Cercar en aquest blog

Compte enrere

30 d’ag. 2017

TEXTS: INDEPENDENCE - Catalan Transition Bill

http://www.ara.cat/2017/08/28/llei_transitorietat_juridica.pdf

To be checked against the adopted bill: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7451A/1633636.pdf

*** To read the unofficial translation of this bill into English, by M. McNaught, 
click on "Més informació", below ***


A LA MESA DEL PARLAMENT TO THE PARLIAMENT BUREAU


Lluís M. Corominas i Díaz, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular -Crida Constituent, Jordi Orobitg i Solé, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular -Crida Constituent, Gabriela Serra Frediani, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular -Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 109.b del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent: Lluís M. Corominas i Díaz, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, Jordi Orobitg i Solé, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular -Crida Constituent, Gabriela Serra Frediani, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular -Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article109.b del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent:


Proposició de llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república Bill on the legal transition and on the foundation of the Republic
Índex Index


Títol I. Disposicions generals, territori i nacionalitat Title I. General provisions, territory and nationality
Títol II. Successió d’ordenaments i d’administracions Title II. Succession of regulations and administrations
Títol III. Drets i deures Title III. Rights and obligations
Títol IV. Sistema institucional: TITLE IV. Institutional system
Capítol 1. El Parlament Chapter 1. Parliament
Capítol 2. La Presidència Chapter 2. The Presidency
Capítol 3. El Govern i l’Administració Chapter 3. The Government and Administration
Capítol 4. La Sindicatura electoral de Catalunya i el cens electoral Chapter 4. The Catalan electoral board and the electoral census
Capítol 5. Altres institucions Chapter 5. Other institutions
Capítol 6. El govern local Chapter 6. Local government
Títol V. Poder judicial i administració de justícia Title V. Judicial power and the administration of justice
Títol VI. Finances Title VI. Finances
Títol VII. Procés constituent TITLE VII. Constituent process
Disposicions finals Final provisions


Exposició de motius Explanation of reasons
Tot i que la configuració definitiva del nou Estat correspon a la Constitució que ha d’elaborar l’Assemblea Constituent i ratificar la ciutadania, un cop proclamada la independència de Catalunya és imprescindible donar forma jurídica, de manera transitòria, als elements constitutius bàsics del nou Estat per tal que de forma immediata pugui començar a funcionar amb la màxima eficàcia i, al mateix temps, cal regular el trànsit de l’ordenament jurídic vigent al que ha d’anar creant la República, tot garantint que no es produiran buits legals, que la transició es farà de manera ordenada i gradual i amb plena seguretat jurídica; assegurant, en suma, que des de l’inici el nou Estat estarà sotmès al Dret; que en tot moment serà un Estat de Dret. The definitive configuration of the new Catalan State shall be codified by the Constitution drafted by a Constitutional Assembly, ultimately ratified by the citizenry after Catalan independence has been officially declared. This law codifies the fundamental structure of the Catalan legal system, as well as the basic constituent elements of the new Catalan State, so that it can immediately function with maximum effectiveness. It shall continuously regulate the legal system constituting the Catalan Republic, guaranteeing that there be no legal void, and shall facilitate an orderly and gradual transition to Catalan statehood with full legal certainty. It shall assure that from its inception the new Catalan Republic shall be subject to the law, and all functions shall be permanently bound by the Rule of Law.
El que s’acaba de descriure és l’objecte primer i la primera finalitat de la present Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República. Tanmateix, persegueix un segon objectiu no menys important. Vol regular els elements constitutius bàsics i la transició d’ordenaments de manera que la llibertat del futur poder constituent no resulti condicionada per decisions preses en aquesta etapa transitòria. The preceeding is the primary objective and purpose of this Law over the legal and foundational transition of the Republic. An equally important objective is to codify and regulate the basic constitutional structures and the transitional procedure to assure that future constituent power is not bound by decisions taken during the transitional stage.


Per això, el criteri que presideix i guia tota la regulació de la Llei és el d’assegurar la màxima continuïtat possible a la regulació existent, introduint-hi només les novetats indispensables per tal que la nova República pugui actuar com a tal amb plena capacitat i inaplicat d’entrada les regulacions de l’ordenament jurídic anterior que contravenen de manera clara i frontal els principis generals en els quals s’assenta la República. Therefore, the overriding principal that shall guide all regulation of the Law is to ensure the maximum possible continuity to existing regulation, introducing only indispensable novelties such that the new Republic can act as such with full capacity. Regulations from the previous legal system that clearly and explicitly violate the fundamental principles of the Catalan Republic are not applicable.
Així la Llei en el seu títol inicial, de manera succinta, constitueix Catalunya com a República de Dret, democràtica i social, atribueix la sobirania nacional al poble de Catalunya, es reconeix com a norma suprema mentre no sigui aprovada la Constitució, proclama respecte pel dret de la Unió Europea i pel dret internacional i delimita el territori en el qual exercirà la seva sobirania i fixa, amb criteris continuistes, els requisits per tenir-ne la ciutadania, tot i exigir un període mínim d’empadronament en un municipi de Catalunya per tenir la nacionalitat d’origen i parant especial atenció en evitar l´apatrídia i permetre una amplia possibilitat de posseir la doble nacionalitat. The first Title explicitly constitutes Catalonia as a Republic based on the rule of law, based on democracy and social welfare. National sovereignty is vested uniquely in the Catalan People. (Popular sovereignty is the sole basis for legitimacy). This law shall reign supreme until a final constitution is ratified. European Union Law and International Law shall be respected. (EU Law and International Law shall remain binding on the Catalan Republic). The territory over which sovereignty shall be exercised is delimited. Citizenship requirements are fixed with a continuity of criteria, yet shall require a minimum duration of continuous registration in a Catalan municipality to obtain nationality, paying special attention to avoid statelessness, allowing broad scope for double nationality.
Regula la successió d’ordenaments i administracions en el sentit ja esmentat de garantir la màxima continuïtat de les normes locals, autonòmiques, estatals, europees i internacionals vigents, però preveient alhora instruments normatius àgils per permetre l’adaptació, la modificació i la inaplicació del dret vigent quan sigui indispensable. This law shall regulate the succession of regulations and state administrations to guarantee maximum continuity of current standards on the local, autonomous, state, European, and international levels. It shall also provide for agile normative instruments to allow for the adaptation, modification and non-application of current prevailing law when necessary.
Estableix les pautes generals que han de permetre la integració ràpida del personal funcionarial i laboral de l’Estat espanyol que treballa avui a Catalunya, així com la de catalans que treballen en les Administracions de l’Estat fora de Catalunya. També preveu procediments excepcionals d’incorporació urgent de personal nou a les administracions de Catalunya. This law shall establish the general guidelines for enabling and facilitating the rapid integration of Spanish State administrative and manual labor personnel currently employed in Catalonia, as well as Catalans who work in Spanish State Administrations outside of Catalonia. It shall also codify exceptional procedures for urgent incorporation of new staff within Catalan administrations.
Fixa els criteris que han de permetre la subrogació sense solució de continuïtat de l’Estat espanyol en els contractes, convenis i acords de l’Estat i la continuïtat de l’Estat català en la posició de la Generalitat de Catalunya. This law shall establish the criteria that allows for the discontinuous subrogation of the Spanish State in contracts, conventions and agreements of the State, and the continuity of the Catalan State in the position of the Generalitat of Catalonia.
Garanteix la continuïtat dels drets i deures de la ciutadania i de les persones estrangeres mitjançant remissions als drets constitucionals, estatutaris i internacionals vigents a Catalunya. Fa un reconeixement singular del dret a les prestacions i a la protecció social i, en relació als drets lingüístics, dóna continuïtat a les normes catalanes vigents abans de la successió d’ordenaments. En general, la garantia dels drets del títol III és continuista, amb especial èmfasi en la protecció judicial d’aquests drets. This law shall guarantee the continuity of citizens’ and foreigners’ rights and duties by codifying the constitutional, statutory and international rights in force in Catalonia. It specifically recognizes the right to social benefits and protection. It gives continuity to current Catalan linguistic rights regulations before they are succeeded. Overall, Title III guarantees that rights are continuous, specifically codifying how these rights shall be given judicial protection.
La Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República adopta, en general, el sistema institucional que preveu l’Estatut d’autonomia amb les adaptacions necessàries a la successió d’ordenaments i d’administracions. Un exemple rellevant de la voluntat de continuïtat, és la remissió a l’Estatut d’autonomia pel que fa a l’autonomia, l’organització i les competències dels governs locals de Catalunya. Pel que fa a les adaptacions i modificacions és destacable, per exemple, que el Consell de Garanties Democràtiques recupera el caràcter vinculant dels dictàmens sobre projectes i proposicions de llei que afectin drets reconeguts en aquesta Llei. Overall, this Law over the legal and foundational transition of the Republic adopts the institutional system codified in the Catalan Statute of Autonomy, with necessary adaptations for the succession of regulations and administrations. The autonomy, organization, and competencies of Catalan local governments codified in the Statute are clear examples desirable continuity. Rulings of the Consell de Garanties Democràtiques (Council of Democratic Guarantees) are binding on adaptations and modifications of bills and draft legislation that affect rights recognized in this Law.
Encara és més destacable la creació i regulació de la Sindicatura Electoral que, a partir de la Sindicatura prevista a la Llei del Referèndum d’Autodeterminació, per primera vegada des de la recuperació de l’autonomia política de finals del segle passat, estableix un sistema català de garantia dels processos electorals diferent al regulat per la legislació espanyola. Aquesta Sindicatura es compon de la Sindicatura Electoral de Catalunya, la Sindicatura Electoral d’Aran, les sindicatures electorals comarcals i les meses electorals. La Sindicatura Electoral de Catalunya, configurada com a òrgan independent, imparcial i permanent, esdevé la màxima responsable dels processos electorals, consultius i de participació ciutadana, sens perjudici del control judicial. La Sindicatura Electoral de Catalunya es compon de 7 membres escollits pel Parlament per majoria absoluta, dels quals 5 seran juristes o politòlegs de prestigi i 2 seran jutges. Stipulated in the Llei del Referèndum d’Autodeterminació (Self-determination Referendum Act), the creation and regulation of the Sindicatura Electoral (Electoral Office) is of great significance, in that it establishes a Catalan system to ensure electoral integrity not bound by Spanish legislation for the first time since the restoration of political autonomy at the end of the last century. This Sindicatura is composed of the Sindicatura Electoral de Catalunya, the Sindicatura Electoral d’Aran, the Sindicatures Electorals Comarcals (regional electoral offices) and meses electorals (electoral tables: upon which ballot boxes are placed, with designated staff oversee the voting). The Electoral Office of Catalonia is configured as an independent, impartial and permanent body, being principally responsible for oversight of electoral, consultative, and citizen participation processes, without prejudice to judicial rulings. The Sindicatura Electoral de Catalunya shall be composed of seven members elected by Parliament by absolute majority, of which 5 will be prestigious jurists or political scientists, and 2 will be judges.


Pel que fa al sistema judicial, per bé que es crea un poder judicial català per primera vegada des de la recuperació de l’autonomia, també es procura ser continuista en relació amb la planta, les places i les normes processals. Amb aquesta voluntat, s’adopta la planta judicial existent a Catalunya amb adaptacions puntuals. La continuïtat de la planta també es lliga a la continuïtat en les places que ocupen els magistrats, jutges, fiscals i lletrats, els quals les mantenen amb els mateixos drets econòmics i professionals. En virtut de la clàusula general de continuïtat de les normes, es continuen aplicant, amb caràcter general, les normes processals vigents. Malgrat la predominança de la continuïtat, hi ha adaptacions dignes de comentar amb cert deteniment. Although Catalan judicial power is asserted for the first time since the restoration of autonomy, it seeks to continue the procedural order, sources, and norms. Therefore, the prevailing judicial order in Catalonia is adopted envisioning occasional adaptations. Continuity of the legal order means continuity of the offices held by magistrates, judges, prosecutors and lawyers, which shall be maintained with the same economic and professional rights. The general clause concerning continuity of norms mandates that the current general procedural norms in force shall still be applied. Despite the predominance of continuity, there are adaptations worthy of commenting in a certain way.
L’actual Tribunal Superior de Justícia de Catalunya esdevé el nou Tribunal Suprem de Catalunya. Manté els magistrats i les sales actuals amb algunes adaptacions. L’actual Sala Civil-Penal es desdobla en una Sala Civil i en una altra de Penal. Es crea una Sala Superior de Garanties que coneix dels recursos d’empara que abans de la successió coneixia el Tribunal Constitucional, els conflictes de jurisdicció, les impugnacions especials de reexamen i els recursos electorals, entre d’altres que li pugui atribuir la llei. La Sala Superior es compon pel president del Tribunal Suprem, els presidents de les altres quatre sales i 2 magistrats designats pel Parlament, per majoria absoluta, entre juristes de reconeguda competència amb 15 anys d’exercici professional. The current Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (High Court of Justice of Catalonia) shall become the new Tribunal Suprem de Catalunya (Supreme Court of Catalonia). The current magistrates and Chambers shall be maintained with some adaptations. The current Sala Civil - Penal (Civil - Criminal Chamber) shall be divided into a Sala Civil (Civil Chamber) and a Sala Penal (Criminal Chamber). The Sala Superior de Garanties (Superior Chamber of Guarantees) shall be created which shall hold jurisdiction over appeals, jurisdictional conflcts, the special challenges of reexamination, electoral appeals, and others attributed by law, which were formerly held by the Spanish Tribunal Constitucional. The Superior Court shall be composed of the President of the Tribunal Suprem, the Presidents of the four other Chambers, and two magistrates confirmed by absolute majority of Parliament, appointing jurists of recognized competence with 15 years of professional practice.
Es dissenyen dues institucions per a assegurar que el nou poder judicial s’autogoverna de manera independent però alhora coordinada amb el poder executiu. La Sala de Govern del Tribunal Suprem, la qual exerceix el govern del poder judicial, es compon pel president del Tribunal Suprem, els presidents de Sala d’aquest Tribunal, els presidents de les audiències provincials i 5 magistrats o jutges elegits pel Parlament, per majoria absoluta, d’entre els membres de la carrera judicial. La Comissió Mixta, que reuneix de manera paritària la Sala de Govern del Tribunal Suprem i el Govern de Catalunya, té funcions tan rellevants com les de proposar el nomenament del president del Tribunal Suprem i dels presidents de Sala d’aquest Tribunal. Tot i això la Llei no prejutja ni condiciona decisions com la creació o no d’un Tribunal Constitucional o d’un Consell General del Poder Judicial que correspon adoptar al poder constituent. These two institutions are designed to ensure that the new judicial power is independently self-governing, but also coordinates with the executive branch. The Sala de Govern del Tribunal Suprem (The Governing Chamber of the Supreme Court), which exercises governance over the judiciary, is composed of the President of the Supreme Court, the Chamber Presidents of this Court, the Presidents of the provincial courts and 5 magistrates or judges elected by Parliament by absolute majority, chosen among members of the judicial branch. The Comissió Mixta (Joint Commission) is composed of the Sala de Govern del Tribunal Suprem and the Govern de Catalunya, and has important functions such as nominating the president of the Tribunal Suprem and the Presidents of the Court Chambers. However, the Law neither prejudges or affects decisions over constituent power, for example whether or not to create a Tribunal Constitucional or a Consell General del Poder Judicial.

El darrer títol de la Llei regula el procés constituent, el qual consta de tres fases successives. La primera és la del procés participatiu, políticament vinculant, que consta d’un procés deliberatiu sectorial i territorial i un Fòrum Social Constituent, format per representants de la societat civil organitzada i dels partits polítics, amb l’objectiu de debatre i formular un conjunt de preguntes a la ciutadania sobre els principis i qüestions generals de la futura Constitució, mitjançant processos de participació ciutadana. La segona fase és la de l’Assemblea Constituent, la qual disposa de plens poders per a redactar una proposta de Constitució. Una vegada aprovada la proposta de Constitució, s’obre la fase de ratificació per referèndum. Una vegada la proposta de Constitució és ratificada per referèndum, es dissol l’Assemblea Constituent i es procedeix a convocar noves eleccions. The final Title of this Law regulates the constituent process, which consists of three successive phases. The first is a participatory, politically binding process that consists of sectoral and territorial deliberations, and a Fòrum Social Constituent (Constituent Social Forum), composed of representatives of organized civil society and political parties, with the aim of discussing and formulating a set of questions to the citizens about the principles and general questions of the future Constitution, through processes of citizen participation. The second phase is that of the Constituent Assembly, which has full powers to draft a Constitutional proposal. Once the Constitutional proposal is approved, the ratification phase is opened by referendum. Once the Constitution proposal is ratified by referendum, the Constituent Assembly is dissolved and new (Parliamentary?) elections are convened.
Per concloure cal reiterar la voluntat de Catalunya, ara ja en qualitat d’Estat sobirà i independent, de vehicular la successió de manera negociada i pactada amb les institucions espanyoles, europees i internacionals. La cerca i l’esperança en el pacte, que sempre ha estat un tret definidor del dret i de les institucions públiques de Catalunya, continuaran també durant la successió d’Estats. To conclude, it is necessary to reiterate the will of Catalonia, now as a sovereign and independent State, to conduct succession in a negotiated and agreed manner with the Spanish, European and international institutions. Seeking and hoping for agreements has always been a defining feature of the law and public institutions of Catalonia, and shall continue throughout the succession of States.
PROPOSICIÓ DE LLEI PROPOSITION OF LAW
TÍTOL I. Disposicions generals, territori i nacionalitat Title I. General provisions, territory and nationality
Article 1. Estat Català Article 1. The Catalan State
Catalunya es constitueix en una República de Dret, democràtica i social. Catalonia is constituted as a Republic based on the rule of law, democracy, and social welfare.
Article 2. Sobirania nacional Article 2. National Sovereignty
La sobirania nacional rau en el poble de Catalunya, del qual emanen tots els poders de l’Estat. National sovereignty rests with the people of Catalonia, from which emanate all the powers of the State.
Article 3. Norma suprema Article 3. Normative supremacy
Mentre no sigui aprovada la Constitució de la República, la present Llei és la norma suprema de l’ordenament jurídic català. Until the Constitution of the Republic is approved, this Law is the supreme norm of the Catalan legal system..
Article 4. Dret de la Unió Europea i dret internacional Article 4. European Union Law and International Law
1. El dret de la Unió Europea manté la seva naturalesa i posició respecte el dret intern. 1. European Union Law maintains its nature and position with respect to internal law.
2. Catalunya actua respectant el dret internacional. Els principis i costums del dret internacional general formen part de l’ordenament jurídic català. Els tractats internacionals autoritzats parlamentàriament s’apliquen amb preferència a les lleis. 2. Catalonia shall act according to international law. The principles and customs of general international law are part of the Catalan legal system. International treaties ratified by Parliament are applied with preference to the laws.
Article 5. L’Aran Article 5. Aran
L’Aran manté l’estatut polític, jurídic i lingüístic que li reconeixen les normes vigents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, inclosa l’organització institucional pròpia. Aran maintains the political, legal and linguistic status recognized by the regulations in force at the time of entry into force of this Law, including its own institutional organization.
Article 6. Territori Article 6. Territory
1. El territori de Catalunya, als efectes de l’exercici de la seva plena sobirania, està compost per l’espai terrestre, inclòs el subsòl, corresponent als seus límits geogràfics i administratius en el moment d’entrar en vigor aquesta Llei, pel mar territorial, inclòs el seu llit i subsòl, per l’espai aeri situat sobre l’espai terrestre i el mar territorial de Catalunya. 1. In order to fully exercise sovereignty, the territory of Catalonia is composed of the land space, including the subsoil, corresponding to its geographical and administrative boundaries at the time this Law enters into force,
the territorial sea, including its bed and subsoil, by the airspace located over the land space and the territorial sea of Catalonia.
2. Catalunya gaudeix dels drets de la sobirania i dels altres drets reconeguts pel dret internacional pel que fa a la seva plataforma continental i la seva zona econòmica exclusiva. 2. Catalonia enjoys the right of sovereignty and other rights recognized by international law regarding its continental shelf and its exclusive economic zone.
Article 7. Nacionalitat d’origen Article 7. Nationality of origen
Tenen la nacionalitat catalana d’origen: Those who have nationality based on Catalan origin are:
1. Les persones que en el moment d’entrar en vigor aquesta Llei posseeixen la nacionalitat espanyola i estiguin empadronades a un municipi de Catalunya des d’abans del 31 de desembre de 2016; i les persones de nacionalitat espanyola empadronades amb posterioritat a aquesta data i abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei que ho sol··licitin a partir del moment en què compleixin dos anys d’empadronament continuat a un municipi de Catalunya. 1. Persons who at the time of entry into force of this Law have Spanish nationality and are registered in a municipality in Catalonia before the 31st of December 2016, and persons of Spanish nationality registered after this date and before the entry into force of this Law that request it from the moment they have been registred in a municipality of Catalonia for two continuous years.
2. Les persones, no compreses en l’apartat primer, de nacionalitat espanyola en el moment d’entrar en vigor aquesta llei, que ho sol··licitin i que estiguin en alguna de les circumstàncies següents: 2. Persons of Spanish nationality at the time of entry into force of this law not included in the first section, who request it and who are in any of the following circumstances:
a) Hagin nascut a Catalunya. a) Were born in Catalonia
b) Resideixin fora de Catalunya i hagin tingut la seva darrera residència administrativa en un municipi de Catalunya durant almenys cinc anys. b) Reside outside Catalonia whose last administrative residence was in a Catalan Municipality for at least 5 years.
c) Siguin fills de pare o mare amb la nacionalitat catalana. c) Are the child of a father or mother with Catalan nationality.
El dret d’opció previst en aquest article s’exerceix davant dels òrgans responsables del Registre Civil dins del termini de tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. The right of option provided for in this article shall be exercised before the administrations responsible for the Civil Registry within three years from the entry into force of this Law.
3. Les persones nascudes o adoptades essent menors d’edat després de l’entrada en vigor d’aquesta Llei que siguin fills de pare o mare catalans. 3. Those persons who are minors born or adopted of Catalan parents after the entry into force of this Law.
4. Les persones que, després de l’entrada en vigor d’aquesta Llei: 4. After the entry into force of this Law, persons who:
a) Hagin nascut a Catalunya de pares estrangers si la legislació personal que se’ls aplica no les hi atribueix una nacionalitat o els seus pares no en tinguessin a) Were born in Catalonia of foreign parents if the personal legislation that is applied to them does not attribute a nationality to them or their parents did not hold them.
b) Hagin nascut a Catalunya i no tinguin determinada la filiació. b) Were born in Catalonia and do not have determined affiliation.
Article 8. Adquisició de la nacionalitat Article 8. Acquisition of nationality
1. La nacionalitat catalana es pot adquirir per residència legal i continuada a Catalunya durant un període de cinc anys immediatament anterior a la petició. Aquest període pot ser modificat d’acord amb els convenis internacionals que celebri Catalunya. 1. Catalan nationality can be acquired through legal and continuous residence in Catalonia for a period of five years immediately prior to the request. This period may be modified in accordance with the international conventions adhered to in Catalonia.
2. Als efectes de l’apartat primer, es computa als estrangers el temps de residència legal a Catalunya que hagi transcorregut abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 2. For the purposes of the first section, for foreigners it is calculated based on the time of legal residence in Catalonia that has elapsed before the entry into force of this Law.
3. Poden optar a la nacionalitat catalana els fills menors de les persones que l’hagin adquirit en virtut d’aquest article, a petició dels pares o tutors. 3. At the request of the parents or guardians, minor children of persons who have acquired nationality by virtue of this article may choose Catalan nationality.
4. Les persones que hagin adquirit la nacionalitat catalana en poden ser privades per haver falsejat les dades que van justificar l’adquisició de la nacionalitat. 4. Catalan nationality may be revoked from persons who acquired it having falsified the data that justified its acquisition.
Article 9. Doble nacionalitat Article 9. Dual nationality
1. L’atribució de la nacionalitat catalana no exigeix la renúncia de la nacionalitat espanyola ni de qualsevol altra. 1. Aquisition of Catalan nationality does not require the renunciation of Spanish or any other nationality.
2. El Govern promourà, en el temps més breu possible, negociacions amb l’Estat espanyol per celebrar un tractat en matèria de nacionalitat. 2. The Government will advocate negotiations with the Spanish State to negotiate a treaty concerning nationality as soon as possible.
TÍTOL II. Successió d’ordenaments i d’administracions Title II. Succession of regulations and administrations
Article 10. Continuïtat del dret vigent Article 10. Continuity of the law in force
1. Les normes locals, autonòmiques i estatals vigents a Catalunya en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, es continuen aplicant en tot allò que no contravingui la present Llei i el dret català aprovat amb posterioritat. 1. Local, autonomous and state regulations in force in Catalonia at the time of entry into force of this Law shall continue to apply to all that does not conflict with this Law and subsequently passed Catalan law.
2.També es continuen aplicant, d’acord amb aquesta Llei, les normes del dret de la Unió Europea, el dret internacional general i els tractats internacionals. 2. The norms of European Union law, international general law and international treaties shall continue to be applied, in accordance with this Law.
Article 11. Continuïtat dels actes administratius Article 11. Continuity of administrative acts
Es continuen aplicant les autoritzacions, llicències, concessions, certificacions, avaluacions, titulacions, acreditacions, permisos i la resta d’actes administratius adoptats d’acord amb el dret vigent abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, sens perjudici de la capacitat de revisió de l’Administració prevista a la legislació aplicable. Authorizations, licenses, concessions, certifications, evaluations, qualifications, accreditations, permits and other administrative acts adopted in accordance with the law in force before the entry into force of this Law shall continue to apply, without prejudice to administrative review capacity provided for in applicable legislation.
Article 12. Decrets d’adaptació, modificació i inaplicació del dret vigent Article 12. Decrees of adaptation, modification and inapplication of current law
1. El Govern pot dictar les disposicions necessàries per a l’adaptació, modificació i inaplicació del dret local, autonòmic i estatal vigents a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, d’acord amb allò que s’estableix en els apartats següents i en el decret llei que els desenvolupi. 1. The Government may dictate provisions necessary for the adaptation, modification and non-application of local, autonomous and state law in force upon the entry into force of this Law, in accordance with the provisions of the following sections and the decree law that develops them.
2. El Parlament validarà aquestes disposicions quan les normes afectades tinguin rang de llei. En aquests casos la modificació, adaptació o inaplicació adoptarà la forma i el procediment d’aprovació i validació dels decrets llei. 2. Parliament will validate these provisions when the affected norms obtain legal status. In these cases, the modification, adaptation or non-application shall take the form and procedure for approval and validation of decree-laws.
3. Aquests decrets també poden servir per a regular la recuperació de la validesa i l’eficàcia de les normes anteriors a la successió d’ordenaments jurídics anul·lades o suspeses per motius competencials pel Tribunal Constitucional i per la resta de tribunals. 3. These decrees can also be used to regulate the restoration of the validity and effectiveness of the rules prior to the succession of legal regulations annulled or suspended for jurisdictional reasons by the Constitutional Court and other courts.

xxxxxxxxxxxxxxxxx
Article 13. Règim jurídic de la continuïtat Article 13. Legal regime of continuity
1. Les normes locals, autonòmiques i estatals vigents a l’entrada en vigor d’aquesta Llei i que no hagin estat declarades inaplicables, conserven el seu rang, amb les precisions següents: 1. The local, autonomous and state regulations in force at the entry into force of this Law and which have not been declared inapplicable retain their status, with the following specifications:
Els articles de les lleis orgàniques, de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i de la Constitució espanyola que estaven vigents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, passen a tenir rang de llei ordinària quan no s’hagin incorporat en aquesta Llei i sempre que no la contravinguin. The articles of the Organic Laws, of the Statute of Autonomy of Catalonia and of the Spanish Constitution that were in force at the time of the entry into force of this Law, have the status of ordinary law when they are not Incorporated in this Law, provided they do not contravene it.
L’aplicació de les normes estatals s’entén referida a llur contingut a l’entrada en vigor de la present Llei i no a llurs modificacions posteriors. The application of State regulations implies referring to their content upon the entry into force of this Law and not to their subsequent modifications.
Les normes que declarin inaplicables lleis o normes amb rang de llei vigents a Catalunya en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, poden establir el manteniment de la vigència de les disposicions reglamentàries derivades de les normes derogades. The regulations that declare laws or norms with legal status in force inapplicable in Catalonia at the time of entry into force of this Law may establish the maintenance of the validity of the regulatory provisions derived from the rules repealed.
2. Les normes anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’interpreten i apliquen d’acord amb aquesta i la resta de normes catalanes dictades amb posterioritat. En exercici d’aquesta potestat d’interpretació i aplicació conforme, les administracions queden vinculades per les decisions dels tribunals. Els jutjats i els tribunals queden vinculats per les decisions dels tribunals superiors. 2. The norms prior to the entry into force of this Law are interpreted and applied in accordance with this and the rest of the Catalan regulations subsequently issued. In exercising this power of interpretation and application in accordance, the administrations are bound by the decisions of the courts. Judges and courts are bound by the decisions of the higher courts.
Article 14. Continuïtat del dret de la Unió Europea Article 14. Continuity of European Union law
1. Les normes de la Unió Europea vigents a Catalunya en el moment d’entrar en vigor aquesta Llei es continuen aplicant respecte de les obligacions que eren d’aplicació a les institucions catalanes i d’aquelles que s’aplicaven en el territori català per part de les institucions de l’administració central de l’Estat espanyol en les mateixes condicions que estableix el dret de la Unió Europea. 1. European Union law in force in Catalonia at the time of the entry into force of this Law continues to apply respecting the obligations of Catalan institutions and those applied to Catalan territory as part of the institutions of the Spanish State under the same conditions as established by European Union law.
2. Les normes de la Unió Europea que entrin en vigor amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’integraran automàticament en l’ordenament jurídic de Catalunya, respecte de les obligacions que siguin d’aplicació a Catalunya, en les mateixes condicions que estableix el dret de la Unió Europea. 2. European Union law that comes into force after the entry into force of this Law will be automatically integrated into the legal system of Catalonia, with respect to the obligations applicable to Catalonia, under the same conditions as established by European Union law.
Article 15. Continuïtat dels tractats internacionals Article 15. Continuity of International treaties
1. Els tractats internacionals celebrats pel Regne d’Espanya que siguin d’aplicació a Catalunya, sempre que la seva aplicació no resulti incompatible amb l’objecte i la finalitat del tractat o canviïn radicalment les condicions de la seva execució, es continuen aplicant a Catalunya, integrant-se en el seu ordenament jurídic fins que s’acordi la seva retirada, es renegociïn d’acord amb les normes del dret internacional o es vegin substituïts per un nou tractat internacional. 1. International treaties ratified by the Kingdom of Spain applicable to Catalonia shall continue to be applied, provided their application is compatible with the object and purpose of the treaty or the conditions of their execution radically change. They shall be integrated into the Catalan legal system until their removal is agreed, and shall be renegoted in accordance with the norms of international law, or replaced by a new international treaty.
2. En el termini més breu possible, el Govern declararà la inaplicació dels tractats que incorren en les incompatibilitats del paràgraf anterior. Quan els tractats haguessin estat autoritzats parlamentàriament, caldrà sotmetre la inaplicació a l’aprovació del Parlament. 2. As rapidly as possible, the Government will declare treaties which meet the incompatibilities of the preceding paragraph inapplicable. When the treaties have been ratified by parliament, inapplication must be submitted for the approval of Parliament.
3. En el termini d’un any, el Govern sotmetrà al Parlament el llistat de tractats internacionals aplicats a Catalunya que haguessin estat autoritzats parlamentàriament. Sobre la base d’aquest llistat, el Parlament autoritzarà l’adopció de l’acte de notificació de continuïtat, renegociació o retirada a les altres parts d’aquests tractats. Quan els tractats no haguessin estat autoritzats parlamentàriament, el Govern adoptarà la decisió i la comunicarà al Parlament. 3. Within one year, the Government will submit to Parliament the list of international treaties applied to Catalonia that had been authorized by parliament. Based on this list, Parliament will authorize the adoption of the act of notification of continuity, renegotiation or withdrawal of the other parts of these treaties. When the treaties have not been authorized by parliament, the Government will make the decision and communicate it to Parliament.
4. Mentre el Parlament no dicti una nova disposició, el procediment per a la celebració de tractats internacionals és el reglat a la Llei sobre Tractats i d’altres acords internacionals, amb les adaptacions necessàries al nou ordenament jurídic que s’estableixin en el decret llei de desenvolupament d’aquesta Llei fundacional i de transitorietat. 4. Until Parliament has dictated a new provision, the procedure for the ratification of international treaties is regulated by the Law on Treaties and other international agreements, with the necessary adaptations to the new legal system established in the decree law of Development of this foundational and transitional Law.
Article 16. Successió d’administracions Article 16. Administrative succession
L’Administració de la Generalitat, que inclou totes les administracions de Catalunya, succeeix l’administració de l’Estat espanyol en el territori de Catalunya, així com amb relació als ciutadans de Catalunya que resideixen fora d’aquest territori. The Administration of the Generalitat, which includes all the administrations of Catalonia, succeeds the administration of the Spanish State in the territory of Catalonia, as well as for citizens of Catalonia residing outside this territory.
Article 17. Règim d’integració de personal Article 17. Regime for integration of personnel
1. El personal de les administracions de Catalunya manté la mateixa vinculació i condicions retributives i d’ocupació, sens perjudici de les adaptacions que resultin necessàries per raó de les funcions a desenvolupar. 1. Catalan administrative personnel shall maintain the same positions, salary and functions, without prejudice to changes that will be made as a new constitutional order is established.
2. El personal de l’Estat espanyol que presti els seus serveis en l’Administració General de Catalunya, l’Administració Local de Catalunya, les universitats catalanes o l’Administració de Justícia a Catalunya s’integra a l’administració pública de Catalunya que correspongui en funció de la seva administració de procedència, en les mateixes condicions retributives i d’ocupació, llevat que renunciï a la integració en els termes que estableixi el decret llei que desenvolupi aquesta Llei i sens perjudici de les adaptacions que resultin necessàries per raó de les funcions a desenvolupar. 2. Spanish State personnel who serve the General Administration of Catalonia, the Local Administration of Catalonia, Catalan universities or the Administration of Justice in Catalonia shall be integrated into the corresponding Catalan public administration, with the same salary and employment conditions, unless integration is renounced under the terms established by the decree law that develops this Law and without prejudice to the adaptations that are necessary for the functions to develop.
3. El personal de l’Administració de l’Estat espanyol, inclosa la seva administració institucional, que presti els seus serveis en el territori de Catalunya pot optar a integrar-se a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb la mateixa vinculació i nivell de destinació i en les mateixes condicions retributives i d’ocupació, sens perjudici de les adaptacions que resultin necessàries per raó de les funcions a desenvolupar. 3. Spanish State administrative personnel, including institutional administration, who provide their services within the territory of Catalonia, may choose to integrate into the Administration of the Generalitat of Catalonia, with the same career path, salary and employment conditions, without prejudice to the adaptations that are necessary for the functions to develop.
4. Les disposicions que desenvolupin aquesta Llei poden preveure la possibilitat que el personal de l’Estat espanyol que presti els seus serveis fora del territori de Catalunya i posseeixi la nacionalitat catalana pugui sol·licitar la integració a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 4. The provisions that develop this Law foresee the possibility that Spanish State personnel that provide their services outside the territory of Catalonia and possess Catalan nationality can request integration into the Administration of the Generalitat of Catalonia.
5. Es requereix la possessió de la nacionalitat catalana en aquells llocs de treball que impliquin l’exercici de poder públic i la salvaguarda d’interessos generals. 5. The possession of Catalan nationality is required for those jobs that involve the exercise of public power and the safeguard of general interests.
Article 18. Procediments per a la incorporació de nou personal Article 18. Procedures for the incorporation of new personnel
1. L’Administració General de Catalunya pot incorporar en places especials el personal funcionarial que sigui imprescindible per garantir el funcionament normal de serveis públics, a partir d’un procediment d’urgència, excepcional i transitori, que ha de respectar els principis d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat, transparència i lliure concurrència. 1. The General Administration of Catalonia can incorporate personnel in official positions essential to guarantee the normal functioning of public services, based on an urgent, exceptional, and temporary procedure, which must respect the principles of equality, merit, capacity, publicity, transparency and free competition.
2. El procediment previst en l’apartat anterior només és aplicable en cas que els procediments ordinaris i extraordinaris d’incorporació de personal, regulats en la normativa de funció pública, siguin insuficients per assegurar, amb caràcter immediat, una dotació adequada de personal públic. 2. The procedure in the preceding paragraph is only applicable in cases where the ordinary and extraordinary procedures for incorporation of personnel, regulated according to civil service rules, are insufficient to immediately ensure an adequate provision of public personnel.
3. El procediment d’urgència és regulat mitjançant decret llei que ha d’establir el termini màxim en què se’n pot fer ús i les condicions a què s’ha d’ajustar. 3. The emergency procedure is regulated by a decree law that shall establish the maximum term during which it can be used and the conditions which must be adjusted to.
Article 19. Subrogació en contractes, convenis i acords Article 19. Subrogation in contracts, conventions, and agreements
1. L’Estat català se subroga en la posició de l’Estat Espanyol: 1. The Catalan State subrogates the Spanish State:
- en els contractes formalitzats per aquest, subjectes a la legislació de contractes del sector públic i referits a obres, subministraments o prestació de serveis que afectin Catalunya, i que estiguin pendents totalment o parcialment d’execució. - in contracts signed by the latter, subject to public sector contracts legislation dealing with work, supplies or services that affect Catalonia, and whose execution is totally or partially pending.
- en els contractes patrimonials formalitzats per aquest que estiguin vinculats a la prestació de serveis públics a Catalunya assumint les obligacions i els drets contractuals que corresponen a l’Estat espanyol. Aquesta subrogació no altera els pactes i els termes econòmics i jurídics establerts en els contractes. - in patrimonial contracts formalized by binding provisions of public services in Catalonia assuming the obligations and contractual rights that correspond to the Spanish State. This subrogation does not alter the agreements and the economic and legal terms established in the contracts.
- en els convenis i acords de col·laboració de què aquest sigui titular en l’àmbit territorial de Catalunya. - in conventions and collaboration agreements held within the territorial scope of Catalonia.
2. L’Estat català continua en la posició de la Generalitat de Catalunya: 2. The Catalan State retains the position of the Generalitat of Catalonia:
en els contractes formalitzats per aquesta, subjectes a la legislació de contractes del sector públic i referits a obres, subministraments i prestacions de serveis, i que estiguin pendents totalment o parcialment d’execució. - in contracts signed by it, subject to public sector contract legislation and dealing with work, supplies and services, and whose execution is totally or partially pending.
en els contractes patrimonials formalitzats per aquesta. - in the patrimonial contracts formalized by it.
en els convenis i acords de col·laboració de què aquesta sigui titular. - in conventions and collaboration agreements for which it is holder.
3. La subrogació no altera els termes econòmics, jurídics i tècnics de les prestacions compreses en els contractes i convenis, salvant les adaptacions necessàries derivades de l’alteració de l’àmbit territorial, de competències o d’interessos de Catalunya. Només en casos excepcionals i per motius justificats de salvaguarda de l’interès general, l’Administració de la Generalitat de Catalunya pot, a partir dels dos anys d’entrada en vigor de la disposició que reguli el procediment de subrogació contractual, revisar les condicions del contracte o declarar-lo extingit, prèvia audiència de l’empresa contractista i amb el reconeixement de la indemnització que, si escau, sigui procedent. 3. Subrogation does not alter the economic, legal and technical terms of the services included in the contracts and agreements, except for the necessary adaptations derived from the alteration of the territorial scope, competences or interests of Catalonia. The Administration of the Generalitat of Catalunya can review the conditions of the contract or declare it null and void after the two years after the entry into force of the provision regulating the contract subrogation procedure. However, this can only be done in exceptional cases and for justified reasons to safeguard the general interest prior to the hearing of the contracting company and with the recognition of compensation that is appropriate, if applicable.
4. En cas que no es produeixi la subrogació en els contractes especialment rellevants per al normal funcionament de l’Estat o per al desenvolupament de les activitats bàsiques dels ciutadans, els òrgans competents de l’Administració de la Generalitat de Catalunya poden utilitzar la contractació d’emergència, d’acord amb el que estableixi la normativa de desplegament d’aquesta Llei. 4. In cases where there is no subrogation in contracts that are especially relevant for the normal functioning of the State, or for the development of the basic activities of the citizens, the competent bodies of the Administration of the Generalitat de Catalunya may employ emergency contracting, in accordance with the provisions of the regulations for the implementation of this Law.
Article 20. Successió en els drets reals Article 20. Succession in real rights
L’Estat català succeeix l’Estat espanyol i es manté en la posició de la Generalitat de Catalunya en la titularitat de qualsevol classe de dret real sobre tot tipus de béns a Catalunya. The Catalan State succeeds the Spanish State and remains in the position of the Generalitat of Catalonia over the ownership of any class of real right over all types of property in Catalonia.
Article 21. Acords amb l’Estat espanyol en matèria de personal i de contractes Article 21. Agreements with the Spanish State over personnel and contracts
1. El Govern ha d’impulsar la formalització d’un acord amb l’Estat espanyol per establir un règim de col·laboració per a la integració en l’administració de la Generalitat del personal de l’Estat espanyol que presta els serveis a Catalunya. 1. The Government shall advocate the formalization of an agreement with the Spanish State to establish a collaboration regime for the integration of Spanish State personnel in the administration of the Generalitat providing services in Catalonia.
2. El Govern ha d’impulsar un acord amb l’Estat espanyol per establir un règim de col·laboració per a la successió en els contractes que siguin d’interès per a ambdues parts. 2. The Government shall advocate an agreement with the Spanish State to establish a collaboration regime for succession in contracts that of interest to both parties.


TITLE III. Drets i deures TITLE III. Rights and obligations
Article 22. Drets Article 22. Rights
1. Fins a l’aprovació de la Constitució catalana, es garanteixen com a drets fonamentals els drets reconeguts en la Constitució espanyola i en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 1. Pending the approval of the Catalan Constitution, the rights recognized in the Spanish Constitution and the Statute of Autonomy of Catalonia are guaranteed as fundamental rights.
2. També es garanteix el respecte dels drets reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, el Conveni Europeu de Drets Humans i els seus protocols addicionals, i la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. 2. The rights recognized in the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the European Convention on Human Rights and its additional protocols, and the Charter of Fundamental Rights of the European Union are also guaranteed.
Article 23. Dret a les prestacions i a la protecció social Article 23. Right to benefits and to social protection
1. Es reconeix el dret a percebre les prestacions socials públiques, incloses la Seguretat Social i altres sistemes alternatius, reconegudes a l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Es reconeixen també els períodes de cotització al sistema de Seguretat Social realitzats al territori de Catalunya, a efectes de carència i de càlcul, així com al d’altres Estats d’acord amb el dret de la Unió Europea i els convenis internacionals aplicables. 1. The right to receive public social benefits is recognized, including Social Security and other alternative systems, recognized at the entry into force of this Law. The periods of contribution to the Social Security system made in the territory of Catalonia are also recognized for reasons of lack and calculation, as well as that of other States in accordance with European Union Law and applicable international conventions.
2. Es reconeix el dret a la protecció social, especialment pel que fa als infants, davant de situacions de pobresa, inclosa la pobresa energètica, de risc d’exclusió social per manca d’habitatge digne, malnutrició i altres privacions de condicions bàsiques de vida. 2. The right to social protection is recognized in situations of poverty, including energy poverty, for those at risk of social exclusion due to a lack of decent housing, malnutrition, and other deprivations of basic living conditions, especially in relation to children.
Article 24. Drets lingüístics Article 24. Linguistic rights
Totes les persones tenen dret a no ser discriminades per raons lingüístiques i a exercir el dret d’opció en relació amb les llengües catalana, occitana i castellana, conforme amb allò que estableix la Llei 1/1998, de política lingüística i els drets que empara, així com la resta de drets lingüístics vigents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. All people have the right not to be discriminated against for linguistic reasons and to exercise the right of option in relation to the Catalan, Occitan and Spanish languages, in accordance with the provisions of Law 1/1998, on language policy and the rights it protects, as well as other linguistic rights in force at the time of entry into force of this Law.
Article 25. Deures Article 25. Obligations
1. Totes les persones tenen l’obligació de contribuir al sosteniment de les despeses públiques segons la seva capacitat econòmica. 1. All persons have the obligation to contribute to sustaining public expenses according to their economic capacity.
2. Totes les persones tenen el deure de respectar i preservar el patrimoni cultural. 2. All persons have the obligation to respect and preserve cultural heritage.
3. Totes les persones tenen el deure de col··laborar en la conservació del patrimoni natural i en les actuacions que tendeixin a preservar-lo per a les generacions futures. 3. All persons have the obligation to collaborate in the conservation of natural heritage and in actions that preserve it for future generations.
4. Es podran establir per llei els deures de les persones pels casos d’emergència pública deguda a catàstrofes naturals, crisis sanitàries, paralització de serveis essencials de la comunitat, desproveïment de productes de primera necessitat, accidents de gran magnitud o altres situacions similars. 4. Laws may be adopted over person’s obligations in cases of public emergency due to natural disasters, health crises, paralysis of essential community services, lack of essential goods, serious accidents or other similar situations.
Article 26. Drets i deures de les persones estrangeres Article 26. Rights and obligations of foreigners
1. Les persones estrangeres a Catalunya tenen els mateixos drets i deures que les persones amb nacionalitat catalana en els termes que estableixi la llei. La no possessió de la nacionalitat catalana no impedeix l’accés, l’exercici ni la justiciabilitat dels drets. 1. Foreign persons in Catalonia have the same rights and obligations as those who are citizens of Catalonia under the terms established by law. Non-possession of Catalan nationality does not prevent the access, exercise or justicibility of rights.
2. El dret de sufragi queda reservat a les persones amb nacionalitat catalana, llevat que s’estengui a determinades persones estrangeres mitjançant una llei o un tractat internacional. 2. The right to vote is reserved for people with Catalan nationality, unless it is extended to certain foreigners through a law or an international treaty.
Article 27. Garanties dels drets Article 27. Guarantees of rights
1. Els drets d’aquest Títol vinculen de manera directa i immediata tots els poders públics de Catalunya. Vinculen també els particulars d’acord amb la naturalesa de cada dret. 1. The rights in this Title are directly and immediately binding on all public powers of Catalonia. They also bind individuals according to the nature of each right.
2. La falta de norma o desplegament jurídic no pot justificar la violació, el no reconeixement o la no justiciabilitat de cap d’aquests drets. Els drets són interdependents i es desenvoluparan de la manera més extensiva a través de les normes, la jurisprudència i les polítiques públiques. 2. The lack of norms or legal developments can not justify the violation, non-recognition or non-justiciability of any of these rights. The rights are interdependent and will be developed in the most extensive way through norms, the jurisprudence and the policies.
3. Aquests drets són regulats per llei, en els termes que s’estableixen en aquesta Llei. Mentre no s’aprovi una legislació pròpia, són aplicables a Catalunya les lleis estatals i autonòmiques de desenvolupament d’aquests drets vigents a Catalunya en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 3. These rights are regulated by law under terms established in this Law. Until its own legislation is approved, the state and autonomous laws of development of these rights in force in Catalonia are applicable in Catalonia at the moment of the entry into force of this Law.
4. Els drets de l’article 22 són objecte de protecció judicial, mitjançant els procediments legalment establerts, que seran de caràcter preferent i sumari. 4. The rights within article 22 are subject to judicial protection, through legally established procedures, which will be preferential and summary.
5. Els drets que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei són susceptibles de recurs d’empara, disposen d’aquesta garantia davant la Sala Superior de Garanties. 5. The Sala Superior de Garanties has jurisdiction over rights subject to appeal upon the entry into force of this Law.
Article 28. Estats d’emergència Article 28. States of emergency
Quan es donin les circumstàncies excepcionals previstes a la normativa vigent a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, les institucions homòlogues de la Generalitat poden declarar, en els mateixos termes i condicions, els estats d’emergència previstos a la normativa referida. When exceptional circumstances provided for by the regulations in force at the entry into force of this Law exist, the appropriate institutions of the Generalitat may declare states of emergency provided for in the regulations referred to under the same terms.


TÍTOL IV. Sistema institucional TITLE IV. Institutional system
Capítol 1. El Parlament Chapter 1. The Parliament
Article 29. Disposicions generals Article 29. General provisions
1. El Parlament representa el poble de Catalunya. 1. The Parliament represents the people of Catalonia.
2. El Parlament exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos i controla i impulsa l’acció política i de govern. 2. The Parliament exercises legislative power, approves budgets, and oversees and advocates political and government action.
3. La composició del Parlament, el sistema electoral, l’estatut dels diputats i diputades, l’autonomia parlamentària i l’organització i el funcionament del Parlament, es regiran per allò que estableixen els articles 56, 57, 58, 59 i 60 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 3. The composition of the Parliament, the electoral system, the status of deputies, parliamentary autonomy and the organization and functioning of Parliament shall be governed by articles 56, 57, 58, 59 and 60 of the 'Statute of Autonomy of Catalonia’.
Article 30. Funció i iniciativa legislatives Article 30. Legislative functions and initiatives
1. El Parlament exerceix la funció legislativa mitjançant la tramitació l’aprovació de Lleis. 1. Parliament exercises the legislative function through the processing and approval of Laws.
2. La iniciativa legislativa correspon als diputats, als grups parlamentaris i al Govern. També correspon, en els termes establerts per les lleis de Catalunya, als ciutadans, mitjançant la iniciativa legislativa popular, i als òrgans representatius dels ens supramunicipals de caràcter territorial. 2. Legislative initiative is the competence of deputies, parliamentary groups and the Government. It is also the competence of citizens through popular legislative initiatives, as well as representative bodies territorial of supra-municipal entities under terms established by the laws of Catalonia.
3. L’aprovació, la modificació i la derogació de les lleis requereixen el vot favorable de la majoria simple del Parlament de Catalunya, llevat que aquesta Llei n’estableixi una altra. 3. The approval, modification and repeal of laws require the favorable vote of a simple majority of the Parliament of Catalonia, unless this Law establishes otherwise.
4. El Ple del Parlament pot delegar la tramitació i l’aprovació d’iniciatives legislatives a les comissions legislatives permanents. En qualsevol moment pot revocar aquesta delegació. No poden ésser objecte de delegació a les comissions la reforma d’aquesta Llei, la regulació del procés constituent, la Constitució de Catalunya, el pressupost, la llei electoral i les lleis de delegació legislativa del Govern. 4. The Plenary Parliament may delegate the process and approval of legislative initiatives to permanent legislative commissions. This delegation can be revoked at any time. The reform of this Law, the regulation of the constituent process, the Constitution of Catalonia, the budget, electoral law and the laws of legislative delegation of the Government can not be subject to delegation to the commissions.
Article 31. Legislació delegada Article 31. Delegated legislation
1.El Parlament pot delegar en el Govern la potestat de dictar normes amb rang de llei. Les disposicions del Govern que contenen legislació delegada tenen el nom de decrets legislatius. No poden ésser objecte de legislació delegada la reforma d’aquesta Llei, la regulació del procés constituent, la Constitució de Catalunya, el pressupost i la llei electoral. 1. Parliament can delegate to the Government the power to dictate rules with a legal status. The provisions of the Government that contain delegated legislation shall be called legislative decrees. The reform of this Law, the regulation of the constituent process, the Constitution of Catalonia, the budget and the electoral law can not be subject to delegated legislation.
2. La delegació legislativa només es pot atorgar al Govern. La delegació ha d’ésser expressa, per mitjà d’una llei, per a una matèria concreta i amb la determinació d’un termini per a fer-ne ús. La delegació s’esgota quan el Govern publica el decret legislatiu corresponent o quan el Govern es troba en funcions. 2. Legislative delegation can only be granted to the Government. The delegation must be on purpose, by means of a law, for a specific matter and with the determination of a duration for its exercise. The delegation is exhausted when the Government publishes the corresponding legislative decree or when the Government is in office.
3. Quan es tracti d’autoritzar el Govern per a formular un nou text articulat, les lleis de delegació han de fixar les bases a les quals s’ha d’ajustar el Govern en l’exercici de la delegació legislativa. Quan es tracti d’autoritzar el Govern a refondre textos legals, les lleis han de determinar l’abast i els criteris de la refosa. 3. When the Government is set to authorize the formulation of a new articulated text, the delegation laws must establish the bases upon which the Government shall adjust in the exercise of the legislative delegation. If authorizing the Government to review legal texts, the laws must determine the scope and criteria of the reformulation.
4. El control parlamentari de la legislació delegada s’ajusta a les regles següents: 4. Parliamentary oversight of delegated legislation shall conform to the following rules:
Si així ho disposa l’acord de delegació, el Parlament controla l’exercici de la legislació delegada fet pel Govern d’acord amb el procediment regulat en el Reglament del Parlament de Catalunya. If provided for in the delegation agreement, Parliament shall oversee the exercise of the delegated legislation drafted by the Government in accordance with the procedure regulated in the Reglament del Parlament de Catalunya.
Quan d’acord amb la llei de delegació l’objecte de la legislació delegada sigui la regulació del contingut essencial i el desenvolupament directe dels drets reconeguts per aquesta Llei, el Govern ha de trametre els projectes de decret legislatiu al Parlament per tal que aquest en el termini d’un mes expressi la seva conformitat o formuli observacions d’acord amb el procediment regulat pel Reglament del Parlament. El decret legislatiu pot ser promulgat i publicat al diari oficial després de rebre la conformitat del Parlament o que el Govern hagi incorporat les observacions fetes pel Parlament. When in accordance with the law of delegation, the subject of the delegated legislation is the regulation of the essential content and the direct development of the rights recognized by this Law, the Government must within one month submit the draft legislative decree to Parliament to assure its conformity or makes observations in accordance with the procedure regulated the Reglament del Parlament. The legislative decree can be promulgated and published in the Diari Oficial after receiving Parliament's approval, or the Government has incorporated the observations made by Parliament.
Article 32. Decret llei Article 32. Decree Laws
1. En cas d’una necessitat extraordinària i urgent, el Govern pot dictar disposicions legislatives provisionals sota la forma de decret llei. 1. In the event of an extraordinary and urgent need, the Government may issue provisional legislative provisions in the form of a decree law.
2. No poden ser objecte de decret llei, la reforma d’aquesta Llei, la regulació del procés constituent, la Constitució de Catalunya, el pressupost i la llei electoral. 2. Reform of this Law, the regulation of the constituent process, the Constitution of Catalonia, the budget and the electoral law can not be subject to decree law.
3. Els decrets llei resten derogats si en el termini de trenta dies des de la seva promulgació no són validats pel Parlament. 3. The decree laws are repealed if, within thirty days of its promulgation, they are not validated by Parliament.
4. El Parlament pot tramitar els decrets llei com a projectes de llei pel procediment d’urgència, dins el termini que fixa l’apartat 3. 4. Parliament may process decree laws as bills under urgent procedure, within the term set out in section 3.
5. Els decrets lleis no són susceptibles de control per part del Consell de Garanties Democràtiques. 5. Decree laws are not subject to oversight by the Consell de Garanties Democràtiques.
Article 33. Promulgació i publicació de les lleis i normes amb rang de llei Article 33. Promulgation and publication of laws and regulations with legal status
Les lleis i normes amb rang de llei a Catalunya són promulgades pel president o presidenta de la Generalitat el qual n’ordena la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en el termini de quinze dies des de l’aprovació. The laws and norms with legal status in Catalonia are promulgated by the president of the Generalitat which orders the publication in the Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya within fifteen days of approval.


Capítol 2. La Presidència Chapter 2. The Presidency
Article 34. Posició institucional Article 34. Institutional position
1. El president o presidenta de la Generalitat és el cap de l’Estat i n’assumeix la seva més alta representació. 1. The president of the Generalitat is the head of state and assumes his highest representation.
2. El president o presidenta de la Generalitat dirigeix l’acció de govern. 2. The president of the Generalitat directs the action of the government.
Article 35. Elecció Article 35. Election
El president o presidenta de la Generalitat és elegit pel Parlament d’entre els seus membres. En tot allò no previst en la present Llei, l’elecció del President es regirà pel que estableix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Llei 13/2008, de la presidència de la Generalitat i del Govern i el Reglament del Parlament de Catalunya. The president of the Generalitat is elected by the Parliament from among its members. In all matters not provided for in this Law, the election of the President shall be governed by the provisions of the Statute of Autonomy of Catalonia, Law 13/2008, of the Presidency of the Generalitat and of the Government and the Reglament del Parlament de Catalunya
Article 36. Immunitat, cessament i suplència Article 36. Immunity, cessation and suppletion
1. El president o presidenta de la Generalitat durant el seu mandat gaudeix d’immunitat, no pot ésser detingut o retingut excepte en cas de delicte flagrant. Correspon al Tribunal Suprem de Catalunya decidir sobre la inculpació, el processament i l’enjudiciament del president o presidenta de la Generalitat. L’Estatut personal del president o presidenta de la Generalitat és regulat per llei. 1. During his/her tenure the president of the Generalitat enjoys immunity, and can not be detained or held except in cases of flagrant crime. It is up to the Supreme Court of Catalonia to decide on the accusation, prosecution and adjudication of the president of the Generalitat. The personal status of the President of the Generalitat is regulated by law.
2. El president o presidenta de la Generalitat cessa per renovació del Parlament a conseqüència d’unes eleccions, per aprovació d’una moció de censura o denegació d’una qüestió de confiança, per defunció, per dimissió, per incapacitat permanent, física o mental, reconeguda pel Parlament, que l’inhabiliti per a l’exercici del càrrec, i per condemna penal ferma que comporti la inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics. 2. The President of the Generalitat ceases to be so upon renewal of Parliament through elections, by approval of a motion of censure, or removal over reasons recognized by Parliament including trust, death, resignation, permanent physical or mental disability which incapacitates him/her from exercising the position, and for a final criminal conviction that results in disqualification for exercise of public office.
3. En cas de suplència o substitució del president o presidenta de la Generalitat, es regeix per allò que preveu l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Llei de la presidència de la Generalitat i del Govern. 3. In the event of the replacement or substitution of the president of the Generalitat, the process is governed by the provisions of the Statute of Autonomy of Catalonia and the Law of the Presidency of the Generalitat and the Government.
Article 37. Funcions Article 37. Functions
Corresponen al president o presidenta de la Generalitat les funcions següents: President of the Generalitat shall exercise the following functions:
Promulgar les lleis i les normes amb rang de Llei i ordenar-ne la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Promulgate the laws and the norms with legal status and to order their publication in the Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Dissoldre el Parlament i convocar les eleccions d’acord amb el que estableix l’article 75 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Dissolve Parliament and convene elections in accordance with the provisions of article 75 of the Statute of Autonomy of Catalonia.
Nomenar els càrrecs institucionals de l’Estat d’acord amb el que estableixen aquesta Llei i les lleis i ordenar la publicació del nomenament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Appoint the institutional positions of the State in accordance with the provisions of this Law and the laws, and order the publication of appointments in the Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya..
Nomenar i cessar els membres del Govern. Appoint and dismiss members of the Government.
Establir les directrius generals de l’acció del Govern i coordinar les funcions dels seus membres. Establish general guidelines for Government action and coordinate the functions of its members.
Expedir els decrets acordats i ordenar-ne la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Issue decrees agreed upon and order the publication in the Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Acreditar els representants diplomàtics i manifestar el consentiment de l’Estat per a obligar-se internacionalment mitjançant tractats d’acord amb el què s’estableix en aquesta Llei i en la normativa que la desenvolupi. Accredit diplomatic representatives and affirm the consent of the State to be internationally obliged through treaties in accordance with what is established in this Law and the regulations that develop it.
Concedir distincions honorífiques. Grant honorary distinctions.
Les altres que determinin les lleis. Others determined by laws.


Capítol 3. El Govern i l’Administració Chapter 3. The Government and the Administration
Article 38. Govern Article 38. The Government
1. El Govern és l’òrgan superior col·legiat de l’Estat que dirigeix l’acció política i l’administració. Exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària d’acord amb aquesta Llei. 1. The Government is the highest collegiate body of the State that directs policy and administrative action. It exercises the executive function and regulatory power in accordance with this Law.
2. El Govern es compon del president o presidenta de la Generalitat, del vicepresident o vicepresidenta, si s’escau, i dels consellers i/o conselleres. 2. The Government is composed of the President of the Generalitat, the Vice President, and of Ministers.
3. La Llei de la presidència de la Generalitat i del Govern regula l’organització, el funcionament i les atribucions del Govern i és d’aplicació en tot allò que no contradigui la present Llei. 3. The Law of the presidency of the Generalitat and of the Government regulates the organization, the functioning, and the attributions of the Government, and is applicable to everything that does not contradict this Law.
4. El Govern cessa quan ho fa el president o presidenta de la Generalitat. 4. The Government ceases to be so when the president of the Generalitat does.
5. Les disposicions generals i les normes que emanen del Govern o de l’Administració General de Catalunya han d’ésser publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 5. The general provisions and regulations emanating from the Government or the General Administration of Catalonia shall be published in the Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Article 39. El vicepresident o vicepresidenta Article 39. The Vice-President
El president o presidenta de la Generalitat, per decret, pot nomenar o separar un vicepresident o vicepresidenta, de la qual cosa ha de donar compte al Parlament. Les funcions pròpies del vicepresident o vicepresidenta i les que poden assumir per delegació del president o presidenta de la Generalitat es regiran per allò previst a la Llei de la presidència de la Generalitat i del Govern. The president of the Generalitat may appoint or dismiss, a vice president by decree, and the Parliament shall be informed of the causes. Assuming the offices of the vice president and those that may be appointed by delegation of the President of the Generalitat shall be governed by the provisions of the Llei de la presidència de la Generalitat and of the Government.
Article 40. Immunitat i estatut dels membres del Govern Article 40. Immunity and status of the members of Government
Els membres del Govern gaudeixen d’immunitat durant llur mandat amb l’efecte que no poden ser detinguts ni retinguts excepte en cas de delicte flagrant. Correspon al Tribunal Suprem de Catalunya decidir sobre la inculpació, el processament i l’enjudiciament dels membres del Govern. L’estatut personal dels membres del Govern és regulat per la llei. The members of the Government enjoy immunity during their term of office meaning that they can not be detained or retained except in cases of flagrant crime. It is up to the Tribunal Suprem de Catalunya to decide on the accusation, prosecution and adjudication of the members of Government. The personal status of the members of the Government is regulated by law.
Article 41. Responsabilitat política Article 41. Political responsibility
1. El president o presidenta de la Generalitat i els membres del Govern responen políticament davant del Parlament de manera solidària, sens perjudici de la responsabilitat directa de cadascun d’ells. 1. The President of the Generalitat and the members of the Government are jointly answerable to Parliament, notwithstanding the direct responsibility of each one of them.
2. Els procediments per a plantejar la responsabilitat política del Govern són la moció de censura i la qüestió de confiança. 2. The procedures to assess the political responsibility of the Government are the motion of censorship and the vote of confidence.
3. La delegació de funcions del President o presidenta de la Generalitat no l’eximeix de la seva responsabilitat política davant del Parlament. 3. The delegation of functions of the President of the Generalitat does not exempt him from his political responsibility before Parliament.
4. Els drets i obligacions dels membres del Govern envers al Parlament es regiran pel que estableix l’article 73 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 4. The rights and obligations of Government members towards Parliament shall be governed by provisions in article 73 of the Statute of Autonomy of Catalonia.
Article 42. L’Administració Article 42. The administration
1. L’Administració General és l’organització que, sota la direcció del Govern, exerceix les funcions executives d’acord amb aquesta Llei i la resta de l’ordenament. 1. The General Administration is the organization that performs the executive functions in accordance with this Law and the rest of the order, under the direction of the Government
2. Les administracions públiques serveixen amb objectivitat els interessos generals i actuen amb submissió plena a l’ordenament jurídic i al control dels tribunals. 2. The public administrations objectively serve the general interests and act with full submission to the legal system and to the control of the courts.
3. Els articles 71 i 72 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya es continuen aplicant en els termes establertes en aquesta Llei i en tot allò que no s’hi oposi. 3. Articles 71 and 72 of the Statute of Autonomy of Catalonia continue to apply in the terms established in this Law and in everything not in opposition to it.


Capítol 5. La Sindicatura Electoral de Catalunya i el cens electoral Chapter 5. The Sindicatura Electoral (electoral office) de Catalunya and the electoral census
Article 43. La Sindicatura Electoral Article 43. The Sindicatura Electoral
1. La Sindicatura Electoral es composa de la Sindicatura Electoral de Catalunya, les sindicatures electorals comarcals i les meses electorals. 1. The Sindicatura Electoral is composed of the Sindicatura Electoral de Catalunya, the sindicatures electorals comarcals (regional electoral offices), and the meses electorals (polling stations).
2. Per a les eleccions al Consell General d’Aran es constituirà la Sindicatura Electoral d’Aran, amb dependència jeràrquica de la Sindicatura Electoral de Catalunya, assumint conjuntament en el seu territori les funcions i competències establertes per a les Sindicatures Electorals Comarcals. 2. For the elections to the Consell General d’Aran, the Sindicatura Electoral d’Aran will be established, with hierarchical dependence on the Sindicatura Electoral de Catalunya, jointly assuming the functions and competencies established for the Sindicatures Electorals Comarcals within its territory.
Article 44. La Sindicatura Electoral de Catalunya Article 44. The Sindicatura Electoral de Catalunya
1. La Sindicatura Electoral de Catalunya es configura como un òrgan independent, imparcial i permanent, adscrit al Parlament. Té autonomia orgànica, funcional i pressupostària. 1. The Sindicatura Electoral de Catalunya is configured as an independent, impartial and permanent body attached to Parliament. It has organizational, functional and budgetary autonomy.
2. La Sindicatura Electoral de Catalunya és l’òrgan responsable de garantir, amb competència a tot el territori de Catalunya, la transparència i l’objectivitat dels processos electorals, els referèndums, les consultes populars i els processos de participació ciutadana, l’exercici efectiu dels drets electorals i de participació ciutadana i el compliment del principi d’igualtat en l’accés als càrrecs públics. 2. The Sindicatura Electoral de Catalunya is the body responsible for ensuring the transparency and objectivity of the electoral processes, referendums, popular inquiries and processes of citizen participation, the effective exercise of Electoral rights and citizen participation and compliance with the principle of equality in access to public office with competence throughout the territory of Catalonia.
3. La Sindicatura Electoral de Catalunya té la seva seu institucional al Parlament de Catalunya, sense perjudici que pugui reunir-se en d’altres ubicacions. 3. The Sindicatura Electoral de Catalunya has its institutional headquarters in the Parliament of Catalonia, notwithstanding that it can meet in other locations.
4. Totes les autoritats públiques, en l’àmbit de les seves respectives competències, tenen el deure de col·laborar amb la Sindicatura Electoral de Catalunya per al correcte acompliment de les seves funcions. Pot reclamar l’assessorament de representants de les administracions i òrgans implicats en el procés electoral i, en general, de tècnics i experts i pot requerir que participin a les seves reunions, amb veu i sense vot. 4. All public authorities, within the scope of their respective competencies, have the duty to collaborate with the Sindicatura Electoral de Catalunya for the proper performance of their functions. They can request the advice of representatives of the administrations and bodies involved in the electoral process and, in general, of technicians and experts and may require them to participate in their meetings, with a voice and without a vote.
Article 45. Funcions de la Sindicatura Electoral de Catalunya. Article 45. Functions of the Sindicatura Electoral de Catalunya.
1. Corresponen a la Sindicatura Electoral de Catalunya, en relació als processos electorals, les consultes populars i els processos i de participació ciutadana, les competències següents: 1. The following are the competencies of the Sindicatura Electoral de Catalunya, in relation to electoral processes, popular consultations and processes and citizen participation:
Nomenar els membres de les sindicatures electorals comarcals i designar-ne el president. To appoint the members of the sindicatures electorals comarcals and designate the president.
Supervisar la formació, rectificació, conservació i compulsa del cens electoral per a cada procés electoral, consulta popular i procés de participació ciutadana, l’elaboració del qual és responsabilitat de l’Oficina del Cens Electoral de Catalunya. To supervise the formation, rectification, conservation and compulsion of the electoral roll for each electoral process, popular consultation and citizen participation process, whose elaboration is the responsibility of the Oficina del Cens Electoral de Catalunya.
Acordar tot allò relacionat amb la reproducció i difusió de les llistes d’electors o participants, provisionals i definitives. To make decisions on everything related to the reproduction and dissemination of the lists of voters or participants, both provisional and final.
Supervisar la definició i actualització de la cartografia electoral de Catalunya, l’elaboració del qual és responsabilitat de l’Oficina del Cens Electoral de Catalunya. Supervise the definition and update of the electoral cartography of Catalonia, whose elaboration is the responsibility of the Oficina del Cens Electoral de Catalunya.
Aprovar el disseny i supervisar la fabricació i trasllat dels models oficials de butlletes de votació, sobres electorals, actes electorals, manuals de funcionament de les meses electorals, urnes electorals, i la resta de la documentació electoral oficial. Approve the design and supervise the manufacture and transfer of the official models of voting ballots, voting envelopes, electoral acts, operational manuals for meses electorals, polling stations, and all other official electoral documentation.
Supervisar el procediment de votació anticipada, tant pels electors residents al Principat com pels residents a l’exterior. To supervise the procedure of anticipated voting, both for voters who live in the Principality and for residents abroad.
Supervisar el sistema de votació electrònica per als processos electorals i de participació ciutadana. To supervise the electronic voting system for electoral processes and citizen participation.
Coordinar les Sindicatures Electorals Comarcals i d’Aran i orientar-ne els criteris interpretatius de les seves decisions. To coordinate the Sindicatures Electoral Comarcals and that of Aran and orient the interpretative criteria for their decisions.
Resoldre les consultes, queixes, reclamacions i recursos respecte dels quals té competència. Resolve queries, complaints, claims and resources over which it has responsibility.
Exercir la jurisdicció disciplinària sobre totes les persones que intervinguin amb caràcter oficial en els processos electorals, les consultes populars i els processos de participació ciutadana, corregir-ne les actuacions que contravinguin la normativa i sancionar-ne, si s’escau, les infraccions administratives no constitutives de delicte. Exercise disciplinary jurisdiction over all persons who intervene in an official capacity in the electoral processes, popular inquiries and citizen participation processes, correct actions that contravene the regulations and discipline them, where appropriate, for administrative infractions not constitutive of crime.
Establir els criteris per a l’acreditació d’observadors electorals nacionals i internacionals. Establish criteria for the accreditation of national and international electoral observers.
La resta de funcions que li atribueixi la legislació. All other functions attributed by law.
2. Corresponen a la Sindicatura Electoral de Catalunya, en relació a les candidatures electorals, les competències següents: 2. Concerning electoral candidates, the Sindicatura Electoral de Catalunya has the following competencies:
Excloure o certificar la renúncia dels candidats en aplicació de les causes d’inelegibilitat. To exclude or certify the renunciation of candidates in application for causes of ineligibility.
Proclamar les candidatures electorals. To announce the electoral candidates.
Crear un registre públic dels programes electorals de les candidatures. To create a public record of the candidates' electoral programs.
Acreditar als interventors electorals de les candidatures. To accredit the electoral advisors for the candidacies.
La resta de funcions que li atribueixi la legislació. All other functions attributed by law.
3. Corresponen a la Sindicatura Electoral de Catalunya, en relació a les campanyes electorals, les consultes populars i els processos de participació ciutadana, les competències següents: 3. The Sindicatura Electoral de Catalunya shall have the following competencies in relation to electoral campaigns, popular consultations and processes of citizen participation:
Organitzar i gestionar la tramesa conjunta de la informació electoral de les candidatures. To organize and manage the joint submission of electoral information of the candidacies.
Crear un registre públic d’enquestes i sondejos electorals. To create a public registry of surveys and polls.
Supervisar i aprovar el disseny de les campanyes institucionals sobre els processos electorals, les consultes populars i els processos de participació ciutadana i supervisar-ne la difusió en els mitjans de comunicació. To supervise and approve the design of institutional campaigns over electoral processes, popular consultations and citizen participation processes and supervise their dissemination in the media.
Definir l’oferta d’espais gratuïts de propaganda electoral en els mitjans de comunicació de titularitat pública o de finançament majoritàriament públic i supervisar-ne l’assignació a les candidatures electorals. To define the supply of free electoral propaganda spaces in publicly owned or majority publicly-funded media and supervise their allocation to electoral candidates.
Supervisar les condicions d’imparcialitat i pluralisme dels mitjans de comunicació públics i privats durant les campanyes electorals i de participació ciutadana, amb la col·laboració del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. To supervise the conditions of impartiality and pluralism of the public and private media during electoral and citizen participation campaigns, with the collaboration of the Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Conèixer el resultat de la supervisió de la Sindicatura de Comptes sobre el finançament de les campanyes electorals i de participació ciutadana, incloent els pressupostos de campanya i els obligats retiments de comptes. To be informed of the result of the supervision of the Sindicatura de Comptes on the financing of the electoral and citizen participation campaigns, including campaign budgets and the necessary revision of accounts.
La resta de funcions que li atribueixi la legislació. All other functions attributed by law.
4. Corresponen a la Sindicatura Electoral de Catalunya, en relació als resultats electorals, les consultes populars i els processos de participació ciutadana, les competències següents: 4. The Sindicatura Electoral de Catalunya shall have the following competencies, concerning electoral results, popular consultations and processes of citizen participation:
Realitzar l’escrutini general. Conduct the general scrutiny.
Certificar els resultats electorals oficials i ordenar-ne la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Certify the official election results and order their publication in the Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Proclamar els candidats electes i expedir-ne les credencials corresponents. Proclaim the elected candidates and issue the corresponding credentials.
Retre comptes davant del Parlament sobre el procediment i resultats electorals. Pay accountable to Parliament about the procedure and electoral results.
La resta de funcions que li atribueixi la legislació. All other functions attributed by law.
5. Corresponen a la Sindicatura Electoral de Catalunya, en relació a la millora de la qualitat democràtica, les competències següents: 5. The Sindicatura Electoral de Catalunya, shall have the following competences concerning the improvement of democratic quality:
Avaluar el funcionament del sistema electoral, les consultes populars i dels processos de participació ciutadana i proposar millores. To evaluate the functioning of the electoral system, popular consultations and processes of citizen participation and propose improvements.
Fomentar la investigació i la difusió dels treballs sobre els processos electorals, les consultes populars i els processos de participació ciutadana. To encourage research and dissemination of work on electoral processes, popular consultations and citizen participation processes.
Formar en matèria electoral, de les consultes populars i dels processos de participació ciutadana al personal de les administracions públiques de Catalunya i dels partits, coalicions i agrupacions d’electors que ho sol·licitin. To train the staff of the public administrations of Catalonia and of the parties, coalitions and groups of voters who request it in electoral matters, popular inquiries and the processes of citizen participation.
Oferir assistència logística i organitzativa sobre processos electorals i de participació ciutadana als partits polítics, sindicats, cambres agràries i de comerç, col·legis professionals, universitats i organitzacions anàlogues que ho sol·licitin. To provide logistical and organizational assistance on electoral processes and citizen participation to political parties, unions, agricultural and commercial chambers, professional colleges, universities and similar organizations that request it.
Prendre part activa en la promoció de la cultura democràtica i electoral a nivell nacional i internacional. To take an active part in the promotion of the democratic and electoral culture at a national and international level.
Adherir-se i participar activament en organismes i associacions internacionals en matèria electoral i de participació ciutadana. To adhere to and participate actively in international organizations and associations in electoral matters and citizen participation.
La resta de funcions que li atribueixi la legislació. All other functions attributed by law.
Article 46. Composició de la Sindicatura Electoral de Catalunya Article 46. Composition of the Sindicatura Electoral de Catalunya
1. La Sindicatura Electoral de Catalunya està integrada per set membres, elegits pel Parlament per majoria absoluta. Cinc han de ser juristes o politòlegs experts en processos electorals i de participació ciutadana i dos jutges. La majoria de membres experts han de ser juristes. 1. The Sindicatura Electoral de Catalunya is composed of seven members, elected by Parliament by absolute majority. Five shall be legal experts or political scientists in electoral processes and citizen participation, and shall two judges. The majority of expert members shall be jurists.
2. La Sindicatura Electoral de Catalunya podrà requerir la participació en les seves reunions, amb veu però sense vot, del director de l’Oficina del Cens Electoral de Catalunya o de la persona que el representi. 2. La Sindicatura Electoral de Catalunya may require the participation of the director of the Oficina del Cens Electoral de Catalunya or a representative it in its meetings, with the right to speak but not vote.
3. El secretari de la Sindicatura Electoral de Catalunya serà el Secretari General del Parlament de Catalunya, el qual participa en les deliberacions amb veu però sense vot i coordina els mitjans personals i materials que el Parlament posa a disposició de la Sindicatura Electoral de Catalunya per l’exercici de les seves funcions. 3. The secretary of the Sindicatura Electoral de Catalunya shall be the Secretari General del Parlament de Catalunya, who participates in the deliberations with voice but without vote, and coordinates the personnel and material resources that Parliament makes available to the Sindicatura Electoral de Catalunya in the exercise of its functions.
Article 47. El Síndic Electoral Article 47. The Síndic Electoral (Electoral Syndicate)
1. El membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya escullen entre ells el president, que té la denominació de Síndic Electoral. 1. The members of the Sindicatura Electoral de Catalunya choose the president from among them, who shall be called the Síndic Electoral.
2. El càrrec és incompatible amb qualsevulla altra activitat en el sector públic o privat. 2. The position cannot be held in addition to any other activity in the public or private sector.
Article 48. Mandat dels membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya Article 48. Term of office of membres of the Sindicatura Electoral de Catalunya
1. Els membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya són inamovibles. 1. The members of the Electoral Office of Catalonia cannot be dismissed.
2. El mandat dels membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya és de set anys, no prorrogables. 2. The term of office of members of the Sindicatura Electoral de Catalunya is seven years, not extendable.
3. Els membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya es renoven per terços cada dos anys. En la reunió constitutiva de la Sindicatura Electoral de Catalunya s’ha de fer un sorteig per adesignar els tres vocals que es renovaran un cop finalitzat el quart any de mandat i els tres vocals que es renovaran un cop finalitzat el sisè any de mandat, mentre que el vocal que ocupi el càrrec de Síndic Electoral ho farà a la finalització del setè any de mandat. En aquell moment els vocals procediran a l’elecció d’un nou Síndic Electoral. 3. One third of the members of the Sindicatura Electoral de Catalunya are renewed every two years. At the constituent meeting of the Sindicatura Electoral de Catalunya, a draw will be made to assign the three members that will be renewed once the fourth year of the term has ended and the three members will be renewed once the sixth year of the term ends, while the member who holds the position of Síndic Electoral will do so at the end of the seventh year of the term of office. At that time the members will proceed to the election of a new Electoral Syndicate
4. Els membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya que perden llur condició per extinció del mandat continuen exercint llurs activitats en funcions, fins que els nous vocals hagin pres possessió del càrrec. 4. The members of the Sindicatura Electoral de Catalunya whose term of office has expired shall continue to carry out their functions until the new members have taken office.
Article 49. Les Sindicatures Electorals Comarcals Article 49. The Sindicatures Electorals Comarcals
1. Les Sindicatures Electorals Comarcals són òrgans temporals integrats per cinc vocals. Quatre han de ser juristes o politòlegs de prestigi experts en processos electorals i de participació ciutadana; un ha de ser jutge. En qualsevol cas, la majoria de membres experts han de ser juristes. La Sindicatura Electoral de Catalunya designarà els vocals a partir d’un llistat de candidats amb caràcter voluntari que acreditin coneixements i experiència en matèria electoral. 1. The Sindicatures Electorals Comarcals are temporary organs composed of five members. Four shall be prestigious jurists or political scientists in electoral processes and citizen participation, and one shall be a judge. In any case, the majority of expert members shall be lawyers. The Electoral Office of Catalonia shall designate the members from a list of voluntary candidates that accredits knowledge and experience in electoral matters.
2. La Sindicatura Electoral de Catalunya nomenarà d’entre els vocals aquell que realitzarà les funcions de president de les respectives Sindicatures Electorals Comarcals, amb la denominació de Síndic Electoral Comarcal. 2. The Sindicatura Electoral de Catalunya will appoint from among the members the person who will perform the functions of president of the respective Sindicatures Electorals Comarcals, under the name of Síndic Electoral Comarcal.
3. El secretari de cada Sindicatura Electoral Comarcal serà el secretari del Consell Comarcal corresponent, i assistirà a les reunions amb veu i sense vot. La seu de cada Sindicatura Electoral Comarcal serà la seu del Consell Comarcal corresponent, sens perjudici que puguin reunir-se en altres llocs de la comarca corresponent. 3. The secretary of each Sindicatura Electoral Comarcal will be the secretary of the corresponding Consell Comarcal, and will attend the meetings with a voice but without a vote. The headquarters of each Sindicatura Electoral Comarcal will be the seat of the corresponding Consell Comarcal, notwithstanding the possibility of meeting in other places in the corresponding comarca.
Article 50. Composició de la Sindicatura Electoral d’Aran Article 50. Composition of the Sindicatura Electoral d’Aran
1. La Sindicatura Electoral d’Aran és un òrgan temporal integrat per cinc vocals. Quatre han de ser juristes o politòlegs de prestigi experts en processos electorals i de participació ciutadana, i un ha de ser jutge. En qualsevol cas, la majoria de membres experts han de ser juristes. La Sindicatura Electoral de Catalunya designarà els vocals a partir d’un llistat de candidats amb caràcter voluntari que acreditin coneixements i experiència en matèria electoral. 1. The Sindicatura Electoral d’Aran is a temporary body composed of five members. Four shall be prestigious jurists or political scientists in electoral processes and citizen participation, and one shall be a judge. In any case, the majority of expert members must be jurists. The Sindicatura Electoral de Catalunya will designate the members from a list of candidates that accredits knowledge and experience in electoral matters.
2. La Sindicatura Electoral de Catalunya, escoltada la proposta del Síndic d’Aran, nomenarà d’entre els vocals aquell que realitzarà les funcions de president de la Sindicatura Electoral d’Aran, amb la denominació de Síndic Electoral d’Aran. 2. The Sindicatura Electoral de Catalunya, hearing the proposal of the Síndic d'Aran, will appoint from among the members the person who will perform the functions of president of the Sindicatura Electoral d’Aran, under the name of the Síndic Electoral d’Aran.
3. El secretari de la Sindicatura Electoral d’Aran serà el secretari del Consell General, i assistirà a les reunions amb veu i sense vot. La seu de la Sindicatura Electoral d’Aran serà la seu del Consell General, sens perjudici que pugui reunir-se en altres llocs. 3. The secretary of the Sindicatura Electoral d’Aran will be the secretary of the Consell General, and will attend the meetings with a voice but without a vote. The seat of the Sindicatura Electoral d’Aran will be the seat of the Consell General, notwithstanding the possibility of meeting in other places.
Article 51. Nomenament dels membres de les Sindicatures Electorals Comarcals i d’Aran Article 51. Nomination of membres of the Sindicatures Electorals Comarcals and of Aran
1. Les Sindicatures Electorals Comarcals i d’Aran es nomenaran durant el segon dia següent al nomenament de la Sindicatura Electoral de Catalunya i es constitueixen el segon dia següent al seu nomenament. Un cop nomenats la Sindicatura Electoral de Catalunya farà inserir la relació de tots els vocals en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l'endemà. 1. The Sindicatures Electorals Comarcals and of Aran will be appointed on the second day after the appointment of the Sindicatura Electoral de Catalunya and are constituted on the second day after its appointment. Once the Sindicatura Electoral de Catalunya has been appointed, the following day it will publish the list of all the members in the Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2. Si algun dels designats per formar part d'aquestes Sindicatures pretengués concórrer a les eleccions ho comunicarà al respectiu secretari en el moment de la constitució inicial a l'efecte de la sevasubstitució, que es produirà en el termini màxim de quatre dies. 2. If any of the candidates for these Sindicatures intend to contest the elections, they will inform the respective secretary at the moment of the initial incorporation for the purpose of their replacement, which will take place within a maximum period of four days.
3. La convocatòria de les sessions constitutives de les Sindicatures Electorals Comarcals i d’Aran es fa pels seus secretaris, seguint les indicacions de la Sindicatura Electoral de Catalunya. 3. Calling of the constituent sessions of the Sindicatures Electorals Comarcals and of Aran is done by its secretaries, following the indications of the Sindicatura Electoral de Catalunya.
Article 52. Funcions de les Sindicatures Electorals Comarcals i d’Aran Article 52. Functions of the Sindicatures Electorals Comarcals and of Aran
1. Corresponen a les Sindicatures Electorals Comarcals i a la Sindicatura Electoral d’Aran en relació als processos electorals, les consultes populars i els processos de participació ciutadana en el seu àmbit territorial d’actuació, les competències següents: 1. The Sindicatures Electorals Comarcals and the Sindicatura Electoral d’Aran shall have the following competences concerning electoral processes, popular consultations and the processes of citizen participation withinin their territorial scope:
Col·laborar en les funcions de formació, rectificació, conservació i compulsa del cens electoral per a cada procés electoral i de participació ciutadana. Collaborate in the functions of training, rectification, conservation and enforcement of the electoral roll for each electoral and citizen participation process.
Supervisar el trasllat, dels centres de logística electoral a les meses electorals, dels models oficials de butlletes de votació, sobres electorals, actes electorals, manuals de funcionament de les meses electorals, urnes electorals, i la resta de la documentació electoral oficial. Supervise the transfer of the official models of voting ballots, electoral envelopes, electoral acts, manuals of operation of the meses electorals, electoral ballot boxes, and all other official electoral documentation from the electoral logistics centers to the meses electorals.
Rebre la informació sobre la disponibilitat d’espais públics per a la col·locacióde publicitat electoral i per a la realització d’actes de campanya en els municipis del seu àmbit territorial d’actuació, i realitzar-ne l’assignació entre els actors habilitats per a cada procés electoral, consulta popular o procés de participació ciutadana d’acord amb la pràctica habitual. Collect information on the availability of public spaces for the placement of electoral advertising and to conduct campaign events in the municipalities within its territorial scope, and assign the qualified personnel for each electoral process, popular consultation or citizen participation process according to the usual practice.
Resoldre les consultes, queixes, reclamacions i recursos que se li adrecin. Resolve the queries, complaints, complaints and resources that are addressed to them.
Exercir la jurisdicció disciplinària sobre totes les persones que intervinguin amb caràcter oficial en els processos electorals i de participació ciutadana, corregir-ne les actuacions que contravinguin la normativa i sancionar-ne, si s’escau, les infraccions administratives no constitutives de delicte. Exercise disciplinary jurisdiction over all persons officially involved in the electoral and citizen participation processes, correct actions that contravene the regulations, and discipline those who commit administrative offenses that do not constitute a crime. where appropriate.
La resta de funcions que li atribueixi la legislació. All other functions attributed by law.
2. Corresponen a les Sindicatures Electorals Comarcals i a la Sindicatura Electoral d’Aran, en relació a les candidatures electorals en el seu àmbit territorial d’actuació, les competències següents: 2. The Sindicatures Electorals Comarcals and the Sindicatura Electoral d’Aran shall have following competences concerning the electoral candidacies within their territorial scope:
Certificar la renúncia dels candidats en aplicació de les causes d’inelegibilitat. Certify the resignation of candidates applying the rules of ineligibility.
Crear un registre públic dels programes electorals de les candidatures. Create a public record of the candidates' electoral programs.
Acreditar als interventors electorals de les candidatures. Accredit the electoral candidates for the candidacies.
La resta de funcions que li atribueixi la legislació. All other functions attributed by law.
3. Corresponen a les Sindicatures Electorals Comarcals i a la Sindicatura Electoral d’Aran, en relació a les campanyes electorals, les consultes populars i els processos de participació ciutadana en el seu àmbit territorial d’actuació, les competències següents: 3. The Sindicatures Electorals Comarcals and the Sindicatura Electoral d’Aran shall have the following competences concerning electoral campaigns, popular consultations and the processes of citizen participation within their territorial scope:
Organitzar i gestionar la tramesa conjunta de la informació electoral de les candidatures. Organize and manage the joint submission of electoral information over the candidatures.
Crear un registre públic d’enquestes i sondejos electorals. Create a public registry of surveys and polls.
Supervisar la difusió de les campanyes institucionals en els mitjans de comunicació. Monitor the dissemination of institutional campaigns in the media.
La resta de funcions que li atribueixi la legislació. All other functions attributed by law.
4. Corresponen a les Sindicatures Electorals Comarcals i a la Sindicatura Electoral d’Aran, en relació a la millora de la qualitat democràtica en el seu àmbit territorial d’actuació, les competències següents: 4. The Sindicatures Electorals Comarcals and the Sindicatura Electoral d’Aran shall have the following competences concerning the improvement of democratic quality within its territorial scope:
Avaluar el funcionament del sistema electoral i dels processos de participació ciutadana i proposar millores. Evaluate the operation of the electoral system and processes of citizen participation and propose improvements.
Oferir assistència logística i organitzativa sobre processos electorals i de participació ciutadana als partits polítics, sindicats, cambres agràries i de comerç, col·legis professionals, universitats i organitzacions anàlogues que ho sol·licitin. Provide logistical and organizational assistance over electoral processes and citizen participation to political parties, unions, agricultural and commercial chambers, professional colleges, universities and similar organizations that request it.
La resta de funcions que li atribueixi la legislació. All other functions attributed by law.
Article 53. Funcionament de les Sindicatures Electorals Article 53. Functioning of Sindicatures Electorals
1. La convocatòria de les sessions constitutives de les Sindicatures Electorals Comarcals i d’Aran es fa pels seus secretaris, seguint les indicacions de la Sindicatura Electoral de Catalunya. 1. Constitutive sessions of the Sindicatures Electorals Comarcals and of Aran are called by its secretaries, following the directions of the Sindicatura Electoral de Catalunya.
2. Les Sindicatures Electorals es consideraran constituïdes amb 5 vocals en el cas de la Sindicatura Electoral de Catalunya i de 3 en les Sindicatures Electorals Comarcals i d’Aran.
2. The Electoral Sindicatures will be considered constituted with 5 members for the Sindicatura Electoral de Catalunya and of 3 for the Sindicatures Electorals Comarcals and of Aran.
3. Correspondrà als secretaris l'acompliment de les funcions que als mateixos atribueix la Llei de procediment administratiu en relació als òrgans col·legiats. 3. The secretaries will be responsible for performing the functions attributed to them by the Law of administrative procedure concerning the collegiate bodies.
Article 54. Les seccions electorals Article 54. Electoral sections
1. Les circumscripcions electorals estan dividides en seccions electorals. 1. Electoral constituencies are divided into electoral sections.
2. Cada secció inclou un màxim de dos mil electors i un mínim de cinc-cents. Cada terme municipal compta almenys amb una secció. 2. Each section includes a maximum of two thousand voters and a minimum of five hundred. Each municipality shall have at least one section.
3. Cap secció comprèn àrees pertanyents a diferents termes municipals. 3. No section shall include areas belonging to different municipalities.
4. Els electors d'una mateixa secció es troben ordenats per ordre alfabètic en les llistes electorals. 4. The voters of the same section are listed alphabetically on the electoral lists.
5. En cada secció hi ha una mesa electoral. 5. Each section shall include a mesa electoral.
6. No obstant, quan el nombre d'electors d'una secció o la disseminació de la població ho faci aconsellable, l'Oficina del Cens Electoral de Catalunya pot disposar la formació d'altres meses i distribuir entre elles l'electorat de la secció. Per al primer supòsit, l'electorat de la secció es distribueix per ordre alfabètic entre les meses, que deuen situar-se preferentment en espais separats dintre del mateix col·legi. 6. However, when the number of voters of a section or the distribution of the population makes it advisable, the Oficina del Cens Electoral de Catalunya may prepare the formation of other meses and distribute them among the electorate of the section. For the former, the electorate of the section is distributed in alphabetical order among the meses, which must preferably be located in separated spaces within the same school.
7. A l’hora de seleccionar les seus del col·legis electorals i la ubicació de les meses, s’haurà de tenir en compte les disposicions vigents en matèria de barreres arquitectòniques. 7. When selecting the headquarters of the polling stations and the location of the meses, the current regulations on architectural barriers must be taken into account.
Article 55. Nombre i límits Article 55. Number and limits
1. L’Oficina del Cens Electoral de Catalunya determinarà el nombre, els límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna de les circumscripcions. 1. The Oficina del Cens Electoral de Catalunya shall determine the number, the boundaries of the electoral sections, its premises and the corresponding meses in each of the constituencies.
2. La relació anterior haurà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el tercer dia posterior a la convocatòria i exposada al públic en els espais i pels mitjans que es considerin adequats. 2. The previous relationship shall be published in the Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya three days after the convocation and presented to the public in the spaces and by the means deemed appropriate.
3. En els dos dies següents, els electors poden presentar reclamacions contra la delimitació efectuada, davant la Sindicatura Electoral Comarcal, que resoldrà en ferm sobre elles en un termini de dos dies. 3. Within the two following days, voters may file claims against the boundary drawn with the Regional Electoral Office, which will definitively resolve them within a period of two days.
4. En els cinc dies anteriors al dia de la votació es publicarà la relació definitiva de seccions, meses i locals electorals i s'exposarà al públic en els espais i pels mitjans que es considerin adequats. 4. The final list of sections, meses and polling stations will be published within five days prior to voting day and will be presented to the public in the spaces and by the means deemed appropriate.
Article 56. Les meses electorals Article 56. The meses electorals
1. La mesa electoral està formada per un president i dos vocals. 1. The mesa electoral is composed of a president and two members.
2. En el supòsit de concurrència d'eleccions, la mesa electoral és comuna per a totes elles. 2. In the event of more than one election being held, the mesa electoral is common for all of them.
3. La formació de la meses correspon a la Oficina del Cens Electoral de Catalunya, sota la supervisió de la Sindicatura Electoral de Catalunya. 3. The Oficina del Cens Electoral de Catalunya shall be responsible for the formation of the meses, under the supervision of the Sindicatura Electoral de Catalunya.
4. El president i els vocals de cada mesa són designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones censades en la secció corresponent, que siguin menors de seixanta-cinc anys i que sàpiguen llegir i escriure. El president haurà de tenir el Title de batxiller o el de formació professional de segon grau, o subsidiàriament el de graduat escolar o equivalent. 4. The president and the members of each mesa are designated by a public draw between all the people registered in the corresponding section, who are under sixty-five years old and who know how to read and write. The president shall have the bachelor's degree or the second degree vocational training, or alternatively that of a graduate school or equivalent.
5. Es procedeix de la mateixa forma al nomenament de dos suplents per a cadascun dels membres de la mesa. 5. The appointment of two substitutes for each of the members of the mesa proceeds in the same way.
6. Els sorteigs abans esmentats es realitzaran entre els dies cinquè i novè posteriors a la convocatòria. 6. The draws mentioned above will take place between the fifth and ninth days after the convening of the election.
7. Els càrrecs de president i vocal de les meses electorals són obligatoris. No poden ser ocupats per qui es presenti com a candidat. 7. The positions of president and members of the meses electoral are obligatory. They can not be occupied by someone who is presented as a candidate.
8. La designació com a president i vocal de les meses electorals ha de ser notificada als interessats en el termini de dos dies. Amb la notificació es lliurarà als membres de les meses un manual d'instruccions sobre les seves funcions supervisat i aprovat per la Sindicatura Electoral de Catalunya. 8. The interested parties must be notified as to the designation of president and members of the meses electorals the within a period of two days. An instruction manual on their functions supervised and approved by the Sindicatura Electoral de Catalunya will be given to the members of the meses with the notification.
Article 57. El Cens electoral Article 57. The electoral census
1. El cens electoral conté la inscripció de les persones que compleixen els requisits per a ésser electors i no estan privades, definitivament o temporalment, del dret de sufragi. 1. The electoral census contains the inscription of the people who fulfill the requirements to be electors and are not deprived, definitively or temporarily, of the right of suffrage.
2. El cens electoral està compost pels electors residents a Catalunya i pels electors residents a l’exterior que compleixen els requisits legalment exigibles per a exercir el dret de vot. Cap elector no pot figurar inscrit simultàniament en ambdós censos. 2. The electoral roll is comprised of voters residing in Catalonia and by voters resident abroad who fulfill the legally enforceable requirements to exercise the right to vote. No elector can register simultaneously in both censuses.
3. La inscripció en el cens no exigeix autorització prèvia per part del ciutadà. 3. Registration in the census does not require prior authorization from the citizen.
4. El cens electoral s’ordena per seccions censals i cada elector està inscrit en una secció censal. Ningú no pot estar inscrit en diverses seccions ni diverses vegades en la mateixa secció. 4. The electoral census is ordered by census sections and each voter is enrolled in a census section. No one can be registered in several sections or several times in the same section.
Article 58. Consultes, queixes o incidències Article 58. Enquiries, complaints or incidents
1. Els electors hauran de formular les consultes a la Sindicatura Electoral Comarcal que correspongui al seu lloc de votació. 1. The voters are to consult the Sindicatura Electoral Comarcal that corresponds to their place of voting.
2. Els partits polítics, federacions o coalicions i agrupacions d'electors, podran elevar consultes a la Sindicatura Electoral de Catalunya quan es tracti de qüestions de caràcter general que puguin afectar a més d'una Sindicatura Electoral Comarcal. En els altres casos, les consultes cal presentar-les davant de la Sindicatura Electoral Comarcal corresponent, sempre que a la seva respectiva jurisdicció correspongui l'àmbit de competència del consultant. 2. The political parties, federations or coalitions, and groupings of voters, may raise queries with the Sindicatura Electoral de Catalunya when dealing with general issues that may affect more than one Sindicatura Electoral Comarcal. In other cases, the consultations must be presented before the corresponding Sindicatura Electoral Comarcal, provided that their respective jurisdiction corresponds the the field of competence of the consultant.
3. Les consultes es formularan per escrit i es resoldran per la Sindicatura competent, tret que aquesta, per la importància de les mateixes, segons el seu criteri, o per estimar convenient que es resolgui amb un criteri de caràcter general, decideixi elevar-la a la Sindicatura Electoral de Catalunya. 3. The consultations shall be formulated in writing and will be solved by the competent Sindicatura. However, it could be decided because of its importance to elevate it to the Sindicatura Electoral de Catalunya according to their criterion when it is considered advisable to be solved with a general criterion.
4. Quan la urgència de la consulta no permeti procedir a la convocatòria de la Sindicatura Electoral territorial corresponent i en tots els casos que existeixin resolucions anteriors i concordants de la pròpia Sindicatura Electoral territorial corresponent o de la Sindicatura Electoral de Catalunya, els Síndics podran donar una resposta provisional, sense perjudici de la seva ratificació o modificació en la primera sessió que realitzi la Sindicatura Electoral territorial corresponent. 4. When the urgency of the consultation does not allow for immediate convoking of the corresponding territorial Sindicatura Electoral, and in all cases where there are previous and concordant resolutions of the corresponding territorial Sindicatura Electoral or of the Sindicatura Electoral de Catalunya, the Trustees can issue a provisional ruling, notwithstanding its ratification or modification in the first session conducted by the corresponding territorial Sindicatura Electoral.
5. La Sindicatura Electoral de Catalunya comunicarà a les Sindicatures Electorals Comarcals i d’Aran totes les consultes que resolgui amb l’objectiu d’unificar criteris. 5. The Sindicatura Electoral de Catalunya will notify the Sindicatures Electorals Comarcals and of Aran of any queries that it resolves with the objective of unifying criteria.
6. Les Sindicatures Electorals Comarcals i d’Aran hauran de procedir a publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les seves resolucions o el contingut de les consultes elevades, per ordre del seu president, quan el caràcter general de les mateixes ho faci convenient. En tot cas es publicaran les emanades de la Sindicatura Electoral de Catalunya i que siguin comunicades a les Sindicatures Electorals Comarcals i d’Aran. 6. By order of their president, the Sindicatures Electoral Comarcals and of Aran shall publish their resolutions or the content of the important queries in the Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya when their general nature makes it convenient. In any case, those issued by the Sindicatura Electoral de Catalunya shall be published and communicated to the Sindicatures Electorals Comarcals and of Aran.
7. Els titulars de drets subjectius i interessos legítims poden presentar queixes o incidències davant les Sindicatures Electorals Comarcals o d’Aran que pertoqui per raó del seu àmbit territorial d’actuació en el termini de dos dies des que es produeixin, es coneguin o es poguessin conèixer els fets en els quals es basen. 7. Holders of subjective rights and legitimate interests may present complaints or incidents before the Sindicatures Electorals Comarcals or of Aran within their territorial scope within two days of their occurrence, knowing or possibly knowing the facts on which they are based.
8. Quan una qüestió rellevant afecti el conjunt de Catalunya, la Sindicatura Electoral Comarcal o d’Aran podrà elevar el cas a la Sindicatura Electoral de Catalunya. Tres vocals d’aquesta Sindicatura decidiran sobre l’admissió o el retorn i en coneixeran sobre el fons. 8. When a relevant question affects the whole of Catalonia, the Sindicatura Electoral Comarcal or of Aran may raise the case with the Sindicatura Electoral de Catalunya. Three members of this Sindicatura will decide on the admission or dismissal and be informes of the bases.
Article 59. Recursos administratius-electorals Article 59. Administrative-electoral appeals
1. Els titulars de drets subjectius i interessos legítims poden presentar recurs davant de la Sindicatura Electoral de Catalunya contra: 1. Holders of subjective rights and legitimate interests may file a petition with the Sindicatura Electoral de Catalunya for:
a) totes les resolucions de les Sindicatures Electorals, a) All the resolutions of the Sindicatures Electorals
b) les resolucions de la Sindicatura Electoral de Catalunya que coneguin en primera instància queixes, consultes o incidències. En aquests casos, tres vocals, dos dels quals diferents als que han conegut en primera instància, coneixen sobre l’admissió i, si s’admet a tràmit, el ple de la Sindicatura coneix sobre el fons. b) The rulings of the Sindicatura Electoral de Catalunya hearing complaints, queries or incidents in the first instance. In these cases, three members, two of whom are different from those who heard in the first instance, know about the admission and if admitted to proceeding the plenary Sindicatura hears the bases.
2. El recurs s’ha de presentar en el termini de dos dies des que es produeixi, es conegui o es pogués conèixer la resolució que el desencadena. La resolució s’ha de produir en el termini el més breu possible, no podent excedir de cinc dies, i aquesta resolució esgota la via administrativa. 2. Appeals must be filed within two days of the occurrence of the ruling that triggers it. The ruling must be issued within the shortest period possible, and may not exceed five days, and this resolution exhausts the administrative channel.
Article 60. Recursos contenciosos-electorals Article 60. Contentious-electoral appeals
1. Contra les resolucions que esgotin la via administrativa-electoral es pot interposar recurs davant la Sala Suprema de garanties del Tribunal Suprem, d’acord amb la legislació electoral i la legislació de la jurisdicció contenciosa-administrativa. 1. For rulings which exhaust the administrative-electoral channel, appeals can be filed before the Sala Suprema de Garanties of the Tribunal Suprem, in accordance with the electoral legislation and the contentious-administrative jurisdiction legislation.
2. El recurs s’ha de presentar en el termini de dos dies des que es produeixi, es conegui o es pogués conèixer la resolució objecte de recurs. La resolució s’ha de produir en el termini més breu possible, no podent excedir de cinc dies. 2. Appeals must be filed within two days of the issuance of the ruling that is the subject of appeal, when it is known or can be known. The ruling must be issued as soon as possible, not exceeding five days.


Capítol 5. Altres institucions Chapter 5. Other institutions
Article 61. El Consell de Garanties Democràtiques Article 61. The Consell de Garanties Democràtiques
1. El Consell de Garanties Estatutàries passa a anomenar-se Consell de Garanties Democràtiques. Exercirà les funcions de control d’adequació a aquesta Llei dels projectes i proposicions de lleique tramiti el Parlament, i dels decrets legislatius aprovats pel Govern. 1. The Consell de Garanties Estatutàries shall henceforth be called the Consell de Garanties Democràtiques. It shall exercise the function of assuring that bills and proposals of law processed by Parliament, and legislative decrees approved by the Government conform to this Law.
2. Els dictàmens tindran caràcter vinculant en relació amb els projectes i proposicions de llei que desenvolupin o afectin drets reconeguts en aquesta Llei. 2. The rulings will be binding on bills and proposals of law that develop or affect rights recognized by this Law.
3. La composició i el funcionament del Consell de Garanties Democràtiques es regeix per allò establert a l’art. 77 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la normativa de desenvolupament. 3. The composition and operation of the Consell de Garanties Democràtiques is governed by what is established in art. 77 of the l’Estatut d’Autonomia de Catalunya and the regulations for development.
Article 62. El Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya Article 62. The Síndic de Greuges, the Sindicatura de Comptes and the Consell de l’Audiovisual de Catalunya
1. El Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya es regeixen per allò que estableixen els articles 78, 79, 80, 81 i 82 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. The Síndic de Greuges, the Sindicatura de Comptes and the Consell de l’Audiovisual de Catalunya are governed by what is established in articles 78, 79, 80, 81 and 82 of the Estatut d’Autonomia de Catalunya.


Capítol 6. El govern local Chapter 6. Local government
Article 63. Autonomia local Article 63. Local autonomy
Les disposicions de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya relatives a la garantia de l’autonomia local conserven el seu rang supra legal. The provisions of the Statute of Autonomy of Catalonia regarding the guarantee of local autonomy retain their supreme legal status.
Article 64. Organització i competències Article 64. Organization and competencies
L’organització i les competències del govern local de Catalunya, inclòs el Consell de Governs Locals, es regeix per allò que disposen els articles 83 a 93 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en els termes establerts en aquesta Llei i en tot allò que no s’hi oposa. The organization and competences of local government of Catalonia, including the Consell de Governs Locals, are governed by what is provided in articles 83 to 93 of the Estatut d’Autonomia de Catalunya, in the terms established in this Law and in all not opposed to it.


TITLE V. Poder judicial i administració de justícia Title V. Judicial power and the administration of justice
Article 65. Principis generals Article 65. General principles
El Poder Judicial està integrat per jutges i magistrats que actuen amb independència, inamobilitat, imparcialitat i responsabilitat i que estan subjectes únicament a la llei i al dret. The Judicial Branch is composed of judges and magistrates acting independently, and are immovable, impartial, accountable and subject only to law and to rights.
Article 66. Continuïtat de l’organització, la planta i les lleis processals Article 66. Continuity of the organization, the plant and the procedural laws
1. Mentre el Parlament no aprovi una llei del poder judicial i de l’administració de justícia, es continua aplicant a Catalunya l’organització i la planta judicials i les lleis processals existents en el moment d’entrar en vigor aquesta Llei, amb les modificacions que s’estableixen en aquest Title i en la normativa que la desenvolupi. 1. During the time in which Parliament does not approve a law of the judiciary and the administration of justice, the judicial organization and order and the procedural laws existing at the moment of entry into force of this Law continue to apply to Catalonia, with the modifications that are established in this Title and in the regulations that develop it.
2. Els ordres jurisdiccionals del sistema judicial de Catalunya són el civil, el penal, el contenciós administratiu i el social. 2. Jurisdictional orders of the judicial system of Catalonia include civil, criminal, administrative dispute and social welfare.
3. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es converteix en el Tribunal Suprem de Catalunya, òrgan judicial superior en tots els ordres, en el qual culmina l’organització judicial de Catalunya. 3. The Tribunal Superior de Justícia de Catalunya shall become the Tribunal Suprem de Catalunya, the highest judicial body in all orders, in which the judicial organization of Catalonia culminates.
4. El president o presidenta del Tribunal Suprem és nomenat pel president o presidenta de la Generalitat a proposta de la Comissió Mixta prevista a l’article 72. 4. The President of the Tribunal Suprem is appointed by the President of the Generalitat at the proposal of the Comissió Mixta provided for in article 72.
Article 67. Ministeri Fiscal Article 67. Ministeri Fiscal (Fiscal Ministry)
1. El Ministeri Fiscal promou l’acció de la Justícia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l’interès públic, vetlla per la independència dels tribunals i procura davant d’aquests la satisfacció de l’interès social. 1. The Fiscal Ministry advocates judicial action in defense of the legality, the rights of the citizens and the public interest, oversees the independence of the courts and seeks the satisfaction of the social interest before them.
2. El o la Fiscal general de Catalunya és nomenat pel Parlament a proposta del Govern de la Generalitat, una vegada escoltada la Sala de Govern del Tribunal Suprem. 2. The Fiscal General of Catalunya (Attorney General of Catalonia) is appointed by Parliament upon the nomination of the Govern de la Generalitat, upon advice of the Sala de Govern del Tribunal Suprem.
3. El Ministeri Fiscal s’organitza segons el principi de jerarquia i actua amb unitat d’acció i independència respecte la resta de poders públics, sotmès als principis de legalitat i imparcialitat. 3. The Ministeri Fiscal is organized according to the principle of hierarchy and acts with unity of action and independence concerning the other public powers, subject to the principles of legality and impartiality.
4. Mentre no s’aprovi una legislació pròpia en aquesta matèria, es continua aplicant a Catalunya la legislació sobre el Ministeri Fiscal existent en el moment d’entrar en vigor aquesta Llei, amb les modificacions que s’estableixen en aquest Title i en la normativa que s’hi habilita. 4. Until specific legislation is approved over this matter, the existing legislation over the Ministeri Fiscal will continue to apply in Catalonia at the time of entry into force of this Law, with the modifications that are established in this Title and in the regulations that are enabled.
Article 68. Continuïtat de les places Article 68. Continuity of positions
1. Els jutges, magistrats, fiscals i lletrats de l’administració de justícia que al llarg dels tres anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei hagin ocupat plaça en els òrgans judicials i la fiscalia de Catalunya, continuen en les seves places, mantenint llurs drets econòmics i professionals, llevat que renunciïn a la integració. Els que hagin ocupat plaça menys de tres anys, poden exercir el dret d’integració, sol·licitant-la d’acord amb el procediment que estableix la legislació que desenvolupa aquest article. 1. Judges, magistrates, prosecutors and lawyers of the administration of justice who, during the three years prior to the entry into force of this law, have held a place in the judicial organs and the public prosecutor of Catalonia, shall continue in their positions, while maintaining their economic and professional rights, unless they renounce their integration. Those who have been in a place less than three years old can exercise the right of integration, requesting it in accordance with the procedure established by the legislation developed in this article.
2. La Sala de Govern del Tribunal Suprem designa, en la forma que estableixi la llei, els jutges i magistrats que hagin de cobrir les places de nova creació i les corresponents als concursos de trasllat i a les vacants. 2. La Sala de Govern del Tribunal Suprem shall appoint the judges and magistrates to fill the newly created positions and those corresponding to the transfer tenders and vacancies in the manner established by law.
Per cobrir places vacants pot designar interinament suplents i substituts, que compleixin els requisits que estableixi la llei i els reglaments que dicti la Sala de Govern. In order to fill vacancies, it may alternatively appoint replacements and substitutes who meet the requirements established by the law and the regulations dictated by the Sala de Govern.
3. Els fiscals i els lletrats de l’Administració de Justícia són designats, en la forma que estableixi la llei, pel departament competent en matèria de justícia. 3. The secretaries will be responsible for performing the functions attributed to them by the Law of administrative procedure concerning the collegiate bodies.
El departament, per cobrir places vacants, pot designar internament suplents i substituts, que compleixin els requisits que estableixi la legislació. To fill vacancies, the department may designate replacements and substitutes internally who meet the requirements established by the legislation.
4. Els jutges, magistrats, fiscals i lletrats de l’Administració de Justícia que pertanyin als cossos corresponents de l’Estat espanyol podran concursar a les places que es convoquin. 4. Judges, magistrates, prosecutors and lawyers of the Administració de Justícia that belong to the corresponding bodies of the Spanish State may apply for the positions that are convened.
Article 69. Funcions de suport i gestió Article 69. Support and management functions
El Govern de la Generalitat, a través del departament competent en matèria de Justícia, exerceix les funcions de suport i de gestió de l’Administració de Justícia que no estigui atribuïdes a altres òrgans. The Govern de la Generalitat, through the department responsible for Justice, exercises the functions of support and management of the Administració de Justícia that has not been attributed to other organs.
Article 70. El govern del poder judicial Article 70. The government of the judiciary
Mentre no s’aprovi la Constitució, el govern del poder judicial és exercit, en els termes que s’estableixen en els articles següents, per la Sala de Govern del Tribunal Suprem i per una Comissió Mixta formada paritàriament per la Sala de Govern del Tribunal Suprem i el Govern de la Generalitat. Until the Constitution is approved, the government of the judiciary is exercised, by the Sala de Govern del Tribunal Suprem and by a Comissió Mixta partially composed of members the Sala de Govern del Tribunal Suprem and the Govern de la Generalitat under terms established in the following articles.
Article 71. La Sala de Govern del Tribunal Suprem Article 71. La Sala de Govern of the Tribunal Suprem
1. La Sala de Govern del Tribunal Suprem es constitueix pel President del Tribunal Suprem, que la presideix, els presidents de Sala del Tribunal Suprem, els presidents de les audiències provincials i cinc magistrats o jutges elegits pel Parlament per majoria absoluta entre tots els membres de la carrera judicial. 1. La Sala de Govern of the Tribunal Suprem is composed of the President del Tribunal Suprem, who presides over it, the presidents de Sala del Tribunal Suprem, the presidents of the provincial courts and five magistrates or judges elected by Parliament by absolute majority among all the members of the judicial function.
2. El Govern de la Generalitat dota la Sala de Govern del Tribunal Suprem amb els mitjans personals, tècnics, administratius i financers necessaris per a exercir les seves funcions. 2. The Govern de la Generalitat shall provide the Sala de Govern del Tribunal Suprem with the personal, technical, administrative and financial resources necessary to carry out its functions.
3. Les funcions en matèria de govern judicial de la Sala de Govern del Tribunal Suprem són: 3. The functions in matters of judicial governance of the Sala de Govern del Tribunal Suprem are:
Ser escoltada, abans del nomenament del Fiscal General de Catalunya. Testify before the nomination of the Fiscal General de Catalunya.
Proposar el nomenament dels jutges i magistrats, després dels corresponents processos selectius. Nominate judges and magistrates, after the appropriate selective processes.
Resoldre les destinacions de jutges i magistrats, a partir dels corresponents concursos. Resolve the destinations of judges and magistrates, from the corresponding competition procedure.
Proposar el nomenament dels jutges i magistrats suplents i substituts. Nominate alternate and substitute judges and magistrates.
Resoldre sobre els ascensos i situacions administratives de jutges i magistrats. Resolve the ascents and administrative situations of judges and magistrates.
Inspeccionar els òrgans judicials. Inspect the judicial organs.
Aplicar el règim disciplinari dels jutges i magistrats. Apply the disciplinary regime for judges and magistrates.
Impartir instruccions als òrgans de govern dels jutjats i tribunals en les matèries de la competència d’aquests i resoldre els recursos d’alçada. Provide instructions to the governing bodies of the courts and tribunals in matters of their competence and resolve the appeals of the higher courts.
Exercir la potestat reglamentària en matèria de publicitat de les actuacions judicials, fixació de calendari i d’horaris d’audiència, repartiment d’assumptes i ponències, guàrdies, els aspectes complementaris de l’estatut dels jutges i magistrats i les matèries que li atribueix aquesta Llei o la legislació que la desenvolupi. Exercise the regulatory power over matters of publicity of judicial proceedings, setting of schedule and hours of hearings, sharing of issues and reports, guards, the complementary aspects of the status of the judges and magistrates and the matters that this Law attributes or the legislation that develops it.
Determinar la càrrega de treball dels òrgans judicials. Determine the workload of the judicial organs.
Proposar mesures de reforç dels òrgans judicials. Propose measures to strengthen judicial organs.
Informar els expedients de responsabilitat patrimonial per l’anormal funcionament de l’Administració de Justícia. Inform the patrimonial liability files for the abnormal functioning of the Administració de Justícia.
Informar els avantprojectes de llei i les disposicions generals sobre matèries que afectin l’Administració de Justícia. Inform the draft bills and the general provisions on matters that affect the Administració de Justícia..
Remetre al Parlament, anualment, una memòria sobre l’estat de l’Administració de Justícia iles seves necessitats, amb les propostes que consideri convenients. Send to the Parliament an annual report on the state of the Administració de Justícia and its needs, with proposals that it deems appropriate.
Les altres que li atribueixi aquesta Llei i la legislació que la desenvolupi. All others attributed to this Law and the legislation that develops it.
Article 72. La Comissió Mixta Article 72. The Comissió Mixta
1. La Comissió Mixta de la Sala de Govern del Tribunal Suprem i del Govern de Catalunya està formada pel president o presidenta del Tribunal Suprem, que la presideix, pel conseller o consellera amb competència en l’àmbit de justícia del Govern de la Generalitat, que n’exerceix la vicepresidència, per quatre membres de la Sala de Govern, designats per ella mateixa, i per quatre persones designades pel Govern. 1. The Comissió Mixta de la Sala de Govern del Tribunal Suprem and the Govern de Catalunya is composed of the president of the Tribunal Suprem, who presides over it, by the councilor with jurisdiction in the field of justice of the Govern de la Generalitat, the vice presidency exercises, by four members of the Sala de Govern, appointed among themselves, and by four persons appointed by the Govern.
2. La Comissió Mixta exerceix les funcions següents: 2. The Comissió Mixta exercises the following functions:
Proposar el nomenament del president o presidenta del Tribunal Suprem entre juristes de reconeguda competència, amb més de vint anys d’exercici professional. Nominate the president of the Tribunal Suprem among jurists of recognized competence, with more than twenty years of professional practice.
Proposar el nomenament dels presidents de les Sales Civil, Penal, Contenciosa Administrativa i Social del Tribunal Suprem i dels presidents de les audiències provincials. Nominate the presidents of the Sales Civil, Penal, Contenciosa Administrativa i Social of the Tribunal Suprem and the presidents of the provincial courts.
Participar en els processos selectius de jutges i magistrats, en els termes que fixi la llei. Participate in the selection processes of judges and magistrates, under terms established by law.
Establir els programes de formació i perfeccionament judicials. Establish legal training and improvement programs.
Publicar oficialment les sentències i altres resolucions judicials. Officially publish judgments and other judicial resolutions.
Regular i gestionar l’Escola Judicial o l’òrgan que assumeixi aquesta funció. Regulate and manage the Escola Judicial or the organ that assumes this function.
Regular i gestionar el centre responsable de la documentació judicial. Regulate and manage the center responsible for judicial documentation.
Exercir la potestat reglamentària en matèria d’especialització dels òrgans judicials i d’actuació dels òrgans judicials en l’àmbit de la cooperació judicial interna i internacional. Exercise the regulatory power in matters of specialization of the judicial bodies and of action of the judicial organs in the field of the internal and international judicial cooperation.
Establir els estàndards tècnics informàtics i de comunicació judicial. Establish technical standards for computers and for judicial communication.
Establir els sistemes d’organització i de mesurament del treball dels òrgans judicials. Establish the systems of organization and measurement of work of the judicial organs.
Les altres que li atribueixi aquesta Llei i la normativa que la desenvolupi. All others attributed to this Law and the legislation that develops it.
3. La Comissió Mixta prevista en aquest article es constituirà seguint els passos següents: 3. The Comissió Mixta provided for in this article will be set up accrding to the following steps:
El Parlament, en el termini màxim de cinc dies a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, designa, per majoria absoluta, els presidents de Sala del Tribunal Suprem , entre els membres del Tribunal Suprem, i els cinc membres electes indicats a l’article 71.1. Parliament, within a maximum term of five days after the entry into force of this Law, shall appoint the chairs of the Sala del Tribunal Suprem by absolute majority from among the members of the Tribunal Suprem, and the five elected members indicated in article 71.1.
Una vegada nomenats els presidents o presidentes de Sala del Tribunal Suprem, i en el termini màxim de dos dies, es constitueix la Sala de Govern del Tribunal Suprem prevista en l’article 71. La Sala de Govern es pot constituir amb set dels seus membres. La presidència provisional del Tribunal Suprem correspon al President de la Sala civil. Once the presidents of the Sala del Tribunal Suprem have been appointed, and within a maximum term of two days, the Sala de Govern del Tribunal Suprem provided for in article 71 shall be constituted. The Sala de Govern can be constituted with seven of its members. The provisional presidency of the Tribunal Suprem corresponds to the President of the Sala civil.
La Sala de Govern del Tribunal Suprem designa en la seva sessió constitutiva els quatre membres de la Comissió mixta que li corresponen. La Sala de Govern del Tribunal Suprem designates the four corresponding members of the Comissió Mixta in its constituent session.
El president o presidenta provisional del Tribunal Suprem convoca, per al dia després de la sessió constitutiva, la Comissió mixta per a la seva constitució. En la reunió constitutiva es proposa el nomenament del president del Tribunal Suprem. The provisional president of the Tribunal Suprem shall convene the Comissió mixta for its constitution the day after the constituent session. The nomination of the president of the Supreme Court is proposed at the constituent meeting.
Si no es compleixen aquests terminis, el Parlament pot elegir, per majoria absoluta, el president o presidenta del Tribunal Suprem. If these deadlines are not met, Parliament may elect the president of the Tribunal Suprem by absolute majority
Article 73. Composició del Tribunal Suprem Article 73. Composition of the Tribunal Suprem
1. El Tribunal Suprem es compon d’una Sala Superior de Garanties, una Sala Civil, una Sala Penal, una Sala Contenciosa Administrativa i una Sala Social. 1. The Tribunal Suprem is composed of a Sala Superior de Garanties, a Sala Civil, a Sala Penal, a Sala Contenciosa Administrativa and a Sala Social.
2. La Sala Superior de Garanties es compon de set magistrats. 2. The Sala Superior de Garanties is composed of seven magistrates.
3. La resta de Sales mantenen la composició del Tribunal Superior de Justícia en el moment d’entrada en vigor d’aquesta Llei, excepte la Sala Civil-Penal que es desdobla en la Sala Civil i una Sala Penal. 3. The other Sales mantain the composition of the Tribunal Superior de Justícia at the time of entry into force of this Law, except the Sala Civil-Penal that shall be divided into a Sala Civil and a Sala Penal.
4. La Sala Civil i la Sala Penal es componen de deu magistrats cadascuna. El President del Tribunal Suprem, escoltats els presidents d’aquestes dues Sales, distribuirà els magistrats entre les dues Sales. 4. The Sala Civil and the Sala Penal are composed of ten magistrates each. The President of the Tribunal Suprem, heard by the presidents of these two Sales, shall divide the magistrates between the two Sales.
5. Totes les Sales actuen en formació reduïda de tres magistrats, llevat en els casos de formació estesa, que ho faran amb un mínim de cinc magistrats. Les Sales actuen, tant en formació reduïda com en formació estesa, sense necessitat d’esperar que tots els membres de la Sala respectiva hagin estat nomenats. 5. All Sales act in a reduced number of three magistrates, except in cases of increased numbers, with a minimum of five magistrates. The Salas can act pending the appointment of all members of the respective Sala, both in reduced and increased numbers.
Article 74. Sala Superior de Garanties Article 74. Sala Superior de Garanties
1. La Sala Superior de Garanties es compon pel president del Tribunal Suprem, que la presideix, els presidents o presidentes de les Sales Civil, Penal, Contenciosa Administrativa i Social del Tribunal Suprem i dos magistrats, designats pel Parlament per majoria absoluta entre juristes de reconeguda competència, amb quinze anys d’exercici professional. 1. The Sala Superior de Garanties is composed of the president of the Tribunal Suprem, who presides over it, the presidents or presidents of the Sales Civil, Penal, Contenciosa Administrativa i Social of the Tribunal Suprem and two magistrates, appointed by Parliament by absolute majority among jurists of recognized competence, with fifteen years of professional exercise.
2. La Sala Superior de Garanties té competència per a conèixer: 2. The Sala Superior de Garanties has jurisdiction to hear cases involving:
Els recursos d’empara dels drets fonamentals. Appeals over the protection of fundamental rights.
Els conflictes de jurisdicció entre òrgans judicials i l’administració i entre ordres jurisdiccionals. Disputes over jurisdiction between judicial organs and the administration and between jurisdictional orders.
Les impugnacions especials de reexamen que regula l’apartat 3 d’aquest article. The specific disputes over re-examination regulated in section 3 of this article.
Els recursos electorals. Electoral appeals
La resta d’assumptes que li atribueixi la normativa que desenvolupi aquesta Llei. All other matters attributed by the regulations developed by this Law.
3. Les resolucions fermes de qualsevol òrgan judicial que siguin contràries a aquesta Llei poden ser impugnades a fi de ser reexaminades per aquest motiu directament per les parts, en el termini de dos mesos, o pel Ministeri Fiscal, en el termini de quatre mesos, davant la Sala Superior de Garanties. Aquesta impugnació es tramita amb caràcter urgent d’acord amb l’article 514 de la Llei d’Enjudiciament Civil, llevat de la vista, que la Sala pot convocar facultativament. 3. Final rulings of any judicial body that are contrary to this Law may be challenged to be directly re-examined by the parties for this reason within two months, or within four months by the Ministeri Fiscal before the Sala Superior de Garanties. These cases shall be urgently handled in accordance with article 514 of the Llei d’Enjudiciament Civil, except for the hearing, which the Chamber may summon optionally.
Si la Sala estima el reexamen, dicta sentència sobre el fons. Excepcionalment, pot retornar les actuacions al tribunal del qual procedeixen perquè dicti nova resolució d’acord amb el que disposa la sentència de la Sala Superior de Garanties.
If the Sala elects re-examination, it shall decide the ruling based on the fundamentals of the case. Exceptionally, proceedings can be remanded the to the court to proceed to dictate a new ruling in accordance with the ruling of the Sala Superior de Garanties.
La Sala Superior de Garanties pot adoptar mesures cautelars, inclosa la suspensió de la resolució impugnada, d’ofici o a instància de les parts o del Ministeri Fiscal.
The Sala Superior de Garanties may take precautionary measures, including the suspension of the contested ruling, from an official or at the request of the parties or the Ministeri Fiscal.
4. La Sala Superior de Garanties pot inadmetre a tràmit qualsevol assumpte que se li sotmeti en virtut de les competències indicades a les lletres a i c de l’apartat 2 d’aquest article si no té la suficient transcendència jurídica o social. 4. The Sala Superior de Garanties may decline to admit any matter subject to powers indicated in letters a and c of section 2 of this article if it does not have sufficient legal or social significance.
Article 75. Procediment preferent i recurs d’empara. Article 75. Preferred procedure and appeal protection
1. Per a la protecció dels drets de l’article 22 d’aquesta Llei, s’estableix en tots els ordres jurisdiccionals un procediment especial de tramitació preferent i de cognició limitada a la infracció del dret. Aquest procediment segueix la tramitació establerta a la legislació vigent a l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 1. For the protection of the rights in article 22 of this Law, a special procedure of preferential processing and cognition limited to the infringement of the law is established in all jurisdictional orders. This procedure follows the procedure established in the legislation in force at the entry of this Law into force.
2. Contra les resolucions judicials que posin fi a les vies judicials procedents, incloses les de les Sales del Tribunal Suprem, es pot interposar recurs d’empara davant la Sala Superior de Garanties en els supòsits previstos en l’article 27.5 d’aquesta Llei. 2. An appeal against judicial rulings extinguishing judicial channels can be lodged before the Sala Superior de Garanties in the cases provided for in article 27.5 of this Law, including by the Sales del Tribunal Suprem.
3. El recurs d’empara segueix el procediment del recurs de cassació en l’àmbit civil, amb intervenció en tot cas del Ministeri Fiscal. La Sala Superior de Garanties té la facultat de seleccionar els assumptes de què coneix en funció de la seva transcendència jurídica i social. 3. Protective appeals follow the appeal procedure within the scope of civil law, with intervention by the Ministeri Fiscal in all cases. The Superior Court of Guarantees has the power to select the questions it shall consider based on its legal and social significance.
Article 76. Ordre jurisdiccional civil Article 76. Civil jurisdictional order
1. Els recursos de cassació i extraordinari per infracció processal es refonen en un únic recurs de cassació, que podrà ser interposat pels motius de l’article 469 de la Llei d’Enjudiciament Civil, i serà tramitat exclusivament a través del procediment del recurs de cassació de la Llei d’Enjudiciament Civil modificat per la Llei 4/2012 del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya. Això no obstant, es continua aplicant l’article 476 de la Llei d’Enjudiciament Civil. 1. Appeals to overturn a court ruling (cassació) and extraordinary appeals for procedural infringement are merged into a single appeal, which may be brought on the grounds of article 469 of the Llei d’Enjudiciament Civil, and will be processed exclusively through the appeal procedure of the Llei d’Enjudiciament Civil modified by Law 4/2012 on appeals in matters pertaining to civil law in Catalonia. However, Article 476 of the Llei d’Enjudiciament Civil shall continue to apply.
2. El Tribunal Suprem coneix, amb caràcter exclusiu, del recurs de cassació i de la revisió. 2. The exclusively hears appeals to overturn or to revise rulings.

Alternate: The Tribunal Suprem has exclusively appellate jurisdiction to overturn or to revise lower court rulings.
Article 77. Ordre jurisdiccional penal Article 77. Criminal jurisdictional order
1. Els jutjats i tribunals competents per la primera i la segona instància, en instrucció, enjudiciament i per l’execució mantenen la seva competència actual i l’estenen també als casos actualment competència de l’Audiència Nacional d’acord amb la competència objectiva i territorial. 1. The courts and tribunals with jurisdiction in the first and second instances, in instruction, prosecution and execution maintain their current scope of jurisdiction and is extended to cases currently under the jurisdiction of the Audiència Nacional in accordance with objective and territorial jurisdiction.
2. La Fiscalia de menors actuarà instruint les causes en la jurisdicció especialitzada de menors. 2. The Fiscalia de menors (minors prosecution office) will give evidence in the specialized jurisdiction of minors.
3. La Sala Penal del Tribunal Suprem de Catalunya coneix de la instrucció, amb un sol magistrat, i la primera instància, en Sala reduïda, que abans corresponia a la Sala Civil i Penal del Tribunal de Justícia de Catalunya i de l’apel·lacióde les Sentències de les Audiències. 3. The Sala Penal del Tribunal Suprem de Catalunya shall give instruction, with a single judge, and the first instance, in the Sala reduïda, which previously corresponded to the Sala Civil i Penal del Tribunal de Justícia de Catalunya and was called Sentències de les Audiències.
4. Contra les sentències dictades en segona instància pel Tribunal Suprem de Catalunya, s’admet recurs de cassació davant el propi Tribunal Suprem en composició estesa, sense la presència dels Magistrats que hagin dictat la Sentència recorreguda. 4. Appeals over rulings can be heard before the Tribunal Suprem de Catalunya in increased composition over rulings handed down in second instance by the Tribunal Suprem de Catalunya, without the presence of the judges who issued the previous ruling.
5. La Sala Penal en composició estesa també coneix de l’enjudiciament dels delictes comesos pels membres del Tribunal Suprem, inclòs el president o presidenta, i dels recursos de revisió. 5. The Sala Penal in increased composition also has jurisdiction over the prosecution of crimes committed by members of the Tribunal Suprem, including the president, as well as revision appeals.
Article 78. Ordres jurisdiccionals contenciós administratiu i social Article 78. Legal orders of administrative disputes and social welfare
1. Els jutjats i tribunals competents per a la primera i segona instància i per l’execució mantenen la seva competència actual i l’estenen, també en primera i segona instància, els casos actualment competència de l’Audiència Nacional. 1. The judges and tribunals with jurisdiction over the first and second instance and for their execution maintain their current jurisdiction and extend it to cases currently under the jurisdiction of by the Audiència Nacional, also in first and second instance.
2. Contra les sentències dictades en primera instància pel Tribunal Suprem de Catalunya s’admet recurs de cassació ordinari davant el propi Tribunal Suprem en composició estesa, sense la presència dels magistrats que hagin dictat la sentència recorreguda. 2. Ordinary appeals are admissible before the Supreme Court in increased composition over rulings handed down in the first instance by the Tribunal Suprem de Catalunya, without the presence of the magistrates who issued the previous ruling.
Article 79. Pròrroga, sobreseïment i anul·lació Article 79. Upholding, dismissal and overturning
1. Queden prorrogats automàticament durant dos mesos, a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, els terminis per a interposar accions i recursos davant d’òrgans judicials de fora de Catalunya, a l’efecte de poder-los interposar davant dels òrgans judicials catalans competents. 1. The deadlines for filing actions and appeals before judicial organs outside Catalonia are automatically extended for two months from the entry into force of this Law, in order to be able to bring them before the competent Catalan judicial organs.
2. Els casos que segons l’ordenament jurídic anterior a la successió siguin o haguessin estat competència de l’Audiència Nacional, del Tribunal Suprem o de qualsevol altre òrgan judicial espanyol fora del territori de Catalunya, inclòs el Tribunal Constitucional només amb relació als recursos d’empara, seran assumits immediatament, segons correspongui, en instrucció, primera instància, segona instància, cassació i execució pels òrgans judicials catalans en funció de la seva competència objectiva i territorial. Aquesta assumpció seguirà les regles següents: 2. According to the legal system preceding the succession, cases that were or would have been under the jurisdiction of the Audiència Nacional, the Tribunal Suprem or any other Spanish judicial body outside the territory of Catalonia, including the Tribunal Constitucional only in relation to protection appeals, shall be assumed immediately as appropriate by the Catalan judicial bodies based on their objective and territorial jurisdiction in instruction, first instance, second instance, cassation and execution. This assumption will follow the following rules:
Les parts disposaran d’un termini de dos mesos per a presentar tota la documentació de que disposin davant dels tribunals catalans competents. The parties will have a period of two months to present all the documentation that they have before the competent Catalan courts.
Els tribunals competents continuaran els processos en l’estat de tramitació que permeti la documentació rebuda sense causar indefensió de les parts. En cas que sigui necessari per evitar situacions d’indefensió, es reprendran les actuacions des de l’inici del procediment corresponent. Courts with appropriate jurisdiction will continue legal proceedings in a manner that allows the documentation received to not cause the parties to be defenceless. The actions will be resumed from the beginning of the corresponding procedure in case it is necessary to avoid situations of defenselessness.
Les resolucions que siguin fermes abans del traspàs mantindran aquesta condició. Rulings that are definitive before the transfer will remain so.
El traspàs de les actuacions queda exempt de qualsevol taxa judicial. The transfer of the proceedings is exempt from any judicial fee.
3. El Govern de Catalunya proposarà a l’Estat espanyol la signatura d’un acord de cooperació judicial. 3. The Govern de Catalunya will advocate the signing of a judicial cooperation agreement with the Spanish State.
4. Els jutjats i tribunals sobreseuen o anul·len els processos penals contra investigats o condemnats per conductes que cerquessin un pronunciament democràtic sobre la independència de Catalunya o la creació d’un nou Estat de manera democràtica i no violenta. 4. The judges and courts shall dismiss or overturn criminal proceedings against those investigated or convicted of advocacy of a democratic declaration ofr the independence of Catalonia or the creation of a new state in a democratic and non-violent manner.


TITLE VI. Finances TITLE VI. Finances
Article 80. Autoritat tributària i de seguretat social Article 80. Tax and social security authority
1. La Generalitat és l’autoritat que exigeix al territori de Catalunya tots els tributs i totes les quotes i obligacions de tot tipus del sistema de seguretat social i de classes passives, així com qualsevol altre ingrés de dret públic, sense perjudici de les facultats atribuïdes per la Llei als ens locals. També realitza les actuacions derivades de l’aplicació dels tractats i convenis internacionals en matèria tributària, duanera i de seguretat social. 1. The Generalitat has authority over all the territory of Catalonia to require all taxes and obligations of all types of the social security system and passive classes, as well as any other income from public law, notwithstanding the powers attributed by law to local entities. It also performs the actions related to the application of international treaties and agreements in tax, customs, and social security matters.
2. La Generalitat pot establir mecanismes de coordinació, col·laboració o cooperació amb altres administracions públiques i amb entitats i associacions, públiques o privades, per a l’aplicació dels tributs i la recaptació dels ingressos públics. 2. The Generalitat may establish mechanisms for coordination, collaboration or cooperation with other public administrations, and public or private entities or associations for the application of taxes and the collection of public revenues.
Article 81. Protecció dels obligats tributaris i dels cotitzants al sistema de seguretat Article 81. Protection of the taxpayers and contributors to the security system
1. La Generalitat adopta les mesures necessàries per tal que les persones i entitats que hagin complert les seves obligacions tributàries i de cotització al sistema de seguretat social d’acord amb les previsions d’aquesta Llei i la resta de l’ordenament jurídic català, no pateixin conseqüències econòmiques negatives ni mesures sancionadores. 1. The Generalitat shall adopt the necessary measures that people and entities who have fulfilled their tax obligations and contributions to the social security system in accordance with the provisions of this Law and the remaining Catalan legal system do not suffer negative economic consequences or sanctions.
2. La Generalitat adopta les mesures necessàries per tal que no pateixin conseqüències econòmiques negatives les persones i entitats perjudicades en la seva relació amb la Hisenda Pública per l’acció d’un tercer que incompleixi les obligacions tributàries establertes en aquesta Llei i en la resta de l’ordenament jurídic català. 2. The Generalitat shall adopt the necessary measures so the people and entities harmed in their relations with the Hisenda Pública do not suffer negative economic consequences for the action of a third party that fails to comply with the tax obligations established in this Law and in the remaining Catalan legal order.
Article 82. Drets i obligacions econòmiques i financeres Article 82. Economic and financial rights and obligations
L’Estat català succeeix el Regne d’Espanya en el drets i obligacions de caràcter econòmic i financer en els termes que s’acordin amb aquest, i els que es derivin d’acords amb tercers. Continua en la posició de la Generalitat en la totalitat de drets i obligacions de caràcter econòmic i financer i en garanteix el seu exercici i compliment. The Spanish State succeeds the Kingdom of Spain in the economic and financial rights and obligations under terms agreed upon with it, and those derived from agreements with third parties. The Generalitat continues economic and financial rights and obligations and guarantees its exercise and fulfillment in their totality.
Article 83. Pressupostos Article 83. Budgets
Als Pressupostos de la Generalitat els hi serà aplicable l’article 212 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en els termes establerts en aquesta Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República i en tot allò que no s’hi oposi. Article 212 of the Estatut d’Autonomia de Catalunya shall be applicable to the Budget of the Generalitat, in the terms established in this Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República and in everything that does not contravene it.
Article 84. Autoritats Duanera i Cadastral Article 84. Customs and cadastral authority
1. La Generalitat exerceix l’autoritat duanera en el territori de Catalunya i actua d’acord amb el règim duaner i aranzelari derivat del dret de la Unió Europea. 1. The Generalitat shall exercise authority over customs in the territory of Catalonia, and shall acts in accordance with the customs and tariff regime derived from the law of the European Union.
2. La Generalitat exerceix l’autoritat cadastral en el territori de Catalunya i gestiona i manté el cadastre en col·laboració amb els ens locals. 2. The Generalitat shall exercise cadastral authority in the territory of Catalonia and shall manage and maintain the land registry in collaboration with the local entities.
TITLE VII. Procés constituent TITLE VII. Constituent process
Article 85. Activació i característiques fonamentals Article 85. Activation and fundamental characteristics
Una vegada celebrat el referèndum i en cas de resultat favorable de l’opció independentista, el Govern de la Generalitat activarà un procés constituent, democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant, amb l’objectiu de redactar i aprovar la Constitució de la República. Once the referendum has been held and in case of favorable outcome of the independentist option, the Govern de la Generalitat shall activate a constitutive, democratic, citizen-based, transversal, participatory and binding process, with the aim of drafting and approving the Constitució de la República.
Article 86. Fases del procés Article 86. Phases of the process
El procés constituent consta de tres fases successives: una primera, de procés participatiu; una segona, d’eleccions constituents i d’elaboració d’una proposta de Constitució per part de l’Assemblea Constituent; una tercera, de ratificació de la Constitució per mitjà d’un referèndum. The constituent process shall consist of three successive phases. First, a participatory process. Second, constituent elections and the drawing-up of a draft Constitution by the Assemblea Constituent. Third, ratification of the Constitution by means of a referendum.
Article 87. Procés participatiu Article 87. Participatory process
1. El Parlament empararà les diferents fases del procés, vetllant pel desplegament de la fase participativa que tindrà lloc durant els sis mesos posteriors a la proclamació dels resultats del referèndum. Aquesta constarà d’un procés deliberatiu a nivell sectorial i territorial, i la subsegüent convocatòria d’un Fòrum Social Constituent format per representants de la societat civil i dels partits polítics. 1. The different phases of the process shall be under the aegis of the Parliament, ensuring the execution of the participatory phase that will take place during the six months after the proclamation of the referendum results. This will consist of a deliberative process at the sectoral and territorial level, and the subsequent call for a Fòrum Social Constituent consisting of representatives of civil society and political parties.
2. El Govern crearà un Consell assessor format per experts acadèmics, a nivell nacional i internacional, per tal d’assessorar en la fase deliberativa constituent liderat per la societat civil organitzada. 2. The Government shall create an Advisory Council made up of national and international academic experts, in order to advise in the deliberative constituent phase led by organized civil society.
3. El Fòrum Social Constituent, recollint els debats de la fase deliberativa, ha de debatre i formular un conjunt de preguntes sobre els principis i qüestions generals de la futura Constitució, que hauran d’ésser resoltes per la ciutadania mitjançant un procés de participació ciutadana. El resultat d’aquesta participació ciutadana constituirà un mandat que vincula políticament l’Assemblea constituent, la qual els articula jurídicament i, si cal, els harmonitza i sistematitza. 3. The Fòrum Social Constituent shall accumulate the discussions of the deliberative phase, and shall debate and formulate a set of questions about the principles and general questions of the future Constitution, which must be resolved by the citizens through a process of citizen participation. The result of this citizen participation will be a mandate that politically binds the l’Assemblea constituent, which legally articulates them and harmonizes and systematizes them if necessary.
Article 88. L’Assemblea constituent Article 88. The Assemblea constituent
1. Acabat el procés participatiu, el President o presidenta de la República dissol el Parlament i convoca eleccions constituents. L’Assemblea constituent es compon del mateix nombre de membres que el Parlament dissolt. S’elegeixen seguint el règim electoral ordinari. 1. Once the participatory process has been completed, the President de la República shall dissolve the Parliament and convene constituent elections. The Assemblea constituent shall be composed of the same number of members as the Parliament dissolved. They shall be elected according to the ordinary electoral system.
2. L’Assemblea constituent disposa de plens poders per a redactar una proposta de Constitució, la qual s’ha d’aprovar per majoria de 3/5 dels membres del Ple en votació final sobre el conjunt del text. Si no s’assoleix aquesta majoria, en la segona votació és suficient la majoria absoluta; si no s’obté se segueix deliberant i sotmetent a votació noves propostes fins assolir-la. Cap de les decisions de l’Assemblea constituent, en exercici del poder constituent, seran susceptibles de control, suspensió o impugnació per cap altre poder, jutjat o tribunal. 2. The Assemblea constituent shall have full powers to draft a Constitution proposal, which must be approved by a 3/5 majority of the members of the full Parliament in a final vote on the entire text. If this majority is not reached, in the second vote an absolute majority shall be sufficient. If it is still not reached, deliberating and voting on new proposals shall continue until a majority is reached. None of the decisions of the Assemblea constituent shall be subject to oversight, suspension or challenge by any other power, court or tribunal in exercise of the constituent power.
3. L’Assemblea constituent es regeix pel que disposa aquesta Llei i, supletòriament, pel que disposa el Reglament del Parlament de Catalunya. 3. The Assemblea constituent shall be governed by the provisions of this Law, and in addition by the provisions of the Reglament del Parlament de Catalunya.
4. L’Assemblea constituent assumeix la resta de les funcions, facultats i obligacions del Parlament, inclosa l’elecció del president o presidenta de la República, d’acord amb el que disposa aquesta Llei. 4. The Assemblea constituent assumes the totality of the functions, powers and obligations of the Parliament, including the election of the president de la República, in accordance with the provisions of this Law.
Article 89. Ratificació per referèndum Article 89. Ratification by referendum
1. Aprovada la proposta de Constitució, se sotmet a ratificació per referèndum. 1. Once the Constitution proposal is approved, it shall be subject to ratification by referendum.
2. Si la proposta de Constitució és ratificada per la ciutadania, es dissol l’Assemblea constituent de forma immediata i es procedeix a convocar eleccions per a la conformació del nou sistema institucional establert per la Constitució. 2. If the Constitution proposal is ratified by the citizens, the l’Assemblea constituent shall be immediately dissolved and proceeded to convene elections for the conformation of the new institutional system established by the Constitution.
3. Fins a la constitució de les noves institucions, la diputació permanent, fiscalitza la creació del nou entramat institucional i assumeix transitòriament les funcions, facultats i obligacions del Parlament. 3. Until the constitution of the new institutions, the diputació permanent shall supervises the creation of the new institutional framework, temporarily assuming the functions, powers and obligations of the Parliament.


Disposicions finals Final provisions
Disposició final primera First final provision
Reforma de la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República Amendment of the llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República
Aquesta Llei es pot reformar, sempre que s’indiqui de manera expressa aquesta circumstància a la llei que introdueix la reforma, amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres del Parlament. This Law can be amended, provided that the wording in the law that is subject to amendment is explicitly indicated, with the favorable vote by absolute majority of members of the Parliament.
Disposició final segona Second final provision
Les sol·licituds de nacionalitat previstes als articles 7 i 8 s’hauran de resoldre abans de la convocatòria de les eleccions constituents i d’acord amb les disposicions reglamentàries que estableixi el Govern. The requests for nationality provided for in articles 7 and 8 must be processed before the calling of the constituent elections and in accordance with the regulations established by the Govern.
Disposició final tercera Third final provision
Aquesta Llei entrarà en vigor una vegada sigui aprovada pel Parlament de Catalunya, se’n faci la publicació oficial i es compleixi allò que disposa l’article 4.4 de la Llei del referèndum d’autodeterminació de Catalunya. This Law will enter into force once approved by the Parliament of Catalonia, official publication is made, and the provisions of article 4.4 of the Catalonia Self-determination Referendum Law are complied with.


Palau del Parlament, 28 d’agost de 2017 Palau del Parlament, 28 d’agost de 2017


Lluís M. Corominas i Díaz Lluís M. Corominas i Díaz
President del GP JS President of the Parliamentary Group JS


Marta Rovira i Vergés Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP JS Spokesperson of the Parliamentary Group JS


Mireia Boya e Busquet Mireia Boya e Busquet
Presidenta del GP CUP-CC President of the GP CUP-CC


Jordi Orobitg i Solé Jordi Orobitg i Solé
Diputat del GP JS Member of the Parliamentary Group JS


Benet Salellas i Vilar Benet Salellas i Vilar
Diputat del GP CUP-CC Member of the Parliamentary Group CUP-CC


Gabriela Serra Frediani Gabriela Serra Frediani
Diputada del GP CUP-CC Member of the Parliamentary Group CUP-CC


Plus:

* Referendum Bill, before its passage through Parliament (unofficial translation into English): http://estudiscatalans.blogspot.com/2017/07/referendumbill.html

* Catalan Transition Bill, before its passage through Parliament (unofficial translation into English): http://estudiscatalans.blogspot.com/2017/08/catalantransitionbill.html

* Catalan Referendum Details Decree (unofficial translation into English):See also:

Cronologia del procés d'independència i la judicialització:

A chronology of the pro-independence process and the trials:
Catalan Referendum Bill:*

Cap comentari:

Publica un comentari