Cercar en aquest blog

Compte enrere

16 de gen. 2019

Forn's counsel's brief (resumé in Catalan)

Here is an English rendering of an article summarising Joaquim Forn's counsel's brief, published on 15 JAN 2019. If the source objects I shall of course delete it.
Click here if need be to read the whole posthttps://www.vilaweb.cat/noticies/joaquim-forn-defensa-mossos/


Forn's defence counsel argues that political orders were not given to Mossos on 20 Sept or 1 Oct

The text argues that Forn did not participate in the design of the police arrangements and that always said that the Mossos would comply with court resolutions

15.01.2019 15:57

Joaquim Forn's lawyer has made public the council's defence paper, in which he asks for acquittal and argues that the Generalitat did not give political orders to the Mossos d'Esquadra on 20 Sept or 1 Oct. He also said that Forn did not participate in the design of the police arrangements of those days and mentioned several statements by the minister in which he said that the Mossos would abide by the judicial resolutions. "The political leader did not interfere with any operational decision," he says.

The paper also explains that he did not make any changes to the command of the Catalan police when he occupied the post in July 2017. 'The change in the political leadership of the Ministry did not imply an insurrectionary turn ordered by my client, but a mere continuity", he says. He also denies that rebellion was committed. 'The crime of rebellion can not be used to repress political dissent expressed in a peaceful way', he says. He adds that he successfully maintained the 'delicate balance' between being loyal to the government and being the main leader of the corps.

Forn's defence, carried by Xavier Melero, also disclaims the accusation of passivity of the Mossos during 1 October and explains the actions that the Catalan police activity that day requisitioned ballot boxes and closed polling stations, as ordered by the High Court of Justice of Catalonia. The defence also argues that Forn did not give orders to Mossos on 1 October and that the police acted according to the criteria of the court order.

In the case of the 20 September concentration, he argued that it was an exercise of the right to protest and that no-one was detained or suffered any injury. He points out, then, that the 'excesses' that ocurred are 'redefinable' to damage, public disorder and, where appropriate, resistance to authority. He also denies that he "advised the masses" as a Minister to oppose with "violent resistance" the action of the judicial committee and denies that there was any 'uprising or tumultuous insurrection' of the demonstrators.

About 1 October he follows the same criteria. He assures that in no case did he part in the operation or interfere from a political point of view. "He did not interfere with the operative from the political (far less the technical) point of view, nor was did he appear in the coordination room of the Mossos, nor did he issue any guideline to those responsible for it", as stated in the defence brief. In this regard, he also claims that he did not order any action to obstruct the work of the Spanish police or the Civil Guards deployed in Catalonia.

In addition, it denies that there was a police 'inframobization' of the Mossos on the referendum day, and points out that it was the largest operation ever carried out by the Catalan police. It also notes that in the coordination meetings prior to the referendum - with the participation of the Civil Guards and the state police and under the baton of Diego Pérez de los Cobos - the Mossos plan was sent to send a couple of agents to each voting point, and that Pérez de los Cobos did not suggest any change or concrete modification.

Sr. Forn contributes as a documentary the declaration he made to workers on October 26, hours before his dismissal was officially notified in application of article 155. Then, he said that there were only two alternatives: a call for elections or application of article 155, without referring, therefore, to the possibility of declaring independence.

Melero requests 38 witnesses, among which major Josep Lluís Trapero, President Carles Puigdemont, the former delegate of the Spanish government in Catalonia, Enric Millo, and the 1-O police coordinator, Diego Pérez of the Cobos. Also the former Interior Minister Jordi Jané and the head of the Spanish police in Catalonia, Sebastián Trapote. On Puigdemont, the paper calls for 'by the special procedural status' that it has, declaring through 'mechanisms of international court cooperation' and by video-conferencing.

The defence also wants to see the former senior members of ERC in the Department of Economics Josep Maria Jové and Lluís Salvadó, for the document 'Enfocats' and the 'Moleskine' agenda. He also requests union spokesmen to argue that he did not politically interfere in the corps, various Mossos officers, two neighbors of Dorius (Maresme) and two Interior Ministry employees. In addition, he wants officers of the Civil Guard to appear, authors of various police trials and the prefecture of the police in Catalonia who prepared the document 'Action Plan October 1'. In the paper, it is pointed out that the information included in the statements that have served the judge for the instruction of the cause are 'biased and partial'....ooo000ooo...

La defensa de Forn argumenta que no es van donar ordres polítiques als Mossos el 20-S ni l’1-O


Els escrits argumenten que Forn no va participar en el disseny dels dispositius policíacs i que sempre va dir que els Mossos complirien les resolucions judicials


15.01.2019  15:57
L’advocat de Joaquim Forn ha fet públic l’escrit de defensa del conseller, en què en demana l’absolució i argumenta que la Generalitat no va donar ordres polítiques als Mossos d’Esquadra ni el 20-S ni l’1-O. També diu que Forn no va participar en el disseny dels dispositius policíacs d’aquells dies i cita diverses declaracions del conseller en què deia que els Mossos acatarien les resolucions judicials. ‘El responsable polític no va interferir en cap decisió operativa’, diu.

L’escrit també explica que no va fer cap canvi a la cúpula de la policia catalana quan va accedir al càrrec el juliol del 2017. ‘El relleu en la cúpula política de la conselleria no va implicar un gir insurreccional imprès pel meu representat, sinó una simple continuïtat’, afirma. També nega que es cometés rebel·lió. ‘No es pot usar el delicte de rebel·lió per reprimir el dissentiment polític expressat de manera pacífica’, diu. I afegeix que va mantenir amb èxit el ‘delicat equilibri’ entre ser lleial al govern i ser el principal responsable del cos.

La defensa de Forn, exercida per Xavier Melero, també desmunta l’acusació de passivitat dels Mossos durant l’1-O i explica les actuacions que aquell dia la policia catalana va requisar urnes i va tancar col·legis electorals, tal com havia ordenat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La defensa també argumenta que Forn no va donar ordres als Mossos l’1-O i que els agents van actuar seguint els criteris de l’ordre judicial.

En el cas de la concentració del 20-S, defensa que va ser un exercici del dret a la manifestació i que no es van produir ni detinguts ni afectacions a la integritat física de ningú. Apunta, doncs, que els ‘excessos’ que s’hagin pogut produir són ‘reconduïbles’ a danys, desordres públics i, en el seu cas, resistència a l’autoritat. També nega que com a conseller ‘incités a les masses’ a oposar ‘resistència violenta’ a l’actuació de la comitiva judicial i nega que hi hagués cap ‘alçament o insurrecció tumultuària’ dels concentrats.

Sobre l’1-O, manté el mateix criteri. Assegura que en cap cas va participar en l’operatiu ni va interferir des d’un punt de vista polític. ‘No va interferir en l’operatiu des del punt de vida polític, ni menys encara tècnic, ni tant sols va estar present a la sala de coordinació dels Mossos, ni va emetre cap directriu als responsables de la mateixa’, recull l’escrit de defensa. En aquesta línia, també sosté que no va ordenar cap actuació per obstruir la tasca de la policia espanyola o la Guàrdia Civil desplegada a Catalunya.

A més, nega que hi hagués cap ‘infradotació’ policíaca per part dels Mossos el dia del referèndum i apunta que va ser el dispositiu més nombrós portat mai a terme per part de la policia catalana. També apunta que en les reunions de coordinació prèvies al referèndum –amb participació de Guàrdia Civil i policia estatal i sota la batuta de Diego Pérez de los Cobos– es va aportar el pla dels Mossos d’enviar una parella d’agents a cada punt de votació. I que Pérez de los Cobos no va suggerir cap canvi ni cap modificació concreta.

Forn aporta com a documental la declaració que va fer als treballadors el 26 d’octubre, hores abans que se li comuniqués oficialment la seva destitució en aplicació del 155. Llavors, va dir que només hi havia dues alternatives: o convocatòria d’eleccions o aplicació del 155, sense referir-se, doncs, a la possibilitat de declarar la independència.

Melero sol·licita 38 testimonis, entre els quals el major dels Mossos Josep Lluís Trapero, el president Carles Puigdemont, l’ex-delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i el coordinador policíac de l’1-O, Diego Pérez de los Cobos. També l’ex-conseller d’Interior Jordi Jané i el màxim responsable de la policia espanyola a Catalunya, Sebastián Trapote. Sobre Puigdemont, l’escrit demana que ‘per l’especial estatus processal’ que té, declari mitjançant ‘mecanismes de cooperació judicial internacional’ i per videoconferència.

La defensa també vol que compareguin els ex-alts càrrecs d’ERC al Departament d’Economia Josep Maria Jové i Lluís Salvadó –pel document ‘Enfocats’ i l’agenda ‘Moleskine’. També sol·licita portaveus de sindicats per sostenir que no va fer ingerències polítiques al cos, diversos agents del cos, dos veïns de Dorius (Maresme) i dos treballadors de la conselleria d’Interior. A més, vol que compareguin funcionaris de la Guàrdia Civil autors de diversos atestats policials i de la prefectura superior de la policia a Catalunya que van elaborar el document ‘Pla d’actuació 1 d’octubre’. En l’escrit, ja apunta que les informacions incloses en els atestats que han servit al jutge per a la instrucció de la causa són ‘esbiaixades i parcials’.Text de Joaquim Forn: https://issuu.com/lleonart/docs/defensa_forn_ii

 Vegeu:

Cap comentari:

Publica un comentari