Cercar en aquest blog

Compte enrere

28 de gen. 2014

Bibliografia polítiques lingüístiques del català

Índex
  • General Països Catalans
  • Catalunya
  • Illes Balears
  • País Valencià
  • Aragó
  • Estat espanyol
  • Andorra
  • Estat francès
  • Itàlia
  • Marc internacional
 Cliqueu a "Més informació" a sota per continuar llegint


General Països Catalans

BAUÇÀ I SASTRE, Andreu (2001). «Planificació lingüística i ideologia política: una comparació entre Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears». Noves SL. Revista de Sociolingüística, núm. 1 (hivern-primavera). Barcelona: Secretaria de Política Lingüística, Generalitat de Catalunya. 2 pp. http://www6.gencat.net/llengcat/noves/hm01hivern-primavera/catalana/bauca1_2.htm

BIBILONI, Gabriel: “Textos legals que concerneixen la llengua catalana” i “Dret internacional i altres llengües”. http://bibiloni.cat/legislacio/index.html

DE VARENNES, Fernand (2011). Esperança i desesperança: Els drets lingüístics en un món multilingüe. Vídeo núm. 37 de la Càtedra de Multilingüisme de la UOC). http://www.youtube.com/watch?v=Ccm44DNmZ0E&list=EC8C538DB1B4F04251&index=37

Direcció General de Política Lingüística (c. 2000). Estudios sociolingüísticos y política lingüística en Catalunya. Generalitat de Catalunya. http://www9.euskadi.net/europa_hizk/cas921.htm

MARÍ, Isidor (2011). De la normalització a la sostenibilitat: els límits de la planificació de l’estatus, Treballs de sociolingüística Catalana, 21, 83-94. http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/53851/pdf_118

OBSERVATORI DE LA LLENGUA CATALANA
Informes: http://www.observatoridelallengua.cat/observatori.php?llengua=ca

PLATAFORMA PER LA LLENGUA (2013). InformeCAT 2013. Barcelona. https://www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/114 / https://www.plataforma-llengua.cat/media/assets/3496/InformeCAT-2013-WEB-nou.pdf

PLATAFORMA PER LA LLENGUA (2013). “En espanyol o nada” 40 casos greus de discriminació lingüística a les administracions públiques. Barcelona. 84 pp. https://www.plataforma-llengua.cat/media/assets/3856/_Informe.pdf

PRADILLA CARDONA, M. À. (2006). «Poder i societat. Els horitzons múltiples (i canviants) de la normalitat lingüística». En el centenari del primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, Barcelona, octubre de 1906. Estudis Romànics, vol. XXVIII: 267-279. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000018/00000022.pdf

QUEROL i PUIG, E. (coord.)(2007). Llengua i societat als territoris de parla catalana a l'inici del segle XXI: L'Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya Nord, la Franja, Illes Balears i Comunitat Valenciana. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Secretaria de Política Lingüística. ISBN 978-84-393-7515-9. http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Publicacions%20en%20linea/Arxius/llenguaisocietat_inicisXXI.pdf

RIERA GIL, E. (2008). «Per una política lingüística responsable: una visió des de l’ètica política». Llengua i Ús. Revista tècnica de Política Lingüística, núm. 41. Barcelona: Generalitat de Catalunya. http://www6.gencat.net/llengcat/liu/41_03.pdf

RIERA GIL, Elvira (2008). Ètica política i diversitat lingüística. Per una política lingüística responsable. Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya. 170 pp. http://www20.gencat.cat/docs/eapc/Home/Publicacions/Col_leccio%20Papers%20de%20Recerca/11%20Etica%20politica%20i%20diversitat%20linguistica_Per%20una%20politica%20linguistica%20respon/documents/papers11.pdf

STRUBELL, Miquel; BOIX-FUSTER, Emili (2011) (ed.). Democratic policies for language revitalisation: The case of Catalan. Basingstoke, Hants.: Palgrave Macmillan. Índex i capítol 1: http://www.palgrave.com/PDFs/9780230285125.pdf

Política lingüística en els altres territoris de llengua catalana (Comunitat Valenciana / Illes Balears / Andorra i Aragó oriental / Sudest francès i l’Alguer). http://www1.euskadi.net/euskara_lingua/PDF/Kataluna/Gaztela/ca_cs_po.pdf


Catalunya


ARENY I CIRILO, M. Dolors (2004). “Campanyes i programes institucionals per promoure l’ús de la llengua”. Butlletí virtual del Cercle XXI. Barcelona: Cercle XXI, núm. 2. http://www.cercle21.cat/butlleti/02/campanyes.htm

BARCELÓ, Mercè; BERNADÍ, Xavier; VINTRÓ, Joan (coordinadors)(2010). Revista Catalana de Dret Públic. Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006. En català: http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/149/163. En castellà: http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/149/164 / http://www20.gencat.cat/docs/eapc/Home/Publicacions/Varia/Especial%20Sentencia%20Estatut/documents/especial_estatuto_es.pdf. Esp. 6. La lengua (129-152), El carácter preferente y la lengua como derecho y deber. Lengua y enseñanza. Lengua y órganos constitucionales. Derechos lingüísticos y consumidores. El fomento del catalán y su uso en las actuaciones internas de las administraciones, Antoni Milian; Xavier Muro; Anna M. Pla; Eva Pons.

BASTARDAS i BOADA, Albert (2009). Vint-i-cinc anys de política i planificació lingüístiques. Revista de Llengua i Dret, núm. 51: 125-132. http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/revista.2008-12-02.1415701122/Vint_i_cinc_anys_de_politica_i_planificacio_linguistiques/ca/at_download/adjunt

BRANCHADELL, Albert (2011). Avaluació de la política lingüística. El tractament del rus a Estònia i de l’espanyol a Catalunya, Revista de Llengua i Dret, Núm. 55, Juny de 2011. http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/revista.2011-04-18.0338232971/article.2011-04-18.3116204579/ca

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA (2012). Campanyes de normalització del català (1981-2012). (Darrera actualització: 08-10-2012). http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Docs%20del%20Centre%20de%20Documentacio/Bibliografies%20selectives/Arxius/Campanyes_NL-Catalunya.pdf

CONVIVENCIA CÍVICA CATALANA (2012). Las 10 mentiras de la inmersión. http://www.keepandshare.com/doc/5290187/las-10-mentiras-de-la-inmersion-convivencia-c-vica-catalana-pdf-452k?da=y

DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA (2011). Informe de política lingüística: http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/InformePL/Arxius/IPL2011.pdf

Dolz, Mavi i Miquel Strubell (2008). La Universitat Oberta de Catalunya: un estudi de cas". A EL MULTILINGÜISME A LES UNIVERSITATS EN L’ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR,(Actes del seminari del CUIMPB-CEL 2007). A cura de Joan Martí i Castell i Josep M. Mestres i Serra, pp. 101-114. http://criteria.espais.iec.cat/files/2018/06/9-2-7_CUIMPB-CEL-2007_actes-amb-coberta.pdf

FEDAIA (2012). Informe FEDAIA. Fracàs escolar a Catalunya. Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i a l’Adolescència. Febrer de 2012. http://xarxanet.org/sites/default/files/informefracasescolarfedaia.pdf

FISHMAN, Joshua A (1993). Tres casos amb (més o menys) èxit: L'hebreu modern, el francès al Quebec i el català a Espanya, Treballs de Sociolingüística Catalana, 11: 19-47. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000063%5C00000044.pd

FLUXÀ, Paula (2012). Trobades entre joves autòctons i joves nouvinguts per crear un entorn que estimuli l’ús de la llengua, Treballs de sociolingüística Catalana, Núm. 22, Els usos lingüístics a Catalunya: un estat de la qüestió, 153-159. http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/58206/pdf_407
GENERALITAT DE CATALUNYA (2001). Informe de Política Lingüística. http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=69f4f9465ff61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=69f4f9465ff61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

GENERALITAT DE CATALUNYA: La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, Revista de Llengua i Dret, núm. 29:267-290. http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/revista.2008-09-19.9336228085/Cronica_legislativa__Llei_1_1998__de_7_de_gener__de_politica_linguistica/ca

HOFFMANN, Charlotte (2000). Balancing Language Planning and Language Rights: Catalonia's Uneasy Juggling Act, Journal of Multilingual and Multicultural Development 21 (5): 425-441. DOI: 10.1080/01434630008666415. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01434630008666415

INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (2009). Enquesta d'usos lingüístics de la població 2008. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2009. (Estadística social). TOPOGRÀFIC: CEN-Cac L 08. Dades sintètiques: http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Dades_territori_poblacio/Altres/Arxius/EULP2008.pdf [Consulta: 6 octubre 2009]

JOU, Lluís (1998). Els principis de llengua pròpia i llengües oficials en l'articulat de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, Revista de Llengua i Dret , núm. 29: 7-22. http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/revista.2008-09-19.9336228085/Els_principis_de_llengua_propia_i_llengues_oficials_en_l_articulat_de_la_Llei_1_1998__de_7_de_gener__de_politica_linguistica/ca/at_download/adjunt

JOU, Lluís. «Conceptes jurídics i pràctica política. Les conclusions de l’àrea de llengua i dret del II Congrés Internacional de Llengua Catalana vint-i-cinc anys després», Revista de Llengua i Dret, núm. 58, 2012, p. 53-73. http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/113/131

Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (marcats els articles i incisos declarats inconstitucionals) http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-2006.tp.html (vegeu també Tribunal Constitucional 2010).

MANRÚBIA COMENGE. Joan (2010).Un Balanç de l'ensenyament d'adults, Treballs de sociolingüística Catalana, 20, 319-326. http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/issue/view/3568

MILIAN I MASSANA, Antoni (2009). Dels drets lingüístics al dret lingüístic: vint-i-cinc anys d’evolució a Catalunya, Revista de Llengua i Dret, Núm. 51, juny de 2009. http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/revista.2008-12-02.1415701122/article.2008-12-02.4180892318/ca

MIRAMBELL, Antoni (1998). La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística: el nou desplegament de l'art. 3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i els conceptes de llengua pròpia i la llengua oficial, Revista de Llengua i Dret , núm. 29: 57-79. http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/revista.2008-09-19.9336228085/La_Llei_1_1998__de_7_de_gener__de_politica_linguistica__el_nou_desplegament_de_l_art._3_de_l_Estatut_d_Autonomia_de_Catalunya_i_els_conceptes_de_llengua_propia_i_la_llengua_oficial/ca/at_download/adjunt

PONS PARERA, Eva (2011). El dret lingüístic en l’àmbit català, Treballs de sociolingüística Catalana, 21, 115-124. http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/53854/pdf_138

PLATAFORMA PER LA LLENGUA (2012). l’Argumentari en suport del català com a única llengua vehicular a l’escola catalana . https://www.plataforma-llengua.cat/media/assets/2482/argumentari_escola_catalana.pdf

PRADILLA CARDONA, Miquel Àngel (2012). Vitalitat i ús de la llengua a Catalunya, SERRA D’OR, 636: 22-26.

PUEYO, M. (2007). La política lingüística com a política social: el paper de les llengües en una societat oberta. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de la Vicepresidència, Secretaria de Política Lingüística .http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Publicacions%20en%20linea/Arxius/conf_spl2007_cat.pdf .

*
També disponible en castellà amb el títol “La política lingüística como política social” http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Publicacions%20en%20linea/Arxius/conf_spl2007_cast.pdf

* També disponible en francès amb el títol “La politique linguistique en tant politique sociale” http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Publicacions%20en%20linea/Arxius/conf_spl2007_franc.pdf

* També disponible en anglès amb el títol “Language policy as social policy” http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Publicacions%20en%20linea/Arxius/conf_spl2007_ang.pdf

* També disponible en alemany amb el títol “Sprachpolitik als Gesellschaftspolitik” http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Publicacions%20en%20linea/Arxius/conf_spl2007_alem.pdf

PUEYO, Miquel; TURULL, Albert (2003). Diversitat i política lingüística en un món global. Barcelona: Editorial Pòrtic / Editorial UOC: Catalunya, pp. 109-119.

PUIG i SALELLAS, Josep M. (1998). Els grans conceptes de la doble oficialitat en la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, Revista de Llengua i Dret, núm. 29: 23-56. http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/revista.2008-09-19.9336228085/Els_grans_conceptes_de_la_doble_oficialitat_en_la_Llei_1_1998__de_7_de_gener__de_politica_linguistica/ca/at_download/adjunt

QUEROL i PUIG, Ernest (2009). L’ensenyament secundari al País Valencià i a Catalunya: entre les paradoxes de la hipocresia i els mites en contacte, Treballs de Sociolingüística Catalana, 20 (2009), p. 129-191. DOI: 10.2436/20.2504.01.4. http://www.raco.cat/index.php/TSC/article/download/229937/311982

RIERA GIL, E. (2007). «El català, llengua de cohesió social en una societat moderna, oberta i plural». Editorial. Llengua i Ús. Revista tècnica de Política Lingüística, núm. 38 (primer quadrimestre). Barcelona: Generalitat de Catalunya.

RIERA GIL, Elvira (2011). La intervenció en les competències, els usos, les ideologies: d’«El català, cosa de tots» a «El català, llengua comuna», Treballs de sociolingüística Catalana, 21, 155-168. http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/53857/pdf_124

SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA (2009). Informe de política lingüística.  http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/InformePL/Arxius/IPL2009.pdf

SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA (2010). Informe de política lingüística. http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Informe%20de%20politica%20linguistica/Arxius/IPL2010.pdf

SEGURA GINARD, Lluís J. (2011). Les llengües oficials en la doctrina recent del Tribunal Constitucional, Revista de llengua i dret, Núm. 56, Desembre 2011. http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/revista.2011-10-20.2627839839/Les_llengues_oficials_en_la_doctrina_recent_del_Tribunal_Constitucional_/ca

SIMÓ SOLSONA, Montserrat; SOLÉ CAMARDONS, Joan; TORRIJOS, Anna (2006). “Aproximació a l'avaluació de la campanya "Dóna corda al català" (I), Llengua i ús, núm. 35: 26-32. [Barcelona: Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Secretaria de Política Lingüística]. http://www6.gencat.cat/llengcat/liu/35_551.pdf

SIMÓ SOLSONA, Montserrat; SOLÉ CAMARDONS, Joan; TORRIJOS, Anna (2006). “Aproximació a l'avaluació de la campanya Dóna corda al català (i II)”. Llengua i ús, núm. 36 (2n quadr. 2006): 26-35. [Barcelona: Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Secretaria de Política Lingüística]. http://www6.gencat.cat/llengcat/liu/36_562.pdf

SIMÓ SOLSONA, Montserrat; SOLÉ CAMARDONS, Joan; TORRIJOS, Anna (2007). “Principals resultats de l'avaluació de la campanya El català va amb tu". Llengua i ús, núm. 38: 62-68 [Barcelona: Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Secretaria de Política Lingüística]. http://www6.gencat.cat/llengcat/liu/38_598.pdf

STRUBELL, Miquel (2011). The Catalan Language, A Keown, D. (ed.) A Companion to Catalan Culture. London: Tamesis: 117-142. http://cv.uoc.edu/~grc0_003638_web/2011_STRUBELL_Companion_KEOWN.pdf

TORRES i PLA, Joaquim (2008). El català a Catalunya, Actes del I Simposi Internacional sobre Situació i Perspectives del Plurilingüisme a Europa (2008). Col•lecció Actes, núm. 7: 157-164. València: Edita: Publicacions de L’acadèmia Valenciana de la Llengua. http://www.avl.gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Actes-/Actes-del-I-Simposi-Internacional-sobre-Situaci--i-Perspectives-del-Pluriling-isme-a-Europa--Val-ncia--2008/contentDocument/PLURILING%C3%9CISME.pdf

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (2010). Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010. Fundamentos Jurídicos. (Los siguientes preceptos no son inconstitucionales, siempre que se interpreten en los términos establecidos en los correspondientes fundamentos jurídicos...) http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-2006.t8.html (vegeu també Ley Orgánica...)

VALLCORBA COT, Josep (2010). La Situació de la llengua als centres educatius: accions per consolidar-la i potenciar-la, Treballs de sociolingüística Catalana, 20, 261-275. http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/issue/view/3568

VILA I MENDIBURU, Ignasi (2010). Els Programes de canvi de llengua de la llar a l'escola: el repte de la catalanització escolar, Treballs de sociolingüística Catalana, 20, 229-257. http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/issue/view/3568

VILA I MORENO, F. Xavier; GALINDO SOLÉ, Mireia (2010). El Sistema de conjunció en català en l'educació primària a Catalunya: impacte sobre els usos, Treballs de sociolingüística Catalana, 20, 21-69. http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/issue/view/3568

VOLTAS, Eduard (1997). L'escola i la guerra de la llengua. Escola Catalana, 340. http://www.omnium.cat/docroot/omnium/imgs/images/3869.pdf

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA. Informe: Voluntariat per la llengua, Actuacions i dades de participació, 2011. http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Voluntariat/Arxius/Dades_VxL_2011.pdf


Vall d'Aran


PUEYO, Miquel; TURULL, Albert (2003). Diversitat i política lingüística en un món global. Barcelona: Editorial Pòrtic / Editorial UOC: la Vall d'Aran, pp. 164-172.Illes Balears


CALAFAT, Rosa (2013). Què passa amb el català a les Illes?, L'ofensiva contra el català, Cercle 21, Butlletí núm. 12. http://www.cercle21.cat/ca/butlleti/lofensiva_contra_el_catala/6/que_passa_amb_el_catala_a_les_illes/40/

COLOM, Bartomeu (1998). El model lingüístic educatiu a les Balears en l'ensenyament no universitari. Revista de Llengua i Dret, núm. 29: 81-94. http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/revista.2008-09-19.9336228085/El_model_linguistic_educatiu_a_les_Balears_en_l_ensenyament_no_universitari/ca

DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICADEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS (2002?). Pla de normalització lingüística a les Illes Balears: entre urgències i retards, Llengua i Ús 22: 17-23. http://www6.gencat.cat/llengcat/liu/22_245.pdf

GOVERN BALEAR (2009). Pla General de Normalització Lingüística de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=795034

MELIÀ, Joan (2001). La política lingüística del govern de les Illes Balears. Llengua i Ús 20: 4-11. http://www6.gencat.cat/llengcat/liu/20_266.pdf

MELIÀ, Joan (2012). La llengua catalana a les Illes Balears, avui SERRA D’OR, 636: 32-35.

NADAL, Antoni (2012). Crònica legislativa de les Illes Balears (segon semestre del 2011). Revista de Llengua i Dret, 56: 151-157. http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/120/118

PUEYO, Miquel; TURULL, Albert (2003). Diversitat i política lingüística en un món global . Barcelona: Editorial Pòrtic / Editorial UOC: Illes Balears, 129-138.

RAMON i TOUS, Nanda (2004). Immigració i acolliment lingüístic a les Illes Balears, Treballs de Sociolingüística, 18 (La situació sociolingüística a les Illes Balears): 161-175. http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/5735/10833

SEGURA i GINARD, Lluís J. (2004). Introducció al marc legal de la llengua catalana a les Illes Balears, Treballs de Sociolingüística, 18 (La situació sociolingüística a les Illes Balears): 117-127. http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/5732/10830

VINENT i BARCELÓ, Pilar; Florit i Pons, Eva (2004). El Pla insular de normalització lingüística de Menorca, Treballs de Sociolingüística, 18 (La situación sociolingüística a les Illes Balears): 177-186, http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/5736/10834


País Valencià

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA (2003). Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià. Elaboració i desplegament. Col•lecció Documents, 2. València. http://www.silla.es/rs/2725/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/85b/filename/luev-avl.pdf

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA (2005). Acords 2001–2004. Acadèmia Valenciana de la Llengua. València: Publicacions de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. www.avl.gva.es. Acord normatiu de 25 de març del 2002: http://www.avl.gva.es/va/acords-AVL/main/01/document/RESOLUCIO10.pdf. Acord normatiu de 20 de maig del 2002: http://www.avl.gva.es/va/acords-AVL/main/02/document/RESOLUCIO12.pdf. Altres (no normatius): http://www.avl.gva.es/acords-AVL.html

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA (2005). Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la denominació i l’entitat del valencià. València: Publicacions de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. http://www.avl.gva.es/va/acords-AVL/main/03/document/NOMENTITAT.pdf

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA (2005). Llibre blanc de l’ús del valencià I. Enquesta sobre la situació social del valencià. 2004. Col•lecció: Recerca núm. 2. València: Publicacions de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 374 p. + CD. ISBN: 978-84-482-4125-4. http://www.avl.gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Recerca-/Llibre-blanc-de-l--s-del-valenci----I--Enquesta-sobre-la-situaci--social-del-valenci---2004/contentDocument/Recerca_02.pdf

Acadèmia Valenciana de la Llengua (2008). Llibre blanc de l’ús del valencià II. Iniciatives per al foment del valencià. Col•lecció: Recerca núm. 9. València: Publicacions de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 594 p. ISBN: 978-84-482-5060-7. http://www.avl.gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Recerca-/Llibre-blanc-de-l--s-del-valenci----II--Iniciatives-per-al-foment-del-valenci-/contentDocument/Recerca_09.pdf / http://www.scribd.com/doc/75203839/LBII-Llibre-Blanc-Valencia

ASSOCIACIÓ CÍVICA VALENCIANA TIRANT LO BLANC (2008). Noranta anys de la Declaració Valencianista. València: ACV Tirant lo Blanc. http://www.vilaweb.cat/media/attach/vwedts/docs/libredeclaraciovalencianista.pdf

ALCARAZ RAMOS, Manuel (2002). Aproximació a la situació jurídica del valencià, Treballs de sociolingüística catalana 16, 227-240. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000065/00000079.pdf

ALCARAZ, M.; OCHOA, J.; ISABEL, F. (2004). «La Llei d’ús i ensenyament del valencià, en via morta». Revista de Llengua i Dret, núm. 41. Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya. http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/revista.2008-09-19.1839697530/article.2008-10-29.0502739847/ca/at_download/adjunt

BLAS ARROYO, José Luis (2002).The Languages of the Valencian Educational System: The Results of Two Decades of Language Policy. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 5 (6): 318-338. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13670050208667765

BODOQUE ARRIBAS, A. (2009). La política lingüística dels governs valencians (1983–2008): un estudi de polítiques públiques. València: Publicacions de la Universitat de València. 258 pp. eBook (€8,62): http://ebooks-uv.es/detalle.aspx?lang=ca&isbn=9788437083698

BODOQUE ARRIBAS, A. (2008). «La política lingüística en l’àmbit del govern i de l’administració». Dins: Llibre blanc de l’ús del valencià II. Iniciatives per al foment del valencià. València: Publicacions de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (op. cit).

BODOQUE ARRIBAS, A. (2001). «Polítiques lingüístiques i fractures sociopolítiques al voltant de la identitat lingüística. Aproximació a la dimensió contemporània del conflicte lingüístic valencià». Revista de Llengua i Dret, núm. 36. Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya. http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/revista.2008-09-19.6696902593/Politiques_linguistiques_i_fractures_sociopolitiques_al_voltant_de_la_identitat_linguistica._Aproximacio_a_la_dimensio_contemporania_del_conflicte_linguistic_valencia/ca/at_download/adjunt

BODOQUE ARRIBAS, Anselm (2011). El model valencià de política lingüística. Revista de Llengua i Dret, 56: 143-171. http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/revista.2011-10-20.2627839839/El_model_valencia_de_politica_linguistica_/ca/at_download/adjunt

CASESNOVES Ferrer, Raquel (2012). El valencià en 25 anys (I): com són els seus parlants? Revista de llengua i dret, ISSN 0212-5056, ISSN-e 2013-1453, Núm. 58: 111-136. http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/116/150

CASESNOVES Ferrer, Raquel (2013). El valencià en 25 anys (II): percepcions i valoracions. Revista de llengua i dret, ISSN 0212-5056, ISSN-e 2013-1453, Núm. 59: p. 111-130, DOI: 10.2436/20.8030.02.7. http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-20.8030.02.7/223

CLIMENT-FERRANDO, V. (2005). L’origen i l’evolució argumentativa del secessionisme lingüístic valencià. Una anàlisi des de la transició fins a l’actualitat, Documents de treball, 18. Barcelona: CIEMEN. http://www.ciemen.cat/mercator/pdf/wp18-def-cat.pdf

CONILL, J. (2006). «Quan el parlar ofega el dir (consideracions sobre la situació lingüística del País Valencià d’ençà de la creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua)». Resum de la conferència pronunciada en el marc del III Seminário de Políticas Linguísticas. «25 anos de atividade cívica, investigação e discussão sobre a língua nacional: o contributo de António Gil» de l’Associaçao de Amizade Galiza-Portugal. Resum: http://www.lusografia.org/amizadegp/IIISeminario/j-conill-resumo.htm

CONILL, J. (2003). «La situació del valencià segons la sociolingüística no institucional (1998–2002)». Noves, SL. Revista de Sociolingüística, primavera: 1-9. Barcelona: Secretaria de Política Lingüística, Generalitat de Catalunya. http://www6.gencat.net/llengcat/noves/hm03primavera/catalana/conill.pdf

COMISSIÓ JURÍDICA (2009). Informe sobre l’ús del valencià a la funció pública. València: Consell Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana. 4 pp. http://www.fvmp.es/fvmp3/actualidad/prensa/archivos/328.pdf

DOMÈNECH VICEDO, Jordi (2011). L’ús del català a les Corts Valencianes. Tria de llengua i de registre dels diputats valencians. Revista de Llengua i Dret, Núm. 55. http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/revista.2011-04-18.0338232971/article.2011-04-18.0255423279/ca/at_download/adjunt

ESTEVE I GÓMEZ, A. (2004). «La política lingüística del PP al País Valencià: anàlisi de la legislació de 1995 a 2003». Revista de Llengua i Dret, núm. 41. Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya. http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/revista.2008-09-19.1839697530/La_politica_linguistica_del_PP_al_Pais_Valencia__analisi_de_la_legislacio_de_1995_a_2003/ca/at_download/adjunt

ESTEVE I GÓMEZ, A.; ESTEVE, F.; TEODORO, M. (2005). El nom, la unitat i la normalitat: informe sobre el reconeixement del català com a llengua oficial i pròpia del País Valencià. Barcelona: Observatori de la Llengua Catalana. http://www.observatoridelallengua.cat/arxius_documents/llibre_unitat_definitiu.pdf

ESTEVE I GÓMEZ, A.; Esteve, F. (2006). Guia pràctica de drets lingüístics al País Valencià. València: Acció Cultural del País Valencià. http://acpv.cat/guiadretslinguistics/index.php

FLOR I MORENO, V. (2010). «La instrumentalització mediàtica de la identitat valenciana: el discurs anticatalanista de Las Provincias (1978–1999)». Arxius. Arxius de Ciències Socials, núm. 23. València: Facultat de Ciències Socials, Universitat de València-Estudi General. http://www.uv.es/~sociolog/arxius/ARXIUS%2023/ARXIUS_23_09.pdf

MAS i MIRALLES, Antoni; Montoya Abat, Brauli (2011). La situació social del català al País Valencià en el trànsit dels segles XX al XXI. Zeitschrift für Katalanistik 24: 293–316. ISSN 0932-2221.http://www.romanistik.uni-freiburg.de/pusch/zfk/24/18_Mas_Montoya.pdf

MAS CASTELLS, Josep Àngel (2012). El nom de la llengua i altres termes sociolingüístics en la campanya electoral per a les Corts Valencianes de 2011. Terminàlia 6: 7-14. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191%5C00000036.pdf

MESA PER L’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ (2008). Un diagnòstic de la Llei d’ús: 25 anys d’aplicació, un informe d’explicació i 10 mesures d’implicació. València. 122 pp. http://www.acpv.cat/php/arxius/Informe_Llei_Us-DEF-2.pdf

MONTOYA ABAT. Brauli (2013). L'ofensiva sobre el català al País Valencià, Universitat d'Alacant i l'Institut d'Estudis Catalans. Cercle 21, Butlletí , 12 http://www.cercle21.cat/ca/butlleti/lofensiva_contra_el_catala/6/lofensiva_sobre_el_catala_al_pais_valencia/35/

MONTOYA ABAT, Brauli (2012). Actualitat de la llengua catalana al País Valencià, SERRA D’OR, 636: 27-30.

NICOLÀS AMORÓS, M. (2004). «De la identitat del poder al poder de la identitat: algunes consideracions sobre la situació de la llengua catalana al País Valencià». Revista Catalana de Sociologia, núm. 20. Barcelona: Associació Catalana de Sociologia, Institut d’Estudis Catalans. http://www.raco.cat/index.php/RevistaSociologia/article/view/222404/303208

PARDINES LÓPEZ, Susanna; TORRES GARCIA, Nathalie (2011). La política lingüística al País Valencià. Del conflicte a la gestió responsable. Col•lecció Demos, núm. 1. 88 pp. Barcelona: Fundació Nexe http://www.fundacionexe.org/documents/demos001.pdf

PITARCH I ALMELA, Vicent (2002). La llengua catalana i el sistema educatiu valencià: notes i reflexions, Treballs de sociolingüística catalana 16, 217-226. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000065/00000078.pdf

PRADILLA CARDONA, Miquel Àngel (2002). La política lingüística contemporània al País Valencià. Treballs de sociolingüística catalana 16, 101-119. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000065/00000072.pdf

PUEYO, Miquel; TURULL, Albert (2003). Diversitat i política lingüística en un món global. Barcelona: Editorial Pòrtic / Editorial UOC: País Valencià, 119-129.

QUEROL i PUIG, Ernest (2009). L’ensenyament secundari al País Valencià i a Catalunya: entre les paradoxes de la hipocresia i els mites en contacte, Treballs de Sociolingüística Catalana, Núm. 20 (2009), p. 129-191. DOI: 10.2436/20.2504.01.4. http://www.raco.cat/index.php/TSC/article/download/229937/311982

SERVEI D’INVESTIGACIÓ I ESTUDIS SOCIOLINGÜÍSTICS (2005). Enquesta 2005 sobre coneixement i ús social del valencià (síntesi de resultats). València: Conselleria d’Educació. Generalitat Valenciana. http://www.cece.gva.es/polin/docs/sies_docs/desp_interactiu/llibre.html

SERVEI D’INVESTIGACIÓ I ESTUDIS SOCIOLINGÜÍSTICS (2010). Enquesta 2010. Dades de coneixement i ús del valencià. València: Conselleria d’Educació. Generalitat Valenciana. http://www.cece.gva.es/polin/docs/sies_docs/encuesta2010/enquesta2010.asp

TEODORO, Mercè: ESTEVE, Francesc; ESTEVE, Alfons (2005). Informe sobre el reconeixement de la unitat de la llengua catalana. Editat com a llibre amb el títol de El Nom, la Unitat i la Normalitat. Maig de 2005. Observatori de la Llengua Catalana. http://www.observatoridelallengua.cat/arxius_documents/llibre_unitat_definitiu.pdf

TEODORO I PERIS, M. (2008). «La llengua a l’Estatut valencià. Comentaris a les disposicions lingüístiques del nou Estatut valencià». Revista de Llengua i Dret, núm. 49. Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya. http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/copy6_of_Revista_prova_2/article.2008-10-08.5447329651/ca/at_download/adjunt


Aragó

CORTES DE ARAGÓN (1998). Dictamen elaborado por la Comisión especial sobre la política lingüística en Aragón, de 7 d’abril de 1997. Reproduït a la Revista de Llengua i Dret, núm. 29: 201-229. http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/revista.2008-09-19.9336228085/Dictamen_elaborat_per_la_Comissio_especial_sobre_la_politica_linguistica_a_l_Arago/ca

HUGUET, Ángel; CHIREAC, Silvia-María; JANÉS, Judit; LAPRESTA, Cecilio; NAVARRO, José Luis; QUEROL, Mónica; SANSÓ, Clara (2008). La educación bilingüe: ¿una respuesta al Aragón trilingüe? Revista de Psicodidáctica 13 (2): 13-32. http://ehu.es/ojs/index.php/psicodidactica/article/download/236/232#page=13

La llengua catalana a la Franja. http://www.matarranya.com/ascuma/llengua.html

LÓPEZ SUSÍN, José Ignacio (2010). Antecedents i estudi de la Llei 10/2009, de 22 de desembre, d'ús, protecció i promoció de les llengües pròpies d'Aragó. Revista de Llengua i Dret, Núm. 54, desembre de 2010. http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/Revista_de_llengua_i_dret/Antecedentes_y_estudio_de_la_Ley_10_2009__de_22_de_diciembre__de_uso__proteccion_y_promocion_de_las_llengües_propias_de_Aragon_/ca

PUEYO, Miquel; TURULL, Albert (2003). Diversitat i política lingüística en un món global . Barcelona: Editorial Pòrtic / Editorial UOC: La Franja de Ponent, 138-145.

SISTAC, Ramon (2013). L'Aragó: les aventures i desventures d'una llei
. L'ofensiva contra el català, Cercle 21, Butlletí núm. 12. http://www.cercle21.cat/ca/butlleti/lofensiva_contra_el_catala/6/larago_les_aventures_i_desventures_duna_llei/39/


Estat espanyol

ARBÓS, Xavier (2004). El marc i les opcions, Llengua, Societat i Comunicació, Núm. 2 “25 anys de Constitució: Un mode lingüístic per avaluar”: 22-24. http://www.raco.cat/index.php/LSC/article/view/40451/40927

BARRERA GONZÁLEZ, Andrés (2004). La diversidad de lenguas en España durante los últimos 25 años. Perspectivas desde territorio monolingüe, Llengua, Societat i Comunicació, Núm. 2 “25 anys de Constitució: Un mode lingüístic per avaluar”: 10-21. http://www.raco.cat/index.php/LSC/article/view/40450/40926

BOIX FUSTER, Emili (2004). Les llengües en els òrgans centrals de l'Estat espanyol (un balanç de 25 anys de la CE), Llengua, Societat i Comunicació, Núm. 2 “25 anys de Constitució: Un mode lingüístic per avaluar”: 1-9. http://www.raco.cat/index.php/LSC/article/view/40449/40925

BRANCHADELL, Albert (2004). La regulació constitucional del multilingüisme a Espanya: qui vol canviar què, Llengua, Societat i Comunicació, Núm. 2 “25 anys de Constitució: Un mode lingüístic per avaluar”: 43-49. http://www.raco.cat/index.php/LSC/article/view/40456/40932

CASALS, Teresa (2013). L'ofensiva contra el català, Cercle 21, Butlletí núm. 12. http://www.cercle21.cat/ca/butlleti/lofensiva_contra_el_catala/6/setge_implacable/41/

"Manifiesto por una lengua común". Madrid, 23 de juny de 2008. http://elpais.com/elpais/2008/06/23/actualidad/1214209045_850215.html

"Manifest pel sentit comú" (2008). http://quiron.wordpress.com/2008/07/09/lista-contra-el-manifiesto-de-una-lengua-comun/

FORO BABEL (1997). Primer Manifiesto o Documento sobre el uso de las lenguas oficiales en Cataluña, abril de 1997. http://www.tolerancia.org/upimages/Manifiestos/maniForoBabel1.htm

FORO BABEL (1998). Segundo Manifiesto o Manifiesto por un nuevo modelo de Cataluña (junio de 1998) http://www.juliovillacorta.com/candidato/Foro%20Babel/nuevo_modelo.htm

"Manifiesto de los 2.300". Barcelona, 25 de enero de 1981. http://es.wikisource.org/wiki/Manifiesto_de_los_2.300

MARÍ, Isidor (2004). Cinc qüestions entorn el plurilingüisme estatal, Llengua, societat i comunicació Núm. 2 “25 anys de Constitució: Un mode lingüístic per avaluar”: 25-28. http://www.raco.cat/index.php/LSC/article/view/40452/40928

MARCET, Joan (2013). La política lingüística de l’Estat espanyol: una aproximació a la incomprensió del pluralisme cultural. Revista de Llengua i Dret, 59: 59-74. http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-20.8030.02.4/220 (PDF)

MELIÀ, Joan (2004). De la inexistència a la desigualtat, Llengua, Societat i Comunicació, Núm. 2 “25 anys de Constitució: Un mode lingüístic per avaluar”: 29-33. http://www.raco.cat/index.php/LSC/article/view/40453/40929

MELIÀ I GARÍ, J. (2004). «De la inexistència a la desigualtat». Llengua, societat i comunicació. Revista de Sociolingüística de la Universitat de Barcelona, núm. 2: 29-33 [Vint-i-cinc anys de Constitució espanyola: un model lingüístic per avaluar]. Barcelona: Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació, Universitat de Barcelona. http://www.raco.cat/index.php/LSC/article/view/40453/40929

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (2007). Real Decreto 905/2007, de 6 de julio, por el que se crean el Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado y la Oficina para las Lenguas Oficiales. BOE. http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-13911

PONS, Eva; VERNET, Jaume (2009). La llengua de l’ensenyament a les comunitats autònomes amb llengua pròpia, REAF, núm. 8: 144-191. https://www.google.com/url?q=http://www.raco.cat/index.php/REAF/article/download/252062/338418&sa=U&ei=hstCUs6MCIWL7AbHuoGADw&ved=0CAkQFjABOAo&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNF5ijR4Yy_sd73sxu0t13Zm3HxolQ 


ROMEU, Josep (2002). Aplicación en el Estado Español de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Pàg. 33-39. http://www.euskarakultur.org/imagenes/publicaciones/gazteponen01.pdf


Andorra

BAUÇÀ i SASTRE, Andreu (2006). Un model de projecció internacional d’Andorra i la seva llengua oficial: el lectorat de català de la Universitat Carolina de Praga (descripció i característiques: període 1999-2005), Treballs de Sociolingüística Catalana, 19: 71-99. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000053%5C00000083.pdf

CAIRAT VILA, M. Teresa (2006). Plantejament lingüístic de l'escola andorrana,
Treballs de Sociolingüística Catalana, 19, La situación sociolingüística a Andorra, 53-69. http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/5748/10846

GOVERN D’ANDORRA (2005).
Reglament de l’ús de la llengua oficial en organismos públics. http://www.bopa.ad/bopa.nsf/c56341fced070c89c12566c700571ddd/4de3feff2f6f9c12c1256fd400236934?OpenDocument&Highlight=0,reglament,%C3%BAs,llengua,oficial

PARLAMENT D’ANDORRA (2002). Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial. http://www.bopa.ad/bopa.nsf/b84c2e9d2d34fe50c1256ad9003b8903/7e8fe6afcb378140c125686400532bd9?OpenDocument&Highlight=2,llei,llengua,oficialPUEYO, Miquel; TURULL, Albert (2003). Diversitat i política lingüística en un món global. Barcelona: Editorial Pòrtic / Editorial UOC: Andorra, pp. 152-159.

PUJOL, M., BADIA M. (2002), "Els estudis impulsats per l'Administració andorrana com a punt de referència per a la planificació lingüística", Noves SL, Hivern 2002. http://www6.gencat.net/llengcat/noves/hm02hivern/catalana/pujol.pdf

SERVEI DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA (2006). Pla nacional lingüístic 2006-2009. Andorra: Govern d’Andorra, Ministeri d’Afers Exteriors, Cultura i Cooperació, Departament de Patrimoni Cultural i Política Lingüística. http://www.catala.ad/images/stories/Models_Documents/PNL24-10.pdf

VILA BLANCH, Jenny; Pujol Palau, Marta (2006). La Dinamització lingüística a Andorra (1988-2006), Treballs de Sociolingüística Catalana, 19, La situación sociolingüística a Andorra, 25-51. http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/5747/10845Estat francès

PUEYO, Miquel; TURULL, Albert (2003). Diversitat i política lingüística en un món global. Barcelona: Editorial Pòrtic / Editorial UOC: Catalunya Nord, 145-152.

Institut d’Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya (2012). “Actualidad sobre la situación de las lenguas minoritarias en Francia” (En línia). http://www20.gencat.cat/docs/governacio/IEA/noticies/federalisme/documents/arxius/IEA_noticia_franca_ES.pdf

Anònim (2013). “Les llengües minoritzades de la República Francesa demanen “asil cultural” a la UNESCO”. Nationalia, diari nacional de les nacions sense estat a Europa i al món [En línia] http://www.nationalia.cat/ca/noticies/1449l’Alguer (Itàlia)

CARIA, Rafael (2006). El català a l'Alguer: apunts per a un llibre blanc. Revista de Llengua i Dret, Núm. 46, Desembre 2006, ISSN: 0212-5056. http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/copy3_of_Revista_prova_2/El_catala_a_l_Alguer__apunts_per_a_un_llibre_blanc_/ca/at_download/adjunt

PUEYO, Miquel; TURULL, Albert (2003). Diversitat i política lingüística en un món global. Barcelona: Editorial Pòrtic / Editorial UOC. Capitol L'Alguer, pp. 159-164.

"Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" Legge 15 Dicembre 1999, n. 482,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999. http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99482l.htm


Marc internacional


ARGENTER i GIRALT; Joan A. (2007). L’any Internacional de les Llengües 2008: Per la Diversitat Lingüística i el Multilingüisme. Revista Catalana de Pedagogia [Societat Catalana de Pedagogia]. DOI: 10.2436/20.3007.01.20. Vol. 6 (2007-2008), p. 15-23. http://www.raco.cat/index.php/RevistaPedagogia/article/download/212429/282620

BOIX FUSTER, Emili (2006). El plurilingüisme europeu: una introducció, Llengua, Societat i Comunicació, Núm. 4: 6-18. http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/article/download/3264/3521

BOS i SOLÉ, Alexia (2006). La política lingüística de la UE. Llengua, Societat i Comunicació, Núm. 4: 40-50. http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/article/view/3267/3524

CASTELLÀ SURRIBAS, Santiago J. (2006). La Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries i l'article 22 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Llengua, Societat i Comunicació, 4, 61-69. http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/article/download/3269/3526

CASTELLÀ I SURRIBAS, Santiago (2011). Third report on the application by the Spanish state of the European Charter for Regional or Minority Languages, with regard to the Catalan language. Barcelona: Observatori de la Llengua Catalana. http://cv.uoc.edu/~grc0_003638_web/2011_THIRD_CATALAN_OBSERVATORY_REPORT.pdf / Tercer informe sobre l’aplicació per l’estat espanyol de la carta europea de les llengües regionals o minoritàries en relació a la llengua catalana. 2011. http://cv.uoc.edu/~grc0_003638_web/2011_TERCER_INFORME_OBSERVATORI_CATALA.pdf

CLOTET i MIRÓ, Maria Àngels (1995). Incidència del conveni-marc per a la protecció de les minories nacionals en l’Estatut de les llengües regionals o minoritàries. Revista de Llengua i Dret, 24, 1: 99-136. http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/revista.2008-09-19.5407042211/Incidencia_del_Conveni_marc_per_la_proteccio_de_les_minories_nacionals_en_l_Estatut_de_les_llengues_regionals_o_minoritaries/ca/at_download/adjunt

CONSELL D’EUROPA (1992). Carta Europea de les llengües regionals o minoritàries. (Diverses llengües, entre elles, el català). http://www.ciemen.org/mercator/carta_res.cfm?EST=SI&lg=ct

CONSELL D’EUROPA (1995). Convenció Europea per a la protecció de les minories nacionals. (Diverses llengües, entre elles, el català). http://www.ciemen.org/mercator/convencio_res.cfm?EST=ES&lg=ct

COUNCIL OF EUROPE (2001). Common European Framework of Reference for Language: Learning, Teaching, Assessment. Council for Cultural Co-operation, Education Committee, Modern Languages Division. Strasbourg: Council of Europe; Cambridge : Cambridge University Press, 2001. - 260 p. ; 24 cm. - ISBN: 0 521 80313 6(cart.) ; ISBN: 0 521 00531 0 (rúst.). Versió en català (2002): Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=7b76bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7b76bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

CONSELL D’EUROPA (2013). List of declarations made with respect to treaty No. 157, Framework Convention for the Protection of National Minorities. http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=157&CM=1&DF=5/27/2008&CL=ENG&VL=1

COUNCIL OF EUROPE (2013). List of declarations made with respect to treaty No. 148, European Charter for Regional or Minority Languages. http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=148&CM=1&DF=5/27/2008&CL=ENG&VL=1

De PUIG, Lluís M. (2002). La carta de les llengües, vint anys després. Estudi General. Revista de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, 22: 197-211. http://raco.cat/index.php/EstudiGral/article/view/43798/56228

GENERALITAT DE CATALUNYA. Carta europea de les llengües regionals o minoritàries. Inclou el text de la Carta i la ratificació del Govern espanyol. 47 pp. ISBN 84-393-5528-9. http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Legislacio/Recull%20de%20normativa/Altres/cartaeur.pdf

GRIN, F.; MORING, T. (2002). Suport for Minority Languages in Europe (The “SMiLE” Report), Unió Europea. Esp. Capítol 3 “Language Policy: Principles and Methodology”, pp. 74-98. http://ec.europa.eu/languages/documents/eu-policy-to-protect-and-promote-regional-and-minority-languages-support-report_en.pdf

MAS CASTELLS, Josep-Àngel (2010). Els noms de la llengua i els models lingüístics del català a Europa. De la traducció de la Constitució europea (2004) a les eleccions del 2009, Revista de Llengua i Dret, Núm. 54, Desembre 2010. http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/Revista_de_llengua_i_dret/Els_noms_de_la_llengua_i_els_models_linguistics_del_catala_a_Europa._De_la_traduccio_de_la_Constitucio_europea__2004__a_les_eleccions_del_2009/ca

MILIAN, Antoni (2008). Cinc anys després: la igualtat de les llengües en les institucions de la Unió Europea, mite o realitat?, Actes del I Simposi Internacional sobre Situació i Perspectives del Plurilingüisme a Europa (2008). Col•lecció Actes, núm. 7: 97-116. València: Edita: Publicacions de L’acadèmia Valenciana de la Llengua. http://www.avl.gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Actes-/Actes-del-I-Simposi-Internacional-sobre-Situaci--i-Perspectives-del-Pluriling-isme-a-Europa--Val-ncia--2008/contentDocument/PLURILING%C3%9CISME.pdf

OSCE (1998). Recomanacions d’Oslo relatives als drets lingüístics de les minories nacionals i nota explicativa. http://www.ciemen.cat/mercator/pdf/osce-oslo-ct.pdf

OSCE (1996). Recomanacions de La Haia relatives als drets educatius de les minories nacionals i nota explicativa. http://www.ciemen.cat/mercator/pdf/osce-haia-ct.pdf

PLA BOIX, Anna M. (2006). La llengua catalana a la Unió. Llengua, Societat i Comunicació, Núm. 4: 51-60. http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/article/view/3268/3525

POGGESCHI, Giovanni (2012). The use of regional and minority languages in the public administration and the undertakings of article 10 of the European Charter for Regional or Minority Languages. Revista de Llengua i Dret, Núm. 57 (juny). http://www.raco.cat/index.php/RLD/article/view/259680/346901

PONS, Eva (2006). El marc jurídic de les llengües a la Unió Europea. Llengua, Societat i Comunicació, Núm. 4:19-29. http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/article/view/3265/352

PONS PARERA, Eva (2008). La dimensió jurídica de les polítiques lingüístiques en els estats europeus, Actes del I Simposi Internacional sobre Situació i Perspectives del Plurilingüisme a Europa. Col•lecció Actes, núm. 7: 29-34. València: Edita: Publicacions de L’acadèmia Valenciana de la Llengua.http://www.avl.gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Actes-/Actes-del-I-Simposi-Internacional-sobre-Situaci--i-Perspectives-del-Pluriling-isme-a-Europa--Val-ncia--2008/contentDocument/PLURILING%C3%9CISME.pdf

PUIGDEVALL, Maite (2008). Obstacles a la promoció de les llengües minoritàries d’Europa. Com superar-los?, Actes del I Simposi Internacional sobre Situació i Perspectives del Plurilingüisme a Europa. Col•lecció Actes, núm. 7: 117-126. València: Edita: Publicacions de L’acadèmia Valenciana de la Llengua. http://www.avl.gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Actes-/Actes-del-I-Simposi-Internacional-sobre-Situaci--i-Perspectives-del-Pluriling-isme-a-Europa--Val-ncia--2008/contentDocument/PLURILING%C3%9CISME.pdf

SOLÉ, Joan-Ramon (2004). 25 anys de la Constitució, Llengua, Societat i Comunicació, Núm. 4 “La Unió Europea i l'articulació de la diversitat linguistica”: 34-38. http://www.raco.cat/index.php/LSC/article/view/40454/40930

STRUBELL i TRUETA, Miquel (2006). El compromís de la UE amb la diversitat lingüística: estat de la qüestió. Llengua, Societat i Comunicació, Núm. 4: 30-39. http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/article/view/326

STRUBELL, Miquel (2008). La gestió de la diversitat lingüística a Europa, Actes del I Simposi Internacional sobre Situació i Perspectives del Plurilingüisme a Europa. Col•lecció Actes, núm. 7: 81-96. València: Edita: Publicacions de L’acadèmia Valenciana de la Llengua. http://www.avl.gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Actes-/Actes-del-I-Simposi-Internacional-sobre-Situaci--i-Perspectives-del-Pluriling-isme-a-Europa--Val-ncia--2008/contentDocument/PLURILING%C3%9CISME.pdf

VERNET, Jaume (2004). El marc constitucional i estatutari de la llengua a debat: balanç i perspectives, Llengua, Societat i Comunicació, Núm. 4 “La Unió Europea i l'articulació de la diversitat linguistica”: 39-42. http://www.raco.cat/index.php/LSC/article/view/40455/40931

Cap comentari:

Publica un comentari