Cercar en aquest blog

Compte enrere

3 de jul. 2018

Sindic de Greuges / Ombudsman on suspension of public office

Here is an unofficial translation of the Statement issued by the Catalan Ombudsman (Sindic de Greuges) on 29 June 2018.

***** If need be, click below on "Més informació" to read the whole post  ******


This Wednesday, June 27, 2018, the ruling of the Supreme Court confirming the prosecution of various political and social leaders on criminal charges of rebellion was published. 

The Sindic de Greuges recently made a Statement, in the Report of violations of fundamental rights and public liberties on the occasion of the criminal proceedings following 1-O and the application of article 155 CE, on the disproportion of criminal qualifications regarding the events around October 1 and October 27 and the possible violation that this implies as regards the principle of criminal legality, among others.

Regardless of those considerations, and in view of information that insistently argues that, once the charges of rebellion have been formally issued, there will be an automatic suspension of the public posts of those prosecuted persons that have one, the Síndic notes that:

1. Article 384 bis of the Law of criminal prosecution (LECr) says textually that:

"As soon as tbe official charges gave been issued, and provisional jail has been ordered for a crime committed through a person belonging to or related to armed bands or terrorist or rebel individuals, the defendant who is performing a public function or position must be automatically suspended from exercising it, while the prison situation lasts."

2. This article is applicable in the event that people accused of terrorism or rebellion are prosecuted and in prison. So the people prosecuted with imprisonment decreed, but not subject to an effective provisional loss of freedom, cannot be deprived of their public office, elective or not.

3. The ruling of the Constitutional Court 199/1987 defined rebel individuals, and determined the constitutional content of article 384 bis, in a binding way for all the jurisdictional and public bodies, in the following terms:

"By definition, rebellion is carried out by a group that has the purpose of illegitimate use of weapons of war or explosives, with the purpose of producing the destruction or eversion of the constitutional order. For its part, art. 8 of Organic Law 9/1984 equates the membership of a rebel organization with membership of an armed band, referring to the use of 'firearms, bombs, grenades, explosives or explosives or incendiary means of any kind'. Thus as soon as such rebels fall within the concept of an armed band as defined in art. 55.2 of the Constitution, it becomes legitimate to apply the suspension of the rights which the constitutional rule allows".

4. The above-mentioned Supreme Court decision of June 26 explicitly excludes the use of weapons in the alleged crime of rebellion on the part of the people prosecuted and, even less, the use of war weaponry or explosives in the commission of the alleged crimes that are the object of this emcase. This means that one of the legal elements for deciding the suspension of the public posts of all the prosecuted and imprisoned people is missing.

...ooo£££ooo...

http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=5435

Aquest dimecres 27 de juny de 2018, s'ha fet pública la interlocutòria del Tribunal Suprem que confirma el processament per delicte de rebel·lió de diferents dirigents politics i socials.

El Sindic de Greuges ja s'ha pronunciat recentment a l'Informe La vulneració de drets fonamentals i llibertats públiques en ocasió de la reacció penal a l'1-O i l'aplicació de l'article 155 CE sobre la desproporciò de les qualificacions penals respecte dels fets al voltant de I'1 I el 27 d'octubre i la possible vulneració que això suposa respecte del principi de legalitat penal, entre d'altres.

Amb independència d'aquelles consideracions, i davant informacions que de manera insistent defensen que, un cop ferm el processament per rebel.lió, correspon la suspensió automàtica de càrrecs de les persones processades que en tinguin, el Síndic fa notar que:

1. L'article 384 bis de la Llei d'enjudiciament criminal (LECr) diu textualment que:

"Així que sigui ferma una interlocutòria de processament i s'ordeni la presó provisional per un delicte comès per mitjà d'una persona integrada o relacionada amb bandes armades o individus terroristes o rebels, el processat que estigui exercint una funció o càrrec públic ha de quedar automàticament suspès en I'exercici d'aquest mentre duri la situaciò de presó".

2. Aquest article és aplicable en el cas de que persones acusades de terrorisme o rebel·lió estiguin processades i en presó. Per tant, les persones processades amb presó decretada, però no sotmeses a una pèrdua provisional efectiva de llibertat no poden ser privades dels seus càrrecs públics, electius o no.

3. La sentència del Tribunal Constitucional 199/1987 va definir individus rebels, i va fixar el contingut constitucional de I'article 384 bis, de manera vinculant per a tots els òrgans jurisdiccionals I públics, en els termes següents:

"Por definición, la rebelión se realiza por un grupo que tiene el propósito de uso ilegítimo de armas de guerra o explosivos, con una finalidad de producir la destrucción o eversión del orden constitucional, A su vez el art. 8 de la Ley orgánica 9/1984 equipara la integración en una organización rebelde a la integración en una banda armada, refiriéndose a la utilización de 'armas de fuego, bombas, granadas, sustancias o aparatos explosivos o medios incendiarios de cualquier clase', Por ello a tales rebeldes en cuanto integran el concepto de banda armada del art. 55.2 de la Constitución, les resulta legítimamente aplicable la suspensiòn de derechos a la que habilita el precepto constitucional."

4. La interlocutòria esmentada del Tribunal Suprem de 26 de juny exclou explícitament la utilització d'armes en el presumpte delicte de rebel·lió per part de les persones processades i, encara menys, la utilització d'armes de guerra o explosius en la comissió dels presumptes delictes objecte de la causa, Això vol dir que falta un dels elements legais per acordar la suspensió dels càrrecs de totes les persones processades i empresonades.


Cap comentari:

Publica un comentari