responsabilitat de l’administració electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya.
ii. To validate the electoral register, whose preparation is the responsibility of the electoral administration of the Government of Catalonia.
ii. To certify the electoral census, the compilation of which is the responsibility of the Catalan Government’s electoral administration.
ii. Certificar el cens electoral, la compilació del qual és responsabilitat de l'administració electoral de la Generalitat de Catalunya.
iii. Validar el procés d’actualització de la cartografia electoral de Catalunya, l’elaboració del qual és responsabilitat de l’administració electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya.
iii. To validate the process of updating the electoral map of Catalonia, the preparation of which is the responsibility of the electoral administration of the Government of Catalonia.
iii. To certify the updating of the electoral map of Catalonia, which shall be the responsibility of the Catalan Government’s electoral administration.
iii. Certificar l'actualització del mapa electoral de Catalunya, que serà responsabilitat de l'administració electoral de la Generalitat de Catalunya.
iv. Validar els models oficials de butlletes de votació, sobres electorals, actes electorals, manuals de funcionament de les meses electorals, urnes electorals, i la resta de la documentació electoral oficial.
iv. To validate the official templates for ballot papers, ballot envelopes, electoral records, polling station operating manuals, ballot boxes and the remaining official election documentation.
iv. To certify the official models of voting papers, voting envelopes, electoral certificates, instruction manuals for voting table officials, ballot boxes, and all other official electoral documents.
iv. Certificar els models oficials de documents de votació, sobres de vots, certificats electorals, manuals d'instruccions per als funcionaris de la mesa de votació, urnes i tots els altres documents electorals oficials.
v. Validar el procediment de votació anticipada pels electors residents a l’exterior.
v. To validate the advance voting procedure for voters resident abroad.
v. To certify the procedure for early voting by voters residing abroad.
v. Certificar el procediment per a la votació anticipada dels votants residents a l'estranger.
vi. Coordinar les Sindicatures Electorals de demarcació i orientar-ne els criteris interpretatius de les seves decisions.
vi. To coordinate regional electoral commissions and provide guidance on interpretative criteria for their decisions.
vi. To coordinate the District Electoral Offices and issue guidelines on their decision criteria.
vi. Coordinar les Sindicatures Electorals de demarcació i emetre directrius sobre els seus criteris de decisió.
vii. Resoldre les consultes, queixes, reclamacions i recursos respecte dels quals té competència.
vii. To resolve queries, complaints, claims and appeals in respect of which it has powers.
vii To resolve queries, complaints, and appeals over which it has jurisdiction.
vii Per resoldre consultes, reclamacions i recursos sobre els quals té jurisdicció.
viii. Exercir la jurisdicció disciplinària sobre totes les persones que intervinguin amb caràcter oficial en el referèndum, corregir-ne les actuacions que contravinguin la normativa i sancionar-ne, si s’escau, les infraccions administratives no constitutives de delicte.
viii. To exercise disciplinary jurisdiction over all those persons officially involved in the referendum, correct any of their actions that contravene regulations and penalise, as the case may be, any administrative infringements that do not constitute criminal offences.
viii. To exercise disciplinary jurisdiction over all persons officially involved in the referendum, correcting any actions that violate regulations, and when appropriate, penalising non-criminal administrative offences.
viii. Exercir jurisdicció disciplinària sobre totes les persones que participen oficialment en el referèndum, corregir qualsevol acció que incompleixi les normes i, si escau, penalitzi les infraccions administratives no penals.
ix. Supervisar la campanya institucional sobre el referèndum d’autodeterminació i la seva difusió en els mitjans de comunicació.
ix. To supervise the institutional campaign for the self-determination referendum and dissemination in the media.
ix. To monitor the institutional campaign on the referendum on self-determination and its dissemination in the media.
ix. Seguiment de la campanya institucional sobre el referèndum sobre autodeterminació i difusió als mitjans de comunicació.
x. Vetllar per les condicions d’imparcialitat i pluralisme dels mitjans de comunicació públics i privats durant la campanya electoral.
x. To guarantee the conditions of impartiality and pluralism in public and private media outlets during the electoral campaign.
x. To ensure the conditions of impartiality and pluralism of public and private media during the election campaign.
x. Assegurar les condicions d'imparcialitat i pluralisme dels mitjans públics i privats durant la campanya electoral.
xi. Acreditar els observadors electorals internacionals.
xi. To accredit the international election monitors.
xi. To accredit international election observers.
xi. Acreditar els observadors internacionals d'eleccions.
xii. Realitzar l’escrutini general.
xii. To carry out the general ballot count.
xii To carry out the final vote count.
xii. Realitzar el recompte de vots final.
xiii. Certificar els resultats electorals oficials i ordenar la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
xiii. To certify the official results and order their publication in the Official Journal of the Government of Catalonia, the Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
xiii To certify the official election results and order their publication in the Official Journal of the Generalitat of Catalonia.
xiii. Certificar els resultats electorals oficials i ordenar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Article 19
Article 19
Article 19
Article 19
1. La Sindicatura Electoral de Catalunya és un òrgan permanent integrat per cinc vocals, juristes o politòlegs de prestigi experts en processos electorals nomenats pel Parlament de Catalunya per majoria absoluta a proposta dels partits, les federacions, les coalicions o les agrupacions d’electors amb representació en el Parlament de Catalunya. En qualsevol cas, la majoria de membres han de ser juristes.
1. The Electoral Commission of Catalonia is a permanent body made up of five members, either jurists or political scientists, experts in electoral processes, appointed by an absolute majority of the Parliament of Catalonia at the proposal of the parties, federations, coalitions or voter groupings with representation in the Parliament of Catalonia. Whatever the case, the majority of members must be jurists.
1. The Catalan Electoral Office shall be a permanent body composed of five members – prestigious jurists or political scientists specialized in electoral processes -, of which at least three will be jurists. They shall be appointed by the Parliament of Catalonia, having been proposed by parties, federations, coalitions, or civic groups represented in the Catalan Parliament, and each shall be voted in by an absolute majority.
1. La Sindicatura Electoral de Catalunya serà un òrgan permanent integrat per cinc membres: prestigiosos juristes o politòlegs especialitzats en processos electorals, dels quals almenys tres seran juristes. Seran nomenats pel Parlament de Catalunya, havent estat proposats per partits, federacions, coalicions o grups cívics representats al Parlament de Catalunya, i cadascun serà votat per majoria absoluta.
2. La condició de membre de la Sindicatura Electoral de Catalunya serà compatible amb qualsevulla altra activitat en el sector públic o privat, llevat de les incompatibilitats previstes legalment.
2. Status as member of the Electoral Commission of Catalonia is compatible with any other activity in the public or private sector, except for those incompatibilities contemplated in law.
2. Being a member of the Catalan Electoral Office shall be compatible with all other activities in the public or private sectors, except for incompatibilities laid down by law.
2. Ser membre de la Sindicatura Electoral de Catalunya serà compatible amb totes les altres activitats del sector públic o privat, excepte per incompatibilitats establertes per la llei.
Article 20
Article 20
Article 20
Article 20
1. Els membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya són inamovibles.
1. The members of the Electoral Commission of Catalonia are irremovable.
1. Members of the Catalan Electoral Office cannot be removed from office.
1. Els membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya no poden retirar-se del seu càrrec.
2. Els vocals de la Sindicatura Electoral de Catalunya escolliran d’entre ells el qui assumirà les funcions de president i secretari de l’òrgan.
2. The members of the Electoral Commission of Catalonia shall choose from amongst themselves those holding the offices of Chair and Secretary to the body.
2. Members of the Catalan Electoral Office shall choose their Presiding officer and Secretary.
2. Els membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya triaran el seu president i secretari.
3. El president de la Sindicatura Electoral de Catalunya tindrà la denominació de Síndic Electoral.
3. The Chair of the Electoral Commission of Catalonia shall be named the ‘Electoral Commissioner’.

3. The Presiding officer of the Catalan Electoral Office shall be called the Chief Electoral Officer.
3. El president de la Sindicatura Electoral de Catalunya s'anomena Director Electoral en Cap.
4. El secretari de la Sindicatura Electoral de Catalunya tindrà cura de la documentació i serà el responsable de transferir-la a la xarxa d’arxius de Catalunya, d’acord amb el que disposa la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.
4. The Secretary to the Electoral Commission of Catalonia shall be responsible for the keeping of records and for transferring them to the archive network of Catalonia, pursuant to the provisions of Law 10/2001, of 13 July, on archives and records.
4. The Secretary of the Catalan Electoral Office shall manage the documentation, and shall be responsible for transferring it to the network of Catalan Archives, in accordance with Law 10/2001 of July 13 on files and documents.
4. El secretari de la Sindicatura Electoral de Catalunya gestionarà la documentació i s'encarregarà de traslladar-lo a la xarxa d'Arxius de Catalunya, de conformitat amb la Llei 10/2001, de 13 de juliol, sobre expedients i documents.
Article 21
Article 21
Article 21
Article 21
Totes les autoritats públiques, en l'àmbit de les seves respectives competències, tenen el deure col·laborar amb la Sindicatura Electoral de Catalunya per al correcte compliment de les seves funcions. Pot reclamar l’assessorament de representants de les administracions i òrgans implicats en el procés electoral i, en general, de tècnics i experts i pot requerir que participin a les seves reunions, amb veu i sense vot.
All public authorities have, within the scope of their respective powers, the duty to collaborate with the Electoral Commission of Catalonia for the proper carrying out of its duties. It may seek the advice of representatives of the administrations and bodies involved in the electoral process and, in general, of specialists and experts, and may demand that they take part in its meetings, with the right to speak but not to vote.
Within the scope of their powers, all public authorities are obliged to collaborate with the Catalan Electoral Office as that it can correctly fulfil its allotted functions. It can seek advice from representatives of the administrative and bodies involved in the electoral process and, in general, from technical staff and experts who may be required to take part in meetings, though without a vote.
En l'àmbit de les seves competències, tots els poders públics estan obligats a col·laborar amb la Sindicatura Electoral de Catalunya perquè pugui complir correctament les seves funcions. Pot demanar assessorament a representants de les administracions i organismes implicats en el procés electoral i, en general, del personal tècnic i dels experts que poden ser requerits per participar en les reunions, tot i que sense votació.
Article 22
Article 22
Article 22
Article 22
1. Les Sindicatures Electorals de demarcació són òrgans temporals integrats per tres vocals juristes o politòlegs de prestigi experts en processos electorals nomenats per la Sindicatura Electoral de Catalunya . En qualsevol cas, la majoria de membres experts han de ser juristes.
1. Regional electoral commissions are temporary bodies made up of three members, renowned jurists or political scientists, experts in electoral processes, appointed by the Electoral Commission of Catalonia. Whatever the case, the majority of expert members must be jurists.
1. The District Electoral Offices shall be temporary bodies composed of three prestigious jurists or political scientists specialized in electoral processes, appointed by the Catalan Electoral Office. At least two shall be jurists.
1. Les Sindicatures Electorals de demarcació són òrgans temporals formats per tres juristes o especialistes polítics especialitzats en processos electorals nomenats per la Sindicatura Electoral de Catalunya. Almenys dos seran juristes.
2. La Sindicatura Electoral de Catalunya nomenarà d’entre els vocals aquell que realitzarà les funcions de president de cada Sindicatura Electoral de demarcació, amb la denominació de Síndic Electoral de la demarcació corresponent, així com el vocal que realitzarà les funcions de secretari de la Sindicatura Electoral de demarcació.
2. The Electoral Commission of Catalonia shall appoint from amongst the members the persons who shall perform the duties of Chair of each regional electoral commission, who shall be named the Electoral Commissioner for the relevant electoral region, as well as the member who shall perform the duties of secretary to the regional electoral commission.
2. The Catalan Electoral Office shall appoint from amongst its members the Presiding officer of each District Electoral Office - who will be known as the (name of district) Electoral Officer - as well as the Secretary of the District Electoral Office.
2. La Sindicatura Electoral de Catalunya designarà entre els seus membres el president de cada Sindicatura Electoral del districte, que es coneixerà com a oficial electoral (nom del districte), així com el secretari de la Sindicatura Electoral del districte.
3. La seu de cada Sindicatura Electoral de demarcació serà a la seu de la delegació del Govern de la Generalitat a la demarcació corresponent.
3. The headquarters of each regional electoral commission shall be the headquarters of the local office of the Government of Catalonia for the associated electoral region.
3. Each District Electoral Office shall meet at the headquarters of the Government delegation in the respective district.
3. Cada Sindicatura Electoral del districte es reunirà a la seu de la delegació del govern al districte respectiu.
4. El mandat dels vocals de les Sindicatures Electorals de demarcació finirà un cop proclamats els resultats definitius. Els càrrecs de vocals de les Sindicatures Electorals de demarcació són compatibles amb qualsevol altra activitat en el sector públic o privat, llevat de les incompatibilitats previstes legalment.
4. The mandate of regional electoral commission members concludes with the proclamation of the definitive results. Office as member of a regional electoral commission is compatible with any other activity in the public or private sector, except for those incompatibilities contemplated in law.
4. The District Electoral Office members' terms of office shall end after the final results have been proclaimed. Being a member of the District Electoral Office shall be compatible with all other activities in the public or private sectors, except for incompatibilities laid down by law.
4. Els mandats dels membres de la Sindicatura Electoral del District finalitzaran després de la declaració dels resultats finals. Ser membre de la Sindicatura Electoral del Districte serà compatible amb totes les altres activitats del sector públic o privat, excepte per incompatibilitats establertes per la llei.
Article 23
Article 23
Article 23
Article 23
Corresponen a les Sindicatures Electorals de demarcació en relació al referèndum, en el seu àmbit territorial d’actuació, les competències següents:
With regard to the referendum, within their territorial scope of action, the regional electoral commissions shall have the following powers:
During the referendum, District Electoral Offices shall have the following competences within their territory:
Durant el referèndum, les Sindicatures Electorals de demarcació tindran les competències següents dins del seu territori:
i. Supervisar el trasllat per part de l’administració electoral dels paquets electorals dels centres de logística electoral a les meses electorals.
i. To oversee the transfer by the electoral administration of the electoral packages from the electoral logistic centres to the polling stations.
i. To oversee the transport, by the electoral administration, of the electoral packages from the electoral logistical centres to the voting tables.
i. Supervisar el transport, per part de l'administració electoral, dels paquets electorals dels centres logístics electorals a les taules de votació.
ii. Rebre la informació sobre la disponibilitat d’espais públics per a la col·locació de publicitat electoral i per a la realització d’actes de campanya en els municipis del seu àmbit territorial d’actuació, i realitzar-ne l’assignació entre els actors habilitats d’acord amb la pràctica habitual.
ii. To receive information on the availability of public spaces for the placement of electoral advertising and for holding campaign events in the municipalities within their territorial scope of action, and to carry out the assignment thereof to the accredited actors pursuant to common practice.
ii. To gather information on the availability of public spaces within their territory for placing electoral propaganda and for holding campaign events in municipalities in their district, and to assign them to the authoritzed actors as per normal practice.
ii. Recopilar informació sobre la disponibilitat d'espais públics dins del seu territori per col·locar propaganda electoral i per celebrar esdeveniments de campanya als municipis del seu districte i assignar-los als actors autoritzats segons la pràctica habitual.
iii. Resoldre les consultes, queixes, reclamacions i recursos que se li adrecin.
iii. Resolve any queries, complaints, claims and appeals forwarded to them.
iii. To resolve any queries, complaints, and appeals that may be addressed to them.
iii. Resoldre qualsevol dubte, queixa o recurs que se'ls pugui adreçar.
iv. Exercir la jurisdicció disciplinària sobre totes les persones que intervinguin amb caràcter oficial en el procés electoral, corregir-ne les actuacions que contravinguin la normativa i sancionar-ne, si s’escau, les infraccions administratives no constitutives de delicte.
iv. To exercise disciplinary jurisdiction over all those persons officially involved in the referendum, correct any of their actions that contravene regulations and penalise, as the case may be, any administrative infringements that do not constitute criminal offences.
iv. To exercise disciplinary jurisdiction over all persons officially involved in the referendum, correcting actions that violate regulations, and when appropriate, penalising non-criminal administrative offences.
iv. Exercir la jurisdicció disciplinària sobre totes les persones que participen oficialment en el referèndum, corregint les actuacions que violin les normes i, quan correspongui, penalitzant les infraccions administratives no penals.
Article 24
Article 24
Article 24
Article 24
1. Les Sindicatures Electorals de demarcació es nomenaran durant el segon dia següent al nomenament de la Sindicatura Electoral de Catalunya i es constitueixen el segon dia següent al nomenament dels seus membres.
1. Regional electoral commissions shall be appointed during the second day following the date of appointment of the Electoral Commission of Catalonia and shall be constituted on the second day following the date of appointment of the members.
1. The District Electoral Offices shall be appointed two days after the appointment of the Catalan Electoral Office, and will convene two days after members' appointment.
1. Les Sindicatures Electorals de demarcació seran nomenades dos dies després del nomenament de la Sindicatura Electoral de Catalunya i es reuniran dos dies després de la designació dels membres.
2. Un cop nomenats la Sindicatura Electoral de Catalunya farà inserir la relació de tots els membres en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l'endemà.
2. Once appointed, the Electoral Commission of Catalonia shall insert a listing of all the members in the following day’s Official Journal of the Government of Catalonia.
2. The day after the Catalan Electoral Office has been appointed, a list of its members shall be published in the Official Journal of the Generalitat de Catalunya.
2. L’endemà de la designació de la Sindicatura Electoral de Catalunya, es publicarà una llista dels seus membres en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
3. La convocatòria de les sessions constitutives de les Sindicatures Electorals de demarcació es fa pels seus secretaris, seguint les indicacions de la Sindicatura Electoral de Catalunya.
3. Notice of the inaugural meetings of the regional electoral commissions shall be issued by the secretaries, following the indications of the Electoral Commission of Catalonia.
3. The secretaries of the District Electoral Offices shall convene their initial sessions, upon instruction from the Catalan Electoral Office.
3. Els secretaris de les Sindicatures Electorals de demarcació convocaran les sessions inicials, prèvia instrucció de la Sindicatura Electoral de Catalunya.
Article 25
Article 25
Article 25
Article 25
El Govern posarà a disposició de la Sindicatura Electoral de Catalunya i de les Sindicatures Electorals de demarcació els mitjans materials i personals necessaris per a l’exercici de les seves funcions. La percepció de retribucions de caràcter temporal serà en tot cas compatible amb els seus havers i el seu control es realitzarà d’acord amb la normativa vigent.
The Government of Catalonia shall make available to the Electoral Commission of Catalonia and to the regional electoral commissions the material and human resources required for the performance of their duties. The payment of temporary remuneration is in all cases compatible with their income and control thereof shall be carried out pursuant to applicable legislation.
The Government shall put the necessary material and personnel resources at the disposal of the Catalan Electoral Office and the District Electoral Offices so that they can exercise their duties. Receiving emoluments for temporary work shall in every case be compatible with their regular income, and will be contcensused according to current regulations.
El Govern posarà a disposició de la Sindicatura Electoral de Catalunya i de les Sindicatures Electorals de demarcació els mitjans materials i personals necessaris perquè puguin exercir les seves funcions. Rebre pagaments temporals pel treball serà en tot cas compatible amb els ingressos habituals, i es controlarà d'acord amb la normativa vigent.
Article 26
Article 26
Article 26
Article 26
1. Els electors hauran de formular les consultes a la Sindicatura Electoral de demarcació que correspongui al seu lloc de votació.
1. Voters must formulate queries to the regional electoral commissions associated with their place of voting.
1. Electors will have to address any inquiries they may have to the Electoral Office of the District in which they are registered.
1. Els electors hauran d’adreçar qualsevol consulta que puguin tenir a la Sindicatura Electoral de la demarcació en què estan inscrits.
2. Els partits polítics, federacions, coalicions i organitzacions interessades, podran elevar consultes a la Sindicatura Electoral de Catalunya quan es tracti de qüestions de caràcter general que puguin afectar a més d'una Sindicatura Electoral de demarcació. En els altres casos, les consultes cal presentar-les davant de la Sindicatura Electoral de demarcació corresponent, sempre que a la seva respectiva jurisdicció correspongui l'àmbit de competència del consultant.
2. Political parties, federations, coalitions and stakeholder organisations may submit queries to the Electoral Commission of Catalonia when they concern general issues that may affect more than one regional electoral commission. In other cases, queries must be submitted before the relevant regional electoral commission, provided that the scope of competence of the party making the query relates to that jurisdiction.
2. Political parties, federations, coalitions and interested organizations may address broad queries with the Catalan Electoral Office in cases which may affect several District Electoral Offices. Otherwise, queries shall be submitted to the relevant District Electoral Office, provided that the Office has appropriate jurisdiction.
2. Els partits polítics, les federacions, les coalicions i les organitzacions interessades poden dirigir consultes generals amb la Sindicatura Electoral de Catalunya en els casos que puguin afectar diverses Sindicatures Electorals de demarcació. En cas contrari, les consultes es presentaran a la Sindicatura Electoral de demarcació corresponent, sempre que la Sindicatura tingui la competència apropiada.
3. Les consultes es formularan per escrit i es resoldran per la Sindicatura competent, tret que aquesta, per la importància de les mateixes, segons el seu criteri, o per estimar convenient que es resolgui amb un criteri de caràcter general, decideixi elevar-les a la Sindicatura Electoral de Catalunya.
3. Queries shall be made in writing and be resolved by the competent commission, except when, due to the importance of the issue, according to its criteria, or if it deems fit that it be resolved according to a general criterion, it decides to forward it to the Electoral Commission of Catalonia.
3. Queries shall be in written form and shall be resolved by the competent District Electoral Office unless, in its view the query is of of sufficient importance, or it advocates its resolution according to a broader criterion, in which case it may decide to forward the query to the Catalan Electoral Office.
3. Les consultes es faran per escrit i es resoldran per la Sindicatura Electoral del Districte competent, tret que, al seu parer, la consulta tingui una importància suficient o proposa la seva resolució d'acord amb un criteri més ampli; en aquest cas, pot decidir elevar la consulta a la Sindicatura Electoral de Catalunya.
4. Quan la urgència de la consulta no permeti procedir a la convocatòria de la Sindicatura Electoral de demarcació corresponent i en tots els casos que existeixin resolucions anteriors i concordants de la pròpia Sindicatura Electoral de demarcació corresponent o de la Sindicatura Electoral de Catalunya, els Síndics podran donar una resposta provisional, sense perjudici de la seva ratificació o modificació en la primera sessió que realitzi la Sindicatura Electoral de demarcació corresponent.
4. When the urgency of the query does not permit the calling of a meeting of the relevant regional electoral commission, and in all cases in which there are prior concordant resolutions of the relevant regional electoral commission or of the Electoral Commission of Catalonia, Commissioners may give a provisional response, without prejudice to its ratification or modification at the next meeting of the relevant regional electoral commission.
4. When the urgency of a query makes it impossible to convene the relevant District Electoral Office, and whenever there are precedents in which similar cases have been resolved by said Office or the Catalan Electoral Office, the Presiding Officer may issue a provisional decision which shall have to be confirmed or modified at the following meeting of the District Electoral Office.
4. Quan la urgència d'una consulta fa impossible la convocatòria de la Sindicatura Electoral del Districte corresponent, i sempre que hi hagi precedents en què s’hagin resolt casos similars per part d'aquesta Sindicatura o la Sindicatura Electoral de Catalunya, el Síndic pot emetre una decisió provisional que ha de ser confirmada o modificada a la següent reunió de la Sindicatura Electoral del Districte.
5. La Sindicatura Electoral de Catalunya comunicarà a les Sindicatures Electorals de demarcació totes les consultes que resolgui amb l’objectiu d’unificar criteris.
5. The Electoral Commission of Catalonia shall inform the regional electoral commissions of all the queries it resolves, for the purpose of standardising criteria.
5. The Catalan Electoral Office shall inform the District Electoral Offices of all resolved queries, in order to unify criteria.
5. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha d'informar a les Sindicatures Electorals de demarcació de totes les consultes resoltes, per unificar criteris.
6. Les Sindicatures Electorals de demarcació hauran de procedir a publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les seves resolucions o el contingut de les consultes elevades, per ordre del seu president, quan el caràcter general de les mateixes ho faci convenient. En tot cas es publicaran les emanades de la Sindicatura Electoral de Catalunya i que siguin comunicades a les Sindicatures Electorals de demarcació.
6. The regional electoral commissions must publish in the Official Journal of the Government of Catalonia the resolutions or the content of the queries forwarded, by order of the Chair, when the general nature of the queries make so advisable. In all cases, those issued by the Electoral Commission of Catalonia and those notified to the regional electoral commissions shall be published.
6. By order of their Presidents, the District Electoral Offices shall publish their decisions or the details of queries whenever the decisions are of a general scope, in the Official Journal of the Generalitat. All decisions issued by the Catalan Electoral Office to the District Electoral Offices shall also be published.
6. Per ordre dels seus presidents, les Sindicatures Electorals de demarcació han de publicar les seves decisions o els detalls de les consultes sempre que les decisions tinguin un abast general, en el Diari Oficial de la Generalitat. També es publicaran totes les decisions emeses per la Sindicatura Electoral de Catalunya a les Sindicatures Electorals de demarcació.
Article 27
Article 27
Article 27
Article 27
Els titulars de drets subjectius i interessos legítims poden presentar queixes, consultes o incidències davant les Sindicatures Electorals de demarcació que pertoqui per raó del seu àmbit territorial d’actuació en el termini de dos dies des que es produeixin, es coneguin o es poguessin conèixer els fets en els quals es basen.
Those with subjective rights and legitimate interests may submit complaints, queries or incidents before the relevant regional electoral commission by reason of its territorial scope of action within two days of the facts upon which they are based taking place, becoming known or being made available.
Those with legitimate rights and interests may submit complaints, queries, or reports to the relevant District Electoral Offices within two days of the occurrence, discovery, or cognition of the facts they are based upon.
Aquells que tinguin drets i interessos legítims poden presentar queixes, consultes o informes a les Sindicatures Electorals de demarcació dins dels dos dies següents a l'ocurrència, descobriment o coneixement dels fets en què es basen.
Article 28
Article 28
Article 28
Article 28
1. Els titulars de drets subjectius i interessos legítims poden presentar recurs davant de la Sindicatura Electoral de Catalunya contra totes les resolucions de les Sindicatures Electorals de demarcació.
1. Those with subjective rights and legitimate interests may lodge an appeal before the Electoral Commission of Catalonia against any resolution of the regional electoral commissions.
1. Those with legitimate rights and interests may lodge appeals against any decision of a District Electoral Office, before the Catalan Electoral Office.
1. Aquells que tinguin drets i interessos legítims poden presentar recursos contra qualsevol decisió d'una Sindicatura Electoral del Districte, davant la Sindicatura Electoral de Catalunya.
2. El recurs s’ha de presentar en el termini de dos dies des que es produeixi, es conegui o es pogués conèixer la resolució que el desencadena. La resolució s’ha de produir en el termini el més breu possible, no podent excedir de cinc dies. Aquesta resolució esgota la via d’impugnació en tots els àmbits.
2. The appeal must be lodged within two days of the occurrence, knowledge or availability of the originating resolution. It must be resolved as soon as possible, within a period that may not exceed five days. This resolution shall put an end to the making of challenges in all areas.
2. Appeals must be lodged within two days of the contested decision. The appeal decision shall be issued as soon as possible, and within five days, and shall be final.
2. Els recursos han de presentar-se en el termini de dos dies a partir de la decisió impugnada. La decisió d'apel·lació s'ha d'emetre el més aviat possible, i en un termini de cinc dies, i serà definitiva.
Secció III [sic]: De les seccions i meses electorals
Section III [sic]: Electoral districts and polling stations
Section II: Electoral divisions and polling locations
Secció II: Divisions electorals i llocs de votació
Article 29
Article 29
Article 29
Article 29
1. La circumscripció electoral en el referèndum és el territori de Catalunya que està dividit en quatre demarcacions.
1. The overall electoral constituency for the referendum is the territory of Catalonia, which is divided into four regions.
1. For the referendum, the electoral constituency is the territory of Catalonia, which is divided into four districts.
1. Per al referèndum, la circumscripció electoral és el territori de Catalunya, que es divideix en quatre districtes.
2. La demarcació electoral està dividida en seccions electorals.
2. Each electoral region is divided into electoral districts.
2. Electoral districts are composed of electoral divisions.
2. Els districtes electorals estan formats per seccions electorals.
3. Cada secció inclou un màxim de dos mil electors i un mínim de cinc-cents. Cada terme municipal compta almenys amb una secció.
3. Each district includes a maximum of two thousand voters and a minimum of five hundred. Each municipality has at least one district.
3. Each division includes a maximum of two thousand and a minimum of five hundred electors. Each municipality shall shall at least one division.
3. Cada divisió inclou un màxim de dos mil i un mínim de cinc-cents electors. Cada municipi ha d'almenys una divisió.
4. Cap secció comprèn àrees pertanyents a diferents termes municipals.
4. Each district comprises areas belonging to different municipalities.
4. No division shall cover more than one municipality.
4. Cap divisió cobreix més d'un municipi.
5. Els electors d'una mateixa secció es troben ordenats per ordre alfabètic en les llistes electorals.
5. Each district’s voters are arranged alphabetically on the electoral rolls.
5. Electors in each division shall be listed alphabetically on the electoral lists.
5. Els electors de cada divisió s'enumeren alfabèticament a les llistes electorals.
6. En cada secció hi ha una mesa electoral.
6. Each district has a polling station.
6. There shall be a voting table in each division.
6. Hi haurà una taula de votació en cada divisió.
7. No obstant, quan el nombre d'electors d'una secció o la disseminació de la població ho faci aconsellable, l'administració electoral del Govern de la Generalitat pot disposar la formació d'altres meses i distribuir entre elles l'electorat de la secció. Per al primer supòsit, l'electorat de la secció es distribueix per ordre alfabètic entre les meses, que deuen situar-se preferentment en espais separats dintre del mateix col·legi.
7. Nevertheless, when the number of voters in a district or the dispersion of the population makes it advisable to do so, the electoral administration of the Government of Catalonia may provide for the formation of other polling stations and allocate the district’s voters to it. In the former case, the district’s electorate shall be allocated by alphabetical order between the stations, which should preferably be located in separate spaces in the same polling place.
7. Nevertheless, when the quantity of voters in a division or the distribution of the population warrants it, the Government’s electoral administration may set up additional voting tables and distribute the electorate of the division between them. In such cases, the electors shall be divided in alphabetical order between the voting tables, which should preferably be placed in separate areas within the same polling station.
7. No obstant això, quan es demana la quantitat de votants en una divisió o la distribució de la població, l'administració electoral de la Generalitat pot crear taules de votació addicionals i distribuir l'electorat de la divisió entre ells. En aquests casos, els electors es repartiran per ordre alfabètic entre les taules de votació, que seran preferentment ubicades en zones separades dins del mateix col·legi.
8. A l’hora de seleccionar les seus del col·legis electorals i la ubicació de les meses, s’haurà de tenir en compte les disposicions vigents en matèria de barreres arquitectòniques.
8. In selecting the premises for the polling places and the location of the polling stations, applicable provisions concerning architectural barriers must be taken into account.
8. When selecting the polling stations and the location of the voting tables, regulations on architectural barriers will have to be borne in mind.
8. Quan se seleccionin els col·legis electorals i la ubicació de les taules de votació, s’haurà de tenir en compte les normes sobre barreres arquitectòniques.
Article 30
Article 30
Article 30
Article 30
1. L’administració electoral del Govern de la Generalitat determinarà el nombre, els límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna de les demarcacions.
1. The electoral administration of the Government of Catalonia shall establish the limits of the electoral districts, premises and polling station committees for each of the demarcations.
1. The Government’s electoral administration shall determine the number and the borders of each electoral division, the polling stations and the voting tables in each of the four districts.
1. L'administració electoral de la Generalitat determinarà el nombre i els límits de cada divisió electoral, les juntes electorals i les taules de votació de cada un dels quatre districtes.
2. Els Ajuntaments posaran a disposició de l’administració electoral del Govern de la Generalitat els locals de la seva titularitat que s’utilitzen habitualment com a centres de votació. En cas que no sigui així, l’administració del Govern de la Generalitat podrà habilitar locals alternatius per a garantir l’emissió del vot dels electors de la/les secció/ns electorals que corresponguin.
2. Municipal councils shall make available to the electoral administration of the Government of Catalonia the premises to which they have title that are habitually used as polling stations. If they fail to do so, the Administration of the Government of Catalonia may enable alternative premises to guarantee the casting of votes by the voters of the associated constituency.

2. The local councils will make available to the Government’s electoral administration their premises which are usually used as voting centres. Otherwise, the Government’s administration may co-opt alternative premises to ensure that electors in the division can cast their vote.
2. Els ajuntaments posaran a disposició de l'administració electoral de la Generalitat de la Generalitat les seves instal·lacions habitualment utilitzades com a centres de votació. En cas contrari, l'administració de la Generalitat podrà cooptar locals alternatius per garantir que els electors de la secció electoral puguin emetre el seu vot.
Article 31
Article 31
Article 31
Article 31
1. La mesa electoral està formada per un president i dos vocals.
1. Each polling station committee shall be made up of one Chair and two members.
1. Each voting table has a president and two more officials.
1. Cada taula de votació està composta per un president i dos funcionaris més.
2. La formació de la meses correspon a l’administració electoral del Govern, sota la supervisió de la Sindicatura Electoral de Catalunya.
2. Formation of the polling station committee is the responsibility of the electoral administration of the Government of Catalonia, under the supervision of the Electoral Commission of Catalonia.
2. The Government’s electoral administration shall appoint the voting table officials, under the supervision of the Catalan Electoral Office.
2. La Generalitat designarà els funcionaris de la mesa de votació, sota la supervisió de la Sindicatura Electoral de Catalunya.
3. El president i els vocals de cada mesa són designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones censades en la secció corresponent, que siguin menors de setanta anys.
3. The Chair and members of each committee are chosen by draw from amongst all those on the electoral register in the associated district under the age of sixty.
3. The president and the other officials on each table are designated by public lot from all the people registered in the relevant section, aged under seventy.
3. El president i els altres funcionaris de cada taula són designats per lots públics de totes les persones registrades a la secció corresponent, menors de setanta.
4. Es procedeix de la mateixa forma al nomenament de dos suplents per a cadascun dels membres de la mesa.
4. Appointment of two substitutes for each of the members of the committees shall be carried out in the same manner.
4. The selection of two alternates for each of the voting table’s officials proceeds in the same way.
4. La selecció de dos suplents per a cada un dels funcionaris de la taula procedeix de la mateixa manera.
Article 32
Article 32
Article 32
Article 32
1. Els càrrecs de president i vocal de les meses electorals són obligatoris.
1. The offices of Chair and member of polling station committees are obligatory.
1. The posts of president and voting table officials are compulsory.
1. Els càrrecs de president i funcionaris de taula de votació són obligatoris.
2. La designació com a president i vocal de les meses electorals ha de ser notificada als interessats en el termini de dos dies. Amb la notificació es lliurarà als membres de les meses un manual d'instruccions sobre les seves funcions supervisat per la Sindicatura Electoral de Catalunya.
2. Appointment to the offices of Chair and member of polling station committees must be notified to the interested parties within two days. Together with the notification, committee members shall be provided with an instruction manual on their duties, overseen by the Electoral Commission of Catalonia.
2. The appointed people shall be informed of their appointment as president and voting table officials within two days. With the notification, the officials of the voting tables will receive an instruction manual on their functions, overseen by the Catalan Electoral Office.
2. Les persones designades seran informades del seu nomenament com a president i funcionaris de la mesa de votació en un termini de dos dies. Amb la notificació, els funcionaris de les taules de votació rebran un manual d'instruccions sobre les seves funcions, supervisat per la Sindicatura Electoral de Catalunya.
3. Els designats president i vocal de les meses electorals disposen d'un termini de tres dies per al·legar davant la Sindicatura Electoral de demarcació corresponent causa justificada i documentada que els impedeixi l'acceptació del càrrec. La Sindicatura resol sense ulterior recurs en el termini de dos dies i comunica, si escau, la substitució produïda al primer suplent.
3. Those appointed to the office of Chair or member of polling station committees have a deadline of three days to claim before the relevant regional electoral commission justified and documented cause for preventing them from accepting office. The commission shall resolve upon this claim, with no further recourse, within two days and shall notify, if applicable, the first substitute of the replacement arising.
3. The selected president and voting table officials shall have three days to inform their District Electoral Office of any justified and documented cause that prevents them from accepting the post. The Office shall render a final decision within two days and, if need be, shall inform the first alternate.
3. El president seleccionat i els funcionaris de la mesa de votació tindran tres dies per informar la seva Sindicatura Electoral del districte sobre qualsevol causa justificada i documentada que els impedeixi acceptar la publicació. La Sindicatura presentarà una decisió definitiva en el termini de dos dies i, si escau, informarà el primer suplent.
4. Si posteriorment qualsevol dels designats estigués en la impossibilitat d'acudir per a l’exercici del seu càrrec, ha de comunicar-lo a la Sindicatura Electoral de demarcació corresponent, almenys setanta-dues hores abans de l'acte al que hagués de concórrer, aportant les justificacions pertinents. Si l'impediment sobrevé després d'aquest termini, l'avís a la Sindicatura Electoral de demarcació corresponent haurà de realitzar-se de manera immediata i, en tot cas, abans de l'hora de constitució de la mesa. En aquests supòsits, la Sindicatura Electoral de demarcació corresponent comunica la substitució al corresponent suplent, si hi ha temps per fer-lo, i procedeix a nomenar a un altre, si calgués.
4. If, subsequently, any of the appointees finds it impossible to be in attendance to carry out their office, he or she must notify the relevant regional electoral commission of the fact at least seventy-two hours in advance of the event to be attended, furnishing due justification thereof. If the impediment arises within this period, the regional electoral commission must be notified immediately, and in all cases before the time of the constitution of the polling station committee. In these cases, the regional electoral commission shall notify the relevant replacement of the substitution, if there is time to do so, and shall proceed to appoint another, in case this is necessary.
4. If any designate is eventually unable to undertake their task they must notify the relevant District Electoral Office at least seventy-two hours before the event in which they have to serve, providing relevant justification. If the impediment occurs outside this period, the relevant District Electoral Office shall have to be immediately notified, and in any event before the table officials take up their task. In such cases, if there is sufficient time, the relevant District Electoral Office shall then inform the alternate about the replacement, and shall if necessary appoint an alternate.
4. Si eventualment algun designat no pogués dur a terme la seva tasca, haurà de notificar la Sindicatura Electoral del Districte corresponent almenys setanta-dues hores abans de l'esdeveniment en el qual ha de servir, proporcionant la justificació pertinent. Si l'impediment es produeix fora d'aquest període, s'haurà de notificar immediatament la Sindicatura Electoral del Districte corresponent, i en tot cas abans que els components de la mesa assumeixin la seva tasca. En aquests casos, si hi ha temps suficient, la Sindicatura Electoral del Districte corresponent comunicarà al suplent la substitució i, si escau, designarà un suplent.
5. Si el president/a no es presenta, ha de ser substituït seguint l'ordre següent:
5. If the Chair fails to report for duty, he or she must be replaced in accordance with the following order:
5. If the president does not appear, the following order of succession shall be respected:
5. Si el president no apareix, es respectarà el següent ordre de successió:
a) Pel seu primer suplent.
a) By the first substitute.
A) The first alternate.
A) El primer suplent.
b) Si el primer suplent no hi és, pel segon suplent.
b) If the first substitute is not present, by the second substitute.
B) If the first alternate is not present, the second alternate.
B) Si el primer suplent no està present, el segon suplments.
c) Si no hi ha cap suplent, actua com a president/a el primer vocal, i
c) If there is no substitute, the first member shall act as Chair, and
C) If there are no alternates, the first official shall serve as president.
C) Si no hi ha suplents, el primer vocal serà el president.
d) Si el primer vocal no hi és, el segon vocal.
d) If the first member is not present, the second member.
D) If the first official is not present, the second official shall serve as president.
D) Si el primer vocal no està present, el segon vocal serà el president.
Si els vocals no s'han presentat al col·legi electoral o bé prenen possessió com a president/a seran substituïts pels suplents respectius. Si malgrat això no es pot constituir la mesa, els membres presents o, si no hi són, el representant de l’administració ha de comunicar a la Sindicatura Electoral de demarcació corresponent què ha passat, per telèfon o per qualsevol altre mitjà que permeti la notificació immediata i, ha d’enviar-li per correu certificat una declaració per escrit dels fets esdevinguts. En el supòsit que no es puguin fer les substitucions esmentades, la Sindicatura Electoral de demarcació corresponent designarà immediatament les persones que han de constituir la mesa, podent ordenar que en formin part el nombre d’electors presents al local que siguin necessaris en l’ordre en què estiguessin disposats per a emetre el seu vot.
If members do not report to the polling place, or take office as Chair, they shall be replaced by the respective substitutes. If, despite this, it is not possible to constitute the polling station committee, the members present, or if there are none, the representative of the administration, must inform the regional electoral commission of what has happened, by telephone or any other means that enables immediate notification, and must send by recorded delivery a written declaration of what has happened. Should it not be possible to make the aforementioned substitutions, the relevant regional electoral commission shall immediately appoint the persons who shall make up the committee, and may order that the required number of voters present on the premises form part of it, in whatever order they are arranged to cast their vote.
If the other officials do not report to the polling station, or do not take office as president, they shall be replaced by the relevant alternates. If the table still cannot be set up, the officers present, or if absent, a representative of the administration, must inform by telephone or other instantaneous means the relevant District Electoral Office of what has occurred. After, they must send a written statement of events transpired, by registered mail. If such substitutions cannot be made the relevant District Electoral Office shall immediately appoint the voting table officials, and will be able to co-opt however many electors present in the polling station as required , in the order in which they are willing to cast their vote.
Si els vocals no es presenten al col·legi electoral, o no prenen el càrrec de president, se substituiran pels suplents corresponents. Si la taula encara no es pot configurar, els vocals presents, o si estan absents, un representant de l'administració, han d'informar per telèfon o d'altres mitjans instantanis la Sindicatura Electoral del Districte corresponent del que s'ha produït. Després, han d'enviar una declaració escrita dels esdeveniments, per correu certificat. Si no es poden fer aquestes substitucions, la Sindicatura Electoral del Districte competent designarà de manera immediata els membres de la mesa i podrà cooptar tots els electors presents al col·legi electoral que calgui, en l'ordre en què estiguin disposats a emetre llur vot.
Secció III: L’administració electoral del Govern
Section III: The electoral administration of the Government of Catalonia
Section III: The Government electoral administration
Secció III: Administració electoral del Govern
Article 33
Article 33
Article 33
Article 33
Corresponen a l’administració electoral del Govern, en relació al referèndum, les competències següents:
With regard to the referendum, the electoral administration of the Government of Catalonia shall have the following powers:
During the referendum, the Government's electoral administration shall have the following powers:
Durant el referèndum, l'administració electoral del Govern comptarà amb els poders següents:
i. Facilitar el cens electoral i les llistes provisionals i definitives del mateix d’acord amb l’article 34 d’aquesta Llei.
i. To furnish the electoral register and provisional and definitive rolls in accordance with Article 34 hereto.
I. To deliver the electoral census, and oversee the provisional and final lists in accordance with Article 34 of this law.
I. Entregar el cens electoral i supervisar les llistes provisionals i finals d'acord amb l'article 34 d'aquesta llei.
ii. Col·laborar amb el Departament competent per tal de garantir el dret de vot dels catalans residents a l’exterior.
ii. To collaborate with the competent Catalan ministry to guarantee the right to vote for Catalans resident abroad.
ii. To cooperate with the relevant Department to ensure the right to vote of Catalans residing abroad.
Ii. Cooperar amb el Departament competent per assegurar el dret de vot dels catalans residents a l'estranger.
iii. Elaborar, actualitzar i realitzar els canvis que siguin pertinents a la cartografia electoral de Catalunya, definint les seccions i la ubicació de les meses electorals.
iii. To draw up, update and make the relevant changes to the electoral map of Catalonia, defining the districts and the location of polling stations.
iii. To prepare, update and make relevant changes to the Catalan electoral map,laying down the divisions and locations of the voting tables.
Iii. Preparar, actualitzar i fer els canvis pertinents al mapa electoral de Catalunya, establint les seccions i ubicacions de les meses electorals.
iv. Realitzar el sorteig dels membres de les meses electorals, i notificar-los personalment el resultat.
iv. To carry out the draw of members of the polling station committees and notify them personally of the result.
iv. To conduct the drawing of voting table officials, and personally notify them of the outcome.
Iv. Realitzar el sorteig dels components de les meses electorals, i notificar-los personalment del resultat.
v. Seleccionar, acreditar i formar a les persones que realitzaran les funcions de representants de l’administració i d’agents electorals.
v. To select, accredit and train those persons carrying out the duties of representatives of the administration and of election officers.
v. To select, accredit and train the people who will act as administration representatives and election agents.
V. Seleccionar, acreditar i formar les persones que actuaran com a representants de l'administració i agents electorals.
vi. Dissenyar els models oficials de documents electorals.
vi. To design the official templates for electoral documents.
vi. To design the official models of electoral documents.
Vi. Dissenyar els models oficials de documents electorals.
vii. Realitzar totes les actuacions necessàries per a garantir la disponibilitat de tots els elements necessaris per a l’emissió del vot i l’escrutini dels vots emesos.
vii. To do everything necessary to guarantee the availability of all the elements required for the casting of votes and the counting of votes cast.
vii. To take all necessary measures to ensure the availability of all materials needed for vote-casting and vote-counting.
Vii. Prendre totes les mesures necessàries per assegurar la disponibilitat de tots els materials necessaris per a la votació i el recompte de vots.
Article 34
Article 34
Article 34
Article 34
1. El cens electoral conté la inscripció d’aquelles persones que reuneixen els requisits per a ésser elector i no es troben privades, definitiva o temporalment, del dret de sufragi.
1. The electoral register contains the record of people meeting the requirements to be voters and who are not deprived, permanently or temporarily, of their voting rights.
1. The electoral census lists all who meet the voter requirements and are not definitively or temporarily deprived of the right to vote.
1. El cens electoral conté una llista de tots els que compleixen els requisits per ser votant i no estan privats definitivament o temporalment del dret de vot.
2. El cens electoral està compost pels electors residents a Catalunya i pels electors residents a l’exterior que compleixen amb els requisits legalment exigibles per a exercir el dret de vot. Cap elector podrà figurar inscrit simultàniament en ambdós censos.
2. The electoral register is made up of voters resident in Catalonia and of voters resident abroad who meet the legally stipulated requirements for exercising the right to vote. No voter may be included on both registers at the same time.
2. The electoral census consists of the electors resident in Catalonia, and those who reside abroad and meet the legal requirements to have the right to vote. No elector may be simultaneously registered in both censuses.
2. El cens electoral està constituït pels electors residents a Catalunya, i pels que resideixen a l'estranger i compleixen els requisits legals per exercir el dret de vot. Cap elector pot estar registrat simultàniament en els dos censos.
3. La inscripció en el cens no exigeix autorització prèvia per part del ciutadà.
3. Inclusion on the register does not require the prior consent of the citizen in question.
3. Registration in the electoral census does not require prior authorization by the citizen.
3. La inscripció en el cens electoral no requereix autorització prèvia del ciutadà.
4. El cens electoral s’ordena per seccions censals, i cada elector està inscrit en una secció censal. Ningú pot estar inscrit en vàries seccions ni vàries vegades a la mateixa secció.
4. The electoral register is arranged by register sections and each voter is recorded in a register section. Nobody may be registered in more than one section or more than once in the same section.
4. The electoral census is ordered by census divisions, and each voter is enrolled in one census division. No one can be registered in more than one division or more than once in the same division.
4. El cens electoral s’ordena per seccions censals, i cada elector està inscrit en una secció censal. Ningú pot registrar-se en més d'una secció o més d'una vegada a la mateixa secció.
Disposició addicional
Additional provision
Additional provisions
Disposicions addicionals
En tot allò que no s’oposi a aquesta Llei i al Decret de Normes Complementàries s’aplica supletòriament la Llei Orgànica 2/1980, de 18 de gener, sobre la regulació de les diferents modalitats de referèndum i la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general interpretades de manera conforme a aquesta Llei.
With regard to everything that does not contradict this Law and the Decree of Complementary Rules, Organic Law 2/1980, of 18 January, on the regulations of different forms of referenda, and Organic Law 5/1985, of 19 June, on the general electoral system, shall be applicable on a supplementary basis, interpreted in a manner that is in accordance with this Law.
Except for what is contrary to this Law and to the Decree of Complementary Norms, the following shall be applicable: Constitutional Law 2/1980 of January 18, on the regulation of the various kinds of referendum and Constitutional Law 5/1985 of June 19, on the general electoral system, as interpreted in a manner consistent with this Law.
Excepte allò que és contrari a aquesta Llei i al Decret de Normes Complementàries, s'aplicarà el següent: Llei Orgànica 2/1980, de 18 de gener, de regulació dels diferents tipus de referèndum i Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny , Sobre el sistema electoral general, tal com s'interpreta d'acord amb aquesta Llei.
Disposició final
Final provision
Final provisions
Disposicions final
Primera.- Les normes de dret local, autonòmic i estatal vigents a Catalunya en el moment de l’aprovació d’aquesta Llei es continuen aplicant en tot allò que no la contravinguin. També es continuen aplicant, d’acord amb aquesta Llei, les normes de dret de la Unió Europea, el dret internacional general i els tractats internacionals.
One. The provisions of local, autonomous community and Spanish State law in force in Catalonia at the time of the passing of this Law shall continue to be applicable in every regard that does not contravene it. Pursuant to this Law, the provisions of European Union law, general international law and international treaties shall also continue to be applicable.
First.- Local, regional and state laws in force in Catalonia at the time of the adoption of this law are still applicable in all aspects that do not contravene it. Norms of European Union law, international law and international treaties shall continue to be applied, in accordance with this law.
Primer.- Les lleis locals, regionals i estatals vigents a Catalunya en el moment de l'adopció d'aquesta llei continuen essent aplicables en tots els aspectes que no ho infringeixen. També continuaran aplicant-se les normes del dret de la Unió Europea, del dret internacional i dels tractats internacionals, d'acord amb aquesta llei.
Segona.- D’acord amb allò que disposa l’article 3.2, les disposicions d’aquesta Llei deixaran de ser vigents una vegada proclamats els resultats del referèndum llevat el que determina l’article 4 quant a la implementació del resultat.
Two. Pursuant to the stipulations of Article 3.2, the provisions of this Law shall cease to be applicable upon proclamation of the referendum results, except for the provisions of Article 4 with regard to the implementation of the result.
Second.- In accordance with the provisions of Article 3.2, this law shall cease to be effective once the results of the referendum have been proclaimed, except for Article 4 as regards the implementation of the outcome.
Segon.- D'acord amb el que estableix l'article 3.2, aquesta llei deixarà de ser efectiva una vegada que s'hagin proclamat els resultats del referèndum, excepte l'article 4 pel que fa a l'execució del resultat.
Entrada en vigor
Entry into force
Entry into force
Entrada en vigor
Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació oficial.
This Law shall enter into force on the day of its official publication.
This Law shall enter into force on the day it is officially published.
Aquesta Llei entrarà en vigor el dia de la seva publicació oficial.


*Transition Bill, before its passage through Parliament (unofficial translation into English): http://estudiscatalans.blogspot.com/2017/08/catalantransitionbill.html
 
* Catalan Referendum Details Decree:


See also

Cronologia del procés d'independència i la judicialització:

A chronology of the pro-independence process and the trials:

v

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada