Cercar en aquest blog

Compte enrere

18 de juny 2018

ANC and its position as regards peace, non-violence and passive resistance

The Assemblea Nacional Catalana is radically opposed to any form of violence or non-democratic behaviour, as attested by documents since its inception. Here is a selection.

                     *****Click here on "Més informació" to read the whole post *****"The objective of the ANC is the awareness and mobilization of the majority of the population of Catalonia so that these national objectives can be achieved peacefully and democratically:1 -  To recover the political independence of Catalonia by means of the constitution of a legal, democratic and social State. "April 30, 2011https://assemblea.cat/?q=/node/30

"The ANC, as a transversal organization that is working to achieve
the independence of Catalonia peacefully and democratically, condemns the inoportune equalization of a democratic, peaceful, open and participatory act, such as a general assembly, with Nazism."
July 2013https://assemblea.cat/?q=node/5384

"The assembly is an organisation that has been born to push for the achievement of independence through peaceful, non-violent and democratic means."July 3, 2014https://assemblea.cat/?q=node/8355
 

"To keep up the social mobilization that allows, at a specific moment, an active and peaceful popular response to the actions that our institutions, self-government instruments and democratic values ​​challenge". (p.3)"Independent organizations and civic and social entities must be actively, resolutely and peacefully coordinated." (page 9)"At the same time, we will communicate the steps to complete to complete the peaceful and orderly emancipation process, clearly and legitimately." [...] "The mobilization of the people, always radically peaceful and democratic, proportionate, but forceful, will be the means and the indispensable ally to defend our rights and our representatives. The ANC is committed, just as which he has done so far, to prepare, organize and, if necessary, convene and coordinate these mobilizations, always guaranteeing their determined, peaceful, respectful and democratic spirit." (p.10)April 17, 2016https://assemblea.cat/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=715&usg=AOvVaw1xAhajXgbjwgY_5UhAq6i4
"Aims"... 7. Preserve the nonviolent character of the movement for independence and the materialization of the Catalan Republic." (page 9)"... 8. To promote the culture of peaceful resistance and civil disobedience. The ANC will undertake massive civil disobedience actions when it is considered that this is the case, in the form of large actions, timely initiatives, and long-range campaigns and a sustainable format over time, if necessary." "[...]" 13. Maintain and intensify the mobilization of Catalan society in a non-violent way to achieve the release of political prisoners, the return of exiles, and defend the Catalan Republic and its effective and legitimate recognition, both inside and outside, and reverse all the consequences of the application of 155 and the criminal proceedings "[...]" It will be necessary to define new strategies of civic confrontation with the State, always in a non-violent way" (p.10)"12. All the previous roadmaps took into account the citizen mobilization as one of the basic strategic action lines of the ANC. In the last one, it was specifically called" peaceful and democratic citizen mobilization, multitudinal, transversal, provided but forceful. "This mobilization continues to be the core of all the actions that the Assembly must carry out. The commitment, as it has been until now, is still in force to prepare, organize, convene and coordinate mobilizations and diverse and diversified actions of a peaceful, non-violent, respectful and democratic nature, and at the same time effective, and collaborate with other organizations and organizations ... "(pages 12-13)"The very nonviolent and peaceful character of the independence movement must make us exclude any attitude, conscious or unconscious, exclusion, verbal aggressiveness or disqualification towards democrats who do not share our ideals." (page 16)"Citizenship must be mobilized peacefully but in a decisive and forceful way so that 155 cannot be applied again politically, socially or operatively [...] That is why peaceful mobilization will be needed in collaboration with teams or legal entities, but without subjecting the action strictly to legal strategies... "(p.18)February 2018https://assemblea.cat/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=715&usg=AOvVaw1xAhajXgbjwgY_5UhAq6i4


...ooo000ooo...

"L’objecte de l’ANC és la conscienciació i la mobilització de la majoria de la població de Catalunya per tal que es puguin aconseguir, de forma pacífica i democràtica, aquests objectius nacionals:
1r. Recuperar la independència política de Catalunya mitjançant la constitució d’un Estat de dret, democràtic i social."
30 d'abril de 2011
https://assemblea.cat/?q=/node/30


"L’ANC, com a organització transversal que treballa per aconseguir de manera pacífica i democràtica la independència de Catalunya, condemna la lamentable equiparació d’un acte democràtic, pacífic, obert i participatiu com és una assemblea general, amb el nazisme."
Juliol de 2013
https://assemblea.cat/?q=node/5384


"L’assemblea és una entitat que ha nascut per empènyer en l’assoliment de la independència per mitjans pacífics, no-violents i democràtics".
3 de juliol de 2014
https://assemblea.cat/?q=node/8355


"Mantenir alta la mobilització social que permeti, en un moment determinat, una resposta popular activa i pacífica davant les actuacions que qüestionin les nostres institucions, instruments d’autogovern i els valors democràtics." (p. 3)
"Les organitzacions independentistes i les entitats cíviques i socials s’hauran de coordinar de forma activa, decidida i pacífica." (p. 9)
"A la vegada, comunicarem els passos a realitzar per completar el procés d’emancipació pacífica i ordenada, de forma clara i legítima." [... ] "La mobilització del poble, de manera sempre radicalment pacífica i democràtica, proporcionada, però contundent, serà el mitjà i l’aliat irrenunciable per a defensar els nostres drets i els nostres representants. L’ANC es compromet, igual que ha fet fins ara, a preparar, organitzar i, si calgués, convocar i coordinar aquestes mobilitzacions garantint sempre el seu esperit decidit però pacífic, respectuós i democràtic." (p. 10)
17 April 2016 
https://assemblea.cat/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=715&usg=AOvVaw1xAhajXgbjwgY_5UhAq6i4 


"Objectius
"...7. Preservar el caràcter no-violent del moviment per la independència i per la materialització de la República catalana." (p. 9)
... 8. Potenciar la cultura de resistència pacífica i de desobediència civil. L’ANC emprendrà accions de desobediència civil massiva quan es consideri que així cal, en forma de grans accions, iniciatives puntuals, i campanyes de llarg abast i format sostenible en el temps, si cal." [...] "13. Mantenir i intensificar la mobilització de la societat catalana de manera no violenta per aconseguir l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats, i defensar la República catalana i el seu reconeixement efectiu i legítim, tant a l’interior com a l’exterior, i revertir totes les conseqüències de l’aplicació del 155 i dels processos penals" [...] "Caldrà definir noves estratègies de confrontació cívica amb l’Estat, sempre de manera no violenta." (p. 10)
"12. Tots els fulls de ruta anteriors tenien en compte la mobilització ciutadana com una de les línies d’actuació estratègica bàsica de l’ANC. En el darrer es parlava concretament de “mobilització ciutadana pacífica i democràtica, multitudinària, transversal, proporcionada però contundent”. Aquesta mobilització continua sent l’ànima de totes les actuacions que ha de dur a terme l’Assemblea. Continua també vigent el compromís, com ha estat fins ara, de preparar, organitzar, convocar i coordinar mobilitzacions i accions diverses i diversificades de caire pacífic, no violent,
respectuós i democràtic
, i alhora efectives, i col·laborar amb altres entitats i organitzacions..." (p. 12-13)
"El propi caràcter no violent i pacífic del moviment independentista ens ha de fer excloure qualsevol actitud, conscient o inconscient, d’exclusió, d’agressivitat verbal o de desqualificació cap a demòcrates que no comparteixin els nostres ideals." (p. 16)
"La ciutadania s’ha de mobilitzar pacíficament però de forma decidida i contundent perquè el 155 no es pugui tornar a aplicar ni políticament, ni socialment, ni operativament [...] Per això caldrà la mobilització pacífica en col·laboració amb equips o entitats de treball jurídic, però sense supeditar l'acció estrictament a les estratègies jurídiques..." (p. 18)
February 2018 
https://assemblea.cat/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=715&usg=AOvVaw1xAhajXgbjwgY_5UhAq6i4

 

Cap comentari:

Publica un comentari