Cercar en aquest blog

Compte enrere

13 de juny 2019

Darreres al·legacions dels ostatges / Final pleas by political hostages (12/6/2019)

Escolteu les reflexions dels presos politics el darrer dia del judici (vídeos):
Final pleas by defendants, 12 June 2019. Videos. English summaries (translated by MS)

Click here if need be to access the whole text.


Oriol Junqueras: https://www.dailymotion.com/embed/video/x7axvn8 (4:24)
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-judici-del-proces/ultim-torn-de-paraula-per-a-oriol-junqueras/video/5870806/
«"De poc serviria parlar si ningú escoltés. Amb aquest esperit em dirigeixo a vostès. La meva dedicació a la política ha estat amb la voluntat d'ajudar, de construir un món millor", ha dit Oriol Junqueras en el seu últim torn de paraula. "La voluntat de diàleg, amb respecte als drets humans, mai hauria de ser un delicte. Crec que el millor per a tots és tornar la qüestió al terreny de la política, al de la bona política, d'on no hauria hagut de sortir mai."»
"It would be of little use to speak if no one were to listen. In this spirit I address you. My dedication to politics has been with the will to help, to build a better world," said Oriol Junqueras in his last plea. "The desire for dialogue, with respect for human rights, should never be a crime. I think what is best for all would be to put this issue back into the field of politics, that of good politics, that it should never have left."»


«L'exconseller d'Interior ha conclòs que el judici que s'ha celebrat és conseqüència d'un fracàs de la política. Ha caracteritzat l'1-O com una gran manifestació democràtica i pacífica en un referèndum que avalava una majoria prou significativa del Parlament. Personalment, ha volgut deixar clar que ha assumit les responsabilitat dels seus actes d'acord amb les seves idees i que la seva voluntat ha estat sempre de col·laboració amb la justícia. Per concloure, ha apel·lat al diàleg per resoldre els conflictes polítics.»
"The former minister of the interior concluded that the trial that has been held is a consequence of a failure of politics. He characterized 1 October as a great democratic, peaceful demonstration in a referendum endorsed by quite a significant majority of Parliament. Personally, he made it clear that he took responsibility for his acts in accordance with his ideas and that his will has always been one of collaboration with the courts. To conclude, he appealed for dialogue to resolve political conflicts.»

«L'exconseller de la Presidència ha manifestat una discrepància total amb els plantejaments de les acusacions. Una discrepància que, ha assegurat, s'ha interpretat com un atac i falta de respecte a l'estat espanyol, propi de mentalitats insegures i autoritàries. Per Turull, la votació de l'1-O era una manifestació col·lectiva desitjada per molts ciutadans de Catalunya i que, per tant, li sembla molt greu que es penalitzi. També s'ha sentit molest pel fet que s'hagi volgut construir un relat de delictes penals greus amb una suma d'actes legals o reunions lícites.»
"The former minister of the Presidency has expressed complete discrepancy with the allegations of the prosecutors. This discrepancy, he assured the Court, has been interpreted as an attack on, and disrespect for, Spain, which belongs to insecure and authoritarian mentalities. For Turull, the 1 October vote was a collective demonstration wanted by many citizens of Catalonia and, therefore, it seems very serious to criminalize it. He also felt annoyed because of the attempt to fabricate the narrative of a serious criminal offence by putting together legal actions or legitimate meetings. »

«"S'han produït tergiversacions per part de les acusacions. S'ha buscat escarmentar una ideologia. I em preocupa, s'ha instrumentalitzat el concepte d'odi i no han pogut aportar ni una sola prova de l'odi dels que som aquí asseguts", ha afirmat Raül Romeva en el seu últim torn de paraula. "Sempre he defensat i defensaré que l'exercici de l'autodeterminació s'ha de fer sense violència. Amb la repressió, no canviaran l'opinió de la gent."»
""There have been misrepresentations on the part of the prosecutors. They have sought to teach an ideology a lesson. And I am worried, the concept of hatred has been instrumentalized and they have not been able to provide a single pievce of evidence of the hatred on our part, us sitting here, "said Raül Romeva in his final pleaz. "I have and will always defended that the exercise of self-determination must be done without violence. With repression, the opinion of the people will not be changed."»


«Rull ha assegurat que, durant el judici, ha donat la cara i ha respost amb la consciència tranquil·la. Per l'exconseller, la Fiscalia l'ha acusat manipulant proves, una qüestió que li sembla impròpia. L'exconseller de Territori i Sostenibilitat ha assegurat que és al banc dels acusats perquè no ha renunciat a l'activitat política. Josep Rull ha reflexionat sobre la sobirania de Catalunya i la necessitat que té Espanya de resoldre l'encaix sense haver d'imposar les lleis i garantint els drets polítics i democràtics.»
"Rull stated that, during the trial, he had stuck to his guns, and had replied with a clear conscience. In the former minister’s view, the Prosecutor's Office had accused him of manipulating evidence, an issue that seems improper. The former minister of Territory and Sustainability assured the court that he is sitting in the dock because he has not given up his political activity. Josep Rull reflected on the sovereignty of Catalonia and the need for Spain to resolve the fit without having to impose laws and guaranteeing political and democratic rights. »


«L'exconsellera ha declarat que no té cap dubte que s'ha celebrat un judici polític, motiu pel qual no ha perdut cap de les seves conviccions ideològiques republicanes. Bassa ha volgut negar, explícitament, els fets pels quals és acusada i que creu que la defensa s'ha encarregat de demostrar que no tenen cap fonament. Com a sindicalista, ha dit que té un tarannà dialogant i negociador i ha assegurat que la desobediència, per part del govern, hauria estat haver-se presentat amb un programa electoral i no haver-lo complert. L'exconsellera ha convidat el tribunal a entendre la seva llibertat com la de moltes generacions futures.»
"The former minister said that there is no doubt that a political trial has been held, which is why she has not lost any of her Republican ideological convictions. Bassa explicitly denied the deeds of which she is accused and she believes her counsel has set out to show that they have no grounding. As a trade unionist, she said that he has a spirit of dialogue and negotiation and assured that it would have been disobedience, on the part of the government, had it appeared with an electoral program and not to have fulfilled it. The former minister invited the court to understand her freedom as well as that of many future generations. "


https://www.dailymotion.com/embed/video/x7ayff5
«L'exconseller de Justícia ha subratllat que el trasllat dels temes polítics als tribunals fa un flac favor a la política. Mundó ha afirmat que creu en la política i també en la justícia com a elements que enforteixen les societats democràtiques, sempre que estiguin perfectament separats. Espera que la sentència del judici ajudi a resoldre el carreró sense sortida en què s'ha convertit la demanda d'una part significativa dels catalans.»
"The former minister of Justice emphasized that the transfer of political issues to the courts does no favour to politics. Mundó stated that he believes in politics and also in justice as elements that strengthen democratic societies, as long as they are perfectly separate. He hopes that the sentence will help solve the dead end into which the demand of a significant part of the Catalans has been turned.»


«L'exconsellera ha començat el torn final fent al·lusió al naixement del catalanisme polític, del qual ha dit sentir-se hereva. Per l'exconsellera de Governació, la voluntat del govern era plantejar un referèndum legal i pactat amb l'Estat de manera pacífica i democràtica. Borràs ha expressat que el plantejament de l'1-O era, en realitat, la recerca d'una solució per a Catalunya davant de la manca d'encaix dins de l'Estat espanyol. Una solució que, segons ella, encara no s'ha trobat, però que espera que es trobi en un futur.»
«The former minister began her final plea making a reference to the birth of political Catalanism, of which she said she felt herself to be an heiress. For the former minister of Governance, the government's desire was to propose a legal referendum agreed with the State in a peaceful and democratic manner. Borràs said that the 1 October was lanned, in fact, as a search for a solution for Catalonia in view of the lack of its fit in Spain. According to her, the solution has not yet been found, but she hopes it will be found in the future. »


L'exconseller ha expressat la seva tristesa per haver arribat fins al judici que ha qualificat de "despropòsit". Vila ha indicat que va actuar sempre respectant l'esperit de la Constitució de 1978 i oposant-se a qualsevol via unilateral, tot i tenir la convicció que Catalunya és una nació de la qual Espanya ha d'acceptar la singularitat. El responsable d'Empresa i Coneixement del govern Puigdemont ha justificat la dimissió com a conseller després que no s'aconseguís una via pactada amb el govern espanyol.
The former minister expressed his sadness for having got as far as this trial, which he described as an "absurdity". Vila said that he acted always respecting the spirit of the 1978 Constitution and opposing any unilateral route, despite having the conviction that Catalonia is a nation whose singularity Spain must accept. The former minister of Company and Knowledge of the Puigdemont government justified his resignation as minister after the failure to agrre on a road map with the Spanish government.


«L'expresident de l'ANC ha resseguit el seu paper com a activista per insistir en la no-violència i el respecte a les idees dels altres. Uns eixos mitjançant els quals va discórrer el comportament de milers de catalans l'1-O. Unes idees, ha assegurat, que no són incompatibles amb la resistència pacífica. Sànchez ha dit que es víctima d'una injustícia i no s'ha plantejat mai la possibilitat de declarar-se culpable ja que el relat de la Fiscalia i l'acusació popular ha negat la veritat. Ha reiterat la inexistència de violència la jornada del referèndum; en tot cas, un gran acte de desobediència. Per Jordi Sánchez, la Constitució del 1978 no dóna resposta a les demandes fetes des de Catalunya i, avui dia, planteja serioses barreres als drets fonamentals de les persones.»
"The former president of the ANC summarised his role as an activist to insist on non-violence and respect for the ideas of others. These axes guided the behaviour of thousands of Catalans on 1 October. These ideas, he assured, are not incompatible with peaceful resistance. Sanchez said he is the victim of an injustice and that he has never thought of pleading guilty since the narrative of the prosecutor and the popular prosecution have denied the truth. He reiterated the non-existence of violence on Referendum day; if anything, it was a great act of disobedience. For Jordi Sánchez, the 1978 Constitution does not respond to the demands made from Catalonia and, right now, poses serious barriers to people’s fundamental rights.»


El president d'Òmnium Cultural ha indicat que la sentència del judici marcarà el futur de la democràcia a l'estat espanyol. Cuixart ha volgut fer un reconeixement a tots els votants de l'1-O que, segons ell, van respondre a la "mobilització permanent" a la qual cridaven entitats com la que presideix. Davant del dilema d'acatar una resolució del Tribunal Constitucional i la desobediència civil, Jordi Cuixart ha volgut justificar l'elecció de la segona per, de manera pacífica, protestar contra la injustícia, no tenir por de dialogar amb l'altra part i conservar la dignitat. Cuixart ha volgut deixar clar que ningú aconseguirà enfrontar els pobles d'Espanya, que són germans i no enemics, i ha reiterat que la seva prioritat no és sortir de la presó, sinó continuar lluitant pel dret a l'autodeterminació.
The president of Òmnium Cultural said that the judgment of this trial will leave its mark on the future of democracy in Spain. Cuixart acknowledge all the 1 October voters who, according to him, responded to the "permanent mobilization" to which organisations such as the one he chairs called. Faced with the dilemma of complying with a Constitutional Court resolution and civil disobedience, Jordi Cuixart justified the choice of the latter so as to protest - in a peaceful way - against injustice, not to be afraid of entering into dialogue with the other party and to conserve dignity Cuixart made it clear that nobody will manage to confront the peoples of Spain, who are brothers and not enemies, and reiterated that his priority is not to leave prison, but to continue fighting for the right of self-determination.


L'expresidenta del Parlament ha reivindicat la igualtat de tracte jurídic que la resta de companys i companyes de la mesa. Ha subratllat que, precisament, tots els membres de la mesa van complir sempre el reglament de la cambra. Per aquest motiu, Forcadell ha reiterat que ha estat jutjada per la seva trajectòria, i no pas pels seus actes. De l'acusació, ha dit que ha intentat incriminar-la mitjançant falsos testimonis, informacions errònies, piulades inexistents i crides que no va fer. S'ha declarat defensora de la paraula lliure i la llibertat d'expressió, especialment a institucions com el Parlament de Catalunya.
The former Speaker of the Parliament [of Catalonia] has claimed equality of legal treatment with the other Bureau members. She emphasized that all the members of the Bureau did indeed always comply with the rules of the Chamber. For this reason, Forcadell reiterated that she has been tried for her career, not for her deeds. As to the prosecution, she said it has tried to incriminate her through false testimony, misinformation, nonexistent tweets and appeals that she did not make. She declared she is a defender of free speech and freedom of expression, especially in institutions such as the Parliament of Catalonia.


Catalan texts: © Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA
Cap comentari:

Publica un comentari