Cercar en aquest blog

Compte enrere

20 de maig 2018

REPORT by Human Rights organisations ON THE SPANISH GOVERNMENT'S COMMUNIQUÉ (May 20 2018)

The Spanish government issued a statement today stating that the decree appointing the ministers that form the Government of the Generalitat will not be published in the Official Journal of the Generalitat de Catalunya (DOGC) and that it would study its feasibility, despite the fact that all the members of the Government enjoy their full political rights. The Spanish government retains the application of Article 155, which was to be withdrawn as soon as there was a government in Catalonia, in the total and absolute absence of legal basis.

That is why today various groups of jurists have issued the following statement:

***** If need be, click below on "Més informació" to read the whole communiqué *****

REPORT ON THE SPANISH GOVERNMENT'S COMMUNIQUÉ


The Spanish Government has issued a statement that questions the feasibility of the Government of Catalonia announced by President Quim Torra. In doing so, it warns that it considers that it is the only body with powers to authorize the publication of the Decree that approves the appointments.

As regards this statement, the undersigned organisations wish to report:

1. This communication contravenes Article 152 of the Spanish Constitution (SC), which determines that it is the President of the Generalitat who is responsible for the Government cabinet, is its highest representation and is even the statutory representative of the State in the territory of Catalonia.

2. Article 17 of Law 19/2008 of the Presidency of the Generalitat and of the Government indicates that it is for the President of the Generalitat, in accordance with his personal status, to represent the Generalitat, and it is he or she, within the framework of his functions, who freely decides to the appoint and sack the members of the Government.

3. The publication of the appointments in the DOGC is a due and regulated act, and not doing so out infringes Article 7 of Law 4/2007 on the DOGC. The appointment made by the President must be assumed to be a valid act and no authority within the Generalitat, including those that are now controlled by central government, may oppose its official publication without incurring in disciplinary, political or criminal liability.

4. The repeated interference of the central government in the functioning of the Catalan institutions, beyond the anomaly that the improper application of article 155 SC amounts to, implies an intolerable lack of respect for the democratic will expressed at the ballot box and a flagrant violation of the fundamental rights of citizens and citizens of Catalonia.

May 20 2018L’Estat espanyol ha emès avui un comunicat on indica que no publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el decret del nomenament dels Consellers que formen el Govern de la Generalitat i indica que n’estudiarà la viabilitat, malgrat el fet que tots els Consellers mantenen els seus drets polítics intactes. L’Estat espanyol manté així l’aplicació de l’article 155, el qual s’havia de retirar una vegada hi hagués Govern a Catalunya, amb una total i absoluta manca de base jurídica.

Per això avui diferents col·lectius de juristes han emès el següent comunicat:

DENÚNCIA DEL COMUNICAT DEL GOVERN ESTAT ESPANYOL
 
El Govern de l'Estat Espanyol ha emès un comunicat en què qüestiona la viabilitat del Govern de Catalunya anunciat pel president Quim Torra. En fer-ho, avisa que es considera l'únic òrgan competent per autoritzar la publicació del Decret que l'aprova. 

En relació amb aquest comunicat, les entitats signants volem denunciar:

1. Aquesta comunicació contravé el propi article 152 de la CE que determina que és al president de la Generalitat a qui correspon la Direcció del Consell de Govern, la seva més alta representació i fins i tot la ordinària de l'Estat en territori de Catalunya.

2. L'article 17 de la LIei 19/2008 de la presidència de la Generalitat i del Govern assenyala que correspon al president o presidenta de la Generalitat, d'acord amb el seu estatut personal, la representació de la Generalitat, i és, en el marc de les seves funcions, a qui li pertoca acordar el nomenament i la separació lliurement dels membres del Govern.

3. La publicació al DOGC dels nomenaments és un acte degut i reglat, no portar-lo a terme infringeix I'article 7 de la Llei 4/2007 del DOGC. El nomenament efectuat pel president s'ha de presumir com un acte vàlid i cap autoritat dins de la Generalitat, incloses les que la tenen intervinguda, pot oposar-se a la seva publicació oficial sense incórner en responsabilitats disciplinàries, politiques o penals.


4. La reiterada ingerència de l'Estat central en el funcionament de les institucions catalanes, més enllà de l'anomalia que suposa I'aplicació indeguda de I'article 155 CE, implica una intolerable manca de respecte a la voluntat democràtica expressada a les urnes i una vulneració flagrant dels drets fonamentals dels ciutadans i ciutadans de Catalunya.

Cap comentari:

Publica un comentari