Cercar en aquest blog

Compte enrere

4 de jul. 2018

cup


... En el redactat definitiu, s'hi manté el compromís de respondre als embats judicials de l'Estat ratificant la "ferma voluntat de dur a terme les actuacions necessàries previstes i aprovades per aquest Parlament, per a assolir i culminar democràticament la independència de Catalunya" i reiterant "els objectius polítics" que conté la resolució del 9-N, els quals considera ara "legitimats pels resultats del referèndum de l'1-O i de les eleccions del 21-D"...

Un dels afegits al redactat original és un paràgraf que recorda el suport al dret a decidir i l'autodeterminació expressats pel Parlament "i en conseqüència, com a dipositari de la sobirania de poble de Catalunya i amb fidelitat a la seva voluntat, reitera el seu compromís a assolir els objectius polítics anteriorment expressats per vies democràtiques i no violentes"...

...ooo000ooo...

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2018

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

Ref.: 302CRA04071800003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat, del SP de la
Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional (tram. 302-00005/12).

Esmena transaccional 1
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent,
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1

Transacció entre l'esmena 1 del GP JxCAT i el GP ERC amb el punt 1 del SP de la
CUP-CC

1. El Parlament de Catalunya, davant les actuacions de l’Estat, per mitjà del Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem, l’Audiència Nacional i la Fiscalia, de judicialització i persecució dels actes conseqüents amb el seu mandat democràtic ratifica la seva ferma voluntat de dur a terme les actuacions necessàries previstes i aprovades per aquest Parlament, per a assolir i culminar democràticament la independència de Catalunya.

Per tot això, el Parlament reitera els objectius polítics que conté la Resolució 1/XI, del 9 de novembre, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015, legitimats pels resultats del referèndum de l’1 d’octubre i de les eleccions del 21 de desembre de 2017.

El Parlament ha expressat en múltiples ocasions la seva defensa al dret a decidir i l’autodeterminació i en conseqüència, com a dipositari de la sobirania de poble de Catalunya i amb fidelitat a la seva voluntat, reitera el seu compromís a assolir els objectius polítics anteriorment expressats per vies democràtiques i no violentes.

Esmena transaccional 2
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent,
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2

Transacció entre l'esmena 2 del GP JxCAT i el GP ERC amb el punt 2 del SP de la
CUP-CC

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectiu el contingut dels articles suspesos per Tribunal Constitucional de les següents normes:

2.1. Llei 24/2015 de mesures per afrontar l'emergència en l'àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica i Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial.

2.2. Llei 1 7/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes.

2.3. Llei 1 6/2017 del canvi climàtic.

2.4. Llei 9/2017, d'universalització de l'assistència sanitària.

2.5. Llei 5/2017, dels impostos sobre grans establiments comercials, estades en establiments turístics, elements radiotòxics, begudes ensucrades envasades i emissions de diòxid de carboni.

2,6. Llei 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya.

2.7. Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.

2.8. Llei 21/2017, de l'Agència Catalana de Protecció Social.

2.9. Llei 15/2017, de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya

2.10. Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires.

2.11. Llei 3/2017, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè

2.12. Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques.

2.13. Decret llei 5/2017, d’1 d'agost, de mesures urgents pera l'ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places

2.14. Llei 2/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència de la Generalitat i del Govern

Esmena transaccional 3
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent,
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3

Transacció entre l'esmena 3 del GP JxCAT i el GP ERC amb el punt 3 del SP de la
CUP-CC

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar-li en un termini de noranta dies l’estat i el pla d’execució de totes les mesures tendents a fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional de les normes referides en el apartat 2.

Esmena transaccional 4
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent,
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 4

Transacció entre l'esmena 4 del GP JxCAT i el GP ERC amb el punt 4 del SP de la
CUP-CC

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar per a Ia seva tramitació en un termini de sis mesos els respectius projectes de llei o norma escaient per recuperar els drets i llibertats que afecten de forma directa a la millora de la qualitat de vida de les persones, contingudes en els articles anul·lats pel Tribunal Constitucional amb posterioritat al 27 de setembre de 2015.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2018

Carles Riera Albert Vidal Aragonés Chicharro
Representant del SP CUP-CC                                    Diputat del SP CUP-CC

Albert Batet i Canadell  Josep Costa i Roselló
Portaveu del GP JxCat                                            Diputat del GP JxCat

Anna Caula i Paretas

Portaveu del GP ERC

Font: https://www.naciodigital.cat/noticia/158665/jxcat/erc/cup/ratificaran/mandat/1-o/resolucio/9-n/assolir/republica

Cap comentari:

Publica un comentari