Cercar en aquest blog

Compte enrere

16 d’ag. 2017

UCE 2017 3 - Revista Catalana de Dret Públic 2010

Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006. Revista Catalana de Dret Públic, Escola d'Administració Pública de Catalunya. ISSN 1885-8252
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/issue/view/23

***** Clica a "Més informació" per a llegir la resta de l'entrada *****


  • La llengua 
Per Antoni Milian i Massana, Xavier Muro i Bas, Anna M. Pla Boix, Eva Pons Parera http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/149Referències útils


* Estatut d'Autonomia de Catalunya
Article 6. La llengua pròpia i les llengües oficials 
1. La llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el català és la llengua d'ús normal i preferent de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació públics de Catalunya, i és també la llengua normalment emprada com a vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament
ensenyament. 
2. El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, que és la llengua oficial de l'Estat espanyol. Totes les persones tenen el dret d'utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les. Els poders públics de Catalunya han d'establir les mesures necessàries per a facilitar l'exercici d'aquests drets i el compliment d'aquest deure. D'acord amb el que disposa l'article 32, no hi pot haver discriminació per l'ús de qualsevol de les dues llengües.
...

** Estatut d'Autonomia de Catalunya
Article 35. Drets lingüístics en l'àmbit de l'ensenyament 
1. Totes les persones tenen dret a rebre l'ensenyament en català, d'acord amb el que estableix aquest Estatut. El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament universitari i en el no universitari.
2. Els alumnes tenen dret a rebre l'ensenyament en català en l'ensenyament no universitari. També tenen el dret i el deure de conèixer amb suficiència oral i escrita el català i el castellà en finalitzar 
...

*** Estatut d'Autonomia de Catalunya
Article 34. Drets lingüístics dels consumidors i usuaris 
Totes les persones tenen dret a ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que elegeixin en llur condició d'usuàries o consumidores de béns, productes i serveis. Les entitats, les empreses i els establiments oberts al públic a Catalunya estan subjectes al deure de disponibilitat lingüística en els termes que estableixen les lleis.

**** Estatut d'Autonomia de Catalunya
Article 50. Foment i difusió del català
...
5. La Generalitat, l'Administració local i les altres corporacions públiques de Catalunya, les institucions i les empreses que en depenen i els concessionaris de llurs serveis han d'emprar el català en llurs actuacions internes i en la relació entre ells. També l'han d'emprar en les comunicacions i les notificacions dirigides a persones físiques o jurídiques residents a Catalunya, sens perjudici del dret dels ciutadans a rebre-les en castellà si ho demanen.


Llei de Política Lingüística 1998
Article 2 La llengua pròpia 
1. El català és la llengua pròpia de Catalunya i la singularitza com a poble.
2. El català, com a llengua pròpia, és:

  • a) La llengua de totes les institucions de Catalunya, i en especial de l'Administració de la Generalitat, de l'Administració local, de les corporacions públiques, de les empreses i els serveis públics, dels mitjans de comunicació institucionals, de l'ensenyament i de la toponímia. 
  • b) La llengua preferentment emprada per l'Administració de l'Estat a Catalunya en la forma que aquesta mateixa determini, per les altres institucions i, en general, per les empreses i les entitats que ofereixen serveis al públic. 
...Cap comentari:

Publica un comentari